Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Het „nieuwsinitiatief”

Een vrije, levensvatbare en pluralistische mediaomgeving is essentieel om burgers op de hoogte te houden, de macht ter verantwoording te roepen en open, democratische samenlevingen te versterken.

In haar actieplan voor de media ende audiovisuele sector heeft de Commissie besloten een „nieuwsinitiatief” te lanceren, bestaande en nieuwe acties en steun aan de nieuwsmediasector te bundelen.

Dit initiatief kijkt naar de uitdagingen waarmee de nieuwsmedia-industrie wordt geconfronteerd en beoogt een coherent antwoord te bieden, waarbij verschillende beleids- en financieringsinstrumenten onder een gemeenschappelijke vlag worden gebracht.

De Commissie steunt nieuwsmedia door:

Navigeer door de tabbladen voor meer details.

Bescherming van mediavrijheid en pluralisme

Mediavrijheid en pluriformiteit zijn twee beginselen die zijn vastgelegd in het Europees Handvest van de grondrechten, en de Commissie heeft een rol bij de handhaving ervan.

Verbetering van de veerkracht van de media

De Commissie wil de transformatie en het concurrentievermogen van de nieuwsmediasector ondersteunen.

 • Het heeft tot doel een betere toegang tot financiering te vergemakkelijken door middel van twee acties:
  • Enerzijds via toegang tot schulden, met de steun van InvestEU-garanties,voortbouwend op het succes van degarantiefaciliteit voor deculturele en creatieve sector (CCSGF), die de toegang tot financiering voor nieuwsmedia vergemakkelijkt.
  • Anderzijds werkt de Commissievia eigenvermogensinstrumenten samen met stichtingen en filantropische investeerders in het kader van InvestEU om synergieën te zoeken op gebieden van hoge maatschappelijke waarde, waaronder steun voor democratie en nieuwsmedia.

Ondersteuning van media-innovatie

Europese nieuwsmediabedrijven moeten nieuwe manieren vinden om concurrerender te zijn, de inkomsten te verhogen en hun aanbod te verbeteren.

 • Daarnaast ondersteunt het programma Horizon Europainnovatieve toepassingenen technologieën op het gebied van media. Investeringen in modulaire en open-source-infrastructuurcomponenten kunnen de opkomst van nieuwe bedrijfsmodellen en het gebruik ervan door traditionele en nieuwe media vergemakkelijken, waardoor de toegang van de burgers tot informatie op grote schaal wordt verbeterd.
 • Via de oproep tot het indienen van voorstellen nieuwsmediaplatforms wordt steun verleend aan projecten die het gebruik van toolsuitbreiden en nieuwsinhoud op meerdere media leveren. In 2023 zal een tweede proefproject de opzet van een online videoplatform voor burgers ondersteunen.
 • De Commissie heeft in 2023 een„Media Industry Outlook” gepresenteerd waarin de belangrijkste trends in de mediasector worden onderzocht, van technologische vooruitgang tot opkomende productie- en consumptiepatronen. Een deel van de vooruitzichten, en een onderliggende studie, richt zich op de nieuwsmediasector.

Stimuleren van mediaparticipatie

De Commissie wil een levendige en diverse publieke sfeer stimuleren, waarin burgers toegang hebben tot betrouwbare informatie, onder meer over EU-aangelegenheden.

 • Met haar Multimedia- acties wil de EU burgers onafhankelijk informeren over Europese onderwerpen die verder gaan dan lokale en nationale invalshoeken. De volgende soorten acties krijgen steun: de tv-zender Euronews, dekking van EU-aangelegenheden via een radionetwerk, datagestuurd nieuws over EU-aangelegenheden en meertalige inhoud op Europese platforms.
 • Om de toegang tot informatie voor het jonge publiek te verbeteren, steunt de Commissie de ontwikkeling van innovatieve en aantrekkelijke nieuwsprojecten voor jonge Europeanen. Projecten produceren en distribueren tot nadenken stemmende inhoud op een dagelijkse basis, met meerdere gezichtspunten, in aantrekkelijke formaten voor jongeren.
 • Daarnaast steunt de Commissie acties op het gebied van mediageletterdheid, zoals de publicatie van haar richtsnoeren voormediageletterdheid,de publicatie van een toolbox voor mediageletterdheidin samenwerking met de Europese Groep van audiovisuele regelgevers (ERGA), de Europese Weekvan mediageletterdheid en financiering van projecten voor mediageletterdheid, om burgers van alle leeftijden te helpen door de moderne nieuwsomgeving te navigeren en beter toegerust te zijn om de bedreigingen van desinformatie het hoofd te bieden.

Samenwerking met de mediasector

De Commissie houdt zich regelmatig bezig met de nieuwsmedia-industrie om haar prioriteiten en uitdagingen beter te begrijpen en te werken aan een agenda voor innovatie in de nieuwsmedia.

 • Daartoe organiseert zij ten minste eenmaal per jaar een European News Media Forum (ENMF),hetverzamelen van nieuwsmediaorganisaties, professionals, vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en internationale organisaties en het bespreken van nieuwsmediagerelateerde onderwerpen:
  • De eerste editie (maart 2021) besprak de veiligheid van journalisten.
  • De tweede editie (november 2021) was gericht op industriële transformatie.
  • De derde editie (november 2022) draaide om media-innovatie.
  • Het thema dat is gekozen voor de vierde editie, die momenteel gepland staat voor het vierde kwartaal van 2023, is de European Media Freedom Act.

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

Europees actieplan voor media en audiovisuele media

Het actieplan voor media en audiovisuele media (MAAP) heeft tot doel de Europese media te stimuleren en de Europese culturele en technologische autonomie in het digitale decennium te helpen behouden.

Zie ook