Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Il-broadband fl-Ungerija

l-Istrateġija Nazzjonali tad-Diġitalizzazzjoni tal-Ungerija 2021–2030 għandha l-għan li tilħaq mira ta’ 95 % tal-unitajiet domestiċi koperti min-networks tal-gigabits sal-2030.

  Il-bandiera tal-Ungerija

Sommarju tal-iżvilupp tal-broadband fl-Ungerija

Il- Istrateġija Nazzjonali għad-Diġitalizzazzjoni 2021–2030 ġiet approvata fl-2021. Dan għandu l-għan li jipprovdi 95 % tal-unitajiet domestiċi b’networks tal-gigabits, iżid il-ħiliet diġitali tal-popolazzjoni, jappoġġa d-diġitalizzazzjoni tal-proċessi tan-negozju kif ukoll iżid l-użu tas-servizzi tal-gvern elettroniku.

Strateġija u politika nazzjonali għall-broadband

Awtoritajiet responsabbli

 • l-istrateġiji li jikkonċernaw l-użu tat-teknoloġija tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni inklużi l-politiki tal-broadband jaqgħu taħt ir-responsabbiltà tal-Ministeru tat-Teknoloġija u l-Industrija (Technológiai és Ipari Minisztérium).
 • Il- Aġenzija Governattiva għall-Iżvilupp tat-Teknoloġija tal-Informazzjoni (KIFÜ) topera taħt is-superviżjoni tal-Ministeru tat-Teknoloġija u l-Industrija. l-aġenzija timmaniġġja proġetti tal-IT li jittrattaw l-amministrazzjoni pubblika ċentrali u ggwidati mill-Gvern, eż. il-Programm tal- Internet Superfast u taġixxi bħala l-Uffiċċju Nazzjonali ta’ Kompetenza fil-Broadband (BCO).
 • l-Awtorità Nazzjonali tal-Informazzjoni dwar il-Midja (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, NMHH) tipprovdi regolament dwar il-komunikazzjonijiet elettroniċi fissi u mingħajr fili u hija responsabbli wkoll għall-istrateġija tal-broadband mingħajr fili.
 • Il-Ministeru tal-Intern (Belügyminisztérium) huwa responsabbli għall-kwistjonijiet tal-Gvern elettroniku u kien involut fit-tħejjija tal-Istrateġija Nazzjonali għad-Diġitalizzazzjoni 2021–2030.

l-għanijiet u l-miżuri ewlenin għall-iżvilupp tal-broadband

Il- Istrateġija Nazzjonali għad-Diġitalizzazzjoni tal-Ungerija 2021–2030 ġiet approvata fil-ħarifa 2021. l-istrateġija hija bbażata fuq erba’ pilastri: l-infrastruttura diġitali, il-ħiliet diġitali, l-ekonomija diġitali u l-istat diġitali. Hija tistabbilixxi l-miri li ġejjin li għandhom jintlaħqu sal-2030:

 • 95 % tal-unitajiet domestiċi koperti min-netwerks tal-gigabits,
 • sehem ta’ inqas minn 2 % ta’ persuni mingħajr ħiliet diġitali fil-grupp ta’ età bejn is-16 u l-71 sena,
 • aktar minn 30 % tal-proċessi fin-negozji jiġu diġitalizzati,
 • 90 % tal-abitanti jużaw is-servizzi tal-gvern elettroniku.

l-istrateġija tiddeskrivi l-miżuri ta’ appoġġ infrastrutturali, edukattivi u ekonomiċi. Sabiex tiġi żgurata d-disponibbiltà ta’ infrastruttura diġitali bil-fili u bla fili b’kapaċità u kwalità ta’ servizz adegwati, l-istrateġija tipprevedi l-iżvilupp ta’ netwerks tal-gigabits, l-infrastruttura diġitali tal-istituzzjonijiet edukattivi u tal-edukazzjoni għolja, l-iżvilupp ulterjuri tan-netwerk ċentrali nazzjonali tat-telekomunikazzjoni, il-komunikazzjoni bla fili għall-organizzazzjonijiet professjonali, l-espansjoni tal-kapaċità tas-supercomputing kif ukoll l-inkoraġġiment tal-iżvilupp ta’ netwerks 5G.

l-iżvilupp ta’ netwerks b’kapaċità tal-gigabits se jinkludi miżuri ta’ implimentazzjoni wiesgħa:

 • l-ippjanar u l-implimentazzjoni ta’ programm nazzjonali għall-iżvilupp tan-netwerk “Gigabit Hungary 2030”, konness mal-5G, sabiex ikun hemm konnessjonijiet tal-internet b’veloċitajiet ta’ mill-inqas 1 Gbps disponibbli sa tmiem l-2030,
 • kjarifika tal-kondiviżjoni tal-infrastruttura u tan-network skont il-liġi tal-kompetizzjoni u r-regolamentazzjoni tal-aċċess għan-netwerks ottiċi u tar-radju, b’mod partikolari l-kondiviżjoni ta’ elementi infrastrutturali passivi (u parzjalment attivi),
 • it-traspożizzjoni tal-Kodiċi Ewropew għall-Komunikazzjonijiet Elettroniċi fil-liġi nazzjonali,
 • ir-reviżjoni u, jekk meħtieġ, l-emendar tar-regoli għall-kostruzzjoni ta’ netwerks tat-telekomunikazzjoni,
 • it-tnaqqis tal-piżijiet ta’ rappurtar u amministrattivi fuq il-fornituri tas-servizzi,
 • ir-reviżjoni tar-regolamenti dwar il-kwalità u l-protezzjoni tal-konsumatur għas-servizzi ta’ komunikazzjoni, ir-reviżjoni tal-istandards, il-formulazzjoni ta’ rekwiżiti minimi,
 • rieżami tar-Regolament dwar il-Komunikazzjonijiet biex jiġu appoġġati aħjar l-objettivi ta’ politika relatati mad-diġitalizzazzjoni, il-kompetittività fil-livell mikro u dak makro,
 • l-aġġornament tal-istandards nazzjonali għan-netwerks tal-komunikazzjonijiet elettroniċi,
 • l-ippożizzjonar tan-netwerks diġitali bħala infrastruttura kritika għall-pubbliku ġenerali.

l-inkoraġġiment tal-iżvilupp tan-netwerks 5G se jkun jeħtieġ aktar azzjonijiet multipli:

 • it-tisħiħ u l-espansjoni tal-attivitajiet tal-Koalizzjoni 5G,
 • it-tnedija ta’ ftehimiet strateġiċi bejn il-fornituri tas-servizzi u l-gvern biex jiġu aċċellerati l-iżviluppi teknoloġiċi fissi u mobbli tal-ogħla livell u dawk konverġenti,
 • l-iżvilupp ta’ skema ta’ appoġġ għar-RŻI f’konformità mal-iżvilupp tal-infrastruttura diġitali, speċjalment il-5G,
 • żvilupp ta ‘Széchenyi István Università 5G Ċentru ta’ Eċċellenza,
 • kontribuzzjoni għall-bini ta’ kurituri tal-5G tal-UE,
 • analiżi preliminari tat-teknoloġija 6G.

Strumenti finanzjarji nazzjonali u reġjonali tal-broadband

 • Self: Għall-perjodu 2014–2020, ir-riżorsi finanzjarji mill- Programm Operazzjonali għall-Iżvilupp Ekonomiku u l-Innovazzjoni (EDIOP/GINOP) jappoġġaw l-espansjoni tan-netwerks pubbliċi tal-broadband u l-espansjoni tal-konnessjonijiet b’veloċità għolja. Il-fondi nazzjonali jgħinu fl-espansjoni tan-netwerks tal-broadband fir-Reġjun tal-Ungerija Nofsani mhux konverġenti.
 • Fondi tal-FSIE: Il-programmi 2014–2020 jistmaw li l-investimenti f’netwerks tal-broadband b’veloċità għolja tal-NGA, b’veloċità ta’ 30 Mbps jew aktar, se jilħqu EUR 253 miljun. Parti mill-baġit tal-broadband se jintefaq permezz ta’ strumenti finanzjarji.
 • Programm ta’ Internet Superfast (SZIP): Il-biċċa l-kbira tal-proġetti użaw FTTH (fibra fid-dar), u ppermettew veloċitajiet tal-Gigabits. SZIP, iffinanzjata mill-Fondi Strutturali tal-UE, maħsuba biex tkopri kważi 410,000 unità domestika, b’networks li jipprovdu mill-inqas servizz tal-internet broadband ta’ 30 Mbps sal-2023. Għal żoni li mhumiex kummerċjalment vijabbli, ġiet stabbilita skema ta’ għajnuna mill-Istat ta’ EUR 250 miljun biex tiżgura l-introduzzjoni tal-broadband. Sa tmiem l-2020, kważi kwart ta’ miljun unità domestika kienu koperti b’mill-inqas 30 Mbps broadband permezz tal-SZIP.
 • Il-Pjan għall-Irkupru u r-Reżiljenza (RRP) tal-Ungerija jimpenja 30 % tal-allokazzjoni tiegħu għal miżuri diġitali (EUR 1.7 biljun). Il-pjan jinkludi pakkett komprensiv biex jippromwovi t-trasformazzjoni diġitali tal-ekonomija u tas-soċjetà. Il-biċċa l-kbira tal-komponenti fihom miżuri dwar it-tranżizzjoni diġitali. Huma ppjanati miżuri sinifikanti biex itejbu t-tagħmir u l-ħiliet diġitali fl-edukazzjoni primarja, vokazzjonali u għolja. Il-pjan fih miżuri relatati mad-diġitalizzazzjoni tal-amministrazzjoni pubblika u tas-setturi tas-saħħa, tat-trasport u tal-enerġija.

Dejta dwar l-iżvilupp tal-broadband u t-teknoloġiji fl-Ungerija

Għall-aħħar data dwar il-kopertura tal-broadband, l-abbonamenti u l-penetrazzjonijiet, il-kopertura ta’ teknoloġiji u kostijiet differenti tal-broadband, iċċekkja r- rapporti tat -tabella ta’ valutazzjoni u r -rapporti tal-pajjiżi tal-Indiċi tal-Ekonomija u s-Soċjetà Diġitali (DESI).

Assenjazzjonijiet tal-ispettru għall-broadband mingħajr fili

Għad-dettalji dwar l-assenjamenti armonizzati tal-ispettru, ikkonsulta l- Osservatorju Ewropew tal-5G.

Pubblikazzjonijiet u dokumenti għall-istampa nazzjonali u tal-UE

l-Ingliż

l-Ungeriż

Informazzjoni ta’ kuntatt

BCO Ungerija (Uffiċċju nazzjonali ta’ Kompetenza fil-Broadband): Ministeru għat-Teknoloġija u l-Industrija, Segretarjat tal-Istat għall-Infokomunikazzjoni

Indirizz: Iskola u. 13, Budapest, 1011 L-Ungerija
Kuntatt permezz tal- email
Phone: + 36 30 977 4707 Sit web

l-Awtorità Nazzjonali tal-Midja u l-Informazzjoni (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság)

Indirizz: Ostrom u. 23–25, 1015 Budapest, l-Ungerija
Kuntatt permezz tal- email
Phone: + 36 1 4577100 Sit web

l-aħħar aħbarijiet

Connect University — Manwal dwar l-Investiment fil-Broadband

Sessjoni ta’ introduzzjoni ddedikata għall-“Manwal dwar l-Investiment fil-Broadband” li ġie ppubblikat dan l-aħħar.

REPORT / STUDY |
Mobile and Fixed Broadband Prices in Europe 2022

The Mobile and Fixed Broadband Prices 2022 report provides comprehensive data on 2022 retail prices of fixed and mobile broadband offers for consumers in the EU27, the United Kingdom, Iceland, Norway, Japan, South Korea and the USA.

NEWS ARTICLE |
l-UE39 tilħaq kopertura FTTH/B ta’ 70 % skont it-TTFH Council Europe

Skont il-Panorama tas-Suq tal-Fibra għad-Dar/Bini (FTTTH/B), l-UE39 (is-27 Stat Membru tal-UE, ir-Renju Unit, 4 pajjiżi tal-KSI, l-Iżlanda, l-Iżrael, il-Maċedonja ta’ Fuq, in-Norveġja, is-Serbja, l-Iżvizzera, it-Turkija) laħqu rata ta’ kopertura FTTH/B ta’ 70 %, għaddew 244 miljun dar u 121 miljun abbonat FTTH/B minn Settembru 2023.

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Il-broadband fil-pajjiżi tal-UE

Sib l-informazzjoni attwali dwar l-iżvilupp tal-broadband f’kull pajjiż, kif ukoll l-istrateġiji u l-politiki nazzjonali għall-iżvilupp tal-broadband.

Ara Wkoll

Il-broadband fl-Iżvezja

Il-pjan nazzjonali tal-broadband tal-Iżvezja, adottat fl-2016, għandu l-viżjoni ta’ Iżvezja kompletament konnessa u għandu miri kemm għall-kopertura mobbli kif ukoll għall-konnessjonijiet tal-broadband b’veloċità għolja għall-unitajiet domestiċi u n-negozji.

Broadband fi Spanja

Il-konnettività diġitali u t-tnedija tal-5G huma fost l-għaxar prijoritajiet strateġiċi tal-Aġenda Diġitali 2025 ta’ Spanja.

Il-broadband fis-Slovenja

Is-Slovenja tagħżel in-newtralità teknoloġika u d-dinamika tas-suq fl-iżvilupp tan-netwerks tal-broadband, b’mod partikolari l-kompetizzjoni bbażata fuq l-infrastruttura u s-servizzi.

Il-broadband fis-Slovakkja

Is-Slovakkja stabbiliet l-objettiv fit-tul li tipprovdi lill-unitajiet domestiċi kollha b’aċċess għal internet ultraveloċi sal-2030.

Il-broadband fir-Rumanija

Ir-Rumanija tiffoka fuq il-bini ta’ netwerk nazzjonali tal-broadband bħala pass lejn il-kisba tal-miri tal-konnettività tal-UE.

Il-broadband fil-Portugall

l-Aġenda Portugall Diġitali u l-Istrateġija Nazzjonali għall-Konnettività f’Networks ta’ Komunikazzjoni Elettronika b’Kapaċità Għolja Ħafna għall-2023–2030 jiffurmaw l-iżvilupp ta’ infrastruttura diġitali fil-Portugall.

Il-broadband fil-Polonja

Il-pjan nazzjonali tal-broadband tal-Polonja għall-2025 huwa konformi mal-miri tas-Soċjetà tal-Gigabits tal-UE.

Il-broadband fil-Pajjiżi l-Baxxi

l-unitajiet domestiċi kollha fin-Netherlands jenħtieġ li jkollhom l-opportunità li jaċċessaw netwerks tal-broadband ta’ mill-inqas 100 Mbps u l-maġġoranza vasta jenħtieġ li tkun qed tieħu vantaġġ minn 1 Gbps sal-2023.

Il-broadband f’Malta

Il-politika ta’ Malta dwar il-broadband hija teknoloġikament newtrali u tiffavorixxi ambjent ta’ suq kompetittiv.

Broadband fil-Lussemburgu

l-iżvilupp ta’ infrastruttura ta’ komunikazzjoni b’mira ta’ aċċess għall-broadband tal-gigabits fil-pajjiż kollu hija waħda mill-prijoritajiet fil-programm governattiv tal-Lussemburgu.

Il-broadband fil-Litwanja

Il-Litwanja għandha l-għan li tipprovdi 100 Mbps sal-2027 liż-żoni rurali kif ukoll tappoġġa l-miri tas-soċjetà tal-Gigabits għall-2025.

Il-broadband fil-Latvja

Il-Latvja tappoġġa l-miri tas-soċjetà tal-Gigabits u għandha l-għan li ttejjeb il-gigabits, għaż-żoni urbani u rurali kif ukoll il-kopertura tal-5G għaż-żoni urbani l-kbar kollha.

Il-broadband fl-Italja

l-Istrateġija Taljana għall-Broadband Ultra Lejn is-Soċjetà tal-Gigabits għandha l-għan li tipprovdi konnettività tal-gigabits lil kulħadd sal-2026.

Il-broadband fl-Irlanda

Il-pjan nazzjonali għall-broadband għall-Irlanda jipprevedi li sal-2026 il-bini kollu fl-Irlanda se jkollu aċċess għal broadband b’veloċità għolja.

Il-broadband fil-Greċja

Il-Pjan Nazzjonali għall-Broadband 2021–2027 jippromwovi l-użu ta’ netwerks fissi b’kapaċità għolja ħafna u tal-5G. Il-Bibbja tat-Trasformazzjoni Diġitali Griega 2020–2025 tenfasizza l-konnettività bħala waħda mill-ħames assi strateġiċi u tirrikonoxxi l-miri tas-Soċjetà tal...

Il-broadband fil-Ġermanja

Il-ftehim ta’ koalizzjoni tal-2021, l-Istrateġija Diġitali u l-Istrateġija tal-Gigabits 2022 tal-Gvern Federali Ġermaniż jagħtu prijorità lill-provvista nazzjonali tan-networks FTTH u 5G.

Il-broadband fi Franza

Il-programm nazzjonali tal-broadband France Très Haut Débit jistabbilixxi mira ta’ aċċess għall-broadband veloċi għall-unitajiet domestiċi kollha sal-2022 u l-fibra għal kulħadd sal-2025.

Il-broadband fil-Finlandja

l-awtoritajiet Finlandiżi jiffavorixxu introduzzjoni ta’ netwerk ibbażata fuq il-fibra ottika, immexxija mill-kompetizzjoni megħjuna minn fondi pubbliċi għal żoni li mhumiex moqdijin tajjeb u pariri għall-muniċipalitajiet lokali dwar kif għandhom jiġu implimentati n-netwerks tal...

Il-broadband fl-Estonja

l-Estonja stabbiliet kopertura tal-broadband bażiku fil-pajjiż kollu. l-Aġenda Diġitali Estonjana tistabbilixxi miri ambizzjużi għall-2030.

Il-broadband fid-Danimarka

Għadd ta’ inizjattivi politiċi li għandhom l-għan li jkopru l-broadband fiss u mobbli madwar il-pajjiż kollu jappoġġaw il-miri Daniżi tal-broadband. Il-Gvern jaħdem biex jagħmel lid-Danimarka minn ta’ quddiem fid-diġitali billi joħloq pedament għan-negozji Daniżi biex jisfruttaw...

Il-broadband fir-Repubblika Ċeka

Il-Pjan Nazzjonali għall-Iżvilupp ta’ Networks b’Kapaċità Għolja Ħafna, approvat f’Marzu 2021, jiddefinixxi l-approċċ strateġiku tar-Repubblika Ċeka għall-kostruzzjoni tal-VHCN.

Il-broadband f’Ċipru

Il-pjan tal-broadband ta’ Ċipru jistabbilixxi objettivi strateġiċi għall-2021–2025 u jinkludi interventi leġiżlattivi u regolatorji kif ukoll appoġġ prattiku għall-iżvilupp tal-infrastruttura tal-broadband.

Broadband fil-Kroazja

Il-Pjan Nazzjonali Kroat għall-Iżvilupp tal-Broadband 2021–2027 iwieġeb għall-objettivi tal-2025 tas-Soċjetà Ewropea tal-Gigabits u parzjalment għall-miri diġitali tal-2030.

Il-broadband fil-Bulgarija

Il-Pjan Nazzjonali għall-Infrastruttura tal-Broadband għall-Aċċess tal-Ġenerazzjoni li Jmiss “Il-Bulgarija Konnessa” u l-Politika dwar il-komunikazzjonijiet elettroniċi ġew aġġornati u adottati f’Awwissu 2020.

Broadband fil-Belġju

l-istrateġija tal-broadband tal-Belġju hija inkorporata fi strateġija ta’ politika usa’ għal Digital Belgium. l-għan tal-pjan nazzjonali għall-broadband fiss u mobbli huwa li jelimina ż-żoni bojod li fadal fejn is-servizzi ta’ veloċità għolja mhumiex disponibbli. Billi jnaqqas l...

Il-broadband fl-Awstrija

l-istrateġija tal-broadband tal-Awstrija tiffoka fuq il-provvista nazzjonali ta’ konnessjonijiet tal-Gigabits (fissi u mobbli) sal-2030.