Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

De toekomst van de landbouw is hier

De toekomst van de landbouw is afhankelijk van onderzoek, innovatie en capaciteitsopbouw in de agrovoedingssector, gefinancierd door middel van initiatieven op het gebied van multifinancieel kader.

    Een beeld van de digitale transformatie van de landbouw.

Getty Images

De toekomst van de landbouw wordt gevormd door voortdurend onderzoek, innovatie en capaciteitsopbouw in de agrovoedingssector, die wordt ondersteund door verschillende initiatieven op het gebied van multifinancieel kader. Deze initiatieven bieden cruciale financiering voor de ontwikkeling en implementatie van geavanceerde technologieën, zoals AI, IoT, robotica en digitale platforms, die de landbouw transformeren en bijdragen aan de opbouw van een duurzamer en efficiënter voedselsysteem. Door voortdurende investeringen en samenwerking kunnen we een betere toekomst creëren voor boeren, consumenten en de planeet.

Een grafiek met de prognose van de digitalisering van de landbouw in het volgende meerjarig financieel kader.

Horizon Europa

Horizon Europa, het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie van de Europese Unie, legt sterk de nadruk op de ontwikkeling van duurzame en inclusieve voedselsystemen door middel van onderzoek en innovatie in de agrovoedingssector. In het kader van pijler II, cluster 6, is in feite aanzienlijke financiering toegewezen voor projecten in verband met voedsel, bio-economie, natuurlijke hulpbronnen, landbouw, visserij, aquacultuur en het milieu, met inbegrip van het gebruik van digitale oplossingen voor de landbouwsector.

Meer in het bijzonder worden in het werkprogramma 2021-2022 in het kader vanvoedsel, bio-economie, natuurlijke hulpbronnen, landbouw en milieu, inhet kader van de thema’s Effecten van gegevensuitwisseling en big data en Upscaling (real-time) sensorgegevens voor EU-brede monitoring van de productie en agromilieuomstandigheden de volgende projecten benadrukt:

SchaalAgData

ScaleAgData is bedoeld om bij te dragen aan het algemene concurrentievermogen en de duurzaamheidsprestaties van de Europese landbouwsector, en aan de werkzaamheden van het HE kandidaat-partnerschap „Landbouw van gegevens” en de bodemmissie.

ScaleAgData Feiten
Tijdlijn: 01.11.2023-31.12.2026
Totale kosten: EUR 7 496 557,75
Informatie: Website, Gebruiksgevallen, Factsheet

CrackSense

CrackSense heeft als doel het probleem van het kraken van fruit in citrusvruchten, granaatappel, tafeldruiven en zoete kersen aan te pakken door het ontwikkelen en opschalen van sensingtechnologieën die real-time sensorgegevens zullen leveren door middel van piloten. De verzamelde sensorgegevens zullen worden opgeschaald in EU-wijde gegevensreeksen, waaronder aardobservatiegegevens (die door Copernicus worden verstrekt, bijvoorbeeld Sentinel) en andere gegevensreeksen die reflecteren op milieuomstandigheden. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de landbouwproductie van de bestudeerde gewassen te monitoren en landbouwers en telers in staat te stellen hun hulpbronnen efficiënt te beheren en hun acties duurzaam te houden. Door de landbouwproductie van deze gewassen te verbeteren, zal CrackSense ook helpen bij het creëren van een model voor andere landbouwgewassen.

CrackSense feiten
Tijdlijn: 01.11.2023-31.12.2026
Totale kosten: EUR 7 499 293,75
Informatie: Website, Factsheet

AgriDataValue

AgriDataValue wil zich vestigen als de „Game Changer” in Smart Farming en agri-environmental monitoring, en de smart-farming capaciteiten, het concurrentievermogen en een eerlijk inkomen versterken door de invoering van een innovatief, intelligent en multi-technologisch, volledig gedistribueerd platform van platforms.

AgriDataValue Feiten
Tijdlijn: 01.11.2023-31.01.2029
Totale kosten: EUR 7 145 500,38
Informatie: Website, Factsheet 

GODDELIJK

Divine wil de kostenvoordelen en toegevoegde waarde van het delen van agri-data laten zien. Om dit te doen, zal het een agri-data-ecosysteem ontwikkelen dat gegevens combineert die al vaak worden gedeeld, terwijl ook door de industrie geleide proefprojecten worden gebruikt die zijn ontworpen voor plannen voor het delen van gegevens. De resultaten zouden beleidsmakers, technologieleveranciers, vertegenwoordigers van landbouwbedrijven en andere belanghebbenden in de landbouwgegevens ondersteunen.

Daarnaast zal Cluster 4, Digital, Industry and Space, innovatieve technologieën zoals IoT, cloud en edge computing, AI, robotica en blockchain testen en valideren via use cases in de landbouw. Door het toepassen van geavanceerde technologieën zoals drones, smart IoT, AI en real-time sensor data-opschaling, evenals 5G en edge oplossingen voor landbouw op afstand, zijn de potentiële voordelen voor de agro-food sector enorm.

Bovendien zullen er een batenoverschrijdende analyse en potentiële marktexploratie worden uitgevoerd om te zorgen voor een routekaart voor de invoering van deze technologieën in de sector.

Goddelijke feiten
Tijdlijn: 01.10.2022-30.09.2025
Totale kosten: EUR 3 954 797,50
Informatie: Website, Factsheet

DIGITAAL

Het programma Digitaal Europa (DIGITAL) biedt een alomvattende aanpak ter bevordering van innovatie en digitale transformatie in de landbouwsector. Het omvat een reeks initiatieven om de economische en milieuprestaties van de sector te verbeteren, het gebruik van natuurlijke hulpbronnen te optimaliseren en bij te dragen tot de doelstellingen van de Green Deal en het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Een belangrijk aspect van het programma is de totstandbrenging van een gemeenschappelijke Europese ruimte voor landbouwgegevens, die veilige en verantwoorde gegevensuitwisseling, -verwerking en -analyse mogelijk maakt om het gebruik van natuurlijke hulpbronnen te optimaliseren en gegevensgestuurde innovaties in de landbouwsector te stimuleren. Het consortium brengt een team van deskundigen van onderzoeksinstituten, landbouwgegevensbemiddelaars en brancheorganisaties uit tien landen samen, die met belanghebbenden samenwerken om het huidige landschap voor gegevensuitwisseling in kaart te brengen, governance en bedrijfsmodellen te analyseren en een technische referentiearchitectuur te definiëren voor de implementatie van de EU-dataruimte voor landbouw.

 AgriDataSpace Feiten
Tijdlijn: 01.10.2022-31.03.2024
Informatie: Website 

Een grafische weergave van de verschillende actoren die baat hebben bij de totstandbrenging van een gemeenschappelijke Europese ruimte voor landbouwgegevens.Een ander belangrijk initiatief is de ontwikkeling van grootschalige test- en experimenteerfaciliteiten van wereldklasse (TEF) voor AI in de agrovoedingssector. Dit zal diensten leveren die helpen bij het beoordelen en valideren van AI- en robotica-oplossingen van derden in reële omstandigheden om de impact van de digitalisering van de landbouwsector te maximaliseren.

AgrifoodTEF Feiten
Informatie: Website

Een grafische weergave van de verschillende actoren die profiteren van test- en experimenteerfaciliteiten in de agrovoedingssector.Daarnaast omvat het programma de oprichting van Europese digitale-innovatiehubs (EDIH’s), die technologische expertise en experimenteerfaciliteiten zullen bieden om de digitale transformatie van de industrie en de publieke sector mogelijk te maken. Deze EDIH’s zullen voortbouwen op de ervaringen en lessen die zijn getrokken uit bestaande DIH’s zoals SmartAgriHubs en AgroRobofood.Een grafische weergave van de verschillende voordelen van de Europese digitale innovatiehubs.Tot slot zal het succes van deze initiatieven afhangen van de digitale vaardigheden van landbouwers en andere agrarische professionals. Daartoe omvat het programma investeringen in het verbeteren van de digitale vaardigheden van landbouwers door middel van gespecialiseerde onderwijsprogramma’s of -modules, en ondersteuning voor het ontwerp en de uitvoering van specifieke cursussen in digitale technologieën voor professionals in de landbouwsector.

Hoe kan de Europese Cloud & Edge-strategie van invloed zijn op de landbouwsector?

De Europese Cloud & Edge-strategie, gefinancierd in het kader van het DIGITAL-programma, zal naar verwachting een aanzienlijke impact hebben op de landbouwsector door het volledige gebruik van cloud-to-edge-infrastructuren en -diensten voor de gemeenschappelijke Europese landbouwdataruimte mogelijk te maken.

Hoe zal de Europese datastrategie van invloed zijn op de landbouwsector?

De Europese datastrategie zal een interne datamarkt tot stand brengen en een gemeenschappelijke Europese ruimte voor landbouwgegevens tot stand brengen. De Europese Data Governance Act zal het vertrouwen in het delen van B2B-gegevens vergroten, terwijl de Data Act tot doel heeft het gebruik van particuliere gegevens door overheden te stimuleren en problemen met toegang tot en gebruik van gegevens in B2B-instellingen aan te pakken. Ook hoogwaardige datasets in de publieke sector zullen beschikbaar worden gesteld voor hergebruik.

Een grafische weergave van de stappen in de Europese datastrategie.Samenwerking is cruciaal voor het succes van Europa

Samenwerking is van cruciaal belang om het potentieel van Europa op hetgebiedvan landbouw te ontsluiten. De Europese Commissie geeft het goede voorbeeld door nauwe samenwerking tussen DG CNECT en DG AGRI. Het is van essentieel belang dat alle belanghebbenden samenwerken om succes te bereiken.Een foto van uitvoerend vicevoorzitter Margarethe Vestager en Europees commissaris voor Interne Markt Thierry Breton tijdens een persconferentie over Europese gegevensgovernance.

Om de voordelen van digitale transformatie te bereiken, moet de communicatie tussen landbouwers, fabrikanten van landbouwmachines, coöperaties, leveranciers van pesticiden en publieke en particuliere actoren zoals digitale en landbouwministeries worden vergemakkelijkt. Door samenwerking en effectieve communicatie kunnen we de uitdagingen overwinnen en het volledige potentieel van digitalisering in de landbouw realiseren.

Wat zijn de belangrijkste doelstellingen van het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid?

Het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid 2023-27 is opgebouwd rond tien doelstellingen, waaronder een horizontale doelstelling inzake digitalealisation, kennis en innovatie. De lidstaten kunnen GLB-instrumenten gebruiken om de digitalisering in landbouw en plattelandsgebieden te stimuleren.

Meer informatie is te vinden op de homepage van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Hoe zit het met de „van boer tot bord”-strategie?

De „van boer tot bord”-strategie is een pijler van de Green Deal van de EU, met uitdagende 2030-doelstellingen voor duurzame voedselproductie die digitale oplossingen vereisen. Een IoF2020 use case over akkerbouw heeft met succes IoT-technologieën gebruikt om het gebruik van pesticiden te optimaliseren en gewassen veilig te maken voor consumptie. De Europese Commissie zal het onderzoek, de ontwikkeling en de uitrol van cloudinfrastructuren en -diensten van de volgende generatie in de EU en de lancering van de Europese Alliantie voor industriële gegevens, Edge & Cloud ondersteunen om investeringsinspanningen te coördineren en de positie van Europa in de wereldwijde cloud- en edge computing-markt te versterken.

Meer informatie is beschikbaar op de Farm to Fork strategie startpagina.

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

Digitalisering van de Europese landbouwsector

De digitalisering van de Europese landbouwsector heeft het potentieel om een revolutie teweeg te brengen in de industrie, door efficiëntie, duurzaamheid en concurrentievermogen te bevorderen.

Zie ook

Ontdek op deze site