Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Breedband in Bulgarije

Het nationale breedbandinfrastructuurplan voor toegang tot de volgende generatie „Connected Bulgaria” en het beleid inzake elektronische communicatie zijn in augustus 2020 geactualiseerd en goedgekeurd.

  vlag van Bulgarije

Overzicht van de ontwikkeling van breedband in Bulgarije

Het nationale breedbandinfrastructuurplan voor toegang tot de volgende generatie „verbonden Bulgarije” en het beleid op het gebied van elektronische communicatie zijn in augustus 2020 goedgekeurd. Het nationale ontwikkelingsprogramma Bulgarije 2030 introduceerde een prioriteit 8 Digitale connectiviteit met als doel het bouwen van een moderne en veilige digitale infrastructuur als basis voor het aanbieden van meer digitale diensten. De digitale transformatie van Bulgarije voor de periode 2020-2030, die in juli 2020 is goedgekeurd, is ook gericht op de uitrol van netwerken met een zeer hoge capaciteit. De staatsbegroting en de EU-middelen zullen worden gebruikt om de gestelde doelstellingen te helpen verwezenlijken.

Nationale breedbandstrategie en -beleid

Verantwoordelijke autoriteiten

 • Het ministerie van Vervoer en Communicatie van Bulgarije (hierna „het ministerie van Vervoer enCommunicatie” genoemd) coördineert de activiteiten voor de tenuitvoerlegging van het beleid op het gebied van informatie- en communicatietechnologie. Het ministerie wil een juridisch kader ontwikkelen om te zorgen voor een effectieve omgeving voor de communicatieactiviteiten en de bouw en het onderhoud van moderne elektronische communicatie-infrastructuur.
 • Het ministerie van e-governance (hierna „het ministerie van e-overheid” (hierna: „e-governance”) (hierna: „het ministerie van e-governance”)voerteen controlebeleid, regels, voorschriften en goede praktijken op het gebied van elektronisch bestuur, strategische planning en initiatieven, begrotingsplanning en -controle, coördinatie van sectorgebonden beleidsmaatregelen en interdepartementale projecten in.
 • De Commissie voor communicatieverordening (hierna„de Commissie” (hierna: „de Commissie”) houdt toezicht op de uitrol van breedband op nationaal niveau en voert de wetten en voorschriften uit op het gebied van technische normen of het gebruik van frequenties.

Belangrijkste doelstellingen voor breedbandontwikkeling 

In het nationale breedbandinfrastructuurplan voor toegang van de volgende generatie „Connected Bulgaria” worden de stappen beschreven om digitale infrastructuur voor de levering van verschillende diensten te leveren. Met de maatregelen wordt beoogd de toegang tot hogesnelheidsinternet in minder bevolkte regio’s te verbeteren en het mobiele breedbandinternet in het land te ontwikkelen. Van cruciaal belang voor de digitalisering van de Bulgaarse economie en openbare diensten zijn investeringen voor de invoering van 5G-netwerken. Het plan beschrijft de noodzaak van gerichte investeringen in technologische ontwikkeling, voltooiing van de noodzakelijke infrastructuur en gegarandeerde netwerk- en informatiebeveiliging. De belangrijkste prioritaire gebieden in het plan zijn:

 • Breedbandinfrastructuur — versnelde aanleg van breedbandinfrastructuur, incl. voor de behoeften van de overheid
 • Infrastructuur met zeer hoge snelheid — voorwaarden scheppen voor de uitrol van zeer snelle netwerken
 • Spectrumefficiënt gebruik — vaststelling van voorwaarden voor het bouwen van NGA-netwerken
 • Verbetering van de dekking in nederzettingen in perifere, dunbevolkte en plattelandsgebieden
 • Het overbruggen van de digitale kloof
 • Netwerkbeveiliging

In het plan worden de volgende streefindicatoren vastgesteld:

 • Dekking van 52 % van de huishoudens door het Fixed Very High Capacity Network (VHCN),
 • Gebruik van 33 % van de huishoudens met een vaste breedbandsnelheid van ten minste 100 Mbps;
 • 5G paraatheid op 50 %.

Het geactualiseerde beleid op het gebied van elektronische communicatie heeft tot doel de levering van moderne en hoogwaardige elektronische-communicatiediensten te waarborgen door voorwaarden te scheppen voor de ontwikkeling van een concurrerende markt als onderdeel van de interne markt van de EU. Prioriteit is de uitrol en het gebruik van netwerken met zeer hoge capaciteit, de levering van diensten van de vijfde generatie, effectieve en duurzame concurrentie, de beveiliging van netwerken en diensten, alsook voordelen voor eindgebruikers, met inbegrip van gelijkwaardige toegang tot de diensten van personen met een handicap.

De Prioriteit 8 Digitale connectiviteit van het nationale ontwikkelingsprogramma Bulgarije 2030 heeft tot doel een moderne en veilige digitale infrastructuur te bouwen als basis voor het aanbieden van meer diensten door middel van digitaal beheer. Het doel is om netwerken met een zeer hoge capaciteit op te bouwen, die een platform zullen vormen voor het aanbieden van een verscheidenheid aan digitale diensten met toegevoegde waarde, terwijl er tegelijkertijd voor wordt gezorgd dat geen deel van het land of een samenlevingsgroep overblijven zonder adequate digitale connectiviteit. De nadruk ligt op de uitrol van hogesnelheidsnetwerken, met name breedband in plattelandsgebieden, effectieve toewijzing van het spectrum voor draadloze breedband en 5G, versnelde ontwikkeling en invoering van breedbandafhankelijke diensten zoals de cloud, IoT, enz. en de ontwikkeling van digitale vaardigheden en diensten.

De digitale transformatie van Bulgarije voor de periode 2020-2030, die in juli 2020 is goedgekeurd, is gericht op de uitrol van netwerken met een zeer hoge capaciteit om ervoor te zorgen dat geen enkel deel van het land of een groep in de samenleving overblijft zonder adequate digitale connectiviteit, en om ondernemingen betere toegang te bieden tot diverse, hoogwaardige en innovatieve digitale diensten. Digitale connectiviteit draagt bij tot het verschaffen van toegang tot alle belangrijke aanjagers van sociaal-economische ontwikkeling, zoals scholen, ziekenhuizen, vervoerscentra, grote openbaredienstverleners, enz.

Nationale en regionale financieringsinstrumenten en -maatregelen voor breedband

Volgens prioriteit 8 van het nationale ontwikkelingsprogramma Bulgarije 2030 is gebruik van de staatsbegroting en EU-middelen voorzien.

Faciliteit voor herstel en veerkracht (RRF): Bulgarije is van plan gebruik te maken van financiering in het kader van de herstel- en veerkrachtfaciliteit voor grote investeringen in connectiviteit. De symmetrische gigabit backbone/backhaul-netwerken in het hele land moeten worden gebouwd, met de nadruk op achtergestelde delen van het land en verbinding maken met netwerken op Europees niveau. De belangrijkste wegennetten (TEN-T) zullen volgens de planning door 5G worden gedekt om snelheden tot 1 Gbps te garanderen.

Stappenplan voor de implementatie van de toolbox Connectiviteit: Bulgarije heeft de Commissie meegedeeld dat het al een aantal beste praktijken heeft toegepast, zoals vergunningsvrijstellingen en versnelde procedures; beschikbaarheid van georeferentie-informatie over het bezettingsniveau van de infrastructuur en het bestaan van donkere vezels, en gemakkelijke toegang tot fysieke infrastructuur die wordt beheerd door overheidsinstanties. Bulgarije heeft ook aangegeven dat het momenteel werkt aan: I) ervoor te zorgen dat vergunningaanvragen langs elektronische weg worden ingediend, ii) breedbandcoördinatoren op te richten en iii) een orgaan een coördinerende rol toe te vertrouwen met betrekking tot het recht op toegang tot bestaande fysieke infrastructuur.

Gegevens over breedbandontwikkeling en -technologieën in Bulgarije

Voor de meest recente gegevens over breedbanddekking, abonnementen en penetraties, dekking van verschillende breedbandtechnologieën en -kosten, controleer de scorebordrapporten en de landenrapporten van de Digital Economy & Society Index (DESI).

Spectrumopdrachten voor draadloze breedband

Voor meer informatie over geharmoniseerde spectrumtoewijzingen raadpleegt u de Europese waarnemingspost 5G.

Nationale en EU-publicaties en persdocumenten

Engels

Bulgaars

Contactgegevens

BCO Bulgarije (nationaal kennisbureau voor breedband): Directoraat Informatietechnologie, ministerie van Vervoer en Communicatie (hierna: het ministerie van Vervoer en Communicatie, (hierna: het directoraat Informatietechnologie), ministerie van Vervoer en Communicatie (hierna: het directoraat Informatietechnologie, ministerie van Verkeer en Vervoer (hierna: het Ministerie van Verkeer en Vervoer)

Adres: 9 Dyakon Ignatiy Str., 1000 Sofia, Bulgarije
Contact via e-mail
Telefoon: + 35 92 940 92 80 Website

Commissie voor communicatieverordening (hierna „de Commissie” (hierna: „Communicatieverordening”) (hierna „de Commissie” (hierna: „de Commissie”) (hierna: „de Commissie”), wat betekent dat er sprake is van een gedurfde instelling die moet worden beschouwd als een van de meest voorkomende vormen van discriminatie.

Adres: 6, Gurko str., Sofia 1000, Bulgarije
Contact via e-mail
Telefoon: + 35 92 949 27 23 Website

Laatste nieuws

Connect University over 5G-implementatie — perspectief van een expert

Deze CONNECT University sessie is de vierde en laatste van een serie over CEF Digital.

REPORT / STUDY |
Mobile and Fixed Broadband Prices in Europe 2022

The Mobile and Fixed Broadband Prices 2022 report provides comprehensive data on 2022 retail prices of fixed and mobile broadband offers for consumers in the EU27, the United Kingdom, Iceland, Norway, Japan, South Korea and the USA.

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

Breedband in EU-landen

Vind actuele informatie over de ontwikkeling van breedband in elk land, evenals nationale strategieën en beleidsmaatregelen voor de ontwikkeling van breedband.

Zie ook

Breedband in Zweden

Het in 2016 goedgekeurde nationale breedbandplan van Zweden heeft de visie van een volledig verbonden Zweden en heeft doelstellingen voor zowel mobiele dekking als voor snelle breedbandverbindingen voor huishoudens en bedrijven.

Breedband in Spanje

Digitale connectiviteit en 5G-uitrol behoren tot de tien strategische prioriteiten van de Spaanse Digitale Agenda 2025.

Breedband in Slovenië

Slovenië kiest voor technologische neutraliteit en marktdynamiek bij de ontwikkeling van breedbandnetwerken, met name concurrentie op basis van infrastructuur en diensten.

Breedband in Slowakije

Slowakije heeft de langetermijndoelstelling vastgesteld om alle huishoudens tegen 2030 toegang te bieden tot ultrasnel internet.

Breedband in Roemenië

Roemenië richt zich op de opbouw van een nationaal breedbandnetwerk als een stap in de richting van de verwezenlijking van de EU-connectiviteitsdoelstellingen.

Breedband in Portugal

De Agenda Portugal Digital en de nationale strategie voor connectiviteit in elektronische communicatienetwerken met zeer hoge capaciteit voor 2023-2030 vormen de ontwikkeling van een digitale infrastructuur in Portugal.

Breedband in Polen

Het nationale breedbandplan van Polen voor 2025 is in overeenstemming met de doelstellingen van de gigabitmaatschappij van de EU.

Breedband in Nederland

Alle huishoudens in Nederland moeten de mogelijkheid hebben om toegang te krijgen tot breedbandnetwerken van ten minste 100 Mbps en een overgrote meerderheid moet tegen 2023 gebruikmaken van 1 Gbps.

Breedband in Malta

Het breedbandbeleid van Malta is technologieneutraal en bevordert een concurrerende marktomgeving.

Breedband in Luxemburg

De ontwikkeling van een communicatie-infrastructuur met als doel gigabit-breedbandtoegang in het hele land is een van de prioriteiten van het regeringsprogramma van Luxemburg.

Breedband in Litouwen

Litouwen streeft ernaar om tegen 2027 100 Mbps te leveren aan plattelandsgebieden en de doelstellingen van de Gigabit-maatschappij voor 2025 te ondersteunen.

Breedband in Letland

Letland ondersteunt de doelstellingen van de Gigabit-maatschappij en streeft naar 100 Mbps, die kan worden aangepast aan gigabit, voor stedelijke en landelijke gebieden en 5G-dekking voor alle grote stedelijke gebieden.

Breedband in Italië

De Italiaanse strategie voor Ultra Broadband Towards the Gigabit Society heeft als doel om tegen 2026 gigabitconnectiviteit te bieden aan iedereen.

Breedband in Ierland

In het nationale breedbandplan voor Ierland is bepaald dat tegen 2026 alle gebouwen in Ierland toegang zullen hebben tot hogesnelheidsbreedband.

Breedband in Hongarije

Met de nationale digitaliseringsstrategie 2021-2030 van Hongarije wordt beoogd om tegen 2030 95 % van de huishoudens die door gigabitnetwerken worden gedekt, te bereiken.

Breedband in Griekenland

Het nationale breedbandplan 2021-2027 bevordert het gebruik van vaste netwerken met zeer hoge capaciteit en 5G-netwerken. De Griekse Digital Transformation Bible 2020-2025 benadrukt connectiviteit als een van de vijf strategische assen en erkent de doelstellingen van de Gigabit...

Breedband in Duitsland

In het regeerakkoord 2021, de Digitale Strategie en de Gigabit Strategie 2022 van de Duitse Bondsregering wordt prioriteit gegeven aan de landelijke levering van FTTH- en 5G-netwerken.

Breedband in Frankrijk

Het nationale breedbandprogramma France Très Haut Débit stelt de doelstelling vast van snelle breedbandtoegang voor alle huishoudens tegen 2022 en glasvezel voor iedereen tegen 2025.

Breedband in Finland

De Finse autoriteiten zijn voorstander van een op concurrentie gebaseerde, op glasvezel gebaseerde uitrol van netwerken, ondersteund door overheidsmiddelen voor achtergestelde gebieden, en advies aan lokale gemeenten over de uitrol van breedbandnetwerken.

Breedband in Estland

Estland heeft een basisbreedbanddekking in het hele land. De Estse digitale agenda stelt ambitieuze doelstellingen voor 2030 vast.

Breedband in Denemarken

Een aantal politieke initiatieven gericht op landelijke vaste en mobiele breedbanddekking ondersteunen Deense breedbanddoelstellingen. De regering werkt eraan om van Denemarken een digitale koploper te maken door een basis te creëren voor Deense bedrijven om digitale...

Breedband in Tsjechië

In het nationale plan voor de ontwikkeling van netwerken met zeer hoge capaciteit, dat in maart 2021 is goedgekeurd, wordt de strategische aanpak van Tsjechië voor de bouw van VHCN vastgesteld.

Breedband in Cyprus

Het breedbandplan van Cyprus bevat strategische doelstellingen voor 2021-2025 en omvat wetgevende en regelgevende maatregelen en praktische steun voor de ontwikkeling van breedbandinfrastructuur.

Breedband in Kroatië

Het Kroatische nationale plan voor breedbandontwikkeling 2021-2027 beantwoordt aan de doelstellingen van de Europese gigabitmaatschappij 2025 en gedeeltelijk aan de digitale doelstellingen voor 2030.

Breedband in België

De breedbandstrategie van België is geïntegreerd in een bredere beleidsstrategie Digitaal België. Het doel van het nationale plan voor vaste en mobiele breedband is het elimineren van de resterende witte gebieden waar hogesnelheidsdiensten niet beschikbaar zijn. Door de kosten te...

Breedband in Oostenrijk

De breedbandstrategie van Oostenrijk richt zich op de landelijke levering van Gigabit-verbindingen (vast en mobiel) tegen 2030.