Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Publicatie

Connectiviteitstoolbox: De lidstaten bereiken overeenstemming over beste praktijken om de tijdige uitrol van 5G- en glasvezelnetwerken te stimuleren

Op 25 maart 2021 hebben de lidstaten, in nauwe samenwerking met de Commissie, overeenstemming bereikt over een Uniebrede connectiviteitstoolbox, overeenkomstig de aanbeveling inzake connectiviteit van 18 september 2020. De toolbox bestaat uit een reeks beste praktijken die het meest efficiënt worden geacht om exploitanten toe te staan en aan te moedigen netwerken met zeer hoge capaciteit uit te rollen.

De beste praktijken zullen netwerkexploitanten helpen de kosten van de uitrol van gigabitbreedband te verlagen en de lidstaten helpen een efficiënte aanpak te volgen om te zorgen voor tijdige en investeringsvriendelijke toegang tot 5G-spectrum voor mobiele exploitanten en andere spectrumgebruikers, ook voor industriële toepassingen. 

Connectiviteit heeft burgers, bedrijven en overheden ondersteund door de pandemie en zal een essentiële pijler van het herstel zijn. De snelle uitvoering van de connectiviteitstoolbox zal de lidstaten in staat stellen het potentieel van de faciliteit voor herstel en veerkracht ten volle te benutten. Eerder deze maand presenteerde de Commissie een mededeling over het digitale decennium van Europa met als doel alle Europese huishoudens met gigabitsnelheden te verbinden en te zorgen voor 5G-dekking voor alle bevolkte gebieden in de EU en voor belangrijke vervoersroutes. De connectiviteitstoolbox zal een fundamentele rol blijven spelen als de stappen van de EU in het digitale decennium.

Thierry Breton, commissaris voor de Interne Markt:

In het digitale decennium moeten alle Europeanen kunnen profiteren van snelle en veilige verbindingen. We moeten vandaag beginnen met het omzetten van deze ambitie in een realiteit. De connectiviteitstoolbox is het resultaat van de samenwerking en de inzet van de lidstaten om belemmeringen weg te nemen en de uitrol van zeer snelle netwerken te stimuleren.

Maatregelen om de kosten te verlagen en de uitrol van het netwerk te versnellen 

De uitrol van vaste en mobiele netwerken vereist dure civiele werken voor de aanleg van kabels en netwerkelementen, alsook langdurige en omslachtige administratieve procedures om de nodige vergunningen te verkrijgen. De connectiviteitstoolbox bevat beste praktijken om deze kosten te drukken, de toegang tot fysieke infrastructuur te bevorderen en de vergunningsprocedures voor de uitvoering van civiele werken te stroomlijnen. In het kader van deze inspanningen wordt in de connectiviteitstoolbox opgeroepen de beschikbaarheid van informatie over bestaande fysieke infrastructuur, geplande civiele werken en vergunningsprocedures via de centrale informatiepunten of gelijkwaardige platforms te verbeteren en de elektronische behandeling van alle vergunningsaanvraagprocedures te bevorderen. Bovendien worden de lidstaten aangemoedigd om de installatie van netwerkelementen, met name die welke relevant zijn voor 5G, te vergemakkelijken door exploitanten een betere toegang tot openbare infrastructuur te bieden (op soortgelijke wijze als het Europees wetboek voor elektronische communicatie reeds in kleine cellen voorziet). Daarnaast bevat de connectiviteitstoolbox maatregelen om de beslechting van geschillen tussen de bij de uitrol van netwerken betrokken actoren transparanter en efficiënter te maken. Tot slot moedigt de connectiviteitstoolbox de lidstaten aan initiatieven te nemen om negatieve milieueffecten te beperken en de duurzaamheid van netwerken te verbeteren.

Maatregelen om te zorgen voor tijdige en investeringsvriendelijke toegang tot radiospectrum voor de uitrol van 5G

Voor de uitrol van 5G-netwerken moeten exploitanten en gebruikers van spectrum voor industriële toepassingen tijdig toegang hebben tot het in de EU geharmoniseerde radiospectrum onder investeringsbevorderende voorwaarden. De lidstaten zijn verantwoordelijk voor het verlenen van machtigingen voor het gebruik van spectrum en moeten ervoor zorgen dat spectrummachtigingsprocedures tijdig zijn en verdere investeringen in 5G-netwerken aanmoedigen. In dit verband richt de connectiviteitstoolbox zich op maatregelen die het spectrumgebruik en de uitrol van 5G stimuleren. Daarnaast bevordert de connectiviteitstoolbox gecoördineerde maatregelen ter ondersteuning van draadloze connectiviteit voor industriële toepassingen, ook met een grensoverschrijdende dimensie. Voorts bevat de connectiviteitstoolbox voorstellen voor de lidstaten om het algemeen openbaar belang aan te pakken, met name om de transparantie en informatie over 5G en de bescherming van de volksgezondheid te vergroten.

De lidstaten zijn vastbesloten zo spoedig mogelijk met de uitvoering van de toolbox te beginnen. Als volgende stap moeten de lidstaten, overeenkomstig het in de aanbeveling inzake connectiviteit vastgestelde tijdschema, hun nationale routekaarten voor de uitvoering van de toolbox opstellen en uiterlijk op 30 april 2021 met de Commissie delen, waarbij zij tijdig moeten voldoen aan de afronding van de plannen voor herstel en veerkracht van de lidstaten.

Achtergrond

De Commissie werkt voortdurend aan de verbetering van de connectiviteit in de hele EU. Het initiatief om een instrumentarium voor connectiviteit vast te stellen en uit te voeren is afkomstig uit de aanbeveling van de Commissie van september 2020 over de toolbox voor connectiviteit. De aanbeveling bouwt voort op de richtlijn betreffende de verlaging van de kosten voor breedband en de bepalingen van het Europees wetboek voor elektronische communicatie, met als doel maatregelen vast te stellen die het efficiëntst zijn om exploitanten toe te staan en aan te moedigen netwerken met zeer hoge capaciteit, waaronder glasvezel en 5G, uit te rollen. De werkzaamheden gingen van start in de speciale groep Connectiviteit, die eind vorig jaar een verslag over de vastgestelde beste praktijken heeft opgesteld. Tegelijkertijd werkt de Commissie aan een herziening van de richtlijn betreffende de verlaging van de kosten voor breedband, die de lidstaten verder zal helpen zich te richten op de juiste gebieden om de gigabitconnectiviteitsdoelstellingen in de hele EU te verwezenlijken. De Commissie verwacht in het vierde kwartaal van 1 2022 een voorstel in te dienen.

Downloads

The Connectivity Toolbox.pdf
Downloaden