Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Skambju ta’ rekords elettroniċi tas-saħħa madwar l-UE

Il-Kummissjoni Ewropea adottat Rakkomandazzjoni dwar format Ewropew għall-iskambju elettroniku tar-rekords tas-saħħa biex jiġi sfruttat il-fluss transkonfinali tad-data dwar is-saħħa.

    Rappreżentazzjoni tal-cartoons tal-ġestjoni tad-data dwar is-saħħa

© Image by elenabs - iStock Getty Images

Ir-Rakkomandazzjoni dwar format Ewropew għall-iskambju tar-rekords elettroniċi tas-saħħa għandha l-għan li tiffaċilita l-interoperabbiltà transfruntiera tar-rekords elettroniċi tas-saħħa (EHRs) fl-UE. Tagħmel dan billi tappoġġa lill-pajjiżi tal-UE fl-isforzi tagħhom biex jiżguraw li ċ-ċittadini jkunu jistgħu jaċċessaw u jiskambjaw b’mod sigur id-data dwar is-saħħa tagħhom ikunu fejn ikunu fl-UE.

Il-format elettroniku tal-iskambju tar-rekords tas-saħħa se jgħin liċ-ċittadini jaċċessaw u jaqsmu malajr id-data dwar is-saħħa tagħhom mal-professjonisti tal-kura tas-saħħa. Pereżempju, meta tikkonsulta speċjalista jew tirċievi kura ta’ emerġenza f’pajjiż ieħor tal-UE.

Aċċess sigur għad-data dwar is-saħħa

Waħda mill-prijoritajiet tal-Komunikazzjoni dwar l-iffaċilitar tat-trasformazzjoni diġitali tas-saħħa u tal-kura tas-saħħa hija li ċ-ċittadini jkunu jistgħu jaċċessaw u jikkondividu b’mod sigur id-data dwar is-saħħa u l-kura.

Ir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data (GDPR) jenfasizza li ċ-ċittadini għandhom id-dritt li jaċċessaw id-data personali tagħhom u jipprovdi l-qafas legali għall-protezzjoni tad-data personali. Huwa jistabbilixxi regoli applikabbli direttament għall-ipproċessar tad-data personali tal-individwi, inkluża d-data dwar is-saħħa. Ir-regoli għall-iffaċilitar tal-aċċess għal kura tas-saħħa transfruntiera sikura u ta’ kwalità għolja huma koperti fil-GDPR dwar id-drittijiet tal-pazjenti fil-kura tas-saħħa transfruntiera.

Il-benefiċċji tal-aċċess għar-rekords elettroniċi tas-saħħa

F’ konsultazzjoni pubblika dwar is-saħħa diġitali, ir-rispondenti rrikonoxxew id-differenzi bejn l-EHRs bħala wieħed mill-ostakli ewlenin għall-iskambju tad-data dwar is-saħħa u l-avvanz tas-saħħa u l-kura diġitali fl-Ewropa. Bħalissa, il-biċċa l-kbira taċ-ċittadini ma jistgħux jaċċessaw faċilment id-data dwar is-saħħa tagħhom b’mod elettroniku bejn il-fruntieri.

Aċċess aħjar għad-dejta dwar is-saħħa bejn il-fruntieri se jtejjeb il-kwalità u l-kontinwità tal-kura offruta liċ-ċittadini. U, dan se jwassal għal tnaqqis fl-ispejjeż tal-kura tas-saħħa. Pereżempju, billi tinqered id-duplikazzjoni bla bżonn tat-testijiet u l-proċeduri mediċi.

Ir-Rakkomandazzjoni

Ir-Rakkomandazzjoni tistabbilixxi qafas għall-iżvilupp ulterjuri ta’ format ta’ skambju Ewropew tal-EHR li se jippermetti liċ-ċittadini jaċċessaw u jiskambjaw b’mod sigur id-data dwar is-saħħa tagħhom bejn il-fruntieri fl-UE. Huwa jiddelinja sett ta’ prinċipji li għandhom jirregolaw dan l-iskambju u proċess għal aktar żvilupp, monitoraġġ u reviżjoni. U, jistabbilixxi sett ta’ speċifikazzjonijiet tekniċi komuni għall-iskambju transkonfinali ta’ data.

Ir-Rakkomandazzjoni tissottolinja li l-mixja lejn EHRs interoperabbli fl-UE għandha timxi id f’id mal-iżgurar tal-protezzjoni u s-sigurtà tad-data f’konformità mal-GDPR u f’konformità sħiħa mal-qafas taċ-ċibersigurtà.

Huwa previst proċess ta’ koordinazzjoni konġunt li jinvolvi l-pajjiżi tal-UE u l-Kummissjoni sabiex tiġi appoġġata l-elaborazzjoni ulterjuri tal-format ta’ skambju Ewropew tal-EHR. Dan il-proċess se jinvolvi wkoll lill-partijiet ikkonċernati rilevanti kollha, inklużi l-organizzazzjonijiet professjonali tal-kura tas-saħħa, iċ-ċentri nazzjonali ta’ kompetenza, l-atturi tal-industrija u l-gruppi ta’ pazjenti, u awtoritajiet oħra tal-UE u nazzjonali.

Tagħrif ta’ sfond

Din ir-Rakkomandazzjoni tibni fuq diversi inizjattivi u proġetti mressqa mill-Kummissjoni u l-pajjiżi tal-UE fl-isforzi tagħhom biex jiffaċilitaw l-iskambju transfruntier tad-data dwar is-saħħa fl-UE.

Twettqet ħidma fuq speċifikazzjonijiet tekniċi għall-iskambju tad-data dwar is-saħħa taħt l- Infrastruttura ta’ Servizzi Diġitali tas-Saħħa elettronika (eHDSI), li hija implimentata mill-Kummissjoni u l-Pajjiżi tal-UE permezz tal-Programm tal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (CEF).

L-eHDSI tgħaqqad il-punti ta’ kuntatt nazzjonali tas-Saħħa elettronika li jippermettulhom jiskambjaw żewġ settijiet ta’ data dwar is-saħħa: sommarji tal-pazjenti u preskrizzjonijiet elettroniċi. L-ewwel skambji saru bejn l-Estonja u l-Finlandja f’Jannar 2019. Tnejn u għoxrin pajjiż tal-UE huma mistennija jiskambjaw tali informazzjoni dwar is-saħħa sal-2021. Din ir-Rakkomandazzjoni tibni fuq u tikkontribwixxi għall-iżvilupp ulterjuri tal-eHDSI, billi tiffaċilita l-interoperabbiltà madwar l-UE kollha u l-iskambju ta’ rekords elettroniċi komprensivi tas-saħħa.

Twettqet ħidma bażika importanti dwar l-interoperabbiltà tal-EHRs fil-qafas tal-proġett Servizzi Miftuħa Intelliġenti għall-Pazjenti Ewropej (epSOS), proġett pilota fuq skala kbira ffinanzjat mill-Kummissjoni. L-epSOS ittestja l-kondiviżjoni transfruntiera tas-sommarji tal-pazjenti u l-preskrizzjonijiet elettroniċi, u bl-appoġġ tal- proġett EXPAND witta t-triq għat-tnedija tal-eHDSI.

Għadd ta’ proġetti oħra appoġġati mill-Kummissjoni, bħall-Antilope u l - HITCH, kienu wkoll strumentali għall-iżvilupp tal- Qafas Ewropew tal-Interoperabbiltà tas-Saħħa elettronika Rfinut.

L-informazzjoni dwar is-saħħa dwar każijiet speċifiċi tista’ attwalment tiġi skambjata bejn il-fruntieri permezz ta’ wieħed mill-24 Netwerk Ewropew ta’ Referenza (ERNs) tematiċi. Dawn in-netwerks jippermettu li panels virtwali ta’ tobba jiddijanjostikaw u jikkuraw pazjenti li jbatu minn mard rari, kumpless u ta’ prevalenza baxxa.

Madwar 900 unità tal-kura tas-saħħa speċjalizzati ħafna li jinsabu f’madwar 300 sptar minn 25 Stat Membru (u n-Norveġja) jieħdu sehem fl-ERNs. L-individwi m’għandhomx aċċess dirett għal dawn in-netwerks. Il-fornituri tal-kura tas-saħħa jirreferu lill-pazjenti għan-Netwerk rilevanti, bil-kunsens tagħhom u skont ir-regoli nazzjonali tas-sistemi tas-saħħa.

L-aħħar aħbarijiet

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

is-Saħħa elettronika

Il-Kummissjoni Ewropea qed taħdem biex tipprovdi liċ-ċittadini b’aċċess għal servizzi diġitali sikuri u ta’ kwalità għolja fis-saħħa u l-kura.

Ara Wkoll

Inizjattiva Ewropea Virtwali tat-Tewmin Uman

l-Inizjattiva Ewropea Virtwali tat-Tewmin Uman hija qafas tal-UE li jappoġġa l-ħolqien u l-adozzjoni tal-ġenerazzjoni li jmiss ta’ soluzzjonijiet virtwali ta’ tewmin uman fis-saħħa u l-kura.

Ġestjoni tad-data dwar is-saħħa

Il-Kummissjoni Ewropea adottat Komunikazzjoni u Dokument ta’ Ħidma tal-Persunal dwar it-Trasformazzjoni diġitali tas-saħħa u l-kura biex tingħata spinta lill-azzjoni tal-Unjoni Ewropea.

esperti tas-Saħħa elettronika

Il-Kummissjoni Ewropea ħolqot żewġ gruppi ta’ esperti li jaħdmu fuq is-Saħħa elettronika: il-Grupp tal-Partijiet Interessati tas-Saħħa elettronika u Task Force tas-Saħħa elettronika temporanja.