Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Breedband: Investeringsmodellen

Investeringsmodellen bieden interessante participatiemogelijkheden voor een overheidsinstantie die zich bezighoudt met regionale breedbandontwikkeling.

Low-cost FTTH-netwerk om de Allervallei nieuw leven in te blazen, Spanje

fix-empty

De keuze van een model is een politieke beslissing gebaseerd op de culturele en sociaal-economische situatie, het ambitieniveau van de overheid en de doelstellingen voor regionale ontwikkeling op middellange en lange termijn. Er moet een fundamentele keuze worden gemaakt op het niveau van betrokkenheid en de rol van de overheid ten opzichte van de markt, de burgers en de bedrijven in de regio.

Er kunnen vier beleggingsmodellen worden geïdentificeerd:

  • Directe investeringsmodel (ook bekend als het openbaar beheerde gemeentelijke netwerkmodel, of openbare DBO)
  • Concessiemodel (ook bekend als het indirecte investeringsmodel, het model van het particuliere gemeentelijke netwerk of openbare uitbesteding);
  • Communautaire ondersteuningsmodel (ook bekend als community-led, of community-breedbandmodel);
  • Subsidiemodel voor exploitanten (ook bekend als gap funding of private DBO).

Model voor directe investeringen: het openbaar beheerde gemeentelijke netwerkmodel (openbare DBO)

In dit model bouwt de overheid een breedbandnetwerk op in de gemeente, provincie of regio (DBO verwijst naar ontwerp, bouw en exploitatie). De inzet wordt uitgevoerd en wordt rechtstreeks gecontroleerd door de overheid. Hiervoor implementeert een nieuw opgericht bedrijf of een toegewijde divisie binnen een bestaand nutsbedrijf het netwerk rechtstreeks of via standaardinkoop op de markt. De overheid houdt de eigendom van het netwerk en beheert de exploitatie en het onderhoud. Het netwerk wordt dan over het algemeen beschikbaar gesteld aan alle marktdeelnemers (open toegangsnetwerk). De overheid of de speciale onderneming heeft een aanzienlijke betrokkenheid nodig en draagt alle financiële risico’s van de operatie, maar behoudt ook volledige controle over het ontwerp en de wijze waarop het netwerk wordt gebruikt.

Concessiemodel: het particulier beheerde gemeentelijke netwerkmodel

In dit model koopt de overheidsinstantie de bouw en exploitatie van een breedbandnetwerk in de gemeente, provincie of regio van een particuliere actor (ook wel openbaar uitbestedings- of concessiemodel genoemd), die een concessie ontvangt voor de exploitatie van het netwerk gedurende een lange periode, meestal twintig tot dertig jaar.

Het gecontracteerde particuliere bedrijf bouwt over het algemeen een open, operatorneutraal netwerk op waarover concurrerende dienstverleners hun diensten aan alle eindgebruikers kunnen leveren. De overheid blijft eigenaar van de passieve infrastructuur. Als netwerkeigenaar heeft de overheid een grote invloed op het ontwerp- en dienstverleningsproces.

Om alle dienstverleners eerlijke en niet-discriminerende voorwaarden te garanderen, moet het particuliere bedrijf dat het netwerk bouwt en exploiteert, idealiter worden uitgesloten van het leveren van zijn eigen diensten. Dit is echter niet altijd het geval, voornamelijk als gevolg van de schaarste van exploitantenneutrale netwerkaanbieders en van onafhankelijke dienstverleners in bepaalde lidstaten en door weinig bewustzijn van deze mogelijkheid.

De gecontracteerde onderneming verbindt de investering en neemt alle inkomsten, maar ook de bedrijfsrisico’s voor de gehele contractperiode. Aan het einde van het contract blijft de netwerkinfrastructuur bij de overheidsinstantie, die vervolgens kan besluiten het contract te verlengen, een contract met een andere onderneming te sluiten of zelfs haar betrokkenheid volledig te wijzigen en een openbaar gemeentelijk netwerkmodel vast te stellen.

Ondersteuningsmodel van de gemeenschap

In dit model wordt de investering in breedband uitgevoerd als een particulier initiatief van omwonenden (bottom-upbenadering). Dergelijke projecten zijn over het algemeen zeer succesvol geweest in het stimuleren van de benuttingsgraad bij de eindgebruikers en het opbouwen van financieel duurzame gevallen. De mate van concurrentie varieert tussen projecten waarbij gebruik wordt gemaakt van een open netwerkbedrijfsmodel met goede concurrentieniveaus ten opzichte van anderen die als verticaal geïntegreerde exploitanten optreden of diensten van één exploitant gedurende een aantal jaren inkopen.

De overheid kan medefinanciering en „right-of-way”-toekenning, regulering en coördinatie met andere infrastructuurimplementaties en toegang tot openbare infrastructuur en aanwezigheidspunten ondersteunen om backhaulverbindingen te bieden. Overheidsinstanties kunnen ook helpen bij het tot stand brengen van eerlijke voorwaarden voor alle exploitanten die toegang tot de infrastructuur zoeken.

Subsidiemodel van de exploitant (gap-financiering of particuliere DBO)

In dit model is de overheid niet rechtstreeks betrokken bij de projecten voor de uitrol van breedband in de regio, maar subsidieert zij één marktspeler om zijn eigen infrastructuur te moderniseren. Gevestigde telecommunicatie-exploitanten en grote alternatieve aanbieders zijn meestal eigenaar van de passieve infrastructuur, actieve apparatuur en bieden diensten aan eindgebruikers in een verticaal geïntegreerd model.

De overheid financiert de kloof tussen wat commercieel levensvatbaar is en de dekking die de overheid wil bereiken. Financiering wordt aangeboden als een subsidie aan een of meer particuliere exploitanten.

De voordelen van dit model liggen in relatief eenvoudige contractuele regelingen, het potentieel voor relatief snelle uitrol en de compensatie van risico’s voor de begunstigde/exploitant van de subsidie. Overheidsinstanties zullen echter geen financiële beloning ontvangen, maar moeten voor elke nieuwe uitrolfase een hoger financieringsverzoek krijgen, wat leidt tot hogere investeringen dan bedoeld.

Het kiezen van het model

Vragen die een overheidsinstantie moet beantwoorden alvorens een investeringsmodel te kiezen, zijn:

  • Hoe kunnen we een motor creëren die toekomstige investeringen in infrastructuur verzekert die verder gaan dan het directe project en de financiering die beschikbaar is?
  • Zijn er voordelen voor het behoud van controle en eigendom van de passieve infrastructuur en het bepalen van de uitrolprioriteiten?
  • Is het beter om het eigendom van de infrastructuur te behouden, maar laat een operator de implementatie definiëren en uitvoeren?
  • Wat zijn de voor- en nadelen om verticaal geïntegreerde operators (cumbents en anderen) te betrekken bij het upgraden of uitbreiden van het netwerk?
  • Zien we ook ruimte om lokale bottom-up burgerinitiatieven te ondersteunen?
  • Gezien de sociaal-economische omstandigheden ter plaatse, welk niveau van concurrentie is vereist om de penetratie van kwalitatief hoogwaardige en betaalbare diensten te vergemakkelijken?

Raadpleeg voor meer details de Breedband Investment Guide.

Laatste nieuws

PRESS RELEASE |
Commissie presenteert nieuwe initiatieven voor digitale infrastructuur van morgen

De Commissie heeft een reeks mogelijke acties voorgesteld om de innovatie, beveiliging en veerkracht van digitale infrastructuren te bevorderen. Het toekomstige concurrentievermogen van de Europese economie hangt af van deze geavanceerde digitale netwerkinfrastructuren en -diensten, aangezien snelle, veilige en wijdverbreide connectiviteit essentieel is voor de toepassing van de technologieën die ons in de wereld van morgen zullen brengen : telegeneeskunde, geautomatiseerd rijden, voorspellend onderhoud van gebouwen of precisielandbouw.

PRESS RELEASE |
Commissie verwelkomt nieuwe maatregelen om de uitrol van gigabitnetwerken te stimuleren

De Commissie is ingenomen met het politieke akkoord tussen het Europees Parlement en de Raad over de wet gigabitinfrastructuur, dat de Commissie op 23 februari 2023 heeft voorgesteld. Het akkoord komt tegelijkertijd met de goedkeuring van de aanbeveling inzake de bevordering van gigabitconnectiviteit in de regelgeving (gigabitaanbeveling).

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

Broadband project planning

The Broadband planning section helps municipalities and other entities in their planning of successful broadband development projects.

Zie ook

Breedband: Dragermodellen

Gemeenten, gemeentelijke ondernemingen, joint ventures en particuliere ondernemingen kunnen betrokken zijn bij één, twee of alle drie stadia van breedbandontwikkeling.

Breedband: Actoren in de waardeketen

De basisrollen van Physical Infrastructure Provider (PIP), Network Provider (NP) en Service Provider (SP) kunnen door verschillende actoren worden vervuld.

Breedband: Plandefinitie

De sleutel tot succesvolle regionale breedbandontwikkeling is een politiek ondersteund plan op lokaal, regionaal of nationaal niveau, waarin doelstellingen worden gecombineerd met specifieke behoeften en belanghebbenden.

Breedband: Actieplan

Het actieplan beschrijft de kosten, belanghebbenden, activiteiten, coördinatie en monitoring die betrokken zijn bij de uitvoering van de breedbandstrategie.

Breedband: Technologie overzicht

Een overzicht van de verschillende bekabelde, draadloze en toekomstige breedbandtechnologieën en een beschrijving van hun voor-, nadelen en duurzaamheid.

Breedband: Staatssteun

Staatssteun voor breedband kan nodig zijn op sommige plaatsen waar de markt niet voorziet in de noodzakelijke infrastructuurinvesteringen.

Breedband: Netwerk en topologie

Een breedbandnetwerk bestaat uit geografische delen. De topologie van een netwerk beschrijft hoe de verschillende delen van een netwerk zijn verbonden. De meest relevante topologieën voor de ruggengraat en gebiedsnetwerken zijn boomtopologieën, ringtopologieën en meshed...

Breedband: netwerklagen en zakelijke rollen

Om inzicht te krijgen in de rollen die overheden kunnen nemen, is het nuttig om de verschillende lagen die deel uitmaken van een breedbandnetwerk en de belangrijkste zakelijke rollen te bekijken.

Breedband: Keuze van infrastructuur

Breedbandnetwerken vereisen verschillende soorten infrastructuur op basis van verschillende logistieke, economische of demografische omstandigheden. Gebruik de vragen om te helpen kiezen.

Breedband: Technologievergelijking

Een vergelijking van breedbandtechnologieën biedt kenmerken van elke oplossing en helpt beslissingen over de beste oplossing voor verschillende regio’s.