Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publicatie

Wet inzake digitale diensten: Commissie stelt regels vast voor toezichtsvergoedingen voor zeer grote onlineplatforms en zeer grote onlinezoekmachines

Op grond van de wet inzake digitale diensten is de Commissie bevoegd om aanbieders onder haar toezicht een vergoeding op te leggen, die naar verwachting voor het eerst in het najaar van 2023 zal worden geheven.  Vandaag heeft de Commissie de gedetailleerde regels en procedures voor de inning van dergelijke vergoedingen voor toezicht vastgesteld.

graphic representing a computer network

iStock photo Getty images plus

De gedelegeerde verordening heeft tot doel rechtszekerheid te bieden aan dienstverleners die zijn aangewezen als zeer grote onlineplatforms (VLOP’s) of zeer grote onlinezoekmachines (VLOSE’s) in het kader van de wet inzake digitale diensten. Het specificeert de methodologie en procedures voor het berekenen en innen van de toezichtvergoeding, bevat nadere bijzonderheden over de berekening van de totale geraamde kosten die met de aangerekende vergoedingen moeten worden gedekt en over de vaststelling van de individuele vergoedingen. 

De wet inzake digitale diensten is op 16 november 2022 in werking getreden. De verplichtingen voor dienstverleners die als VLOP’s of VLOSE’s zijn aangewezen, worden vier maanden na hun formele aanwijzing overeenkomstig de wet inzake digitale diensten van toepassing.

De vandaag voorgestelde gedelegeerde verordening volgt op een openbare raadpleging over het ontwerp, die plaatsvond tussen 22 december 2022 en 19 januari 2023.

Na de vaststelling van vandaag zal de gedelegeerde handeling nu worden toegezonden aan het Europees Parlement en de Raad, die 3 maanden de tijd hebben om de gedelegeerde handeling te toetsen. Op hun verzoek kan de controleperiode met 3 maanden worden verlengd.

Meer informatie