Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Broadband fil-Lussemburgu

l-iżvilupp ta’ infrastruttura ta’ komunikazzjoni b’mira ta’ aċċess għall-broadband tal-gigabits fil-pajjiż kollu hija waħda mill-prijoritajiet fil-programm governattiv tal-Lussemburgu.

Sommarju tal-iżvilupp tal-broadband fil-Lussemburgu

Il-kopertura tal-broadband diġà tilħaq kważi 100 % u l-Lussemburgu huwa fost il-mexxejja Ewropej f’termini ta’ kopertura u penetrazzjoni tal-broadband. L -istrateġija tal-Lussemburgu għall-broadband b’veloċità għolja għall-2021–2025 għandha l-għan li twassal għal konnettività ta’ prestazzjoni għolja għal kulħadd. Ġiet stabbilita taskforce u strateġija tal-5G biex il-Lussemburgu jinżamm fuq quddiem nett tal-konnettività tal-5G.

Strateġija u politika nazzjonali għall-broadband

Awtoritajiet responsabbli

l-għanijiet ewlenin għall-iżvilupp tal-broadband

L -istrateġija tal-Lussemburgu għall-broadband b’veloċità għolja għall-2021–2025 għandha l-għan li tikseb konnettività ta’ prestazzjoni għolja għal kulħadd. l-Objettiv 3 tal-istrateġija huwa li jitħaffef il-varar ta’ infrastruttura valida għall-futur, filwaqt li tiġi rispettata n-newtralità teknoloġika, biex jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet attwali u futuri tal-unitajiet domestiċi kollha, irrispettivament mill-pożizzjoni ġeografika tagħhom. Eventwalment, il-migrazzjoni tal-unitajiet domestiċi kollha lejn teknoloġiji skalabbli li jibqgħu validi fil-futur se tottimizza l-effiċjenza enerġetika tan-netwerks billi progressivament tiskonnettja n-netwerk fiss antik.

Biex jiġi evitat id-distakk diġitali, l-istrateġija tenfasizza l-importanza ta’ konnessjoni bażika tal-internet b’veloċità għolja u affordabbli għal kulħadd, definita bħala minimu ta’ konnessjoni tal-internet bit-tniżżil ta’ 100 Mbps u servizz ta’ upload ta’ 20 Mbps. Sabiex jiġi pprovdut dan is-servizz lill-unitajiet domestiċi l-aktar żvantaġġati, se jiġu vvalutati u implimentati miżuri mmirati.

l-ambizzjoni tal-istrateġija hija li tiżgura li kull unità ta’ akkomodazzjoni jkollha aċċess għal mill-inqas netwerk wieħed ta’ VHCN (Netwerk ta’ Kapaċità Għolja Ħafna), definit bħala download 1 Gbps u upload ta’ 200 Mbps f’netwerk fiss. l-istrateġija tagħti prijorità lill-unitajiet domestiċi f’żoni remoti li mhumiex konnessi minn netwerk VHCN. Il-konnessjoni ta’ djar remoti u rurali hija għalja u l-appoġġ pubbliku jista’ jiġi kkunsidrat f’każijiet fejn l-operaturi privati ma jkollhomx pjanijiet biex jespandu n-netwerks.

Twaqqfet taskforce tal-5G biex iżżomm lil-Lussemburgu fuq quddiem nett tal-konnettività. Il-5G tnieda minn Post Luxembourg, Orange u Proximus fl-2020. Il-Lussemburgu abbozza Strateġija għall-5G.

Miżuri ewlenin għall-iżvilupp tal-broadband

 • Il-Pjan ta’ Rkupru u Reżiljenza (RRP) tal-Lussemburgu ma jinkludi l-ebda investiment fil-konnettività, peress li l-enfasi tal-politika hija fuq l-iżgurar li l-investiment privat ikun biżżejjed biex jintlaħqu l-objettivi għall-2025.
 • Il- għodda Checkmynet.lu tkejjel il-prestazzjoni u l-kwalità tas-servizzi ta’ aċċess għall-internet għall-utenti finali u hija mingħajr ħlas. Jekk konsumatur isib li l-wisa’ tal-banda mkejla hija inqas minn dik ikkuntrattata, jista’ jikkuntattja lill-fornitur tiegħu; jekk ma jirċevux tweġiba jew it-tweġiba ma tkunx sodisfaċenti, il-konsumatur jista’ juża s- servizz ta’ medjazzjoni tal-ILR mingħajr ħlas.
 • Immappjar tal-broadband: il-gvern żviluppa għodda ta’ mmappjar tas-servizz tal-Broadband li turi l-livell ta’ kopertura tal-broadband għal kull muniċipalità fil-Lussemburgu. Il-mappa hija bbażata fuq id-data tal-operaturi tan-netwerk fiss (Docsis, VDSL u Fibri).
 • Għodda importanti oħra żviluppata mill-gvern hija r- Reġistru Nazzjonali tax-Xogħlijiet fit-Toroq. Dan ir-reġistru fih l-applikazzjonijiet kollha għal permessi tat-triq u tat-triq, li ġew ippreżentati min-negozji. Fiha wkoll informazzjoni dwar xogħlijiet ta’ infrastruttura pubblika ppjanati minn muniċipalitajiet u amministraturi pubbliċi fuq netwerks tat-telekomunikazzjoni, tal-gass, tal-elettriku u tal-ilma, eċċ.
 • Miżuri oħra:
  • l-introduzzjoni ta’ obbligu li tiġi pprovduta infrastruttura ta’ akkoljenza għall-fibra ottika (il-muniċipalitajiet intalbu jagħmlu l-infrastruttura ta’ akkoljenza obbligatorja),
  • l-introduzzjoni ta’ obbligu li jiġi pprovdut kejbils interni b’veloċità għolja lesti għall-broadband f’abitazzjonijiet ġodda (il-kejbils interni xierqa huma obbligatorji għall-bini mibni ġdid kollu, u l-bini diġà eżistenti b’ħafna abitazzjonijiet fil-każ ta’ xogħlijiet kbar ta’ rinnovazzjoni, li għalihom tressqu applikazzjonijiet għall-permessi tal-bini wara l-31 ta’ Diċembru 2016),
  • l-aċċess ta’ operaturi alternattivi għan-netwerk tal-operatur stabbilit.

Data dwar l-iżvilupp tal-broadband u t-teknoloġiji fil-Lussemburgu

Għall-aħħar data dwar il-kopertura tal-broadband, l-abbonamenti u l-penetrazzjonijiet, il-kopertura ta’ teknoloġiji differenti tal-broadband u l-ispejjeż iċċekkja r- rapporti tat -tabella ta’ valutazzjoni u r-rapporti tal-pajjiżi tal-Indiċi tal-Ekonomija u s-Soċjetà Diġitali (DESI).

Assenjazzjonijiet tal-ispettru għall-broadband mingħajr fili

Għad-dettalji dwar l-assenjamenti armonizzati tal-ispettru, ikkonsulta l- Osservatorju Ewropew tal-5G.

Pubblikazzjonijiet u dokumenti għall-istampa nazzjonali u tal-UE

Informazzjoni ta’ kuntatt

BCO Lussemburgu (l-Uffiċċju Nazzjonali ta’ Kompetenza fil-Broadband): Ministeru tal-Istat, Dipartiment tal-Midja, il-Konnettività u l-Politika Diġitali

Indirizz: 5, Rue Plaetis, L-2338, il-Lussemburgu
Kuntatt permezz tal- email
Phone: + 352 247 86717 Sit web

Il-Ministeru tal-Ekonomija (Ministère de l’Économie)

Indirizz: 19–21, boulevard Royal, L-2449 Lussemburgu
Kuntatt permezz tal- email
Phone: + 352 2478 4137 Website

l-Istitut tar-Regolamentazzjoni tal-Lussemburgu (Institut Luxembourgeois de Régulation)

Indirizz: 17, rue du Fossé, L-1536 Il-Lussemburgu
Kuntatt permezz tal- email
Phone: + 352 28228 228 Sit tal-Internet

l-aħħar aħbarijiet

Il-Ġimgħa Ewropea tar-Reġjuni: It-tnaqqis tad-distakk diġitali billi tiġi appoġġjata l-infrastruttura diġitali għal reġjuni intelliġenti u sostenibbli

Dwar it-tema ta’ “tkabbir intelliġenti u sostenibbli għar-reġjuni”, dan il-workshop jindirizza l-kwistjoni kritika tad-distakk diġitali, u jeżamina r-riperkussjonijiet tiegħu fuq il-koeżjoni soċjali u t-tkabbir ġenerali fl-Unjoni Ewropea.

REPORT / STUDY |
Digital Decade 2024: Broadband Coverage in Europe 2023

The Broadband Coverage in Europe study is designed to monitor the progress of EU Member States towards the gigabit coverage and 5G coverage targets as set out in the Digital Decade Policy programme.

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Il-broadband fil-pajjiżi tal-UE

Sib l-informazzjoni attwali dwar l-iżvilupp tal-broadband f’kull pajjiż, kif ukoll l-istrateġiji u l-politiki nazzjonali għall-iżvilupp tal-broadband.

Ara Wkoll

Il-broadband fl-Iżvezja

Il-pjan nazzjonali tal-broadband tal-Iżvezja, adottat fl-2016, għandu l-viżjoni ta’ Iżvezja kompletament konnessa u għandu miri kemm għall-kopertura mobbli kif ukoll għall-konnessjonijiet tal-broadband b’veloċità għolja għall-unitajiet domestiċi u n-negozji.

Broadband fi Spanja

Il-konnettività diġitali u t-tnedija tal-5G huma fost l-għaxar prijoritajiet strateġiċi tal-Aġenda Diġitali 2025 ta’ Spanja.

Il-broadband fis-Slovenja

Is-Slovenja tagħżel in-newtralità teknoloġika u d-dinamika tas-suq fl-iżvilupp tan-netwerks tal-broadband, b’mod partikolari l-kompetizzjoni bbażata fuq l-infrastruttura u s-servizzi.

Il-broadband fis-Slovakkja

Is-Slovakkja stabbiliet l-objettiv fit-tul li tipprovdi lill-unitajiet domestiċi kollha b’aċċess għal internet ultraveloċi sal-2030.

Il-broadband fir-Rumanija

Ir-Rumanija tiffoka fuq il-bini ta’ netwerk nazzjonali tal-broadband bħala pass lejn il-kisba tal-miri tal-konnettività tal-UE.

Il-broadband fil-Portugall

l-Aġenda Portugall Diġitali u l-Istrateġija Nazzjonali għall-Konnettività f’Networks ta’ Komunikazzjoni Elettronika b’Kapaċità Għolja Ħafna għall-2023–2030 jiffurmaw l-iżvilupp ta’ infrastruttura diġitali fil-Portugall.

Il-broadband fil-Polonja

Il-pjan nazzjonali tal-broadband tal-Polonja għall-2025 huwa konformi mal-miri tas-Soċjetà tal-Gigabits tal-UE.

Il-broadband fil-Pajjiżi l-Baxxi

l-unitajiet domestiċi kollha fin-Netherlands jenħtieġ li jkollhom l-opportunità li jaċċessaw netwerks tal-broadband ta’ mill-inqas 100 Mbps u l-maġġoranza vasta jenħtieġ li tkun qed tieħu vantaġġ minn 1 Gbps sal-2023.

Il-broadband f’Malta

Il-politika ta’ Malta dwar il-broadband hija teknoloġikament newtrali u tiffavorixxi ambjent ta’ suq kompetittiv.

Il-broadband fil-Litwanja

Il-Litwanja għandha l-għan li tipprovdi 100 Mbps sal-2027 liż-żoni rurali kif ukoll tappoġġa l-miri tas-soċjetà tal-Gigabits għall-2025.

Il-broadband fil-Latvja

Il-Latvja tappoġġa l-miri tas-soċjetà tal-Gigabits u għandha l-għan li ttejjeb il-gigabits, għaż-żoni urbani u rurali kif ukoll il-kopertura tal-5G għaż-żoni urbani l-kbar kollha.

Il-broadband fl-Italja

l-Istrateġija Taljana għall-Broadband Ultra Lejn is-Soċjetà tal-Gigabits għandha l-għan li tipprovdi konnettività tal-gigabits lil kulħadd sal-2026.

Il-broadband fl-Irlanda

Il-pjan nazzjonali għall-broadband għall-Irlanda jipprevedi li sal-2026 il-bini kollu fl-Irlanda se jkollu aċċess għal broadband b’veloċità għolja.

Il-broadband fl-Ungerija

l-Istrateġija Nazzjonali tad-Diġitalizzazzjoni tal-Ungerija 2021–2030 għandha l-għan li tilħaq mira ta’ 95 % tal-unitajiet domestiċi koperti min-networks tal-gigabits sal-2030.

Il-broadband fil-Greċja

Il-Pjan Nazzjonali għall-Broadband 2021–2027 jippromwovi l-użu ta’ netwerks fissi b’kapaċità għolja ħafna u tal-5G. Il-Bibbja tat-Trasformazzjoni Diġitali Griega 2020–2025 tenfasizza l-konnettività bħala waħda mill-ħames assi strateġiċi u tirrikonoxxi l-miri tas-Soċjetà tal...

Il-broadband fil-Ġermanja

Il-ftehim ta’ koalizzjoni tal-2021, l-Istrateġija Diġitali u l-Istrateġija tal-Gigabits 2022 tal-Gvern Federali Ġermaniż jagħtu prijorità lill-provvista nazzjonali tan-networks FTTH u 5G.

Il-broadband fi Franza

Il-programm nazzjonali tal-broadband France Très Haut Débit jistabbilixxi mira ta’ aċċess għall-broadband veloċi għall-unitajiet domestiċi kollha sal-2022 u l-fibra għal kulħadd sal-2025.

Il-broadband fil-Finlandja

l-awtoritajiet Finlandiżi jiffavorixxu introduzzjoni ta’ netwerk ibbażata fuq il-fibra ottika, immexxija mill-kompetizzjoni megħjuna minn fondi pubbliċi għal żoni li mhumiex moqdijin tajjeb u pariri għall-muniċipalitajiet lokali dwar kif għandhom jiġu implimentati n-netwerks tal...

Il-broadband fl-Estonja

l-Estonja stabbiliet kopertura tal-broadband bażiku fil-pajjiż kollu. l-Aġenda Diġitali Estonjana tistabbilixxi miri ambizzjużi għall-2030.

Il-broadband fid-Danimarka

Għadd ta’ inizjattivi politiċi li għandhom l-għan li jkopru l-broadband fiss u mobbli madwar il-pajjiż kollu jappoġġaw il-miri Daniżi tal-broadband. Il-Gvern jaħdem biex jagħmel lid-Danimarka minn ta’ quddiem fid-diġitali billi joħloq pedament għan-negozji Daniżi biex jisfruttaw...

Il-broadband fir-Repubblika Ċeka

Il-Pjan Nazzjonali għall-Iżvilupp ta’ Networks b’Kapaċità Għolja Ħafna, approvat f’Marzu 2021, jiddefinixxi l-approċċ strateġiku tar-Repubblika Ċeka għall-kostruzzjoni tal-VHCN.

Il-broadband f’Ċipru

Il-pjan tal-broadband ta’ Ċipru jistabbilixxi objettivi strateġiċi għall-2021–2025 u jinkludi interventi leġiżlattivi u regolatorji kif ukoll appoġġ prattiku għall-iżvilupp tal-infrastruttura tal-broadband.

Broadband fil-Kroazja

Il-Pjan Nazzjonali Kroat għall-Iżvilupp tal-Broadband 2021–2027 iwieġeb għall-objettivi tal-2025 tas-Soċjetà Ewropea tal-Gigabits u parzjalment għall-miri diġitali tal-2030.

Il-broadband fil-Bulgarija

Il-Pjan Nazzjonali għall-Infrastruttura tal-Broadband għall-Aċċess tal-Ġenerazzjoni li Jmiss “Il-Bulgarija Konnessa” u l-Politika dwar il-komunikazzjonijiet elettroniċi ġew aġġornati u adottati f’Awwissu 2020.

Broadband fil-Belġju

l-istrateġija tal-broadband tal-Belġju hija inkorporata fi strateġija ta’ politika usa’ għal Digital Belgium. l-għan tal-pjan nazzjonali għall-broadband fiss u mobbli huwa li jelimina ż-żoni bojod li fadal fejn is-servizzi ta’ veloċità għolja mhumiex disponibbli. Billi jnaqqas l...

Il-broadband fl-Awstrija

l-istrateġija tal-broadband tal-Awstrija tiffoka fuq il-provvista nazzjonali ta’ konnessjonijiet tal-Gigabits (fissi u mobbli) sal-2030.