Skip to main content
Shaping Europe’s digital future logo

Broadband - België

De Belgische strategie op het gebied van breedband is bestanddeel van de bredere beleidsstrategie: “Digital Belgium - Plan for Ultrafast Internet in Belgium 2015-2020”. Het doel is het leveren van snelheden tot maximaal 1 Gbps voor de helft van het land in 2020, het zorgen voor implementatie van 4G en LTE Advanced voor heel België en het faciliteren van een proactieve implementatie van 5G. België heeft de kosten en de administratieve lasten verlaagd, zodat er een gunstig klimaat is geschapen voor een marktgerichte implementatie van Next Generation Access (NGA).

Samenvatting van de ontwikkeling van breedband in België

Digital Belgium – Plan for Ultrafast Internet in Belgium 2015–2020 zet de digitale visie voor België uiteen op de basis van vier actiegebieden en 17 maatregelen. Het plan stimuleert het uitrollen van ultrasnel internet door:

 • te voorzien in een samenhangend, stabiel raamwerk voor het stimuleren van langdurige investeringen in netwerken,
 • NGA voor iedereen beschikbaar te maken door een mix van technologieën,
 • kosten voor de ontwikkeling van breedband te verlagen, en
 • de dynamiek in het digitale ecosysteem te verbeteren door innovatie, betrokkenheid, vertrouwen en concurrentie te stimuleren.

Landelijke en regionale breedbandstrategie en -beleid

Verantwoordelijke autoriteiten

 • De minister van Digitale Agenda, Telecom en Postdiensten, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Preventie van Sociale Zekerheidsfraude, Bescherming van de Privacy en de Noordzee, is verantwoordelijk voor kwesties met betrekking tot de Digitale Agenda en Telecom.

 • De FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie is de federale overheidsdienst die verantwoordelijk is voor het economische beleid in België. Middels de Algemene Directie voor Economische Regulering (divisie Telecommunicatie en Informatiemaatschappij) ondersteunt de FOD de Belgische telecommunicatiebranche door het ontwikkelen en implementeren van regelgeving en het stimuleren van innovatie.
 • Het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) is de regulator voor elektronische communicatie. Het heeft onder meer tot taak de concurrentie te bevorderen, bij te dragen tot de ontwikkeling van de interne markt en de belangen van de gebruikers te beschermen. Het BIPT is bij veel aspecten van de nationale breedbandstrategie betrokken. Het verzamelt, analyseert en presenteert met name informatie over het aanbod van breedbanddiensten, om de uitrol van breedbandnetwerken te stimuleren en de resterende witte gebieden te identificeren.
 • Wallonië: de Agence du Numérique (AdN) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid volgens het burgerlijk recht. Deze volgde in 2015 het Agence Wallone des Télécommunications (AWT) op, dat sinds 1999 de leiding had over de ontwikkeling van JCT in Wallonië. De Agence du Numérique leidt het verwezenlijken van de zeer ambitieuze strategie voor Digital Wallonia, opgesteld door de Waalse regering aan het einde van 2015 om de lacune in de digitale ontwikkeling op te vullen – inclusief breedbandnetwerken – en om de regio te ondersteunen bij hun digitale transformatie.

Belangrijkste doelen voor de ontwikkeling van breedband

Digital Belgium - Plan for Ultrafast internet in Belgium 2015-2020 stelt dat in 2020 tenminste de helft van de verbindingen in België tot internetsnelheden van 1 Gbps in staat moet zijn. Mobiele breedbandtechnologieën, zoals 4G en LTE Advanced, moeten daartoe in heel België zo snel mogelijk worden geïmplementeerd. Bovendien moet er een proactief 5G raamwerk worden gemaakt om ervoor te zorgen dat België voorop kan lopen bij het stimuleren van het Internet of Things.

Digital Wallonia biedt een raamwerk voor alle handelingen van de Waalse overheid met betrekken tot de Waalse digitale transformatie. Met meer dan 500 miljoen euro besteed tijdens de vier jaar van implementatie maakt het strategisch plan van Digital Wallonia voor de ontwikkeling van breedband deel uit van de zuil Digital Territory (een van de 5 zuilen in de strategie van DW - in totaal 50 actiepunten). Het is een ambitieuze digitale beleidsplanning voor het hele gebied om de aantrekkingskracht en het concurrentievermogen te versterken, zowel op het gebied van de netwerkinfrastructuur (FTTH-FTTB) als voor mobiele breedbandtechnologieën als 4G en LTE (en voorbereiding voor 5G). Het plan richt zich aanvankelijk op het ontwikkelen van hybride oplossingen om gebruikers volledige connectiviteit en hogere snelheden te kunnen bieden, waarbij voorrang wordt gegeven aan de witte vlekken op de kaart en aan bedrijventerreinen. Digital Wallonia heeft de breedbandconnectiviteit specifiek voor de 286 openbare bedrijventerreinen in kaart gebracht, ter ondersteuning van de regionale overheid bij het vaststellen van toekomstige investeringen in relatie tot de Telecom-aanbieder in de markten onderwijs, eHealth en industrie en bouw.

Maatregelen voor de ontwikkeling van breedband

Breedband kaart: Het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) biedt een kaart aan voor breedband (per techniek), die toont waar internet met een bepaalde snelheid beschikbaar is. Zo is het mogelijk om te herkennen waar nog geen infrastructuur voor hoge snelheden beschikbaar is (witte vlekken) en kunnen de noodzakelijke maatregelen worden herkend.

Om in 2020 universele NGA-dekking te bereiken, is door de minister voor de digitale agenda een witgebiedenactieplan opgesteld, in overleg met de betrokken gemeenten, regionale autoriteiten en exploitanten. Bij de beoogde acties horen maatregelen om de kosten te beperken van breedbandimplementatie in de zin van de implementatie van Richtlijn 2014/61/EU, het stimuleren van investeringen in gebieden waar er nog geen infrastructuur aanwezig is, het combineren van verschillende toegangstechnologieën inclusief satelliet en het verhogen van de eisen voor mobiele dekking. Voor wat betreft het stimuleren van investeringen heeft BIPT een versoepeling voorgesteld van de regulering van breedbandmarkten, die aanbieders, die in de witte gebieden nog geen 30 Mbps-netwerk tot stand hebben gebracht, in staat stelt om hun netwerk te implementeren of te moderniseren zonder regelgeving in het betreffende gebied.

De Vlaamse overheid heeft bovendien plannen aangekondigd om in FTTH te investeren en heeft vooraanstaande telecommunicatie-aanbieders gevraagd om voorstellen te maken voor het ontwikkelen van hun infrastructuur naar duurzaam toekomstbestendige netwerken.

Er bestaan ook enkele kaarten met informatie over de infrastructuur op regionaal niveau. Een voorbeeld daarvan is KLIP – Kabel en Leiding Informatie Portal, een database in Vlaanderen, die relevante informatie biedt voor bouwplanningen, vergunningaanvragers, kabel- en pijpleidingbedrijven en de openbare overheid. Een vergelijkbaar portaal bestaat op federaal niveau, met de naam KLIM-CICC - Contact federal Informations Câbles et Conduites. Hier kan, tijdens het plannen van werkzaamheden, ofwel worden bekeken of er installaties en pijpleidingen voor het transport van gevaarlijke goederen of hoogspanningskabels en andere kabels in de buurt zijn, ofwel deze werkzaamheden aankondigen aan de kabelbedrijven die dan alle vereiste informatie zullen aanbieden.

De Waalse Regio heeft ook een eigen web-portaal ter ondersteuning van de coördinatie van werkplanningen, met de naam Powalco. Digital Wallonia zojuist gelanceerd een regionaal waarschuwingsplatform voor breedbandconnectiviteitsproblemen, Digital Wallonia Connect. Dit platform werd ontwikkeld met de medewerking van de drie mobiele telecomoperators in het kader van de "ToP"-overeenkomst.

De Waalse regering is een speciale overeenkomst aangegaan met de nationale telecomaanbieder, namelijk de 'ToP'-overeenkomst (Tax on Pylons). Dankzij deze overeenkomst hoeft de regio (maar ook lokale autoriteiten) geen belasting over de masten te heffen en als tegenprestatie heeft elke aanbieder toegezegd om elk tot 20 miljoen euro (60 miljoen euro totaal) te investeren tussen 2017 en 2019, waarbij 3 hoofddoelen worden beoogd:

 • Het realiseren van breedband mobiele dekking in Wallonië, met name in de witte gebieden,
 • Het aandacht geven aan Smart Regional-projecten, zoals realisatie van het IoT-netwerk in het gebied, en
 • Het investeren in onderzoek en ontwikkeling van nieuwe technologieën (hybride oplossingen zoals TESSARES).

De Waalse regering heeft tevens een budget van 50 miljoen euro speciaal vrijgemaakt voor het voltooien van de breedbandconnectiviteit voor bedrijvenparken in de witte zones, in zijn Regionaal Investeringsplan (Fiche 11 du P.W.I. - Plan Wallon d'Investissements).

Gegevens over de ontwikkeling van breedband en technologieën in België

Bekijk voor de meest recente gegevens over de dekkingsgraad met breedband, abonnementen en penetratie, dekkingsgraad per breedband technologie en kosten de scorelijsten en de landenrapporten van de Digital Economy & Society Index (DESI).

Spectrum toekenningen voor draadloos breedband

Raadpleeg de studie over spectrumtoewijzingen in de EU voor informatie over geharmoniseerde spectrumopdrachten.

Landelijke publicaties en persdocumenten

Engelstalig

Contactgegevens

BCO België (nationaal competentiebureau voor breedband): Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT)

Adres: Ellipse Gebouw, Boulevard du Roi Albert II 35, 1030 Brussel, België
Contact per email
Telefoon: +32 2 226 87 87
Website

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie – directoraat-generaal voor Economische Regulering

Adres: City Atrium, Rue du Progrès 50, 1210 Brussel, België
Contact per email
Telefoon: +32 2 277 88 88
Website

Agence du Numérique (Waalse regio)

Adres: Avenue Prince de Liège 133, 5100 Jambes-Namur, Belgium
Contact per email
Telefoon: +32 81 77 88 88
Website 1

Nieuws

WiFi4EU stories: an interview with the Mayor of Bissen, Luxembourg

The commune of Bissen, located in the canton of Mersch in central Luxembourg, has brought connectivity closer to its citizens by adhering to the WiFi4EU initiative. Following the steps of its capital city, Bissen wants people to benefit from the many opportunities brought about by digitalization, including having equal access to public information.

EVENT |
WiFi4EU online workshop for WiFi Installation Companies

This one-hour online workshop is dedicated to WiFi Installation Companies involved in the WiFi4EU initiative. Its objective is to answer their questions in order to help overcome hurdles and accelerate network deployment. This workshop is an important opportunity in view of the approaching deadline, which risks the loss of municipalities’ € 15,000 WiFi4EU vouchers.

NEWS ARTICLE |
Digital Alps: Partnering with Broadband Competence Offices to build a digital connectivity roadmap for the Alpine Region

Mountain regions have much to gain from digitalisation and broadband connectivity. There is great potential for Smart Villages, SMEs, and access to online services in healthcare, education and much more. Mountain communities, however, face greater obstacles than most in becoming full participants in the European Union’s Digital Decade. Their remoteness, in terms of distance and topography, combined with smaller populations, make them technically and financially challenging to reach with broadband infrastructure.

NEWS ARTICLE |
Spain’s nation-wide State aid scheme to connect 430,000 people in grey areas

“Spain is the first European country to develop a broadband scheme for grey areas with a geographical scope covering all the nation” states Elena Galindo from Spain’s Ministry of Energy, Tourism and Digital Agenda, in this video. Ms Galindo, representing Spain’s national Broadband Competence Office, explains that the scheme is needed as approximately “8-10% of the population living in isolated rural and remote areas could not be covered with fast broadband”. It aims to cover 3.5 million people, of which 430,000 in grey areas, with minimum speeds of 300 Mbps symmetrical, upgradeable to 1 Gbps.

Related Content

Big Picture

Broadband in EU countries

Find current information on broadband development in each country, as well as national strategies and policies for developing broadband.

See Also

Broadband in Sweden

Sweden’s national broadband plan, adopted in 2016, has the vision of an entirely connected Sweden and has goals for both mobile coverage and for high-speed broadband connections for households and businesses. By 2020, 95% of all households and companies should have access to...

Broadband - Sverige

Sveriges nationella bredbandsplan, antagen 2016, har visionen om ett fullt kopplat sverige och har mål för både mobil täckning och för höghastighets bredbandsförbindelser för hushåll och företag. Fram till 2020 skulle 95% av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband med...

Broadband in Spain

Digital connectivity and 5G rollout are among the ten strategic priorities of the Spain Digital 2025 Agenda.

Broadband - España

El objetivo de conseguir un 100 % de cobertura de Internet a 30 Mbps, con un 50 % de los hogares suscritos a conexiones de Internet por encima de 100 Mbps en 2020, está en línea con los objetivos establecidos en la Agenda Digital para Europa. Con el fin de aprovechar todas las...

Broadband in Slovakia

Slovakia has set the long-term objective of achieving access to high-speed internet connection with at least 30 Mbps for all households by the end of 2020.

Broadband – Slovenská republika

Slovenská republika si stanovila ako dlhodobý cieľ umožniť všetkým domácnostiam prístup k vysokorýchlostnému internetovému pripojeniu s rýchlosťou najmenej 30 Mbit/s do konca roku 2020.

Broadband in Romania

Romania’s broadband plan focuses on building up a national broadband network as a first step towards achieving the targets set by the Digital Agenda for Europe.

Broadband - România

Planul României privind rețeaua de bandă largă se axează pe înființarea unei rețele naționale de bandă largă ca prim pas în atingerea țintelor stabilite de către Agenda Digitală pentru Europa.

Broadband in Portugal

Portugal’s NGA coverage is slightly below EU average. The Agenda Portugal Digital aims at development of a digital infrastructure that allows citizens to take advantage of the new opportunities offered by technologies.

Broadband - Portugal

A cobertura NGA de Portugal está ligeiramente abaixo da média da UE. A Agenda Portugal Digital visa o desenvolvimento de uma infraestrutura digital que permita aos cidadãos tirar partido das novas oportunidades que as tecnologias oferecem.

Broadband in Poland

Poland’s national broadband plan foresees that 100% of households should have access to internet connectivity of at least 30 Mbps by 2020. 50% of households should have internet connectivity of 100 Mbps by 2020.

Broadband - Polska

Polski Narodowy Plan Szerokopasmowy przewiduje, że do 2020 r. 100% gospodarstw domowych powinno mieć dostęp do internetu o przepustowości co najmniej 30 Mbps. Również do 2020 r. 50% gospodarstw domowych powinno korzystać z internetu o przepustowości 100 Mbps.

Broadband in the Netherlands

The Dutch government supports the Gigabit Society targets. All households should have the opportunity to access broadband networks of at least 100 Mbps and a vast majority should be taking advantage of 1 Gbps by 2023. Mobile networks must also be able to access basic services at...

Broadband - Nederland

De Nederlandse overheid ondersteunt de doelstellingen van de Gigabit Society. Dat houdt in dat alle huishoudens in 2020 de mogelijkheid moeten hebben om een breedbandverbinding met een snelheid van tenminste 100 Mbps te gebruiken en een overgrote meerderheid zou tegen 2023...

Broadband in Malta

Malta’s broadband policy is technology neutral and favours a competitive market environment.

Broadband – Malta

Il-politika ta' Malta dwar il-broadband hija waħda newtrali f'termini ta' teknoloġija u favur ambjent kummerċjali kompetittiv.

Broadband in Luxembourg

The development of a communication infrastructure with a target of gigabit broadband access throughout the country is one of the priorities in the governmental programme of Luxembourg.

Broadband - Luxembourg

Le développement d’une infrastructure des communications avec pour objectif de fournir un accès haut débit en gigaoctet dans tout le pays est l’une des priorités du programme du gouvernement du Luxembourg.

Broadband - Luxemburg

Die Entwicklung einer Kommunikationsinfrastruktur mit dem Ziel flächendeckende Gigabitzugänge zur Verfügung zu stellen, bildet einen der Schwerpunkte im Regierungsprogramm von Luxemburg.

Broadband in Lithuania

Lithuania‘s Next Generation Internet Access Development Plan focuses on direct state contribution to long-term infrastructure development, supports measures promoting private sector investments and seeks to foster an increase in demand for fast broadband access.

Broadband - Lietuva

Lietuvos naujos kartos interneto prieigos plėtros plane dėmesys sutelkiamas į tiesioginį valstybės indėlį į ilgalaikės infrastruktūros plėtrą, remiamos priemonės, kuriomis skatinamos privačiojo sektoriaus investicijos ir didinama spartaus plačiajuosčio ryšio paklausa.

Broadband in Latvia

Broadband facilitates the development of e-services for government, schools, commerce, health and business besides providing high-speed internet to residents, businesses and public administrations in Latvia.

Broadband - Latvija

Platjoslas sakari atvieglo e-pakalpojumu attīstību valdības, skolu, tirdzniecības, veselības aprūpes un uzņēmējdarbības vajadzībām, nodrošinot ātrdarbīgu internetu Latvijas iedzīvotājiem, uzņēmumiem un valsts pārvaldes iestādēm.

Broadband in Italy

The Italian strategy for next generation access network aims at developing a high-speed access network to maximise the take-up of an infrastructure able to guarantee services of 100 Mbps for at least 85% of households by 2020. Italy adopted a national state aid scheme to support...

Broadband in Ireland

The national broadband plan for Ireland foresees that by 2026 all premises in Ireland will have access to high-speed broadband.

Broadband – Magyarország

A magyar Nemzeti Infokommunikációs Stratégia 2014–2020 célkitűzése, hogy 2018-ra a teljes lakosság számára legalább 30 Mbps, 2020-ra pedig a háztartások felének 100 Mbps sebességű, új generációs hozzáférési hálózati (NGA) lefedettséget biztosítson.

Broadband in Hungary

Hungary’s National Digitization Strategy 2021-2030 aims at 95% of households covered by gigabit networks by 2030.

Broadband - Ελλάδα

Το Εθνικό σχέδιο ευρυζωνικής πρόσβασης επόμενης γενιάς 2014-2020 έχει ως απώτερο στόχο τη δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για ιδιωτικές επενδύσεις σε δίκτυα επόμενης γενιάς, καθώς και την κρατική στήριξη σε τομείς για τους οποίους υπάρχει μικρό ή δεν υπάρχει καθόλου ενδιαφέρον...

Broadband in Greece

The Greek Digital Transformation Bible 2020-2025 highlights connectivity as one of the five strategic axes and acknowledges the Gigabit Society 2025 targets.

Broadband - Deutschland

Der Koalitionsvertrag 2018 der Bundesregierung sieht das vorrangige Ziel eines flächendeckenden Ausbaus von Gigabit-Netzen bis 2025 vor. Die Bundesregierung hat eine 5G-Strategie für Deutschland entwickelt.

Broadband in Germany

The 2018 coalition agreement of the German Federal Government identifies the priority goal of a nationwide expansion of gigabit networks by 2025. The federal government has also developed a 5G Strategy for Germany.

Broadband in France

The national broadband programme France Très Haut Débit sets out the targets of fast broadband access for all households by 2022 and fibre for all by 2025.

Broadband - France

Le plan national français Très Haut Débit relatif à la technologie large bande vise à rendre le très haut débit accessible dans tous les foyers d'ici 2022. Le plan prévoit la fibre pour tous d'ici 2025.

Broadband - Suomi

Suomen viranomaiset toteuttavat julkisin varoin tuetun kilpailuvetoisen, kuitupohjaisen verkon käyttöönoton alueilla, joilla palveluiden levinneisyys on alhainen, sekä tarjoavat kunnille laajakaistaverkot käyttöönottoa koskevaa neuvontaa.

Broadband in Finland

The Finnish authorities go for a competition-driven, fibre-based network roll-out assisted by public funds for underserved areas and advice for local municipalities on how to deploy broadband networks.

Broadband in Estonia

Estonia has established basic broadband coverage throughout the country, and has brought its broadband targets for 2020 in line with those of the Digital Agenda for Europe.

Broadband – Eesti

Eesti on teinud lairibaühenduse baasteenuse kättesaadavaks kogu riigis ning 2020. aasta lairibaühenduse eesmärgid on kooskõlas digitaalarengu tegevuskava eesmärkidega.

Broadband - Danmark

En række politiske initiativer, der sigter mod landsdækkende fast og mobil bredbåndsdækning, understøtter de danske bredbåndsmål. Desuden arbejder regeringen for at gøre Danmark til en digital frontrunner ved at skabe grundlag for danske virksomheder til at udnytte digitale...

Broadband in Denmark

A number of political initiatives aiming at nation-wide fixed and mobile broadband coverage support Danish broadband goals. The Government works towards making Denmark a digital frontrunner by creating a foundation for Danish businesses to exploit digital technologies.

Broadband - Česká republika

Národní strategie České republiky má za cíl dosažení širokopásmového přístupu k internetu s rychlostí alespoň 30 Mb/s pro všechny obyvatel a alespoň 100 Mb/s pro 50 % domácností do roku 2020. Cílem je očekávat jak prostřednictvím investic soukromého sektoru, tak i veřejné podpory...

Broadband in the Czech Republic

The National Plan for the Development of Very High Capacity Networks, approved in March 2021, defines the strategic approach of the Czech Republic to the construction of VHCN.

Broadband in Cyprus

Cyprus’ broadband plan sets strategic objectives for 2016-2020 and is aligned with the Gigabit Society objectives and the 5G Action Plan. It aims at Internet coverage with at least 30 Mbps for all households and businesses by 2020. In order to achieve the 2020 take-up target of...

Broadband - Κύπρος

Το ευρυζωνικό σχέδιο της Κύπρου έθεσε στρατηγικούς στόχους για την περίοδο 2016-2020 και ευθυγραμμίζεται με τους στόχους της κοινωνίας Gigabit. Η Κύπρος έχει υιοθετήσει αρκετά μέτρα από πλευράς ζήτησης με στόχο την τόνωση της ψηφιακής οικονομίας της.

Broadband in Croatia

Croatia’s strategy contains basic principles such as service and technological neutrality, net neutrality and inclusion of broadband internet access among universal services.

Broadband – Hrvatska

Strategija Republike Hrvatske sadržava temeljna načela kao što su načelo neutralnosti u pogledu tehnologija i usluga, mrežna neutralnost i uključivanje širokopojasnog internetskog pristupa u univerzalne usluge.

Broadband – Република България

Националният план за широколентова инфраструктура за достъп от следващо поколение 2014 на България определя цели за широколентовия достъп в съответствие с Програмата в областта на цифровите технологии за Европа.

Broadband in Bulgaria

The National Broadband Infrastructure Plan for Next Generation Access "Connected Bulgaria" and the Policy in the field of electronic communications have been updated and adopted in August 2020.

Broadband - Österreich

Österreichs Breitbandstrategie konzentriert sich auf die Bereitstellung von ultraschneller Breitband-Übertragungsraten bis 2030. Bis Ende 2025 soll eine fast flächendeckende Verfügbarkeit von 5G erreicht werden.

Broadband in Austria

Austria’s broadband strategy focuses on the nationwide supply of Gigabit connections by 2030. By the end of 2025, almost nationwide availability of 5G should have been realised.