Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Il-broadband fis-Slovenja

Is-Slovenja tagħżel in-newtralità teknoloġika u d-dinamika tas-suq fl-iżvilupp tan-netwerks tal-broadband, b’mod partikolari l-kompetizzjoni bbażata fuq l-infrastruttura u s-servizzi.

  il-bandiera tas-Slovenja

Sommarju tal-iżvilupp tal-broadband fis-Slovenja

Il-pjan ta’ żvilupp tal-infrastruttura tal-Gigabits għall-2030 jappoġġa l-miri tas-soċjetà tal-gigabits u tad-deċennju diġitali.

Strateġija u politika nazzjonali għall-broadband

Awtoritajiet responsabbli

l-għanijiet ewlenin għall-iżvilupp tal-broadband

L-Istrateġija Slovena għall-Iżvilupp 2030 għandha ħames pilastri ewlenin: (I) soċjetà inklużiva, b’saħħitha, sikura u responsabbli, (ii) tagħlim għall-ħajja u permezz tagħha, (iii) ekonomija produttiva ħafna li toħloq valur miżjud għal kulħadd, (iv) ambjent naturali ppreservat sew, (v) livell għoli ta’ kooperazzjoni, kompetenza u effiċjenza fil-governanza.

Il- Istrateġija għat-Trasformazzjoni Diġitali tal-Ekonomija (Jannar 2022) hija parti mill-miżuri fil-qafas tal-Pjan għall-Irkupru u r-Reżiljenza fi ħdan il-komponent tat-trasformazzjoni diġitali tal-kumpaniji. Hija tindirizza tliet oqsma ewlenin jew ta’ prijorità: (I) teknoloġiji diġitali avvanzati li jippermettu t-trasformazzjoni diġitali tal-ekonomija, (ii) ekosistema effiċjenti għal ekonomija kompetittiva, u (iii) soċjetà miftuħa u sostenibbli bħala l-bażi għat-tkabbir tal-ekonomija diġitali.

l-għanijiet strateġiċi tal- pjan ta’ żvilupp tal-infrastruttura tal-Gigabits sal-2030 huma konformi mal-miri tas-soċjetà tal-gigabits u tad-deċennju diġitali:

 • il-konnettività tal-Gigabits għall-faċilitaturi ewlenin kollha tal-iżvilupp soċjoekonomiku, bħall-iskejjel, l-istituzzjonijiet kulturali, iċ-ċentri tat-trasport u l-fornituri ewlenin tas-servizzi pubbliċi u l-kumpaniji digi-tally intensivi, sa tmiem l-2025,
 • kopertura kontinwa b’networks 5G għaż-żoni urbani kollha u r-rotot ewlenin kollha tat-trasport fuq l-art sa tmiem l-2025,
 • Aċċess għall-internet b’veloċità ta’ mill-inqas 100 Mbps għall-utent, li jista’ jiġi aġġornat għal veloċità tal-gigabits, għall-unitajiet domestiċi rurali u urbani kollha sa tmiem l-2025,
 • il-konnettività tal-Gigabits għall-unitajiet domestiċi, in-negozji u promoturi oħra tal-iżvilupp soċjoekonomiku fiż-żoni rurali u urbani kollha sa tmiem l-2030,
 • kopertura taż-żoni popolati kollha16 bin-network 5G sa tmiem l-2030.

Miżuri ewlenin għall-iżvilupp tal-broadband

 • Miżuri ta’ Regolamentazzjoni: Qed jiġu implimentati miżuri leġiżlattivi u regolatorji biex jippromwovu u jiżguraw kemm il-kompetizzjoni kif ukoll il-kisba f’waqtha tal-għanijiet mixtieqa rigward l-espansjoni tan-netwerks tal-broadband tas-Slovenja. Dawn għandhom l-għan li jtejbu l-prevedibbiltà regolatorja u jneħħu l-ostakli għall-investiment, u b’hekk is-Slovenja ssir aktar attraenti għall-investituri. Ħarsa pubblika lejn id-data operazzjonali hija disponibbli.
 • Immappjar tal-broadband: Għodda għall- immappjar tal-infrastruttura PROSTOR hija żviluppata mill- Awtorità tal-Istħarriġ u l-immappjar (Geodetska uprava Republike Slovenije). Is-sistema ta’ mmappjar tippreżenta forma grafika tad-data dwar il-kanali, il-kejbils, in-nodi, l-istazzjonijiet bażi, eċċ. Is-sistema tiġbor data dwar il-faċilitajiet tal-operaturi tal-komunikazzjoni elettronika, prinċipalment il-post u t-tip ta’ netwerks użati. Iċ-ċittadini jistgħu jiċċekkjaw id-disponibbiltà tal-broadband ipprovdut mill-operaturi.

Strumenti finanzjarji nazzjonali u reġjonali tal-broadband

 • Għajnuna mill-Istat (attivitajiet speċjali — FEŻR u FAEŻR): Skont il- Pjan ta’ Żvilupp tan-Netwerk tal-Broadband tal-Ġenerazzjoni li Jmiss sal-2020, l-ispiża totali stmata għall-iżvilupp tal-broadband skont il-miri hija ta’ EUR 365 miljun (fondi pubbliċi u privati). Il-pjanijiet għall-użu tal-Fondi Strutturali u ta’ Investiment Ewropej fl-2014–2020 jipprevedu allokazzjoni globali ta’ EUR 72.5 miljun ta’ riżorsi tal-UE għall-implimentazzjoni tal-broadband.
 • Il-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza (RRP) tas-Slovenja jipprevedi investimenti fil-konnettività (EUR 30 miljun) biex jitnaqqas id-distakk diġitali. Il-pjan jinkludi l-iżvilupp tal-pjan direzzjonali tas-sett ta’ għodod għall-konnettività biex jitrawmu l-5G u l-introduzzjoni tal-broadband bl-introduzzjoni tal-aħjar prattiki.

Data dwar l-iżvilupp tal-broadband u t-teknoloġiji fis-Slovenja

Għall-aħħar data dwar il-kopertura tal-broadband, l-abbonamenti u l-penetrazzjonijiet, il-kopertura ta’ teknoloġiji differenti tal-broadband u l-ispejjeż iċċekkja r- rapporti tat -tabella ta’ valutazzjoni u r-rapporti tal-pajjiżi tal-Indiċi tal-Ekonomija u s-Soċjetà Diġitali (DESI).

Assenjazzjonijiet tal-ispettru għall-broadband mingħajr fili

Għad-dettalji dwar l-assenjamenti armonizzati tal-ispettru, ikkonsulta l- Osservatorju Ewropew tal-5G.

Pubblikazzjonijiet u dokumenti għall-istampa nazzjonali u tal-UE

l-Ingliż

Is-Sloven

Informazzjoni ta’ kuntatt

BCO s-Slovenja (l-Uffiċċju nazzjonali ta’ Kompetenza fil-Broadband): Ministeru għat-Trasformazzjoni Diġitali (Ministrstvo za digitalno preobrazbo)

Indirizz: Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, is-Slovenja
Kuntatt permezz ta’ email

l-Aġenzija għan-Netwerks u s-Servizzi tal-Komunikazzjoni tar-Repubblika tas-Slovenja (Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije)

Indirizz: Stegne 7, 1000 Ljubljana, is-Slovenja
Kuntatt permezz tal- email
Phone: + 386 1 583 6300 Sit web

l-aħħar aħbarijiet

Connect Università dwar l-iskjerament 5G — perspettiva ta ‘Espert

Din is-sessjoni Università CONNECT hija r-raba ‘u l-aħħar ta’ serje dwar CEF Diġitali.

REPORT / STUDY |
Mobile and Fixed Broadband Prices in Europe 2022

The Mobile and Fixed Broadband Prices 2022 report provides comprehensive data on 2022 retail prices of fixed and mobile broadband offers for consumers in the EU27, the United Kingdom, Iceland, Norway, Japan, South Korea and the USA.

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Il-broadband fil-pajjiżi tal-UE

Sib l-informazzjoni attwali dwar l-iżvilupp tal-broadband f’kull pajjiż, kif ukoll l-istrateġiji u l-politiki nazzjonali għall-iżvilupp tal-broadband.

Ara Wkoll

Il-broadband fl-Iżvezja

Il-pjan nazzjonali tal-broadband tal-Iżvezja, adottat fl-2016, għandu l-viżjoni ta’ Iżvezja kompletament konnessa u għandu miri kemm għall-kopertura mobbli kif ukoll għall-konnessjonijiet tal-broadband b’veloċità għolja għall-unitajiet domestiċi u n-negozji.

Broadband fi Spanja

Il-konnettività diġitali u t-tnedija tal-5G huma fost l-għaxar prijoritajiet strateġiċi tal-Aġenda Diġitali 2025 ta’ Spanja.

Il-broadband fis-Slovakkja

Is-Slovakkja stabbiliet l-objettiv fit-tul li tipprovdi lill-unitajiet domestiċi kollha b’aċċess għal internet ultraveloċi sal-2030.

Il-broadband fir-Rumanija

Ir-Rumanija tiffoka fuq il-bini ta’ netwerk nazzjonali tal-broadband bħala pass lejn il-kisba tal-miri tal-konnettività tal-UE.

Il-broadband fil-Portugall

l-Aġenda Portugall Diġitali u l-Istrateġija Nazzjonali għall-Konnettività f’Networks ta’ Komunikazzjoni Elettronika b’Kapaċità Għolja Ħafna għall-2023–2030 jiffurmaw l-iżvilupp ta’ infrastruttura diġitali fil-Portugall.

Il-broadband fil-Polonja

Il-pjan nazzjonali tal-broadband tal-Polonja għall-2025 huwa konformi mal-miri tas-Soċjetà tal-Gigabits tal-UE.

Il-broadband fil-Pajjiżi l-Baxxi

l-unitajiet domestiċi kollha fin-Netherlands jenħtieġ li jkollhom l-opportunità li jaċċessaw netwerks tal-broadband ta’ mill-inqas 100 Mbps u l-maġġoranza vasta jenħtieġ li tkun qed tieħu vantaġġ minn 1 Gbps sal-2023.

Il-broadband f’Malta

Il-politika ta’ Malta dwar il-broadband hija teknoloġikament newtrali u tiffavorixxi ambjent ta’ suq kompetittiv.

Broadband fil-Lussemburgu

l-iżvilupp ta’ infrastruttura ta’ komunikazzjoni b’mira ta’ aċċess għall-broadband tal-gigabits fil-pajjiż kollu hija waħda mill-prijoritajiet fil-programm governattiv tal-Lussemburgu.

Il-broadband fil-Litwanja

Il-Litwanja għandha l-għan li tipprovdi 100 Mbps sal-2027 liż-żoni rurali kif ukoll tappoġġa l-miri tas-soċjetà tal-Gigabits għall-2025.

Il-broadband fil-Latvja

Il-Latvja tappoġġa l-miri tas-soċjetà tal-Gigabits u għandha l-għan li ttejjeb il-gigabits, għaż-żoni urbani u rurali kif ukoll il-kopertura tal-5G għaż-żoni urbani l-kbar kollha.

Il-broadband fl-Italja

l-Istrateġija Taljana għall-Broadband Ultra Lejn is-Soċjetà tal-Gigabits għandha l-għan li tipprovdi konnettività tal-gigabits lil kulħadd sal-2026.

Il-broadband fl-Irlanda

Il-pjan nazzjonali għall-broadband għall-Irlanda jipprevedi li sal-2026 il-bini kollu fl-Irlanda se jkollu aċċess għal broadband b’veloċità għolja.

Il-broadband fl-Ungerija

l-Istrateġija Nazzjonali tad-Diġitalizzazzjoni tal-Ungerija 2021–2030 għandha l-għan li tilħaq mira ta’ 95 % tal-unitajiet domestiċi koperti min-networks tal-gigabits sal-2030.

Il-broadband fil-Greċja

Il-Pjan Nazzjonali għall-Broadband 2021–2027 jippromwovi l-użu ta’ netwerks fissi b’kapaċità għolja ħafna u tal-5G. Il-Bibbja tat-Trasformazzjoni Diġitali Griega 2020–2025 tenfasizza l-konnettività bħala waħda mill-ħames assi strateġiċi u tirrikonoxxi l-miri tas-Soċjetà tal...

Il-broadband fil-Ġermanja

Il-ftehim ta’ koalizzjoni tal-2021, l-Istrateġija Diġitali u l-Istrateġija tal-Gigabits 2022 tal-Gvern Federali Ġermaniż jagħtu prijorità lill-provvista nazzjonali tan-networks FTTH u 5G.

Il-broadband fi Franza

Il-programm nazzjonali tal-broadband France Très Haut Débit jistabbilixxi mira ta’ aċċess għall-broadband veloċi għall-unitajiet domestiċi kollha sal-2022 u l-fibra għal kulħadd sal-2025.

Il-broadband fil-Finlandja

l-awtoritajiet Finlandiżi jiffavorixxu introduzzjoni ta’ netwerk ibbażata fuq il-fibra ottika, immexxija mill-kompetizzjoni megħjuna minn fondi pubbliċi għal żoni li mhumiex moqdijin tajjeb u pariri għall-muniċipalitajiet lokali dwar kif għandhom jiġu implimentati n-netwerks tal...

Il-broadband fl-Estonja

l-Estonja stabbiliet kopertura tal-broadband bażiku fil-pajjiż kollu. l-Aġenda Diġitali Estonjana tistabbilixxi miri ambizzjużi għall-2030.

Il-broadband fid-Danimarka

Għadd ta’ inizjattivi politiċi li għandhom l-għan li jkopru l-broadband fiss u mobbli madwar il-pajjiż kollu jappoġġaw il-miri Daniżi tal-broadband. Il-Gvern jaħdem biex jagħmel lid-Danimarka minn ta’ quddiem fid-diġitali billi joħloq pedament għan-negozji Daniżi biex jisfruttaw...

Il-broadband fir-Repubblika Ċeka

Il-Pjan Nazzjonali għall-Iżvilupp ta’ Networks b’Kapaċità Għolja Ħafna, approvat f’Marzu 2021, jiddefinixxi l-approċċ strateġiku tar-Repubblika Ċeka għall-kostruzzjoni tal-VHCN.

Il-broadband f’Ċipru

Il-pjan tal-broadband ta’ Ċipru jistabbilixxi objettivi strateġiċi għall-2021–2025 u jinkludi interventi leġiżlattivi u regolatorji kif ukoll appoġġ prattiku għall-iżvilupp tal-infrastruttura tal-broadband.

Broadband fil-Kroazja

Il-Pjan Nazzjonali Kroat għall-Iżvilupp tal-Broadband 2021–2027 iwieġeb għall-objettivi tal-2025 tas-Soċjetà Ewropea tal-Gigabits u parzjalment għall-miri diġitali tal-2030.

Il-broadband fil-Bulgarija

Il-Pjan Nazzjonali għall-Infrastruttura tal-Broadband għall-Aċċess tal-Ġenerazzjoni li Jmiss “Il-Bulgarija Konnessa” u l-Politika dwar il-komunikazzjonijiet elettroniċi ġew aġġornati u adottati f’Awwissu 2020.

Broadband fil-Belġju

l-istrateġija tal-broadband tal-Belġju hija inkorporata fi strateġija ta’ politika usa’ għal Digital Belgium. l-għan tal-pjan nazzjonali għall-broadband fiss u mobbli huwa li jelimina ż-żoni bojod li fadal fejn is-servizzi ta’ veloċità għolja mhumiex disponibbli. Billi jnaqqas l...

Il-broadband fl-Awstrija

l-istrateġija tal-broadband tal-Awstrija tiffoka fuq il-provvista nazzjonali ta’ konnessjonijiet tal-Gigabits (fissi u mobbli) sal-2030.