Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Il-broadband fl-Ungerija

L-abbozz tal-Istrateġija Nazzjonali għad-Diġitalizzazzjoni 2021–2030 tal-Ungerija għandu l-għan li jilħaq mira ta’ 95 % tal-unitajiet domestiċi koperti minn netwerks tal-gigabits sal-2030.

  Bandiera ta’ Malta

Sommarju tal-iżvilupp tal-broadband fl-Ungerija

L- Istrateġija Nazzjonali għad-Diġitalizzazzjoni 2021–2030 ġiet approvata fl-2021. Għandha l-għan li tipprovdi 95 % tal-unitajiet domestiċi b’netwerks tal-gigabits, iżżid il-ħiliet diġitali tal-popolazzjoni, tappoġġa d-diġitalizzazzjoni tal-proċessi tan-negozju kif ukoll iżżid l-użu tas-servizzi tal-gvern elettroniku.

Strateġija u politika nazzjonali dwar il-broadband

Awtoritajiet responsabbli

 • L-istrateġiji dwar l-użu tat-teknoloġija tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni inklużi l-politiki tal-broadband jaqgħu taħt ir-responsabbiltà tal-Ministeru tat-Teknoloġija u l-Industrija (Technológiai és Ipari Minisztérium).
 • L- Aġenzija tal-Gvern għall-Iżvilupp tat-Teknoloġija tal-Informazzjoni (KIFÜ) topera taħt is-superviżjoni tal-Ministeru tat-Teknoloġija u l-Industrija. L-aġenzija timmaniġġja proġetti tal-IT li jittrattaw l-amministrazzjoni pubblika ċentrali u ggwidati mill-Gvern, eż. il-Programm tal- Internet Superfast u taġixxi bħala Uffiċċju nazzjonali ta’ Kompetenza fil-Broadband (BCO).
 • L-Awtorità Nazzjonali tal-Informazzjoni dwar il-Midja (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, NMHH) tipprovdi regolament dwar il-komunikazzjonijiet elettroniċi fissi u mingħajr fili u hija responsabbli wkoll għall-istrateġija tal-broadband mingħajr fili.
 • Il-Ministeru tal-Intern (Belügyminisztérium) huwa responsabbli għall-kwistjonijiet tal-Gvern elettroniku u kien involut fit-tħejjija tal-Istrateġija Nazzjonali tad-Diġitalizzazzjoni 2021–2030.

L-għanijiet u l-miżuri ewlenin għall-iżvilupp tal-broadband

L- Istrateġija Nazzjonali tad-Diġitalizzazzjoni 2021–2030 tal-Ungerija ġiet approvata fil-ħarifa tal-2021. L-istrateġija hija bbażata fuq erba’ pilastri: l-infrastruttura diġitali, il-ħiliet diġitali, l-ekonomija diġitali u l-istat diġitali. Huwa jistabbilixxi l-miri li ġejjin li għandhom jintlaħqu sal-2030:

 • 95 % tal-unitajiet domestiċi koperti minn netwerks ta’ gigabits,
 • sehem ta’ inqas minn 2 % ta’ persuni mingħajr ħiliet diġitali fil-grupp ta’ età ta’ bejn is-16 u s-71 sena,
 • aktar minn 30 % tal-proċessi fin-negozji huma diġitalizzati,
 • 90 % tal-abitanti jużaw is-servizzi tal-gvern elettroniku.

L-istrateġija tiddeskrivi miżuri ta’ appoġġ infrastrutturali, edukattivi u ekonomiċi. Sabiex tiġi żgurata d-disponibbiltà ta’ infrastruttura diġitali bil-fili u mingħajr fili b’kapaċità u kwalità ta’ servizz adegwati, l-istrateġija tipprevedi l-iżvilupp ta’ netwerks tal-gigabits, l-infrastruttura diġitali tal-istituzzjonijiet edukattivi u tal-edukazzjoni għolja, l-iżvilupp ulterjuri tan-netwerk ċentrali nazzjonali tat-telekomunikazzjoni, il-komunikazzjoni mingħajr fili għall-organizzazzjonijiet professjonali, l-espansjoni tal-kapaċità tas-supercomputing kif ukoll l-inkoraġġiment tal-iżvilupp tan-netwerks 5G.

L-iżvilupp ta’ netwerks b’kapaċità ta’ gigabits se jinkludi miżuri ta’ implimentazzjoni wiesgħa:

 • l-ippjanar u l-implimentazzjoni ta’ programm nazzjonali ta’ żvilupp tan-netwerk “Gigabit Hungary 2030”, konness mal-5G, sabiex ikun hemm konnessjonijiet tal-internet b’veloċitajiet ta’ mill-inqas 1 Gbps disponibbli sa tmiem l-2030,
 • kjarifika tal-kondiviżjoni tal-infrastruttura u n-netwerk skont il-liġi tal-kompetizzjoni u r-regolamentazzjoni tal-aċċess għan-netwerks ottiċi u tar-radju, b’mod partikolari l-kondiviżjoni ta’ elementi infrastrutturali passivi (u parzjalment attivi),
 • it-traspożizzjoni tal-Kodiċi Ewropew għall-Komunikazzjonijiet Elettroniċi fil-liġi nazzjonali,
 • ir-reviżjoni u, jekk meħtieġ, l-emendar tar-regoli għall-kostruzzjoni ta’ networks ta’ telekomunikazzjoni,
 • it-taffija tar-rappurtar u l-piżijiet amministrattivi fuq il-fornituri tas-servizzi,
 • ir-reviżjoni tar-regolamenti dwar il-kwalità u l-protezzjoni tal-konsumatur għas-servizzi ta’ komunikazzjoni, ir-reviżjoni tal-istandards, il-formulazzjoni ta’ rekwiżiti minimi,
 • rieżami tar-Regolament dwar il-Komunikazzjonijiet biex jiġu appoġġati aħjar l-objettivi ta’ politika relatati mad-diġitalizzazzjoni, il-kompetittività fil-livelli mikro u makro,
 • l-aġġornament tal-istandards nazzjonali għan-netwerks tal-komunikazzjonijiet elettroniċi,
 • il-pożizzjonament tan-netwerks diġitali bħala infrastruttura kritika għall-pubbliku ġenerali.

L-inkoraġġiment tal-iżvilupp tan-netwerks 5G se jkun jeħtieġ aktar azzjonijiet multipli:

 • it-tisħiħ u l-espansjoni tal-attivitajiet tal-Koalizzjoni tal-5G,
 • it-tnedija ta’ ftehimiet strateġiċi bejn il-fornituri tas-servizzi u l-gvern biex jaċċelleraw l-iżviluppi tal-ogħla livell ta’ żvilupp tekniku fiss u mobbli u konverġenti tat-teknoloġija,
 • l-iżvilupp ta’ skema ta’ appoġġ għar-RŻI f’konformità mal-iżvilupp tal-infrastruttura diġitali, speċjalment il-5G,
 • żvilupp ta ‘Széchenyi István Università 5G Ċentru ta’ Eċċellenza,
 • kontribut għall-bini ta’ kurituri 5G tal-UE,
 • analiżi preliminari tat-teknoloġija 6G.

Strumenti finanzjarji nazzjonali u reġjonali għall-broadband

 • Self: Għall-perjodu 2014–2020, ir-riżorsi finanzjarji mill- Programm Operazzjonali għall-Iżvilupp Ekonomiku u l-Innovazzjoni (EDIOP/GINOP) jappoġġaw l-espansjoni tan-netwerks pubbliċi tal-broadband u l-espansjoni ta’ konnessjonijiet b’veloċità għolja. Il-fondi nazzjonali jgħinu biex jespandu n-netwerks tal-broadband fir-Reġjun Medju-Ungeriż mhux konverġenti.
 • Fondi tal-FSIE: Il-programmi 2014–2020 jistmaw li l-investimenti fin-netwerks tal-broadband b’veloċità għolja tal-NGA, b’veloċità ta’ 30 Mbps jew aktar, se jilħqu l-EUR 253 miljun. Parti mill-baġit tal-broadband se tintnefaq permezz ta’ strumenti finanzjarji.
 • Il-Programm Superfast Internet (SZIP): Il-maġġoranza tal-proġetti użaw FTTH (fibra lejn id-dar), li jippermettu veloċitajiet ta’ Gigabits. SZIP, iffinanzjat mill-Fondi Strutturali tal-UE, maħsub biex ikopri kważi 410 000 unità domestika, b’netwerks li jipprovdu mill-inqas servizz tal-internet broadband ta’ 30 Mbps sal-2023. Għal żoni li mhumiex kummerċjalment vijabbli, ġiet stabbilita skema ta’ għajnuna mill-Istat ta’ EUR 250 miljun biex tiżgura l-introduzzjoni tal-broadband. Sa tmiem l-2020, kważi kwart ta’ miljun unità domestika kienu koperti minn broadband ta’ mill-inqas 30 Mbps permezz tal-SZIP.

Data dwar l-iżvilupp tal-broadband u t-teknoloġiji fl-Ungerija

Għall-aħħar data dwar il-kopertura tal-broadband, l-abbonamenti u l-penetrazzjonijiet, il-kopertura ta’ teknoloġiji u kostijiet differenti tal-broadband, iċċekkja r- rapporti tat -tabella ta’ valutazzjoni u r-rapporti tal-pajjiżi tal-Indiċi tal-Ekonomija u s-Soċjetà Diġitali (DESI).

Assenjamenti tal-ispettru għall-broadband mingħajr fili

Għal dettalji dwar assenjamenti armonizzati tal-ispettru, ikkonsulta l- Osservatorju Ewropew tal-5G.

Pubblikazzjonijiet u dokumenti għall-istampa

Ingliż

Lingwa mhux magħrufa

Informazzjoni ta’ kuntatt

BCO Hungary (Uffiċċju Nazzjonali ta’ Kompetenza fil-Broadband): Ministeru għat-Teknoloġija u l-Industrija, Segretarjat tal-Istat għall-Infokomunikazzjoni

Indirizz: Iskola u. 13, Budapest, 1011 L-Ungerija Kuntatt permezz tal- email Phone: + 36 30 977 4707 Sit web

Awtorità Nazzjonali tal-Midja u tal-Informazzjoni (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság)

Indirizz: 23–25, 1015 Budapest, l-Ungerija Kuntatt permezz ta’ email Phone: + 36 1 4577100 Sit web

L-aħħar aħbarijiet

Sommarju tal-Pjan ta’ Ħidma Annwali 2022–23 tan-Netwerk Ewropew tal-Uffiċċji ta’ Kompetenza fil-Broadband

Il-Faċilità ta’ Appoġġ tan-Netwerk Ewropew għall-Uffiċċji ta’ Kompetenza fil-Broadband (Netwerk BCO) ippubblikat is-Sommarju tal-Pjan ta’ Ħidma Annwali 2022–23 tagħha, li jiddeskrivi l-attivitajiet u s-suġġetti ewlenin għall-programm ta’ skambju ta’ għarfien u bini ta’ kapaċità ta’ din is-sena.

EVENT |
Is-serje web 10: Taħriġ għall-Uffiċċji ta’ Kompetenza fil-Broadband

L-għaxar staġun ta’ skambju ta’ għarfien online u sessjonijiet ta’ bini ta’ kapaċità offruti lin-Netwerk tal-Uffiċċji Ewropej ta’ Kompetenza fil-Broadband (BCOs) se jindirizzaw għadd ta’ suġġetti bħal: ir-regoli l-ġodda tal-UE dwar l-għajnuna mill-Istat, il-konnettività bis-satellita u l-avvanzi fid-Deċennju Diġitali.

PRESS RELEASE |
Ir-regoli tal-UE għal sejħiet intra-UE jipproteġu b’mod effettiv liċ-ċittadini minn prezzijiet eċċessivi

Kemm ir-rapport ta’ valutazzjoni tal-Kummissjoni kif ukoll ir-riżultati ta’ stħarriġ tal-Ewrobarometru dwar l-impatt tar-regoli li jiżguraw komunikazzjonijiet intra-UE affordabbli juru li r-regoli tal-UE wrew li huma effettivi: mill-2019, l-Ewropej igawdu prezzijiet bl-imnut aktar baxxi għal telefonati li joriġinaw fi Stat Membru wieħed u li jintemmu fi Stati Membri oħra.

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Il-broadband fil-pajjiżi tal-UE

Sib l-informazzjoni attwali dwar l-iżvilupp tal-broadband f’kull pajjiż, kif ukoll l-istrateġiji u l-politiki nazzjonali għall-iżvilupp tal-broadband.

Ara Wkoll

Il-broadband fl-Iżvezja

Il-pjan nazzjonali tal-Iżvezja għall-broadband, adottat fl-2016, għandu l-viżjoni ta’ Svezja kompletament konnessa u għandu miri kemm għall-kopertura mobbli kif ukoll għall-konnessjonijiet broadband b’veloċità għolja għad-djar u n-negozji.

Il-broadband fi Spanja

Il-konnettività diġitali u l-introduzzjoni tal-5G huma fost l-għaxar prijoritajiet strateġiċi tal-Aġenda Diġitali 2025 ta’ Spanja.

Il-broadband fis-Slovakkja

Is-Slovakkja stabbiliet l-objettiv fit-tul li tipprovdi lill-unitajiet domestiċi kollha b’aċċess għal internet ultraveloċi sal-2030.

Il-broadband fir-Rumanija

Il-pjan tal-broadband tar-Rumanija jiffoka fuq il-bini ta’ netwerk nazzjonali tal-broadband bħala l-ewwel pass lejn il-kisba tal-miri tal-konnettività tal-UE.

Il-broadband fil-Portugall

L-Aġenda tal-Portugall Diġitali għandha l-għan li tiżviluppa infrastruttura diġitali li tippermetti liċ-ċittadini jieħdu vantaġġ mill-opportunitajiet ġodda offruti mit-teknoloġiji.

Il-broadband fil-Polonja

Il-pjan nazzjonali għall-broadband tal-2025 tal-Polonja huwa konformi mal-miri tas-Soċjetà tal-Gigabits tal-UE.

Broadband fil-Pajjiżi l-Baxxi

L-unitajiet domestiċi kollha fin-Netherlands għandu jkollhom l-opportunità li jaċċessaw netwerks tal-broadband ta’ mill-inqas 100 Mbps u l-maġġoranza l-kbira tagħhom għandhom jieħdu vantaġġ minn 1 Gbps sal-2023.

Il-broadband f’Malta

Il-politika ta’ Malta dwar il-broadband hija teknoloġikament newtrali u tiffavorixxi ambjent ta’ suq kompetittiv.

Il-broadband fil-Lussemburgu

L-iżvilupp ta’ infrastruttura tal-komunikazzjoni b’mira ta’ aċċess għall-broadband tal-gigabits fil-pajjiż kollu huwa waħda mill-prijoritajiet fil-programm governattiv tal-Lussemburgu.

Il-broadband fil-Litwanja

Il-Litwanja għandha l-għan li sal-2027 tipprovdi 100 Mbps liż-żoni rurali kif ukoll tappoġġa l-miri tas-soċjetà tal-Gigabits għall-2025.

Il-broadband fl-Italja

L-Istrateġija Taljana għall-Broadband Ultra Lejn is-Soċjetà tal-Gigabits għandha l-għan li tipprovdi konnettività tal-gigabits għal kulħadd sal-2026.

Il-broadband fl-Irlanda

Il-pjan nazzjonali tal-broadband għall-Irlanda jipprevedi li sal-2026 il-bini kollu fl-Irlanda se jkollu aċċess għal broadband b’veloċità għolja.

Il-broadband fil-Greċja

Il-Bibbja Griega tat-Trasformazzjoni Diġitali 2020–2025 tenfasizza l-konnettività bħala waħda mill-ħames assi strateġiċi u tirrikonoxxi l-miri tas-Soċjetà tal-Gigabits għall-2025.

Il-broadband fil-Ġermanja

Il-ftehim ta’ koalizzjoni tal-2021, l-Istrateġija Diġitali u l-Istrateġija ta’ Gigabit 2022 tal-Gvern Federali Ġermaniż jagħtu prijorità lill-provvista nazzjonali ta’ netwerks FTTH u 5G.

Il-broadband fi Franza

Il-programm nazzjonali tal-broadband France Très Haut Débit jistabbilixxi mira ta’ aċċess għal broadband veloċi għall-unitajiet domestiċi kollha sal-2022 u fibra għal kulħadd sal-2025.

Il-broadband fil-Finlandja

L-awtoritajiet Finlandiżi jiffavorixxu l-introduzzjoni ta’ netwerk ibbażat fuq il-kompetizzjoni, ibbażat fuq il-fibra, megħjun minn fondi pubbliċi għal żoni li mhumiex moqdijin tajjeb u pariri għall-muniċipalitajiet lokali dwar kif għandhom jiġu implimentati n-netwerks tal...

Il-broadband fl-Estonja

L-Estonja stabbiliet kopertura tal-broadband bażiku fil-pajjiż kollu. L-Aġenda Diġitali Estonjana tistabbilixxi miri ambizzjużi għall-2030.

Il-broadband fid-Danimarka

Għadd ta’ inizjattivi politiċi li għandhom l-għan li jkopru l-broadband fiss u mobbli mal-pajjiż kollu jappoġġaw il-miri Daniżi tal-broadband. Il-Gvern jaħdem biex jagħmel lid-Danimarka fuq quddiem diġitali billi joħloq pedament għan-negozji Daniżi biex jisfruttaw it-teknoloġiji...

Broadband fir-Repubblika Ċeka

Il-Pjan Nazzjonali għall-Iżvilupp ta’ Networks ta’ Kapaċità Għolja Ħafna, approvat f’Marzu 2021, jiddefinixxi l-approċċ strateġiku tar-Repubblika Ċeka għall-kostruzzjoni tal-VHCN.

Il-broadband f’Ċipru

Il-pjan tal-broadband ta’ Ċipru jistabbilixxi objettivi strateġiċi għall-2021–2025 u jinkludi interventi leġiżlattivi u regolatorji kif ukoll appoġġ prattiku għall-iżvilupp tal-infrastruttura tal-broadband.

Il-broadband fil-Kroazja

Il-Pjan Nazzjonali Kroat għall-Iżvilupp tal-Broadband 2021–2027 iwieġeb għall-objettivi tas-Soċjetà Ewropea tal-Gigabits 2025 u parzjalment għall-miri diġitali tal-2030.

Il-broadband fil-Bulgarija

Il-Pjan Nazzjonali għall-Infrastruttura tal-Broadband għall-Aċċess tal-Ġenerazzjoni li Jmiss “Il-Bulgarija Konnessa” u l-Politika dwar il-komunikazzjonijiet elettroniċi ġew aġġornati u adottati f’Awwissu 2020.

Il-broadband fil-Belġju

L-istrateġija tal-broadband tal-Belġju hija inkorporata fi strateġija ta’ politika usa’ Diġitali fil-Belġju. L-għan tal-pjan nazzjonali għall-broadband fiss u mobbli huwa li jelimina ż-żoni bojod li fadal fejn is-servizzi ta’ veloċità għolja mhumiex disponibbli. Billi jnaqqas l...

Il-broadband fl-Awstrija

L-istrateġija tal-Awstrija għall-broadband tiffoka fuq il-provvista nazzjonali ta’ konnessjonijiet Gigabits (fissi u mobbli) sal-2030.