Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Breedband in Slovenië

Slovenië kiest voor technologische neutraliteit en marktdynamiek bij de ontwikkeling van breedbandnetwerken, met name concurrentie op basis van infrastructuur en diensten.

Samenvatting van de ontwikkeling van breedband in Slovenië

Het Gigabit-infrastructuurontwikkelingsplan 2030 ondersteunt de doelstellingen van de gigabitmaatschappij en het digitale decennium.

Nationale breedbandstrategie en -beleid

Verantwoordelijke autoriteiten

Belangrijkste doelstellingen voor breedbandontwikkeling

DeSloveense ontwikkelingsstrategie 2030 heeft vijf hoofdpijlers: (I) een inclusieve, gezonde, veilige en verantwoordelijke samenleving, ii) leren voor en door het leven, iii) een zeer productieve economie die toegevoegde waarde creëert voor iedereen, iv) goed bewaarde natuurlijke omgeving, v) hoge mate van samenwerking, competentie en governance-efficiëntie.

De strategie voor de digitale transformatie van de economie (januari 2022) maakt deel uit van de maatregelen in het kader van het plan voor herstel en veerkracht binnen de digitale transformatie van ondernemingen. Het heeft betrekking op drie hoofd- of prioritaire gebieden: (I) geavanceerde digitale technologieën die de digitale transformatie van de economie mogelijk maken, ii) een efficiënt ecosysteem voor een concurrerende economie, en iii) een open en duurzame samenleving als basis voor de groei van de digitale economie.

De strategische doelstellingen van het Gigabit-infrastructuurontwikkelingsplan tot 2030 zijn in overeenstemming met de doelstellingen van de gigabitmaatschappij en het digitale decennium:

  • Gigabit-connectiviteit voor alle belangrijke actoren van sociaal-economische ontwikkeling, zoals scholen, culturele instellingen, vervoersknooppunten en belangrijke aanbieders van openbare diensten en digi-intensieve bedrijven, tegen eind 2025;
  • tegen eind 2025 continue dekking met 5G-netwerken voor alle stedelijke gebieden en alle belangrijke grondtransportroutes;
  • Internettoegang met een snelheid van ten minste 100 Mbps voor de gebruiker, die tegen eind 2025 kan worden opgewaardeerd tot een gigabitsnelheid voor alle plattelands- en stedelijke huishoudens;
  • Gigabit-connectiviteit voor alle huishoudens, bedrijven en andere promotors van sociaal-economische ontwikkeling in plattelands- en stedelijke gebieden tegen het einde van 2030;
  • dekking van alle bevolkte gebieden16 met het 5G-netwerk tegen eind 2030.

Belangrijkste maatregelen voor de ontwikkeling van breedband

  • Verordeningsmaatregelen: Er worden wetgevende en regelgevende maatregelen genomen om zowel de concurrentie als de tijdige verwezenlijking van de gewenste doelstellingen met betrekking tot de uitbreiding van de breedbandnetwerken van Slovenië te bevorderen en te waarborgen. Ze zijn bedoeld om de voorspelbaarheid van de regelgeving te verbeteren en belemmeringen voor investeringen weg te nemen, waardoor Slovenië aantrekkelijker wordt voor investeerders. Er is een openbaar overzicht van operationele gegevens beschikbaar.
  • In kaart brengen van breedband: Een infrastructuur mapping tool PROSTOR is ontwikkeld door de Surveying and mapping Authority (Geodetska uprava Republike Slovenije). Het karteringssysteem geeft een grafische vorm van de gegevens over kanalen, kabels, knooppunten, basisstations, enz. Het systeem verzamelt gegevens over de faciliteiten van de exploitanten van elektronische communicatie, voornamelijk de locatie en het type gebruikte netwerken. Burgers kunnen de beschikbaarheid van breedband van exploitanten controleren.

Nationale en regionale financieringsinstrumenten voor breedband

  • Staatssteun (bijzondere activiteiten — EFRO & Elfpo): Volgens het ontwikkelingsplan voor breedbandnetwerken van de volgende generatie tot 2020 bedragen de totale kosten voor de ontwikkeling van breedband volgens de doelstellingen 365 miljoen EUR (publieke en particuliere middelen). De plannen voor het gebruik van de Europese structuur- en investeringsfondsen voor 2014-2020 voorzien in een totale toewijzing van 72,5 miljoen EUR aan EU-middelen voor de uitrol van breedband.
  • Het herstel- en veerkrachtplan van Slovenië voorziet in investeringen in connectiviteit (30 miljoen EUR) om de digitale kloof te overbruggen. Het plan omvat de ontwikkeling van de routekaart voor connectiviteitsinstrumenten om de uitrol van 5G en breedband te bevorderen met de invoering van beste praktijken.

Gegevens over breedbandontwikkeling en -technologieën in Slovenië

Voor de meest recente gegevens over breedbanddekking, abonnementen en penetraties, de dekking van verschillende breedbandtechnologieën en kosten controleren de scorebordrapporten en de landenrapporten van de Digital Economy & Society Index (DESI).

Spectrumopdrachten voor draadloze breedband

Voor meer informatie over geharmoniseerde spectrumtoewijzingen raadpleegt u de Europese waarnemingspost 5G.

Nationale en EU-publicaties en persdocumenten

Engels

Sloveens

Contactgegevens

BCO Slovenië (nationaal kennisbureau voor breedband): Ministerie van Digitale Transformatie (Ministrstvo za digitalno preobrazbo)

Adres: Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, Slovenië
Contact via e-mail
Website

Agentschap voor communicatienetwerken en -diensten van de Republiek Slovenië (Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije)

Adres: Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenië
Neem contact op via e-mail
Telefoon: + 386 1 583 6300 Website

Laatste nieuws

Week van de regio's van de EU: De digitale kloof overbruggen door digitale infrastructuur voor slimme en duurzame regio’s te ondersteunen

Met betrekking tot het thema “slimme en duurzame groei voor regio’s” wordt in deze workshop ingegaan op de kritieke kwestie van de digitale kloof, waarbij de gevolgen ervan voor de sociale cohesie en de algemene groei in de Europese Unie worden onderzocht.

REPORT / STUDY |
Digital Decade 2024: Broadband Coverage in Europe 2023

The Broadband Coverage in Europe study is designed to monitor the progress of EU Member States towards the gigabit coverage and 5G coverage targets as set out in the Digital Decade Policy programme.

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

Breedband in EU-landen

Vind actuele informatie over de ontwikkeling van breedband in elk land, evenals nationale strategieën en beleidsmaatregelen voor de ontwikkeling van breedband.

Zie ook

Breedband in Zweden

Het in 2016 goedgekeurde nationale breedbandplan van Zweden heeft de visie van een volledig verbonden Zweden en heeft doelstellingen voor zowel mobiele dekking als voor snelle breedbandverbindingen voor huishoudens en bedrijven.

Breedband in Spanje

Digitale connectiviteit en 5G-uitrol behoren tot de tien strategische prioriteiten van de Spaanse Digitale Agenda 2025.

Breedband in Slowakije

Slowakije heeft de langetermijndoelstelling vastgesteld om alle huishoudens tegen 2030 toegang te bieden tot ultrasnel internet.

Breedband in Roemenië

Roemenië richt zich op de opbouw van een nationaal breedbandnetwerk als een stap in de richting van de verwezenlijking van de EU-connectiviteitsdoelstellingen.

Breedband in Portugal

De Agenda Portugal Digital en de nationale strategie voor connectiviteit in elektronische communicatienetwerken met zeer hoge capaciteit voor 2023-2030 vormen de ontwikkeling van een digitale infrastructuur in Portugal.

Breedband in Polen

Het nationale breedbandplan van Polen voor 2025 is in overeenstemming met de doelstellingen van de gigabitmaatschappij van de EU.

Breedband in Nederland

Alle huishoudens in Nederland moeten de mogelijkheid hebben om toegang te krijgen tot breedbandnetwerken van ten minste 100 Mbps en een overgrote meerderheid moet tegen 2023 gebruikmaken van 1 Gbps.

Breedband in Malta

Het breedbandbeleid van Malta is technologieneutraal en bevordert een concurrerende marktomgeving.

Breedband in Luxemburg

De ontwikkeling van een communicatie-infrastructuur met als doel gigabit-breedbandtoegang in het hele land is een van de prioriteiten van het regeringsprogramma van Luxemburg.

Breedband in Litouwen

Litouwen streeft ernaar om tegen 2027 100 Mbps te leveren aan plattelandsgebieden en de doelstellingen van de Gigabit-maatschappij voor 2025 te ondersteunen.

Breedband in Letland

Letland ondersteunt de doelstellingen van de Gigabit-maatschappij en streeft naar 100 Mbps, die kan worden aangepast aan gigabit, voor stedelijke en landelijke gebieden en 5G-dekking voor alle grote stedelijke gebieden.

Breedband in Italië

De Italiaanse strategie voor Ultra Broadband Towards the Gigabit Society heeft als doel om tegen 2026 gigabitconnectiviteit te bieden aan iedereen.

Breedband in Ierland

In het nationale breedbandplan voor Ierland is bepaald dat tegen 2026 alle gebouwen in Ierland toegang zullen hebben tot hogesnelheidsbreedband.

Breedband in Hongarije

Met de nationale digitaliseringsstrategie 2021-2030 van Hongarije wordt beoogd om tegen 2030 95 % van de huishoudens die door gigabitnetwerken worden gedekt, te bereiken.

Breedband in Griekenland

Het nationale breedbandplan 2021-2027 bevordert het gebruik van vaste netwerken met zeer hoge capaciteit en 5G-netwerken. De Griekse Digital Transformation Bible 2020-2025 benadrukt connectiviteit als een van de vijf strategische assen en erkent de doelstellingen van de Gigabit...

Breedband in Duitsland

In het regeerakkoord 2021, de Digitale Strategie en de Gigabit Strategie 2022 van de Duitse Bondsregering wordt prioriteit gegeven aan de landelijke levering van FTTH- en 5G-netwerken.

Breedband in Frankrijk

Het nationale breedbandprogramma France Très Haut Débit stelt de doelstelling vast van snelle breedbandtoegang voor alle huishoudens tegen 2022 en glasvezel voor iedereen tegen 2025.

Breedband in Finland

De Finse autoriteiten zijn voorstander van een op concurrentie gebaseerde, op glasvezel gebaseerde uitrol van netwerken, ondersteund door overheidsmiddelen voor achtergestelde gebieden, en advies aan lokale gemeenten over de uitrol van breedbandnetwerken.

Breedband in Estland

Estland heeft een basisbreedbanddekking in het hele land. De Estse digitale agenda stelt ambitieuze doelstellingen voor 2030 vast.

Breedband in Denemarken

Een aantal politieke initiatieven gericht op landelijke vaste en mobiele breedbanddekking ondersteunen Deense breedbanddoelstellingen. De regering werkt eraan om van Denemarken een digitale koploper te maken door een basis te creëren voor Deense bedrijven om digitale...

Breedband in Tsjechië

In het nationale plan voor de ontwikkeling van netwerken met zeer hoge capaciteit, dat in maart 2021 is goedgekeurd, wordt de strategische aanpak van Tsjechië voor de bouw van VHCN vastgesteld.

Breedband in Cyprus

Het breedbandplan van Cyprus bevat strategische doelstellingen voor 2021-2025 en omvat wetgevende en regelgevende maatregelen en praktische steun voor de ontwikkeling van breedbandinfrastructuur.

Breedband in Kroatië

Het Kroatische nationale plan voor breedbandontwikkeling 2021-2027 beantwoordt aan de doelstellingen van de Europese gigabitmaatschappij 2025 en gedeeltelijk aan de digitale doelstellingen voor 2030.

Breedband in Bulgarije

Het nationale breedbandinfrastructuurplan voor toegang tot de volgende generatie „Connected Bulgaria” en het beleid inzake elektronische communicatie zijn in augustus 2020 geactualiseerd en goedgekeurd.

Breedband in België

De breedbandstrategie van België is geïntegreerd in een bredere beleidsstrategie Digitaal België. Het doel van het nationale plan voor vaste en mobiele breedband is het elimineren van de resterende witte gebieden waar hogesnelheidsdiensten niet beschikbaar zijn. Door de kosten te...

Breedband in Oostenrijk

De breedbandstrategie van Oostenrijk richt zich op de landelijke levering van Gigabit-verbindingen (vast en mobiel) tegen 2030.