Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Gecoördineerd plan voor artificiële intelligentie

Het gecoördineerde plan voor kunstmatige intelligentie heeft tot doel investeringen in AI te versnellen, AI-strategieën en -programma’s uit te voeren en AI-beleid op elkaar af te stemmen om versnippering binnen Europa te voorkomen.

  Een robot schudt een menselijke hand

© iStock by Getty Images - 1152951190 metamorworks

Het gecoördineerde plan voor kunstmatige intelligentie heeft tot doel investeringen in AI te versnellen, AI-strategieën en -programma’s uit te voeren en AI-beleid op elkaar af te stemmen om versnippering binnen Europa te voorkomen.

Het gecoördineerde plan voor artificiële intelligentie (AI) werd in 2018 gepubliceerd. Het is een gezamenlijke toezegging van de Commissie, de EU-lidstaten, Noorwegen en Zwitserland om het potentieel van Europa om wereldwijd te concurreren te maximaliseren. Hetoorspronkelijke plan definieerde acties en financieringsinstrumenten voor het gebruik en de ontwikkeling van AI in alle sectoren. Tegelijkertijd werden de lidstaten aangemoedigd om hun eigen nationale strategieën te ontwikkelen.

De laatste update van het plan werd gepubliceerd in 2021. Het toont aan dat Europa zich inzet voor het creëren van mondiaal leiderschap op het gebied van betrouwbare AI. Het plan voor 2021 is ook nauw afgestemd op de digitale en groene prioriteiten van de Commissie en de reactie van Europa op de COVID-19-pandemie.

Het gecoördineerde plan van 2021 heeft tot doel de strategie om te zetten in actie door:

 • investeringen in AI-technologieënversnellenom veerkrachtig economisch en sociaal herstel te stimuleren, ondersteund door de invoering van nieuwe digitale oplossingen
 • volledige en snelle uitvoeringvan AI-strategieën en -programma’s om ervoor te zorgen dat de EU de voordelen van een early adopter maximaliseert.
 • het AI-beleidafstemmenom versnippering weg te nemen en mondiale uitdagingen aan te pakken.

Daartoe worden in het geactualiseerde plan vier kernreeksen van beleidsdoelstellingen vastgesteld, ondersteund door concrete acties. Het geeft ook een mogelijk financieringsmechanisme aan en stelt een tijdschema vast voor:

Blauwe cirkel met tekst die het coördinatieplan voor AI verbeeldt

 

De mededeling van 2024 over het stimuleren van start-ups en innovatie op het gebied van betrouwbare AI bouwt voort op zowel de gecoördineerde actieplannen voor 2018 als 2021 inzake AI. Dit toont een beleidsverschuiving naar generatieve AI als reactie op de nieuwste technologische ontwikkelingen. Evenzo bevat de goedgekeurde versie van de AI-wet ook bepalingen over generatieve AI. Deze regels sluiten aan op het oorspronkelijke voorstel van de Commissie uit 2021, dat tot doel had een betrouwbaar KI-ecosysteem op te bouwen voor het heden en de toekomst.

In de mededeling van 2024 wordt voorgesteld:

 • een strategisch investeringskader om de middelen van de EU — zoals supercomputerinfrastructuur — te benutten om een innovatief Europees KI-ecosysteem te bevorderen.
 • samenwerking tussen start-ups, innovators en industriële gebruikers, met als doel investeringen naar de EU aan te trekken en toegang te bieden tot belangrijke AI-componenten zoals data, rekenkracht, algoritmen en talent.
 • acties en investeringen om startups en industrieën in Europa te ondersteunen om wereldleider te worden in betrouwbare geavanceerde AI-modellen, -systemen en -toepassingen.
 • een pakket maatregelen (onder GenAI4EU) ter ondersteuning van Europese start-ups en kmo’s bij de ontwikkeling van betrouwbare AI die voldoet aan de waarden en voorschriften van de EU, met inbegrip van de eerbiediging van de privacy- en gegevensbeschermingsregels.

Investering

De Commissie heeft een jaarlijkse investering van ten minste 1 miljard EUR in AI uit de programma’sHorizon Europa en Digitaal Europa voorgesteld, die is gerealiseerd voor de jaren 2021 en 2022 van de EU-financiering voor AI is gericht op het aantrekken en consolideren van investeringen, waardoor de samenwerking tussen de lidstaten wordt gemaximaliseerd.

De faciliteit voor herstel en veerkracht biedt een ongekende kans om AI te moderniseren en te investeren. Hierdoor kan de EU wereldleider worden in de ontwikkeling en toepassing van mensgerichte, betrouwbare, veilige en duurzame AI-technologieën. In september 2023 had het al 4,4 miljard euro geïnvesteerd in AI. Meer informatie is te vinden in het verslag over de toewijzing van financieringsinstrumenten op EU-niveau aan de doelstellingen van het digitale decennium.

De in de plannen geschetste acties zijn zowel door de Commissie als door de lidstaten actief uitgevoerd en in alle hoofdstukken is vooruitgang geboekt. Met name bevordert de EU kritieke computercapaciteit door middel van verschillende succesvolle acties:

 1. De Chips Act legt een wettelijke basis om de veerkracht van de halfgeleiderindustrie te vergroten.
 2. De Gemeenschappelijke Onderneming Chips (Gemeenschappelijke Onderneming Chips) versnelt halfgeleidertechnologieën in Europa.
 3. De GO EuroHPC ontwikkelt geavanceerde computercapaciteiten die toegankelijk zijn voor Europese kmo’s.
 4. De Testing and Experimentation Facilities (TEF’s) ondersteunen de ontwikkeling van AI-technologie voor Edge AI-componenten en -systemen.
 5. De belangrijke projecten van gemeenschappelijk Europees belang (IPCEI) bevorderen de samenwerking tussen de lidstaten bij geavanceerde micro-elektronica- en communicatieprojecten.

Samen creëren deze initiatieven een synergetisch ecosysteem voor het bevorderen van micro-elektronica en computercapaciteit in Europa. De Commissie houdt ook toezicht op en beoordeelt de voortgang van deze acties en zal — in samenwerking met de lidstaten — in 2024 verslag uitbrengen over de monitoring.

Achtergrond

Delidstaten en de Commissie hebben nauw samengewerkt en regelmatig bijeengekomen om te werken aan de acties in het kader van de verschillende plannen. Zij hebben vooruitgang geboekt op alle gebieden van het plan, onder meer door een datastrategievoor te stellen,kleine en middelgrote ondernemingen teondersteunen en voorwaarden te scheppen voor excellentieop het gebied van onderzoek en ontwikkeling en het gebruik van AI in Europa.

Al met al hebben de eerste twee uitvoeringsjaren bevestigd dat gezamenlijke acties en gestructureerde samenwerking tussen de lidstaten en de Commissie van cruciaal belang zijn voor het mondiale concurrentievermogen en het leiderschap van de EU op het gebied van de ontwikkeling en toepassing van AI. De meeste lidstaten hebben nationale AI-strategieën vastgesteld en zijn begonnen met de uitvoering ervan. De investeringen in AI zijn toegenomen en de EU heeft kritieke middelen kunnen mobiliseren om deze processen te ondersteunen.

Laatste nieuws

PRESS RELEASE |
Commissie investeert 112 miljoen euro in AI en kwantumonderzoek en innovatie

De Europese Commissie heeft oproepen tot het indienen van voorstellen gelanceerd in het kader van Horizon Europa’s digitale, industriële en ruimtevaartwerkprogramma 2023-2024 voor onderzoek en innovatie op het gebied van artificiële intelligentie (AI) en kwantumtechnologieën.

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

Europese benadering van artificiële intelligentie

De EU-aanpak van artificiële intelligentie is gericht op excellentie en vertrouwen, met als doel de onderzoeks- en industriële capaciteit te vergroten en tegelijkertijd de veiligheid en de grondrechten te waarborgen.

Zoek verder

AI-excellentie bloeit van het lab naar de markt

De mededeling over het stimuleren van start-ups en innovatie op het gebied van betrouwbare AI schetst concrete gezamenlijke acties voor de Commissie en de lidstaten om wereldwijd leiderschap te creëren op het gebied van betrouwbare AI.

Zie ook

AI-wet

De AI-wet is het allereerste juridische kader voor AI, dat de risico’s van AI aanpakt en Europa een leidende rol geeft wereldwijd.

De Europese AI-alliantie

De Europese AI-alliantie is een initiatief van de Europese Commissie om een open beleidsdialoog over artificiële intelligentie op te zetten. Sinds de oprichting in 2018 heeft de AI Alliance ongeveer 6000 belanghebbenden betrokken via regelmatige evenementen, openbare...