Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Il-broadband fis-Slovenja

L-għanijiet tal-broadband tas-Slovenja huma konformi mal-miri tas-soċjetà tal-gigabits.

    il-bandiera ta’ Malta

Sommarju tal-iżvilupp tal-broadband fis-Slovenja

Il-Pjan Nazzjonali tal-Broadband il-ġdid għas-Slovenja qed jitħejja u se jifforma parti mill-istrateġija tal-2030 tas-Slovenja Diġitali. Il-Pjan Sloven għall-Iżvilupp tan-Netwerk tal-Ġenerazzjoni li Jmiss tal-Broadband sal-2020 huwa konformi mal-miri tas-soċjetà tal-gigabits. Ir-riżorsi finanzjarji huma ppjanati li jiġu mobilizzati mill-Fondi Strutturali Ewropej għall-perjodu ta’ programmazzjoni 2014–2020 għall-użu tal-infrastruttura tal-broadband f’żoni bojod.

Strateġija u politika nazzjonali dwar il-broadband

Awtoritajiet responsabbli

  • Il-Ministeru tal-Amministrazzjoni Pubblika tas-Slovenja(Minstrstvo za javno upravo) huwa responsabbli għall-qafas politiku tal-istrateġija nazzjonali tal-broadband u jaġixxi bħala l- Uffiċċju ta’ Kompetenza fil-Broadband (BCO).
  • L-Aġenzija għan-Netwerks u s-Servizzi tal-Komunikazzjoni(Agencija za komunikacijska omrežja in storitve, AKOS) taġixxi bħala r-regolatur nazzjonali tat-telekomunikazzjoni li jippromwovi u jimmonitorja l-kompetizzjoni, it-trasparenza u l-iżvilupp ulterjuri tan-netwerks u s-swieq tal-komunikazzjoni.
  • L-Istitut tan-Netwerks tat-Teknoloġija tal-ICT (Zavod Tehnološka mreža ICT) jiżviluppa u jsaħħaħ il-mekkaniżmi, l-għarfien u l-għodod li jippermettu servizzi effiċjenti relatati mat-trasferiment tat-teknoloġiji, l-innovazzjoni, il-ġestjoni u l-protezzjoni tal-proprjetà intellettwali.

Għanijiet ewlenin għall-iżvilupp tal-broadband

Il-Gvern tar-Repubblika tas-Slovenja adotta (Marzu 2016) l-Istrateġija ta’ Żvilupp għas-Soċjetà tal-Informazzjoni sal-2020 — Is- Slovenja Diġitali 2020. Din l-istrateġija qafas tistabbilixxi l-għanijiet strateġiċi ewlenin ta’ żvilupp tas-Slovenja f’dan il-qasam u tgħaqqad flimkien il-Pjan ta’ Żvilupp tan-Netwerk tal-Broadband tal-Ġenerazzjoni li Jmiss sal-2020 u l-Istrateġija dwar iċ-Ċibersigurtà flimkien f’qafas strateġiku unifikat. Il- Pjan Sloven għall-Iżvilupp tan-Netwerk tal-Ġenerazzjoni li Jmiss sal-2020 ġie aġġornat fl-2018. Skont il-pjan aġġornat, l-għanijiet tas-Slovenja huma konformi mal-miri tas-Soċjetà tal-Gigabits.

Il-Pjan Nazzjonali l-ġdid għall-Broadband għas-Slovenja qed jitħejja u se jkun parti mill-istrateġija tal-2030 tas-Slovenja Diġitali li se tistabbilixxi l-qafas ġenerali għat-trasformazzjoni diġitali, li jintegra l-istrateġiji settorjali kollha. Għandha erba’ pilastri: (I) il-kompetenzi u l-ekosistema tal-inklużjoni diġitali; (II) infrastrutturi diġitali siguri u sostenibbli, (iii) teknoloġiji diġitali u t-trasformazzjoni diġitali tan-negozji; (IV) id-diġitalizzazzjoni tas-servizzi pubbliċi. Il-Pjan tal-Broadband 2021–2025, li qed jitħejja u li għandu jiġi adottat fl-2022, jinkludi miri speċifiċi f’konformità ma’ dawk tas-soċjetà tal-gigabits għall-2025: Il-kopertura tal-5G għaż-żoni urbani u r-rotot ewlenin tat-trasport terrestri, il-konnettività tal-gigabits għall-iskejjel, iċ-ċentri tat-trasport, il-fornituri tas-servizzi pubbliċi u l-intrapriżi diġitalment intensivi u mill-inqas 100 Mbps li jistgħu jiġu aġġornati għal kopertura ta’ 1 Gbps għan-nies kollha fil-pajjiż. Jinkludi wkoll il-miri tal-konnettività tal-programm Deċennju Diġitali 2030, li s-Slovenja qed tippjana li tilħaq sal-2028 (konnettività tal-gigabits għall-unitajiet domestiċi kollha f’żoni rurali u urbani, għall-intrapriżi kollha, muturi soċjoekonomiċi oħra u kopertura tal-5G ta’ 100 % ta’ żoni popolati).

Miżuri ewlenin għall-iżvilupp tal-broadband

  • Miżuri ta’ Regolament: Qed jiġu implimentati miżuri leġiżlattivi u regolatorji biex jippromwovu u jiżguraw kemm il-kompetizzjoni kif ukoll il-kisba f’waqtha tal-għanijiet mixtieqa fir-rigward tal-espansjoni tan-netwerks tal-broadband tas-Slovenja. Dawn għandhom l-għan li jtejbu l-prevedibbiltà regolatorja u jneħħu l-ostakli għall-investiment, u b’hekk is-Slovenja ssir aktar attraenti għall-investituri. Hija disponibbli stampa pubblika tad-data operattiva.
  • Għajnuna mill-Istat u miżuri oħra: Is-Slovenja mmobilizzat riżorsi finanzjarji mill-Fondi Strutturali għall-perjodu ta’ programmazzjoni 2014–2020 u tappoġġa l-espansjoni tan-netwerks tal-broadband billi timplimenta metodi ta’ tnaqqis tal-ispejjeż li minnhom jistgħu jibbenefikaw l-operaturi kollha. Dawn jinkludu analiżi dettaljata ta’ mmappjar u kopertura, sejħiet għall-offerti miftuħa u miżuri regolatorji li jiżguraw netwerks ta’ aċċess miftuħ u l-użu ta’ infrastruttura eżistenti.
  • L-immappjar tal-broadband: Għodda għall- immappjar tal-infrastruttura PROSTOR hija żviluppata mill- Awtorità tal-Istħarriġ u l-immappjar (Geodetska uprava Republike Slovenije) taħt il-Ministeru tal-Ambjent u l-Ippjanar Spazjali. Is-sistema ta’ mmappjar tippreżenta forma grafika tad-data dwar il-kanali, il-kejbils, in-nodi, l-istazzjonijiet bażi, eċċ. Is-sistema tiġbor data dwar il-faċilitajiet tal-operaturi tal-komunikazzjoni elettronika, prinċipalment il-post u t-tip ta’ netwerks użati. Iċ-ċittadini jistgħu jivverifikaw id-disponibbiltà tal-broadband ipprovdut mill-operaturi.

Strumenti finanzjarji nazzjonali u reġjonali għall-broadband

  • Għajnuna mill-Istat (attivitajiet speċjali — FEŻR u FAEŻR): Skont il- Pjan ta’ Żvilupp tan-Netwerk tal-Broadband tal-Ġenerazzjoni li Jmiss sal-2020, l-ispiża totali stmata għall-iżvilupp tal-broadband skont il-miri hija ta’ EUR 365 miljun (fondi pubbliċi u privati). Il-pjanijiet għall-użu tal-Fondi Strutturali u ta’ Investiment Ewropej fl-2014–2020 jipprevedu allokazzjoni globali ta’ EUR 72.5 miljun ta’ riżorsi tal-UE għall-implimentazzjoni tal-broadband.
  • Il-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza (RRP) tas-Slovenja jipprevedi investimenti fil-konnettività (EUR 30 miljun) biex jitnaqqas id-distakk diġitali. Il-pjan jinkludi l-iżvilupp tal-pjan direzzjonali tas-sett ta’ għodod tal-konnettività biex titrawwem il-5G u l-introduzzjoni tal-broadband bl-introduzzjoni tal-aħjar prattiki.

Data dwar l-iżvilupp tal-broadband u t-teknoloġiji fis-Slovenja

Għall-aħħar data dwar il-kopertura tal-broadband, l-abbonamenti u l-penetrazzjonijiet, il-kopertura ta’ teknoloġiji differenti tal-broadband u l-kostijiet iċċekkja r- rapporti tat -tabella ta’ valutazzjoni u r-rapporti tal-pajjiżi tal-Indiċi tal-Ekonomija u s-Soċjetà Diġitali (DESI).

Assenjamenti tal-ispettru għall-broadband mingħajr fili

Għal dettalji dwar assenjamenti armonizzati tal-ispettru, ikkonsulta l- Osservatorju Ewropew tal-5G.

Pubblikazzjonijiet nazzjonali u tal-UE u dokumenti tal-istampa

Ingliż

Lingwa mhux magħrufa

Informazzjoni ta’ kuntatt

BCO Slovenja (Uffiċċju Nazzjonali ta’ Kompetenza fil-Broadband): Ministeru tal-Amministrazzjoni Pubblika, Direttorat għas-Soċjetà tal-Informazzjoni (Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za informacijsko družbo)

Indirizz: Tržaška cesta 21, SI-1000 Ljubljana Kuntatt permezz tal- email Phone: + 386 (0)1 400 33 78 Sit web

L-Aġenzija għal Netwerks u Servizzi ta’ Komunikazzjoni tar-Repubblika tas-Slovenja (Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije)

Indirizz: Stegne 7, 1000 Ljubljana, is-Slovenja Kuntatt permezz tal- email Phone: + 386 1 583 6300 Website

L-Istitut tan-Netwerks tat-Teknoloġija tal-ICT (Zavod Tehnološka mreža ICT)

Indirizz: Dunajska cesta 159, 1000 Ljubljana, is-Slovenja Kuntatt permezz tal- email Phone: + 386 59 366 660 Website

L-aħħar aħbarijiet

Approvazzjoni għal IRIS²: broadband satellitari għal żoni rurali u remoti

Il-Kunsill tal-UE adotta l-IRIS² (Infrastruttura għar-Reżiljenza, l-Interkonnettività u s-Sigurtà bis-Satellita) fis-7 ta’ Marzu 2023 u ta l-approvazzjoni finali għal kostellazzjoni satellitari ġdida tal-UE.

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Il-broadband fil-pajjiżi tal-UE

Sib l-informazzjoni attwali dwar l-iżvilupp tal-broadband f’kull pajjiż, kif ukoll l-istrateġiji u l-politiki nazzjonali għall-iżvilupp tal-broadband.

Ara Wkoll

Il-broadband fl-Iżvezja

Il-pjan nazzjonali tal-Iżvezja għall-broadband, adottat fl-2016, għandu l-viżjoni ta’ Svezja kompletament konnessa u għandu miri kemm għall-kopertura mobbli kif ukoll għall-konnessjonijiet broadband b’veloċità għolja għad-djar u n-negozji.

Il-broadband fi Spanja

Il-konnettività diġitali u l-introduzzjoni tal-5G huma fost l-għaxar prijoritajiet strateġiċi tal-Aġenda Diġitali 2025 ta’ Spanja.

Il-broadband fis-Slovakkja

Is-Slovakkja stabbiliet l-objettiv fit-tul li tipprovdi lill-unitajiet domestiċi kollha b’aċċess għal internet ultraveloċi sal-2030.

Il-broadband fir-Rumanija

Il-pjan tal-broadband tar-Rumanija jiffoka fuq il-bini ta’ netwerk nazzjonali tal-broadband bħala l-ewwel pass lejn il-kisba tal-miri tal-konnettività tal-UE.

Il-broadband fil-Portugall

L-Aġenda tal-Portugall Diġitali għandha l-għan li tiżviluppa infrastruttura diġitali li tippermetti liċ-ċittadini jieħdu vantaġġ mill-opportunitajiet ġodda offruti mit-teknoloġiji.

Il-broadband fil-Polonja

Il-pjan nazzjonali għall-broadband tal-2025 tal-Polonja huwa konformi mal-miri tas-Soċjetà tal-Gigabits tal-UE.

Broadband fil-Pajjiżi l-Baxxi

L-unitajiet domestiċi kollha fin-Netherlands għandu jkollhom l-opportunità li jaċċessaw netwerks tal-broadband ta’ mill-inqas 100 Mbps u l-maġġoranza l-kbira tagħhom għandhom jieħdu vantaġġ minn 1 Gbps sal-2023.

Il-broadband f’Malta

Il-politika ta’ Malta dwar il-broadband hija teknoloġikament newtrali u tiffavorixxi ambjent ta’ suq kompetittiv.

Il-broadband fil-Lussemburgu

L-iżvilupp ta’ infrastruttura tal-komunikazzjoni b’mira ta’ aċċess għall-broadband tal-gigabits fil-pajjiż kollu huwa waħda mill-prijoritajiet fil-programm governattiv tal-Lussemburgu.

Il-broadband fil-Litwanja

Il-Litwanja għandha l-għan li sal-2027 tipprovdi 100 Mbps liż-żoni rurali kif ukoll tappoġġa l-miri tas-soċjetà tal-Gigabits għall-2025.

Il-broadband fl-Italja

L-Istrateġija Taljana għall-Broadband Ultra Lejn is-Soċjetà tal-Gigabits għandha l-għan li tipprovdi konnettività tal-gigabits għal kulħadd sal-2026.

Il-broadband fl-Irlanda

Il-pjan nazzjonali tal-broadband għall-Irlanda jipprevedi li sal-2026 il-bini kollu fl-Irlanda se jkollu aċċess għal broadband b’veloċità għolja.

Il-broadband fl-Ungerija

L-abbozz tal-Istrateġija Nazzjonali għad-Diġitalizzazzjoni 2021–2030 tal-Ungerija għandu l-għan li jilħaq mira ta’ 95 % tal-unitajiet domestiċi koperti minn netwerks tal-gigabits sal-2030.

Il-broadband fil-Greċja

Il-Bibbja Griega tat-Trasformazzjoni Diġitali 2020–2025 tenfasizza l-konnettività bħala waħda mill-ħames assi strateġiċi u tirrikonoxxi l-miri tas-Soċjetà tal-Gigabits għall-2025.

Il-broadband fil-Ġermanja

Il-ftehim ta’ koalizzjoni tal-2021, l-Istrateġija Diġitali u l-Istrateġija ta’ Gigabit 2022 tal-Gvern Federali Ġermaniż jagħtu prijorità lill-provvista nazzjonali ta’ netwerks FTTH u 5G.

Il-broadband fi Franza

Il-programm nazzjonali tal-broadband France Très Haut Débit jistabbilixxi mira ta’ aċċess għal broadband veloċi għall-unitajiet domestiċi kollha sal-2022 u fibra għal kulħadd sal-2025.

Il-broadband fil-Finlandja

L-awtoritajiet Finlandiżi jiffavorixxu l-introduzzjoni ta’ netwerk ibbażat fuq il-kompetizzjoni, ibbażat fuq il-fibra, megħjun minn fondi pubbliċi għal żoni li mhumiex moqdijin tajjeb u pariri għall-muniċipalitajiet lokali dwar kif għandhom jiġu implimentati n-netwerks tal...

Il-broadband fl-Estonja

L-Estonja stabbiliet kopertura tal-broadband bażiku fil-pajjiż kollu. L-Aġenda Diġitali Estonjana tistabbilixxi miri ambizzjużi għall-2030.

Il-broadband fid-Danimarka

Għadd ta’ inizjattivi politiċi li għandhom l-għan li jkopru l-broadband fiss u mobbli mal-pajjiż kollu jappoġġaw il-miri Daniżi tal-broadband. Il-Gvern jaħdem biex jagħmel lid-Danimarka fuq quddiem diġitali billi joħloq pedament għan-negozji Daniżi biex jisfruttaw it-teknoloġiji...

Broadband fir-Repubblika Ċeka

Il-Pjan Nazzjonali għall-Iżvilupp ta’ Networks ta’ Kapaċità Għolja Ħafna, approvat f’Marzu 2021, jiddefinixxi l-approċċ strateġiku tar-Repubblika Ċeka għall-kostruzzjoni tal-VHCN.

Il-broadband f’Ċipru

Il-pjan tal-broadband ta’ Ċipru jistabbilixxi objettivi strateġiċi għall-2021–2025 u jinkludi interventi leġiżlattivi u regolatorji kif ukoll appoġġ prattiku għall-iżvilupp tal-infrastruttura tal-broadband.

Il-broadband fil-Kroazja

Il-Pjan Nazzjonali Kroat għall-Iżvilupp tal-Broadband 2021–2027 iwieġeb għall-objettivi tas-Soċjetà Ewropea tal-Gigabits 2025 u parzjalment għall-miri diġitali tal-2030.

Il-broadband fil-Bulgarija

Il-Pjan Nazzjonali għall-Infrastruttura tal-Broadband għall-Aċċess tal-Ġenerazzjoni li Jmiss “Il-Bulgarija Konnessa” u l-Politika dwar il-komunikazzjonijiet elettroniċi ġew aġġornati u adottati f’Awwissu 2020.

Il-broadband fil-Belġju

L-istrateġija tal-broadband tal-Belġju hija inkorporata fi strateġija ta’ politika usa’ Diġitali fil-Belġju. L-għan tal-pjan nazzjonali għall-broadband fiss u mobbli huwa li jelimina ż-żoni bojod li fadal fejn is-servizzi ta’ veloċità għolja mhumiex disponibbli. Billi jnaqqas l...

Il-broadband fl-Awstrija

L-istrateġija tal-Awstrija għall-broadband tiffoka fuq il-provvista nazzjonali ta’ konnessjonijiet Gigabits (fissi u mobbli) sal-2030.