Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publicatie

Commissie stuurt verzoek om informatie naar AliExpress in het kader van wet inzake digitale diensten

Vandaag heeft de Europese Commissie AliExpress formeel om informatie verzocht in het kader van de wet inzake digitale diensten. De Commissie verzoekt AliExpress meer informatie te verstrekken over de maatregelen die zij heeft genomen om te voldoen aan de verplichtingen in verband met risicobeoordelingen en risicobeperkende maatregelen om consumenten online te beschermen, met name met betrekking tot de verspreiding van illegale online producten zoals namaakgeneesmiddelen.

Commission sends request for information to AliExpress under the Digital Services Act

iStock photo Getty images plus

Thierry Breton, commissaris voor Interne Markt:

De wet inzake digitale diensten gaat niet alleen over haatzaaiende uitlatingen, desinformatie en cyberpesten. Er moet ook voor worden gezorgd dat illegale of onveilige producten die via platforms voor elektronische handel in de EU worden verkocht, worden verwijderd, met inbegrip van het toenemende aantal vervalste en potentieel levensbedreigende geneesmiddelen en geneesmiddelen die online worden verkocht.

AliExpress moet de gevraagde informatie uiterlijk op 27 november 2023 aan de Commissie verstrekken. Op basis van de beoordeling van de antwoorden van AliExpress zal de Commissie de volgende stappen beoordelen. Dit kan leiden tot de formele inleiding van een procedure overeenkomstig artikel 66 van de wet inzake digitale diensten.

Overeenkomstig artikel 74, lid 2, van de wet inzake digitale diensten kan de Commissie in antwoord op een verzoek om informatie geldboeten opleggen voor onjuiste, onvolledige of misleidende informatie. Indien AliExpress niet antwoordt, kan de Commissie bij besluit besluiten de informatie op te vragen. In dit geval zou het uitblijven van een antwoord binnen de gestelde termijn kunnen leiden tot het opleggen van dwangsommen.

Na de aanwijzing van AliExpress als zeer groot onlineplatform moet AliExpress voldoen aan alle bepalingen van de wet inzake digitale diensten, met inbegrip van de beoordeling en beperking van risico’s in verband met de verspreiding van illegale en schadelijke inhoud en eventuele negatieve gevolgen voor de uitoefening van de grondrechten.

Wetgevingspakket inzake digitale diensten: