Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

L-ippjanar tal-proġett tal-broadband

It-taqsima tal-ippjanar tal-broadband tgħin lill-muniċipalitajiet u lil entitajiet oħra fl-ippjanar tagħhom ta’ proġetti ta’ żvilupp tal-broadband b’suċċess.

    Triq b’passaġġ tad-dawl b’esponiment twil

L-għan tal- gwida għall-investiment fil-Broadband, disponibbli fi 22 lingwa, huwa li tassisti lill-awtoritajiet pubbliċi fil-formulazzjoni tal-mistoqsijiet importanti u li tipprovdi l-qafas kunċettwali u l-informazzjoni meħtieġa biex jittieħdu d-deċiżjonijiet it-tajba li jissodisfaw il-ħtiġijiet tagħhom. L-idea mhijiex li jiġu pprovduti riċetti lesti biex jiġu applikati iżda li jiġi ppreżentat sett ta’ għodod fl-oqsma tematiċi kollha li għandhom jiġu kkunsidrati meta jsir investiment fil-broadband.

Pjan għall-broadband

Pjan sod tal -broadband huwa dokument appoġġat politikament li fih analiżi tas-sitwazzjoni attwali, l-għanijiet li għandhom jintlaħqu, l-appoġġ finanzjarju li għandu jinkiseb u mekkaniżmu dwar kif għandu jiġi implimentat.

Erba’ għażliet strateġiċi ewlenin

Il-gwida tippreżenta erba’ għażliet strateġiċi ewlenin li jeħtieġ li jsiru sabiex jintlaħqu l-għanijiet definiti fil-pjan tal-broadband:

L-għażla tat-tip ta’ infrastruttura t-tajba

Huwa meħtieġ li tiġi implimentata infrastruttura ġdida tal-broadband li tibqa’ valida fil-futur jew ikun biżżejjed li tiġi aġġornata l-infrastruttura eżistenti?

Meta tippjana proġett tal-broadband huwa importanti li tifhem il- livelli tekniċi differenti tal-infrastruttura, it- teknoloġiji u d- disinni tan-netwerk sabiex tagħmel għażla fuq it-tip ta’ infrastruttura t-tajba għan-netwerk tal-broadband reġjonali tiegħek. Id-deċiżjoni dwar l-infrastruttura tiddependi fuq għadd ta’ fatturi li jinkludu:

  • l-implikazzjonijiet li jikkonċernaw il-proprjetajiet fiżiċi fundamentali tal-infrastruttura (jiġifieri l-mezz);
  • il-livell ta’ ambizzjoni fir-reġjun meta jitqiesu t-tipi u l-għadd ta’ servizzi ppjanati;
  • kunsiderazzjonijiet dwar l-effetti fuq l-attraenza u l-kompetittività taż-żona;
  • it-topografija, id-densità tal-popolazzjoni u l-pjanijiet ta’ żvilupp futuri.

L-għażla tal-mudell ta’ investiment it-tajjeb

X’inhu r-rwol tal-awtorità pubblika fir-rigward tal-implimentazzjoni, l-operat, is-sjieda u l-ġestjoni tal-infrastruttura sabiex tagħżel il-mudell it-tajjeb ta’ investiment?

L-għażla li saret hawnhekk se taffettwa ħafna r-rwol ta’ muniċipalità jew reġjun u b’hekk tiddefinixxi l-influwenza tal-awtorità pubblika fuq il-proġett tal-infrastruttura tal-broadband. Erba’ mudelli ewlenin ta’ investiment huma adattati għall-investiment fil-broadband:

  • investiment dirett permezz ta’ mudell ta’ netwerk muniċipali mmexxi pubblikament
  • investiment indirett permezz ta’ mudell ta’ netwerk muniċipali mmexxi privatament
  • il-mudell Komunitarju tal-broadband
  • mudell ta’ sussidju għall-operaturi (nuqqas ta’ finanzjament)

L-għażla tal-mudell kummerċjali t-tajjeb

L-awtorità pubblika għandha tagħżel mudell ta’ netwerk integrat vertikalment jew b’aċċess miftuħ? Liema mudell ta’ negozju x’aktarx li jimmassimizza l-kopertura u l-penetrazzjoni tal-broadband, is-sostenibbiltà finanzjarja tal-proġett, il-kompetizzjoni u l-iżvilupp soċjoekonomiku tal-komunità?

Il-mudell tan-negozju jiddeskrivi r- rwoli tal-atturi differenti fi proġett tal-infrastruttura tal-broadband li huma attivi fuq saffi differenti tan-netwerk: infrastruttura passiva, infrastruttura attiva u servizzi. L-atturi jew it-trasportaturi rispettivi se jitqabblu skont il-ħtiġijiet tal-muniċipalità jew tar-reġjun. Dan jista’ jirriżulta f’mudelli ta’ negozju differenti: netwerks miftuħa ma’ atturi pubbliċi u privati fi rwoli differenti jew f’mudelli integrati vertikalment b’attur wieħed biss (fil-biċċa l-kbira stabbilit) għat-tliet saffi tan-netwerk. Xi drabi l- għażla tal-mudell hija limitata minħabba r-regolamenti.

L-għażla tal-għodod ta’ finanzjament it-tajba

Kif tista’ l-awtorità pubblika tiżgura kopertura finanzjarja adegwata għall-bini u t-tħaddim tal-infrastruttura bl-għodod finanzjarji t-tajba? X’jista’ jikkontribwixxi f’termini ta’ kapital, nefqa u assi?

L- għodod u l-mudelli differenti ta’ finanzjament disponibbli għall-investiment pubbliku u privat fi proġett tal-broadband jeħtieġ li jiġu kkunsidrati għar-raba’ għażla strateġika ewlenija. Kunċett ta’ finanzjament sostenibbli għandu jiżgura kopertura finanzjarja adegwata għall-bini u t-tħaddim tal-infrastruttura.

Il-finanzjament ibbażat fuq id-dħul għat-tmexxija ta’ proġetti, il-kapital privat, is-self bankarju u l-bonds, il-fondi pubbliċi u l-finanzjament Komunitarju huma fost l-għodod ewlenin ta’ finanzjament. Barra minn hekk, l-investimenti privati jistgħu jwasslu għal stabbiltà finanzjarja u titjib fil-klassifikazzjoni tal-kreditu tal-proġett. F’żoni fejn is-suq jonqos milli jinvesti minħabba nuqqas ta’ profitt, l- għajnuna mill-Istat tista’ tintuża skont il-kundizzjonijiet speċifiċi stabbiliti fil- Linji Gwida tal-UE dwar l-Għajnuna mill-Istat.

Pjan ta’ azzjoni

Ladarba jsiru dawn l-għażliet, jeħtieġ li jiġi definit u eżegwit pjan ta’ azzjoni li jispeċifika u jikkontrolla l-attivitajiet differenti kollha. Il-proċess għandu jiġi mmonitorjat mill-qrib biex jiġi żgurat li jintlaħqu l-għanijiet definiti qabel.

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Appoġġ għat-tifrix tal-Broadband

Il-Kummissjoni Ewropea qed tappoġġa n-negozji, il-maniġers tal-proġetti u l-awtoritajiet tal-UE biex tiżdied il-kopertura tan-netwerk biex jintlaħqu l-għanijiet tal-UE tas-Soċjetà tal-Gigabits.

Ħarsa aktar fil-fond

Broadband: Atturi fil-katina tal-valur

Ir-rwoli bażiċi tal-Fornitur tal-Infrastruttura Fiżika (PIP), tal-Fornitur tan-Netwerk (NP) u tal-Fornitur tas-Servizz (SP) jistgħu jittieħdu minn atturi differenti.

Broadband: Definizzjoni ta’ pjan

Iċ-ċavetta għas-suċċess tal-iżvilupp tal-broadband reġjonali hija pjan appoġġat politikament fil-livell lokali, reġjonali jew nazzjonali, li jgħaqqad l-għanijiet ma’ ħtiġijiet speċifiċi u l-partijiet interessati.

Broadband: Pjan ta’ azzjoni

Il-pjan ta’ azzjoni jagħti dettalji dwar l-ispejjeż, il-partijiet interessati, l-attivitajiet, il-koordinazzjoni u l-monitoraġġ involuti fl-implimentazzjoni tal-istrateġija tal-broadband.

Broadband: Mudelli ta’ investiment

Il-mudelli ta’ investiment jippreżentaw opportunitajiet interessanti ta’ involviment għal awtorità pubblika li tinvolvi ruħha fl-iżvilupp reġjonali tal-broadband.

Broadband: Għodod ewlenin ta’ finanzjament

L-għodod ewlenin ta’ finanzjament għal proġetti ta’ żvilupp tal-broadband b’veloċità għolja huma r-riżorsi proprji, il-finanzjament ibbażat fuq id-dħul, is-self, l-ekwità u l-għotjiet.

Broadband: Għajnuna mill-Istat

L-għajnuna mill-Istat għall-broadband tista’ tkun meħtieġa f’xi postijiet fejn is-suq ma jipprovdix l-investiment meħtieġ fl-infrastruttura.

Broadband: Netwerk u topoloġija

Netwerk tal-broadband jikkonsisti f’partijiet ġeografiċi. It-topoloġija ta’ netwerk tiddeskrivi kif il-partijiet differenti ta’ netwerk huma konnessi. It-topoloġiji l-aktar rilevanti għan-netwerks tas-sinsla u taż-żona huma t-topoloġiji tas-siġar, it-topoloġiji taċ-ċirku u t...

Broadband: saffi tan-netwerk u rwoli tan-negozju

Sabiex wieħed jifhem ir-rwoli li jistgħu jieħdu l-amministrazzjonijiet pubbliċi, huwa utli li wieħed jara s-saffi differenti li jiffurmaw netwerk tal-broadband kif ukoll ir-rwoli ewlenin tan-negozju.

Broadband: Tqabbil tat-teknoloġija

Tqabbil tat-teknoloġiji tal-broadband jippreżenta karatteristiċi ta’ kull soluzzjoni u jgħin biex jittieħdu deċiżjonijiet dwar l-aħjar soluzzjoni għal reġjuni differenti.

Ara Wkoll

Il-broadband fil-pajjiżi tal-UE

Sib l-informazzjoni attwali dwar l-iżvilupp tal-broadband f’kull pajjiż, kif ukoll l-istrateġiji u l-politiki nazzjonali għall-iżvilupp tal-broadband.