Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

L-Internet tal-Oġġetti fil-kura tas-saħħa Ewropea

Il-Kummissjoni kkuntrattat bosta proġetti pilota ta’ innovazzjoni fuq skala kbira biex tgħin fit-tmexxija tad-diġitalizzazzjoni tal-industrija, inkluż is-settur tal-kura tas-saħħa.

    Id għandha telefon b’simbolu ta ‘qalb b’saħħitha ġewwa

© ipopba - iStock Getty Images Plus

Ħafna mis-soluzzjonijiet diġitali żviluppati minn proġetti ffinanzjati mill-UE fis-settur tal-kura tas-saħħa dalwaqt se jkunu disponibbli fis-suq, li wħud minnhom diġà wrew li huma effettivi matul diversi provi fil-ħajja reali.

Madwar EUR 1 biljun ta’ finanzjament tal-UE saru disponibbli permezz tal-programm Orizzont 2020 għall-isforzi fir-riċerka u l-innovazzjoni taħt il-qasam ta’ fokus tal-Kummissjoni Ewropea dwar id-Diġitalizzazzjoni tal-Industrija Ewropea (DEI), b’sehem kbir investit fil-kura tas-saħħa. Proġetti pilota fuq skala kbira (LSPs) jipprovdu tweġibiet għall-isfidi tas-soċjetà, u jappoġġaw l-innovazzjoni diġitali u t-tfassil tal-politika f’oqsma differenti, bħall-pjattaformi tal- Internet tal-Oġġetti (IoT) u l-kondiviżjoni tad-data f’dan is-settur. Tliet LSPs b’mod partikolari — ACTIVAGE, GATEKEEPER u SHAPES irċevew kważi EUR 60 miljun għar-riċerka u l-innovazzjoni fl-użu tat-teknoloġiji diġitali fil-kura tas-saħħa Ewropea.

Logo ACTIVAGE — il-kelma ACTIVAGE bil-i mibdula bi swiċċ mixgħul/mitfi

Attivazzjoni ta ‘ambjenti ta’ għajxien intelliġenti tal-IoT InnoVattivi għal AGEing tajjeb

ACTIVAGE kien iċċentrat fuq ambjenti ta’ għajxien intelliġenti, li jibnu l-ewwel ekosistema tal-IoT f’disa’ siti ta’ skjerament f’seba’ pajjiżi Ewropej. Dan dam minn Jannar 2017 sa Settembru 2020, u rċieva madwar EUR 20 miljun. ACTIVAGE pjattaformi miftuħa użati mill-ġdid, teknoloġiji u standards tal-IoT, u interfaċċi ġodda integrati meħtieġa biex jipprovdu l-interoperabbiltà bejniethom. Dan ippermetta l-użu tas-servizzi tat-Tixjiħ Attiv u b’Saħħtu (AHA), użati biex jappoġġjaw l-għajxien indipendenti tal-pazjenti anzjani fi djarhom, filwaqt li jwieġbu għall-ħtiġijiet ta’ dawk li jieħdu ħsiebhom, tal-fornituri tas-servizzi u tal-awtoritajiet pubbliċi.

Il-proġett wassal ACTIVAGE IoT Ecosystem Suite (AIOTES): sett ta’ tekniki, għodod u metodoloġiji għall-interoperabbiltà bejn il-pjattaformi tal-IoT, li jindirizzaw l-affidabbiltà, il-protezzjoni tad-data, il- privatezza u s-sigurtà. Soluzzjonijiet AHA xprunati mid-domanda tal-utenti ġew skjerati fuq l-AIOTES f’kull sit, li jtejbu s-servizzi eżistenti, għall-promozzjoni ta’ għajxien indipendenti u l-preservazzjoni tal-kwalità tal-ħajja u l-awtonomija.

Is-soluzzjonijiet AHA-IoT li ntużaw matul iċ-ċiklu tal-ħajja ta’ ACTIVAGE għadhom qed jiġu pprovduti lill-utenti finali, kif inhu l-każ għas-Servizz tas-Saħħa Reġjonali tal-Galicia (Spanja) u l-Bliet Diġitali tal-Greċja Ċentrali li jżommu kura tas-saħħa integrata għall-anzjani. Is-soluzzjonijiet huma appoġġati wkoll minn sħab kummerċjali, li jidhru f’Valenzja (Spanja) li jipprovdu monitoraġġ tal-attività ta’ kuljum lill-utenti tagħhom ta’ ACTIVAGE, jew madwar il-Ġermanja, fejn erbgħa mill-postijiet skjerati għadhom għaddejjin.

Barra minn hekk, is-settijiet tad-data ACTIVAGE jintużaw f’diversi proġetti ta’ Orizzont 2020 li jittrattaw l-intelliġenza artifiċjali (IA) għad-detezzjoni bikrija personalizzata tar-riskji jew għall-kura integrata. L-aħjar prattiki tal-LSP huma kondiviżi mal-piloti ġodda GATEKEEPER u SHAPES, kif ukoll l-arkitettura, il-mudelli tad-data u l-AIOTES tiegħu, li saru disponibbli għal inizjattivi ġodda ta’ riċerka.

Żur il-websajt tal-proġett ACTIVAGE

Logo tal-gwardjan — il-kelma GATEKEEPER ma’ kull ittra fi blokka separataGWARDJAN

Il-proġett GATEKEEPER tnieda f’Ottubru 2019 bl-appoġġ totali ta’ EUR 19.6 miljun f’finanzjament tal-UE. Il-gwardjan għandu l-għan li jagħti s-setgħa liċ-ċittadini anzjani biex jibqgħu b’saħħithom fir-rigward tal-aħjar kapaċità funzjonali tul iż-żmien, filwaqt li jikkontribwixxi għall-Għan ta’ Żvilupp Sostenibbli: “l-iżgurar ta’ ħajjiet b’saħħithom u l-promozzjoni tal-benesseri għal kulħadd f’kull età”. Il-proġett qed jibni ekosistema diġitali deċentralizzata, jiffaċilita l-kollaborazzjoni u jipprovdi riżultati lill-partijiet ikkonċernati tiegħu (fornituri tal-kura tas-saħħa, negozji, intraprendituri, ċittadini anzjani) madwar l-Ewropa. Il-pjattaforma se tipprovdi evidenza f’siti pilota, tiġġenera sejħiet miftuħa u tiżviluppa attivitajiet sostenibbli biex jinżamm il-proġett.

Il-gwardjan se jinvolvi 40 000 pazjent f’disa’ każijiet ta’ użu bbażati fuq l- intelliġenza artifiċjali, is- saħħa elettronika u soluzzjonijiet tad-dar intelliġenti.  Pjattaforma diġitali se tippermetti lil dawn il-pazjenti jintegraw id-data tagħhom mas-sistemi tal-kura tas-saħħa, li tippermetti detezzjoni aħjar tar-riskji relatati mal-kundizzjonijiet tagħhom. Bl-istess mod, il-professjonisti tal-kura tas-saħħa se jkollhom aċċess għal data tad-dinja reali li tkun ġejja mill-pazjenti u l-ambjenti ħajjin tagħhom. L-użu tal-istandards tal-UE se jippermetti wkoll li l-pjattaforma tintuża f’ambjenti reali minn 12-il sistema tal-kura tas-saħħa madwar l-Ewropa u l-Asja.

Il-gwardjan se jibni pjattaforma biex jisfrutta l-potenzjal ta’ teknoloġiji ġodda biex itejjeb is-servizzi tal-kura tas-saħħa għal patoloġiji kroniċi prevalenti. Il-pazjenti anzjani li jbatu minn kundizzjonijiet kroniċi kienu l-aktar grupp vulnerabbli fir-rigward tal-COVID-19. Il-gwardjan ħoloq taskforce biex jimmaniġġja r-rispons tal-proġett għall-pandemija, li wassal għall-ħolqien ta’ każ ta’ użu li jiffoka purament fuq il-pandemija tal-COVID-19 minħabba l-limiti tas-sistema tas-saħħa attwali.

Żur is-sit web tal-proġett GATEKEEPER

Il-logo tal-forom

Tixjiħ Intelliġenti u tas-Saħħa permezz ta’ Nies li Jimpenjaw f’Sistemi ta’ Appoġġ

Il-forom se jiżviluppaw pjattaforma miftuħa standardizzata li toffri soluzzjonijiet teknoloġiċi, organizzattivi, kliniċi, edukattivi u soċjetali, bi kważi EUR 19-il miljun f’finanzjament mill-UE. Se tuża l-aspetti tal-aċċessibbiltà, il-privatezza, is-sigurtà, il-vulnerabbiltà, ir-responsabbiltà u l-fiduċja fi spazji konnessi tad-data biex tiffaċilita t-tixjiħ attiv u b’saħħtu fit-tul u żżomm il-kwalità tal-ħajja.

L-utenti, il-fornituri tas-soluzzjonijiet u l-partijiet interessati fil-kura integrata, it-tixjiħ intelliġenti, attiv u b’saħħtu u ż-żoni ta’ għajxien indipendenti, li jaħdmu flimkien biex jespandu l-pjattaforma SHAPES. Tliet sejħiet miftuħa ser jilqgħu partijiet terzi fix-SHAPES, filwaqt li jiffaċilitaw id-dħul fis-suq ta’ intraprendituri u SMEs ġodda, sabiex ikollhom l-opportunità li jilħqu suq pan-Ewropew.

Dijagramma ta’ kif jaħdem SHAPES: gateway taħdidiet għas-suq, jikkontribwixxi informazzjoni fil-cloud sigur (repożitorju tal-utent u l-bażi tal-għarfien), li jinteraġixxi wkoll mas-suq. Din l-informazzjoni hija kondiviża mal-persuni li jindukraw, il-fornituri tal-kura tas-saħħa, ir-riċerkaturi u dawk li jfasslu l-politika

Il-forom tnedew f’Novembru 2019, sitt xhur qabel it-tħabbir tal-pandemija. Il-konsorzju ta’ 36 sieħeb malajr żviluppa u integra rispons għall-COVID-19 li jista’ jiġi inkorporat fil-kampanja pilota pan-Ewropea tiegħu. Dan jinkludi app għat-traċċar tal-kuntratti, soluzzjonijiet diġitali li jassistu fil-monitoraġġ mill-bogħod tal-pazjenti u l-modifika tar-robots biex iwettqu diżinfezzjoni fuq pazjenti anzjani fi kwarantina.

Parti kbira mix-SHAPES tinvolvi riċerka dwar id-drawwiet ta’ pazjenti anzjani, li ma kinitx possibbli minħabba l-lockdowns. Biex jiġu miġġielda r-restrizzjonijiet fiżiċi u fuq l-ivvjaġġar, ġie żviluppat sett ta’ għodod innovattiv biex jappoġġa lir-riċerkaturi madwar l-Ewropa biex ikomplu jaqbdu data f’ħin reali fil-livell lokali, filwaqt li jkomplu jibnu l-fiduċja permezz ta’ relazzjoni lonġitudinali.

Peress li x-SHAPES huwa ċċentrat madwar il-kura fid-dar u fil-komunità, il-pandemija enfasizzat ir-rwol tagħha u tkompli turi toroq futuri għar-riċerka Ewropea biex jittejbu s-sistemi tal-kura tas-saħħa u jiġu protetti wħud mill-membri l-aktar vulnerabbli tas-soċjetà.

Żur is-sit web tal-proġett SHAPES

Inizjattivi oħra tal-kura tas-saħħa

Soluzzjoni ta’ Obeżità Intelliġenti fit-Tfulija bl-użu tal-potenzjal tal-IoT (OCARIoT)

L-għan ta’ OCARIoT kien li jippromwovi ikel tajjeb għas-saħħa u edukazzjoni dwar id-disturbi fiżiċi kif ukoll il-prevenzjoni tal-obeżità fit-tfal ta’ bejn id-9 u t-12-il sena. Minn Novembru 2017 sa April 2021 u li rċieva EUR 1.5 miljun, l-OCARIoT żviluppa soluzzjoni personalizzata ta’ kkowċjar ibbażata fuq l-IoT, li tiggwida lit-tfal biex jadottaw ikel tajjeb għas-saħħa u stil ta’ ħajja fiżikament attiv. In-netwerk tal-IoT jippermetti l-osservazzjoni tax-xejriet tal-attività ta’ kuljum tat-tfal, l-evoluzzjoni tas-saħħa, il-parametri fiżjoloġiċi u tal-imġiba u d-data ambjentali. Din l-informazzjoni kollha flimkien ma’ mudelli mediċi ppermettew lill-OCARIoT jipprovdi pjan personalizzat għall-ġbir tal-obeżità, filwaqt li jippermetti lit-tfal jibqgħu attivi u involuti fil-benesseri tagħhom.

Is-soluzzjoni proposta kienet kapaċi tagħti s-setgħa lit-tfal — kif ukoll lill-persunal edukattiv u lill-familji tagħhom — biex jieħdu kontroll ta’ saħħithom billi jiġbru informazzjoni f’ħin reali dwar in-nutrizzjoni u l-attività fiżika, u jgħaqqdu flimkien it-tobba u t-tfal sabiex jadattaw il-pjan individwali ta’ kooperazzjoni dwar l-obeżità. Il-validazzjoni tar-riżultati tiegħu fuq tliet siti pilota speċifiċi fi Spanja, il-Greċja u l-Brażil, il-konsorzju OCARIoT żgura d-drittijiet tat-tfal u l-privatezza, is-sigurtà u l-kunfidenzjalità tad-data permezz ta’ bord tal-etika magħmul minn professjonisti tal-kura tas-saħħa u rappreżentanti tat-tfal minn organizzazzjonijiet Ewropej u Brażiljani differenti.

Żur is-sit web tal-proġett OCARIoT

L-aħħar aħbarijiet

DIGIBYTE |
L-att Ewropew dwar iċ-Ċipep: Il-Kummissjoni tippubblika gwida dwar il-proċess ta’ applikazzjoni għall-istatus ta’ faċilità ta’ produzzjoni integrata u fonderija miftuħa tal-UE

Il-Kummissjoni ppubblikat abbozz ta’ gwida dwar il-proċess ta’ applikazzjoni għal faċilitajiet “li huma l-ewwel tat-tip tagħhom” biex jintalab l-istatus ta’ faċilità ta’ produzzjoni integrata u/jew fonderija miftuħa tal-UE, taħt it-tieni Pilastru tal-Att Ewropew dwar iċ-Ċipep.

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

L-Internet tal-Oġġetti tal-ġenerazzjoni li jmiss

L-Internet tal-Oġġetti tal-ġejjieni u l-Computing ta’ Edge jistgħu jirrivoluzzjonaw il-mod kif il-produzzjoni u l-proċessi huma organizzati u mmonitorjati tul il-ktajjen tal-valur strateġiċi.