Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

L-UE tipproponi regoli ġodda għall-konnettività tal-Gigabits

Il-Kummissjoni rrevediet id-Direttiva dwar it-Tnaqqis tal-Ispiża tal-Broadband u pproponiet l-Att dwar l-Infrastruttura tal-Gigabits għall-introduzzjoni rapida tal-konnettività tal-Gigabits.

  Wajers ta’ ram

© iStock by Getty Images -1072960902 kasezo

Hemm domanda dejjem tikber għat-teknoloġija diġitali u għodod, servizzi u soluzzjonijiet aktar innovattivi. Dawn se jiddependu fuq id-disponibbiltà ta’ konnessjonijiet aktar rapidi, aktar affidabbli u intensi għad-dejta. Ir-regoli proposti se jappoġġaw il-mira tad-Deċennju Diġitali tal-2030 dwar il-konnettività, li għandha l-għan li tiżgura li kulħadd madwar l-UE jkollu aċċess għal konnettività veloċi tal-Gigabits u data mobbli veloċi sal-2030.

Il-Kummissjoni rrevediet id-Direttiva tal-2014 dwar it-Tnaqqis tal-Ispiża tal-Broadband u ppreżentat l-Att dwar l-Infrastruttura tal-Gigabits minfloku. L-att il-ġdid se jaġġorna r-regoli biex jiżgura implimentazzjoni aktar rapida, irħas u aktar sempliċi tan-netwerks tal-Gigabits u jindirizza l-isfidi ewlenin li jxekklu l-introduzzjoni tan-netwerk: proċeduri għaljin u kkumplikati għall-introduzzjoni tan-netwerk.

L-Att propost dwar l-Infrastruttura tal-Gigabits għandu l-għan li:

 • jitnaqqsu u jiġu ssimplifikati l-proċeduri għall-operaturi biex ikollhom aċċess għall-infrastruttura fiżika eżistenti, u b’hekk ikunu jistgħu jużaw mill-ġdid l-infrastruttura għal implimentazzjoni aktar rapida tan-netwerk
 • jitnaqqas id-dewmien għall-għoti tal-permessi u r-riżoluzzjoni tat-tilwim
 • tiġi żgurata aktar koordinazzjoni tax-xogħlijiet ċivili bejn l-operaturi tal-komunikazzjonijiet elettroniċi u l-operaturi ta’ netwerks oħra bħall-gass, l-ilma, l-elettriku u t-trasport
 • l-istabbiliment ta’ proċeduri amministrattivi diġitalizzati għall-operaturi li jwettqu netwerks ta’ gigabits
 • ġib il-fibra ġo kull bini ġdid jew ferm rinnovat

Ir-regoli riveduti se jibnu fuq id-Direttiva dwar it-Tnaqqis tal-Ispiża tal-Broadband, li tibqa’ fis-seħħ sakemm il-koleġiżlaturi jadottaw l-Att dwar l-Infrastruttura tal-Gigabits:

Għoti ta’ Permess

It-tqegħid tal-kejbils tal-fibra jista’ jagħti prova li jieħu ħafna ħin u jiswa ħafna flus. Bit-twaqqif ta’ Punt Uniku ta’ Informazzjoni, l-operaturi jistgħu jaċċessaw l-informazzjoni u l-proċeduri rilevanti kollha u jissottomettu applikazzjonijiet għal xogħlijiet ċivili bil-ħsieb li jiġu introdotti netwerks ta’ komunikazzjoni b’veloċità għolja. Fi kwalunkwe każ, sakemm il-liġi nazzjonali ma tipprevedix speċifikament mod ieħor, kwalunkwe deċiżjoni ta’ permess għandha tittieħed fi żmien erba’ xhur, ħlief għal ċirkostanzi eċċezzjonali, mill-wasla ta’ talba kompluta għal permess. Kwalunkwe rifjut għandu jkun ġustifikat abbażi ta’ kriterji oġġettivi, trasparenti, mhux diskriminatorji u proporzjonati.

Koordinazzjoni ta’ xogħlijiet ċivili

Ir-regoli jippermettu lill-fornituri tan-netwerk jikkoordinaw ix-xogħlijiet ċivili u joħolqu opportunitajiet akbar għall-użu kondiviż bejn is-setturi, kif ukoll fis-settur tal-komunikazzjonijiet elettroniċi.

Sabiex tiġi ffaċilitata l-koordinazzjoni, kwalunkwe operatur tan-netwerk għandu jagħmel disponibbli, fuq talba speċifika bil-miktub, jew permezz ta’ Punt Uniku ta’ Informazzjoni jew mezzi oħra disponibbli pubblikament, l-informazzjoni minima li ġejja relatata max-xogħlijiet ċivili tiegħu li jkunu għaddejjin jew ippjanati:

 • il-post u t-tip ta’ xogħlijiet
 • l-elementi tan-netwerk involuti
 • id-data tal-bidu u t-tul ta’ żmien stmati tax-xogħlijiet, u
 • punt ta’ kuntatt

Obbligi addizzjonali japplikaw għall-operaturi tan-netwerk għal proġetti kompletament jew parzjalment iffinanzjati b’mezzi pubbliċi: dawn l-operaturi jridu jissodisfaw kwalunkwe talba raġonevoli għall-koordinazzjoni tax-xogħlijiet, sakemm din ma tinvolvix spejjeż addizzjonali, ma timpedixxix il-kontroll fuq il-koordinazzjoni tax-xogħlijiet u t-talba tiġi ppreżentata fi żmien xieraq.

Aċċess għall-infrastruttura fiżika eżistenti

L-aċċess għall-infrastruttura fiżika eżistenti jimminimizza l-ispejjeż u jaċċellera l-introduzzjoni ta’ netwerks b’veloċità għolja. Jista’ jkun ta’ benefiċċju wkoll għall-kumpaniji li jippermettu ffrankar sinifikanti meta mqabbel mat-tħaffir mill-ġdid.

Skont id-Direttiva, l-operaturi tan-netwerk (komunikazzjoni elettronika, utilitajiet tal-enerġija, eċċ.) għandhom jagħtu aċċess għall-infrastruttura fiżika tagħhom (eż. tubi, toqob tal-ispezzjonar, kabinetti, arbli) lill-fornituri tan-netwerk li jużaw broadband b’veloċità għolja b’termini u kundizzjonijiet ġusti u raġonevoli, inkluż il-prezz.

Biex jagħmlu dan b’mod trasparenti, il-fornituri tan-netwerk għandhom id-dritt li jaċċessaw informazzjoni minima, fuq talba, fir-rigward ta’:

 • post u rotta
 • it-tip u l-użu attwali tal-infrastruttura u
 • punt ta’ kuntatt.

Din l-informazzjoni għandha tkun disponibbli mill-operaturi tan-netwerk fuq talba, jekk ma tkunx diġà disponibbli permezz tal-Punt Uniku ta’ Informazzjoni, u mill-korpi tas-settur pubbliku li jkollhom din l-informazzjoni. L-Istati Membri jistgħu jirrikjedu wkoll li dawn il-korpi tas-settur pubbliku jagħmlu l-informazzjoni disponibbli b’mod proattiv permezz tal-Punt Uniku ta’ Informazzjoni. Madankollu, jekk l-aċċess għal din l-informazzjoni jista’ jikkawża problema ta’ sigurtà, l-Istati Membri jistgħu jillimitaw l-aċċess.

Infrastruttura ġewwa l-bini

Ir-regoli jiżguraw infrastruttura fiżika fil-bini lesta għal veloċità għolja u aċċessibbli fil-bini fil-bini kollu mibni ġdid u rinnovat ħafna. Dan inaqqas l-ispiża u t-tfixkil tal-użu ta’ din l-infrastruttura fi stadju aktar tard.

Biex jintlaħaq dan l-għan, kwalunkwe bini li joħroġ permessi għandu jkun mgħammar b’:

 • infrastruttura fiżika fil-bini sal-punt tat-terminazzjoni tan-netwerk, bħal kanali żgħar li kapaċi jospitaw netwerks b’veloċità għolja, u
 • għal bini b’ħafna abitazzjonijiet, punt ta’ aċċess faċilment aċċessibbli għall-fornituri ta’ netwerks pubbliċi ta’ komunikazzjonijiet li jixtiequ jtemmu n-netwerks tagħhom fil-bini tal-abbonat

Ladarba bini jilħaq dawn l-istandards, dawn ikunu eliġibbli li jirċievu t-tikketta volontarja ta’ “broadband lest”. Jistgħu jseħħu eżenzjonijiet għal ċerti tipi ta’ bini (militari, monumenti) jew spejjeż.

Kull fornitur tan-netwerk għandu jkollu d-dritt ta’ aċċess għal kwalunkwe infrastruttura fiżika fil-bini b’termini u kundizzjonijiet ġusti u mhux diskriminatorji, jekk id-duplikazzjoni tkun teknikament impossibbli jew ekonomikament ineffiċjenti.

Għal bini mhux mgħammar b’infrastruttura ta’ veloċità għolja lesta ġol-bini, il-fornituri tan-netwerk jistgħu jitterminaw in-netwerk tiegħu fil-bini tal-abbonat soġġett għall-qbil tal-abbonat u sakemm dan jimminimizza l-impatt fuq il-proprjetà ta’ partijiet terzi.

 

L-aħħar aħbarijiet

NEWS ARTICLE |
Applika għall-Premjijiet Ewropej għall-Broadband 2023

Il-Premjijiet Ewropej għall-Broadband 2023 jenfasizzaw proġetti li jwassluna għad-deċennju diġitali tal-Ewropa. Il-proġetti li jipprovdu aċċess għall-konnettività tal-gigabits u għas-servizzi tal-5G għandhom l-aħħar opportunità li japplikaw għall-Premjijiet sal-15 ta’ Settembru.

EVENT |
Sessjoni ta’ ħidma tal-Ġimgħa Ewropea tar-Reġjuni u l-Bliet: Ir-riġenerazzjoni rurali u t-tkabbir tat-talent permezz tal-konnettività diġitali

Dan il-workshop se jesplora s-suġġett ta’ “Riġenerazzjoni rurali u tkabbir tat-talent permezz tal-konnettività diġitali” fil-kuntest tal-Ġimgħa Ewropea tar-Reġjuni u l-Bliet tal-2023. Dan l-avveniment huwa organizzat mill-Faċilità ta’ Appoġġ tan-Netwerk tal-Uffiċċji Ewropej ta’ Kompetenza fil-Broadband (BCO).

BROCHURE |
In-netwerk Ewropew tal-Uffiċċji ta’ Kompetenza fil-Broadband fl-2022–23: Rapport tal-attivitajiet

In-netwerk Ewropew ta’ Uffiċċji ta’ Kompetenza fil-Broadband jaħdem mal-Kummissjoni Ewropea kull sena biex jibni l-kapaċità u jaċċellera l-implimentazzjoni tal-broadband b’veloċità għolja għaċ-ċittadini kollha madwar l-UE u anke lil hinn minnha. Ir-rapport ta’ Attività 2022–23 jippreżenta l-attivitajiet ewlenin, l-oqsma ta’ prijorità u l-punti ewlenin mis-sena li għaddiet.

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Appoġġ għat-tifrix tal-Broadband

Il-Kummissjoni Ewropea qed tappoġġa n-negozji, il-maniġers tal-proġetti u l-awtoritajiet tal-UE biex tiżdied il-kopertura tan-netwerk biex jintlaħqu l-għanijiet tal-UE tas-Soċjetà tal-Gigabits.

Ara Wkoll

Il-broadband fil-pajjiżi tal-UE

Sib l-informazzjoni attwali dwar l-iżvilupp tal-broadband f’kull pajjiż, kif ukoll l-istrateġiji u l-politiki nazzjonali għall-iżvilupp tal-broadband.

L-ippjanar tal-proġett tal-broadband

It-taqsima tal-ippjanar tal-broadband tgħin lill-muniċipalitajiet u lil entitajiet oħra fl-ippjanar tagħhom ta’ proġetti ta’ żvilupp tal-broadband b’suċċess.