Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publicatie

Pluralisme van de media: Commissie lanceert oproep tot het indienen van voorstellen om het monitoringsysteem voor media-eigendom uit te breiden tot alle lidstaten

De Commissie heeft een tweede oproep tot het indienen van voorstellen gedaan voor het monitoringsysteem voor media-eigendom, een door de EU medegefinancierd project. Deze oproep vormt een aanvulling op de berichtgeving over het eerste lopende proefproject en voorziet in een landgebaseerde databank over media-eigendom in de overige 12 lidstaten die niet onder de eerste editie vallen.

woman holding a laptop standing in front of a wall of media screens

iStock photo Getty Images plus

Het systeem voor toezicht op de eigendom van de media zal de relevante rechtskaders en de risico’s voor de transparantie van media-eigendom systematisch beoordelen. Het zal ook potentiële risico’s voor de pluriformiteit van de media aan het licht brengen en waardevolle informatie verschaffen voor een beter begrip van de nieuwsmediamarkt. Dit instrument zal deze informatie voor iedereen beschikbaar stellen via een interactief onlineplatform, waar de resultaten worden weergegeven in formaten die zijn aangepast aan de behoeften van de verschillende gebruikers. Geïnteresseerde consortia die actief zijn op het gebied van mediavrijheid en -pluriformiteit op Europees, regionaal en lokaal niveau kunnen tot 15 december een aanvraag indienen voor deze oproep. De maximale EU-steun voor dit project bedraagt 500,000 EUR. Dit initiatief maakt deel uit van een bredere inspanning op het gebied van mediavrijheid en -pluriformiteit, zoals uiteengezet in het actieplan voor Europese democratie. Er is ook meer informatie beschikbaar over deze en andere oproepen op het gebied van media, al dan niet in voorbereiding.

Meer informatie