Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call for tenders | Publicatie

Testomgeving voor regelgeving voor blockchain en juridisch advies voor de EBSI-productiefase

De Europese Commissie lanceert een aanbesteding (CNECT/2021/OP/0019) om een consortium te contracteren voor (1) het faciliteren en exploiteren van een pan-Europese testomgeving voor regelgeving voor met name blockchain (Distributed Ledger Technologies — DLT), en (2) het verstrekken van uitgebreid juridisch advies met betrekking tot de werking van de kerndiensten van de Europese infrastructuur voor blockchaindiensten (EBSI) en de gebruiksgevallen daarvan, zoals goedgekeurd door het Europees blockchainpartnerschap (EBP).

De testomgeving voor regelgeving zal nuttig zijn om de gebruiksgevallen op EBSI en daarbuiten te begeleiden, zodat regelgevers en gebruikers en aanbieders van DLT-technologieën en blockchaintechnologieën in een betrouwbare omgeving kunnen interageren. De projecten in de testomgeving omvatten zowel EBSI-uscases als een breed scala aan andere blockchaintoepassingen in belangrijke industriesectoren (die een conceptproof hebben voltooid of een Europese prijs hebben gewonnen in een wedstrijd). Het doel van de testomgeving voor regelgeving is een dialoog en samenwerking tussen regelgevende instanties en wetgevers op nationaal en EU-niveau met bedrijven te bevorderen en zo juridische en juridische onzekerheden weg te nemen voor gebruiksgevallen op basis van gedecentraliseerde oplossingen voor blockchain en mogelijk in combinatie met andere technologieën, zoals kunstmatige intelligentie of het internet der dingen.

Over EBSI:

De oprichting van een Europese infrastructuur voor blockchaindiensten als pan-Europese infrastructuur voor de verlening van grensoverschrijdende openbare diensten biedt een gelegenheid om innovatieve oplossingen te verkennen voor gebruiksgevallen die profiteren van de vertrouwensblockchain die de onveranderlijkheid en authenticiteit van gegevens tot gevolg heeft.

In samenwerking met vertegenwoordigers en technische deskundigen van de 27 EU-lidstaten, Noorwegen en Liechtenstein van het Europees blockchainpartnerschap heeft de Europese Commissie de architectuur voor de exploitatie van de infrastructuur ontwikkeld.  De EBSI evolueert naar een productiefase voor een eerste reeks van vier gebruiksgevallen die zich al in een vergevorderd stadium bevinden, waarbij blockchain wordt gebruikt als vertrouwensinstrument om gegevens te authenticeren en te registreren met het oog op de levering van openbare diensten. Onlangs zijn drie aanvullende gebruiksgevallen geselecteerd voor invoering op EBSI.

Het doel van deze aanbesteding is de gunning van een opdracht voor twee hoofdtaken:

  • optreden als externe contractant om (onder toezicht van de Commissie) een testomgeving voor regelgeving met nationale en EU-autoriteiten en regelgevende instanties te faciliteren en te exploiteren om de dialoog en samenwerking met innovatoren van geavanceerde softwaretoepassingen die (op zichzelf of in combinatie met andere diensten van de informatiemaatschappij) Distributed Ledger Technologies (DLT) invoeren, met inbegrip van met name openbare blockchains, te vergemakkelijken. De contractant ondersteunt de Europese Commissie bij de werking van de testomgeving voor regelgeving in een coördinerende rol en in een juridische rol (het verstrekken van juridische expertise en advies);
  • optreden als externe juridisch deskundige van de Commissie en het Europees blockchainpartnerschap om uitgebreid juridisch advies te verstrekken over alle juridische en regelgevingsaspecten met betrekking tot de werking van de kerndiensten van het EBSI en het gebruik van zaken die zijn goedgekeurd door het Europees blockchainpartnerschap. De deskundige zal juridisch advies en ondersteuning verstrekken over alle relevante regelgevingskwesties met betrekking tot de EBSI-blockchaininfrastructuur, met inbegrip van het burgerlijk vennootschapsrecht, het recht inzake openbaar bestuur, gegevensbescherming, cyberbeveiliging en alle andere relevante nationale en EU-regelgeving.  De deskundige moet de Commissie ook bijstaan bij de juridische aspecten en de redactie met betrekking tot de overdracht van de werking van de EBSI-kerndiensten aan een aangewezen juridisch vehikel.  Voorts moet de deskundige de Commissie (en elke aangewezen organisatie of partner in overleg met de Commissie) ondersteunen bij alle werkzaamheden in verband met de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) met betrekking tot de kerndiensten van het EBSI en, zoals aangegeven door de Commissie, bij de gebruiksgevallen. Deze juridische ondersteuning staat los van de juridische werkzaamheden die in het kader van de „testomgeving voor regelgeving” worden verwacht.

Ondernemers en instellingen voor technologisch onderzoek die belangstelling hebben voor deze aanbesteding wordt verzocht een inschrijving in te dienen via het elektronische indieningssysteem (e-Submission) dat beschikbaar is op de website TED e-Tendering.

Een verzoek om aanvullende inlichtingen mag uitsluitend schriftelijk worden gedaan via de website TED eTendering https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8273 in het tabblad „Vragen/antwoorden”, door te klikken op „Een vraag aanmaken” (inschrijving op TED eTendering is vereist om een vraag te kunnen aanmaken en indienen).

 

De indieningstermijn is verlengd van 10/5/22 om 16.00 uur tot 30/5/22 om 16.00 uur.