Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Il-broadband fil-Lussemburgu

L-iżvilupp ta’ infrastruttura tal-komunikazzjoni b’mira ta’ aċċess għall-broadband tal-gigabits fil-pajjiż kollu huwa waħda mill-prijoritajiet fil-programm governattiv tal-Lussemburgu.

  il-bandiera ta’ Malta

Sommarju tal-iżvilupp tal-broadband fil-Lussemburgu

Il-kopertura tal-broadband diġà tilħaq kważi 100 % u l-Lussemburgu huwa fost il-mexxejja Ewropej f’termini ta’ kopertura u penetrazzjoni tal-broadband. L -istrateġija tal-Lussemburgu għall-broadband b’veloċità għolja ħafna 2021–2025 għandha l-għan ta’ konnettività ta’ prestazzjoni għolja għal kulħadd. Ġiet stabbilita taskforce u strateġija tal-5G biex il-Lussemburgu jinżamm fuq quddiem nett tal-konnettività tal-5G.

Strateġija u politika nazzjonali dwar il-broadband

Awtoritajiet responsabbli

Għanijiet ewlenin għall-iżvilupp tal-broadband

L -istrateġija tal-Lussemburgu għall-broadband b’veloċità għolja ħafna 2021–2025 għandha l-għan li tikseb konnettività ta’ prestazzjoni għolja għal kulħadd. L-objettiv 3 tal-istrateġija huwa li jiġi aċċellerat l-użu ta’ infrastruttura li tibqa’ valida fil-futur, filwaqt li tiġi rispettata n-newtralità teknoloġika, biex jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet attwali u futuri tal-unitajiet domestiċi kollha, irrispettivament mill-pożizzjoni ġeografika tagħhom. Eventwalment, il-migrazzjoni tal-unitajiet domestiċi kollha lejn teknoloġiji li jistgħu jiġu adattati għall-futur se tottimizza l-effiċjenza enerġetika tan-netwerks billi progressivament tiskonnettja n-netwerk fiss l-antik.

Biex jiġi evitat id-distakk diġitali, l-istrateġija tenfasizza l-importanza ta’ konnessjoni bażika tal-internet b’veloċità għolja affordabbli għal kulħadd, definita bħala minimu ta’ konnessjoni tal-internet download ta’ 100 Mbps u servizz ta’ upload ta’ 20 Mbps. Sabiex jiġi pprovdut dan is-servizz lill-unitajiet domestiċi l-aktar żvantaġġati, se jiġu vvalutati u implimentati miżuri mmirati.

L-ambizzjoni tal-istrateġija hija li jiġi żgurat li kull unità ta’ akkomodazzjoni jkollha aċċess għal mill-inqas netwerk wieħed ta’ VHCN (Netwerk ta’ Kapaċità Għolja Ħafna), definit bħala download ta’ 1 Gbps u upload ta’ 200 Mbps f’netwerk fiss. L-istrateġija tagħti prijorità lill-unitajiet domestiċi f’żoni remoti li mhumiex konnessi b’netwerk VHCN. Il-konnessjoni ta’ djar remoti u rurali tqum ħafna flus u l-appoġġ pubbliku jista’ jiġi kkunsidrat għal każijiet fejn l-operaturi privati ma jkollhom l-ebda pjan biex jespandu n-netwerks.

Ġiet stabbilita taskforce tal-5G biex il-Lussemburgu jinżamm fuq quddiem nett tal-konnettività. Il-5G tnieda minn Post Luxembourg, Orange u Proximus fl-2020. Il-Lussemburgu abbozza Strateġija għall-5G.

Miżuri ewlenin għall-iżvilupp tal-broadband

 • Il-Pjan għall-Irkupru u r-Reżiljenza (RRP) tal-Lussemburgu ma jinkludi l-ebda investiment fil-konnettività, peress li l-enfasi tal-politika hija fuq l-iżgurar li l-investiment privat ikun biżżejjed biex jintlaħqu l-objettivi għall-2025. Huwa ppjanat li s-sitwazzjoni tiġi vvalutata mill-ġdid madwar l-2022.
 • L- għodda Checkmynet.lu tkejjel il-prestazzjoni u l-kwalità tas-servizzi tal-aċċess għall-internet għall-utenti finali u hija mingħajr ħlas. Jekk konsumatur isib li l-wisa’ tal-banda mkejla hija aktar baxxa minn dik ikkuntrattata, jista’ jikkuntattja lill-fornitur tiegħu; jekk ma jirċevux tweġiba jew it-tweġiba ma tkunx sodisfaċenti, il-konsumatur jista’ juża s-servizz ta’ medjazzjoni ta’ ILR mingħajr ħlas.
 • L-immappjar tal-broadband: il-gvern żviluppa għodda għall-immappjar tas-servizzi tal-Broadband li turi l-livell ta’ kopertura tal-broadband għal kull muniċipalità fil-Lussemburgu. Il-mappa hija bbażata fuq id-data tal-operaturi tan-netwerk fiss (Docsis, VDSL u Fibre).
 • Għodda importanti oħra żviluppata mill-gvern hija r- Reġistru Nazzjonali tax-Xogħlijiet tat-Toroq. Dan ir-reġistru fih l-applikazzjonijiet kollha għall-permessi tat-triq u tat-triq, li tressqu min-negozji. Fiha wkoll informazzjoni dwar xogħlijiet ta’ infrastruttura pubblika ppjanati minn muniċipalitajiet u amministraturi pubbliċi dwar in-netwerks tat-telekomunikazzjoni, tal-gass, tal-elettriku u tal-ilma, eċċ.
 • Miżuri oħra:
  • L-introduzzjoni ta’ obbligu li tiġi pprovduta infrastruttura ta’ akkoljenza għall-fibra ottika (il-muniċipalitajiet intalbu jagħmlu l-infrastruttura tal-akkoljenza obbligatorja),
  • L-introduzzjoni ta’ obbligu li jiġu pprovduti kejbils interni b’veloċità għolja u b’veloċità għolja f’abitazzjonijiet ġodda (kejbils interni xierqa huma obbligatorji għall-bini kollu mibni ġdid, u bini diġà eżistenti b’ħafna abitazzjonijiet fil-każ ta’ xogħlijiet kbar ta’ rinnovazzjoni, li għalihom tressqu applikazzjonijiet għal permessi tal-bini wara l-31 ta’ Diċembru 2016),
  • L-aċċess ta’ operaturi alternattivi għan-netwerk tal-operatur stabbilit.

Data dwar l-iżvilupp tal-broadband u t-teknoloġiji fil-Lussemburgu

Għall-aħħar data dwar il-kopertura tal-broadband, l-abbonamenti u l-penetrazzjonijiet, il-kopertura ta’ teknoloġiji differenti tal-broadband u l-kostijiet iċċekkja r- rapporti tat -tabella ta’ valutazzjoni u r-rapporti tal-pajjiżi tal-Indiċi tal-Ekonomija u s-Soċjetà Diġitali (DESI).

Assenjamenti tal-ispettru għall-broadband mingħajr fili

Għal dettalji dwar assenjamenti armonizzati tal-ispettru, ikkonsulta l- Osservatorju Ewropew tal-5G.

Pubblikazzjonijiet nazzjonali u dokumenti tal-istampa

Informazzjoni ta’ kuntatt

BCO Luxembourg (Uffiċċju Nazzjonali ta’ Kompetenza fil-Broadband): Il-Ministeru tal-Istat, id-Dipartiment tal-Midja, il-Konnettività u l-Politika Diġitali

Indirizz: 5, Rue Plaetis, L-2338, il-Lussemburgu Kuntatt permezz tal- email Phone: + 352 247 86717 Website

Ministeru tal-Ekonomija (Ministère de l’Économie)

Indirizz: 19–21, boulevard Royal, L-2449 Il-Lussemburgu Kuntatt permezz tal- email Phone: + 352 2478 4137 Website

L-Istitut għar-Regolamentazzjoni tal-Lussemburgu (Institut Luxembourgeois de Régulation)

Indirizz: 17, rue du Fossé, L-1536 Il-Lussemburgu Kuntatt permezz tal- email Phone: + 352 28228 228 Website

L-aħħar aħbarijiet

Approvazzjoni għal IRIS²: broadband satellitari għal żoni rurali u remoti

Il-Kunsill tal-UE adotta l-IRIS² (Infrastruttura għar-Reżiljenza, l-Interkonnettività u s-Sigurtà bis-Satellita) fis-7 ta’ Marzu 2023 u ta l-approvazzjoni finali għal kostellazzjoni satellitari ġdida tal-UE.

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Il-broadband fil-pajjiżi tal-UE

Sib l-informazzjoni attwali dwar l-iżvilupp tal-broadband f’kull pajjiż, kif ukoll l-istrateġiji u l-politiki nazzjonali għall-iżvilupp tal-broadband.

Ara Wkoll

Il-broadband fl-Iżvezja

Il-pjan nazzjonali tal-Iżvezja għall-broadband, adottat fl-2016, għandu l-viżjoni ta’ Svezja kompletament konnessa u għandu miri kemm għall-kopertura mobbli kif ukoll għall-konnessjonijiet broadband b’veloċità għolja għad-djar u n-negozji.

Il-broadband fi Spanja

Il-konnettività diġitali u l-introduzzjoni tal-5G huma fost l-għaxar prijoritajiet strateġiċi tal-Aġenda Diġitali 2025 ta’ Spanja.

Il-broadband fis-Slovakkja

Is-Slovakkja stabbiliet l-objettiv fit-tul li tipprovdi lill-unitajiet domestiċi kollha b’aċċess għal internet ultraveloċi sal-2030.

Il-broadband fir-Rumanija

Il-pjan tal-broadband tar-Rumanija jiffoka fuq il-bini ta’ netwerk nazzjonali tal-broadband bħala l-ewwel pass lejn il-kisba tal-miri tal-konnettività tal-UE.

Il-broadband fil-Portugall

L-Aġenda tal-Portugall Diġitali għandha l-għan li tiżviluppa infrastruttura diġitali li tippermetti liċ-ċittadini jieħdu vantaġġ mill-opportunitajiet ġodda offruti mit-teknoloġiji.

Il-broadband fil-Polonja

Il-pjan nazzjonali għall-broadband tal-2025 tal-Polonja huwa konformi mal-miri tas-Soċjetà tal-Gigabits tal-UE.

Broadband fil-Pajjiżi l-Baxxi

L-unitajiet domestiċi kollha fin-Netherlands għandu jkollhom l-opportunità li jaċċessaw netwerks tal-broadband ta’ mill-inqas 100 Mbps u l-maġġoranza l-kbira tagħhom għandhom jieħdu vantaġġ minn 1 Gbps sal-2023.

Il-broadband f’Malta

Il-politika ta’ Malta dwar il-broadband hija teknoloġikament newtrali u tiffavorixxi ambjent ta’ suq kompetittiv.

Il-broadband fil-Litwanja

Il-Litwanja għandha l-għan li sal-2027 tipprovdi 100 Mbps liż-żoni rurali kif ukoll tappoġġa l-miri tas-soċjetà tal-Gigabits għall-2025.

Il-broadband fl-Italja

L-Istrateġija Taljana għall-Broadband Ultra Lejn is-Soċjetà tal-Gigabits għandha l-għan li tipprovdi konnettività tal-gigabits għal kulħadd sal-2026.

Il-broadband fl-Irlanda

Il-pjan nazzjonali tal-broadband għall-Irlanda jipprevedi li sal-2026 il-bini kollu fl-Irlanda se jkollu aċċess għal broadband b’veloċità għolja.

Il-broadband fl-Ungerija

L-abbozz tal-Istrateġija Nazzjonali għad-Diġitalizzazzjoni 2021–2030 tal-Ungerija għandu l-għan li jilħaq mira ta’ 95 % tal-unitajiet domestiċi koperti minn netwerks tal-gigabits sal-2030.

Il-broadband fil-Greċja

Il-Bibbja Griega tat-Trasformazzjoni Diġitali 2020–2025 tenfasizza l-konnettività bħala waħda mill-ħames assi strateġiċi u tirrikonoxxi l-miri tas-Soċjetà tal-Gigabits għall-2025.

Il-broadband fil-Ġermanja

Il-ftehim ta’ koalizzjoni tal-2021, l-Istrateġija Diġitali u l-Istrateġija ta’ Gigabit 2022 tal-Gvern Federali Ġermaniż jagħtu prijorità lill-provvista nazzjonali ta’ netwerks FTTH u 5G.

Il-broadband fi Franza

Il-programm nazzjonali tal-broadband France Très Haut Débit jistabbilixxi mira ta’ aċċess għal broadband veloċi għall-unitajiet domestiċi kollha sal-2022 u fibra għal kulħadd sal-2025.

Il-broadband fil-Finlandja

L-awtoritajiet Finlandiżi jiffavorixxu l-introduzzjoni ta’ netwerk ibbażat fuq il-kompetizzjoni, ibbażat fuq il-fibra, megħjun minn fondi pubbliċi għal żoni li mhumiex moqdijin tajjeb u pariri għall-muniċipalitajiet lokali dwar kif għandhom jiġu implimentati n-netwerks tal...

Il-broadband fl-Estonja

L-Estonja stabbiliet kopertura tal-broadband bażiku fil-pajjiż kollu. L-Aġenda Diġitali Estonjana tistabbilixxi miri ambizzjużi għall-2030.

Il-broadband fid-Danimarka

Għadd ta’ inizjattivi politiċi li għandhom l-għan li jkopru l-broadband fiss u mobbli mal-pajjiż kollu jappoġġaw il-miri Daniżi tal-broadband. Il-Gvern jaħdem biex jagħmel lid-Danimarka fuq quddiem diġitali billi joħloq pedament għan-negozji Daniżi biex jisfruttaw it-teknoloġiji...

Broadband fir-Repubblika Ċeka

Il-Pjan Nazzjonali għall-Iżvilupp ta’ Networks ta’ Kapaċità Għolja Ħafna, approvat f’Marzu 2021, jiddefinixxi l-approċċ strateġiku tar-Repubblika Ċeka għall-kostruzzjoni tal-VHCN.

Il-broadband f’Ċipru

Il-pjan tal-broadband ta’ Ċipru jistabbilixxi objettivi strateġiċi għall-2021–2025 u jinkludi interventi leġiżlattivi u regolatorji kif ukoll appoġġ prattiku għall-iżvilupp tal-infrastruttura tal-broadband.

Il-broadband fil-Kroazja

Il-Pjan Nazzjonali Kroat għall-Iżvilupp tal-Broadband 2021–2027 iwieġeb għall-objettivi tas-Soċjetà Ewropea tal-Gigabits 2025 u parzjalment għall-miri diġitali tal-2030.

Il-broadband fil-Bulgarija

Il-Pjan Nazzjonali għall-Infrastruttura tal-Broadband għall-Aċċess tal-Ġenerazzjoni li Jmiss “Il-Bulgarija Konnessa” u l-Politika dwar il-komunikazzjonijiet elettroniċi ġew aġġornati u adottati f’Awwissu 2020.

Il-broadband fil-Belġju

L-istrateġija tal-broadband tal-Belġju hija inkorporata fi strateġija ta’ politika usa’ Diġitali fil-Belġju. L-għan tal-pjan nazzjonali għall-broadband fiss u mobbli huwa li jelimina ż-żoni bojod li fadal fejn is-servizzi ta’ veloċità għolja mhumiex disponibbli. Billi jnaqqas l...

Il-broadband fl-Awstrija

L-istrateġija tal-Awstrija għall-broadband tiffoka fuq il-provvista nazzjonali ta’ konnessjonijiet Gigabits (fissi u mobbli) sal-2030.