Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Publicatie

Digitale sleuteltechnologieën: nieuw partnerschap om de transitie naar een groen en digitaal Europa te helpen versnellen

De Commissie heeft een nieuw partnerschap aangekondigd om het innovatiepotentieel van Europa te versterken, het concurrentievermogen van Europa te versterken en de technologische soevereiniteit op het gebied van elektronica te waarborgen.

 

Het onlangs gelanceerde partnerschap voor digitale sleuteltechnologieën is een van de prioriteiten die centraal staan bij het waarborgen van de digitale soevereiniteit van Europa en zal de digitale transformatie van alle economische en maatschappelijke sectoren ondersteunen, de transformatie voor Europa doen werken en de Europese Green Deal ondersteunen door bij te dragen aan de doelstelling van de EU om tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent ter wereld te worden. Elementen van de Green Deal zoals de levering van schone, betaalbare en zekere energie, hulpbronnenefficiënte gebouwen, duurzame en slimme mobiliteit en gezonde en milieuvriendelijke voedselvoorzieningsketen zijn allemaal afhankelijk van KDT’s om hun ambities te verwezenlijken. 

Het KDT-partnerschap is een van de acties op het gebied van processoren en halfgeleidertechnologieën die door de Europese Commissie, de lidstaten en de industrie worden gepland. Andere acties zijn de verklaring over een Europees initiatief inzake processoren en halfgeleidertechnologieën die door 20 lidstaten is ondertekend, een industriële alliantie voor micro-elektronica en een mogelijk nieuw belangrijk project van gemeenschappelijk Europees belang op het gebied van micro-elektronica.

De Commissie investeert bijna 10 miljard EUR voor het opzetten van in totaal tien partnerschappen tussen de Unie, de lidstaten en de industrie met als gezamenlijk overkoepelend doel de transitie naar een groen, klimaatneutraal en digitaal Europa te versnellen. Het voorstel is vandaag goedgekeurd en heeft het pad geëffend voor de partnerschappen, met inbegrip van het KDT-partnerschap. De EU-financiering zal worden aangevuld met investeringen van particuliere partners en lidstaten en de gecombineerde investering zal bijdragen tot het scheppen van meer banen en tegelijkertijd bijdragen tot het terugdringen van de klimaatverandering.

Wat betekent dit in de praktijk?

Het nieuwe KDT-partnerschap heeft tot doel:

  • Innovatieve elektronische componenten en systemen, software en slimme integratie in digitale waardeketens aan te bieden en veilige en betrouwbare technologieën aan te bieden die zijn afgestemd op de behoeften van de verwerkende industrie en de burgers. Dit zal het innovatiepotentieel van Europa helpen versterken.
  • Deze technologieën ontwikkelen en toepassen om grote mondiale uitdagingen op het gebied van mobiliteit, gezondheid, energie, veiligheid, productie en digitale communicatie aan te pakken. Dit zal bijdragen tot de wetenschappelijke en technologische grondslagen van Europa en deze versterken.
  • O & I en industriebeleid beter op elkaar af te stemmen met het oog op een gezamenlijke aanpak bij het beheersen van deze aanjagers van innovatie.

Wat zijn digitale sleuteltechnologieën?

KDTS is aangemerkt als een van de belangrijkste drijvende krachten achter de digitale soevereiniteit van Europa en zijn vermogen om hoogwaardige micro-elektronica te produceren. Zij bestaan uit elektronische en fotonische componenten, alsook de software die bepaalt hoe zij werken, waarmee alle digitale systemen, waaronder kunstmatige intelligentie en het internet voor de dingen, worden ondersteund.

Halfgeleidercomponenten — chips die gegevens vastleggen, opslaan, verwerken, verzenden en daarop reageren — zijn vaak essentiële bestanddelen van elektronische componenten en systemen. Halfgeleiderchips, met name processoren, worden steeds belangrijker in de gegevensverwerking voor data-infrastructuur en -communicatie, hoogwaardige en algemene computers en toekomstige toepassingen zoals zelfrijdende toepassingen.

Waarom is een KDT-partnerschap nodig?

In haar strategie „De digitale toekomst van Europa vormgeven” heeft de Commissie haar visie uiteengezet om ervoor te zorgen dat de digitale transformatie werkt voor mensen, bedrijven en de planeet, in overeenstemming met de waarden van de EU, en hoe de technologische en digitale soevereiniteit kan worden behouden en de mondiale digitale leider kan worden.

Het KDT-partnerschap bouwt voort op de huidige Gemeenschappelijke Onderneming Elektronische Componenten en Systemen voor Europees Leiderschap (Ecsel JU), die in 2014 werd opgericht om Europa een voortrekkersrol te laten spelen bij de technologische ontwikkeling op het gebied van elektronica.

Vandaag is Europa goed voor ongeveer 9-10 % van de wereldwijde productie — een stijging ten opzichte van 6 % vijf jaar geleden dankzij het ECSEL initiatief van de EU, dat een belangrijke rol heeft gespeeld bij het ombuigen van deze trend. Dit is een bewijs dat we, wanneer we in Europa worden georganiseerd, met een duidelijk doel, een echt verschil kunnen maken.

Subsidiëring

De Commissie heeft voor de periode 2021-2027 een financiële bijdrage van 1.8 miljard euro voor het KDT-partnerschap voorgesteld. Tegelijkertijd leveren de deelnemende lidstaten een vergelijkbare bijdrage, terwijl het bedrijfsleven, onderzoeksorganisaties, de academische wereld enz. via de industrieverenigingen AENEAS, ARTEMISIA en EPoSS ruwweg 2.5 miljard euro bijdragen. 

Achtergrondinformatie

De Europese partnerschappen zijn initiatieven waarbij de EU zich er samen met particuliere en/of publieke partners toe verbindt gezamenlijk de ontwikkeling en uitvoering van een programma van onderzoeks- en innovatieactiviteiten te ondersteunen, met inbegrip van die welke verband houden met markt-, regelgevings- of beleidsacceptatie. Zij zijn een belangrijk uitvoeringsinstrument in het kader van Horizon Europa — het nieuwe EU-kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2021-2027). Door Europese middelen uit de particuliere en de publieke sector te combineren, vormen zij een aanvulling op het bestaande beleidskader door de mondiale uitdagingen en EU-prioriteiten aan te pakken die een kritische massa en een langetermijnvisie binnen specifieke sectoren vereisen. Geïnstitutionaliseerde Europese partnerschappen staan open voor een breed scala van particuliere en/of publieke partners (zoals het bedrijfsleven, universiteiten, onderzoeksorganisaties, organen met een openbaredienstverleningstaak op lokaal, regionaal, nationaal of internationaal niveau of maatschappelijke organisaties, waaronder stichtingen en ngo’s) om ervoor te zorgen dat deze oplossingen worden toegepast en uiteindelijk de ambitieuze doelstellingen kunnen verwezenlijken.

Related content