Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Wsparcie UE dla przedsiębiorstw w świecie cyfrowym

UE oferuje szereg wsparcia dla przedsiębiorstw, od przedsiębiorstw typu start-up po przedsiębiorstwa typu scale-up, po małe i średnie przedsiębiorstwa oraz poza nimi. Możesz dowiedzieć się więcej na tej stronie.

Image © 467132202 vgajic via GettyImages

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) odgrywają kluczową rolę w gospodarce UE. Stanowią one 99 % wszystkich przedsiębiorstw w UE i w ciągu ostatnich 5 lat były odpowiedzialne za tworzenie około 85 % nowych miejsc pracy. Wraz ze start-upami napędzają one transformację sektora prywatnego z silnym potencjałem innowacyjnym. 

Unia Europejska chce zapewnić, aby MŚP i przedsiębiorstwa typu start-up mogły polegać na przyjaznym dla biznesu środowisku i jak najlepiej wykorzystywać działalność transgraniczną w UE i poza nią. 

W związku z tym wprowadziliśmy szereg inicjatyw mających na celu zapewnienie wsparcia MŚP. Należą do nich:

 • wsparcie dla start-upów i scale-upów
 • wsparcie handlowe
 • poprawa transgranicznego podatku VAT
 • prawa własności intelektualnej (IPR)
 • sieci i finansowanie

 

Wspieranie start-upów i scale-upów

Inicjatywa Komisji Europejskiej „Start-up and Scale-Up” ma na celu umożliwienie innowacyjnym przedsiębiorcom w Europie stania się wiodącymi na świecie firmami. Łączy on nowe i istniejące narzędzia, aby pomóc w rozwoju przedsiębiorstw typu start-up, w tym: 

 • lepszy dostęp do finansowania;
 • druga szansa dla przedsiębiorców;
 • uproszczone formularze podatkowe.

Standard Doskonałości Organizacji Start-Up wspiera przedsiębiorstwa typu start-up, wspierając przedsiębiorczość i przyspieszając ich rozwój w innowacyjnych MŚP. Zapewnia im również warunki do jeszcze większej skali. 

Państwa członkowskie, które podpisały Standard Narodów ds. Rozruchu, zobowiązują się do: 

 • ustanowienie jasnego ogólnounijnego punktu odniesienia w celu określenia kluczowych cech start-upu;
 • podkreślanie zrównoważonego wzrostu gospodarczego i otoczenia przyjaznego przedsiębiorcom ma kluczowe znaczenie dla przyszłych globalnych sukcesów przedsiębiorstw typu start-up i scale-up;
 • dzielenie się najlepszymi praktykami;
 • utworzenie centrum krajów typu start-up w celu promowania i umożliwiania wymiany najlepszych praktyk.

Wytyczne handlowe dla przedsiębiorstw i MŚP

UE jest największym blokiem handlowym na świecie, którego populacja wynosi 440 mln i 16 % światowego handlu. Handel międzynarodowy i inwestycje są podstawą jej gospodarki. Eksport towarów i usług z UE do krajów spoza UE wspiera miliony miejsc pracy.

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) czerpią znaczne korzyści z handlu międzynarodowego. 87 % wszystkich eksporterów z UE to MŚP. 

Nasze umowy handlowe z krajami partnerskimi zapewniają MŚP możliwość korzystania ze środków, które:

 • zniesienie ceł;
 • ułatwienie eksportu poprzez usunięcie biurokracji i innych barier technicznych;
 • ustanowienie prostszych i bardziej przewidywalnych procedur celnych;
 • stworzenie bardziej stabilnego i przejrzystego otoczenia biznesowego dla przedsiębiorstw z UE. 

Poza naszymi umowami handlowymi polityka handlowa UE oferuje szereg narzędzi i środków, które przynoszą korzyści małym przedsiębiorstwom.

Oto 7 kluczowych narzędzi dla Ciebie:

 1. Strona internetowa UE dotycząca dostępu do rynku zawiera praktyczne informacje na temat eksportu i importu. MŚP mogą korzystać ze strony internetowej w celu adresowania zapytań związanych z dostępem do rynku.
 2. Przewodnik dotyczący instrumentów ochrony handlu dla MŚP zawiera podstawowy przegląd instrumentów ochrony handlu i określa praktyczne kroki w celu ochrony przedsiębiorstw przed nieuczciwą konkurencją ze strony państw spoza UE.
 3. Dział pomocy dla MŚP ds. ochrony handlu oferuje indywidualne porady importerom i eksporterom, których dotyczą instrumenty ochrony handlu.
 4. Kurs online dotyczący instrumentów ochrony handlu dla MŚP zapewnia niezbędną wiedzę dla MŚP w prowadzeniu ich codziennej działalności.
 5. Zestawienie informacji na temat wsparcia Unii Europejskiej dla MŚP w UE.
 6. Your Europe – Business zapewnia wielojęzyczne informacje i usługi rządowe online dla firm poszukujących możliwości biznesowych w Europie i poza nią.
 7. Wspólny przewodnik dotyczący najlepszych praktyk opracowany przez Międzynarodową Radę Technologii ds. Handlu (TTC) zawiera 7 jasnych wskazówek dla MŚP, aby stały się bardziej bezpieczne w cyberprzestrzeni, w tym powiązania z odpowiednimi zasobami i inicjatywami po obu stronach Atlantyku.

Przepisy dotyczące transgranicznego podatku od wartości dodanej (VAT)

UE stale udoskonala sposób, w jaki VAT działa na rzecz przedsiębiorstw, w tym MŚP. Naszym celem jest wprowadzenie systemu VAT, który będzie odpowiedni dla biznesu w XXI wieku.

W dniu 1 lipca 2021 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące VAT w odniesieniu do zakupów internetowych. Nowe przepisy stanowią część wysiłków na rzecz zapewnienia równych warunków działania wszystkim przedsiębiorstwom, w tym MŚP sprzedającym się online. Upraszczają one przestrzeganie przepisów VAT w odniesieniu do transgranicznych dostaw handlu elektronicznego między przedsiębiorstwami a konsumentami. 

Nowe przepisy przyczyniają się również do bardziej sprawiedliwego i prostszego systemu opodatkowania w UE oraz do modernizacji VAT zgodnie z realiami rynku handlu elektronicznego. Rzeczywiście, mogą one pomóc przedsiębiorstwom zaoszczędzić do 95 % kosztów administracyjnych związanych z VAT na ich sprzedaży online.

Uruchomienie rozszerzonego systemu One Stop Sop i nowo wprowadzonego punktu kompleksowej obsługi importu umożliwia przedsiębiorstwom deklarowanie i przekazywanie podatku VAT od sprzedaży towarów i usług w UE oraz przywozu towarów o niskiej wartości do UE tylko w jednym państwie członkowskim. 

Dowiedz się, w jaki sposób Twoja firma może skorzystać z nowego podatku VAT dla systemów handlu elektronicznego.

Pod koniec 2022 r. Komisja ogłosi nowy wniosek w sprawie VAT w erze cyfrowej. Wniosek zmniejszy obciążenia administracyjne i koszty dla przedsiębiorstw, w tym MŚP, a jednocześnie stworzy bardziej równe warunki działania poprzez ograniczenie oszustw związanych z VAT. Nowe przepisy wprowadzą:

 • poprawa wymogów w zakresie sprawozdawczości cyfrowej dla przedsiębiorstw w całej UE;
 • nowe przepisy dotyczące gospodarki platform;
 • pojedyncza rejestracja dla przedsiębiorstw w UE.

 

Ponadto wprowadza się nowe przepisy upraszczające, aby umożliwić małym przedsiębiorstwom w jednym państwie członkowskim zwolnienie z podatku VAT dla przedsiębiorstw, które tam sprzedają, ale mają siedzibę w innych krajach UE. 

Pomoże to małym przedsiębiorstwom transgranicznym rozwijać się, osłabiać palce na innych rynkach UE i stworzyć równe warunki działania dla przedsiębiorstw niezależnie od tego, gdzie mają siedzibę w UE. Ten nowy program będzie obowiązywał od dnia 1 stycznia 2025 r.

Prawa własności intelektualnej

Prawa własności intelektualnej (IPR) to prawa przyznawane ludziom i firmom w zakresie kreacji ich umysłów, takich jak wynalazki i twórczość artystyczna. Prawa własności intelektualnej mogą obejmować prawa autorskie, patenty, znaki towarowe i wzory. 

Prawa własności intelektualnej są niezbędne, aby umożliwić rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw. Pomagając posiadaczom praw w walce z podrabianiem, piractwem i innymi formami nielegalnego kopiowania, prawa własności intelektualnej mogą poprawić konkurencyjność MŚP, zachęcając do innowacji i zapewniając potencjalne źródło dochodów. 

W przypadku pytań dotyczących własności intelektualnej i bezpłatnej pomocy przedsiębiorstwa mogą skontaktować się z (finansowanymi przez UE) punktami pomocy IP dla Europy, Chin, Indii, Ameryki Łacińskiej, Azji Południowo-Wschodniej i Afryki.

Fundusz dla MŚP

Nowy fundusz UE na rzecz MŚP oferuje bony, aby pomóc MŚP z siedzibą w UE chronić ich prawa własności intelektualnej za pomocą różnych środków wsparcia. Obejmuje to zwrot (do 75 %) niektórych opłat za rejestrację znaków towarowych, wzorów lub patentów na szczeblu unijnym, krajowym, regionalnym lub międzynarodowym. 

Jeśli MŚP nie ma pewności, o co się ubiegać lub gdzie, usługa przeddiagnostyczna IP (IP Scan) może pomóc w dokonaniu właściwego wyboru. Dla MŚP, które potrzebują wskazówek w tym zakresie, dostępna jest również usługa pro bono (bezpłatna konsultacja).

Aby uzyskać więcej informacji, MŚP mogą skontaktować się z unijnym funduszem na rzecz MŚP

Komisja oferuje szereg wsparcia dla przedsiębiorstw, które chcą nawiązać współpracę lub znaleźć możliwości finansowania. 

3 sieci lub fundusze, które mogą pomóc to:

 1. Europejska Sieć Przedsiębiorczości
 2. InvestEU
 3. Program „Cyfrowa Europa”

Europejska Sieć Przedsiębiorczości

Europejska Sieć Przedsiębiorczości (EEN) jest największą na świecie siecią wsparcia dla MŚP. Może pomóc ludziom i przedsiębiorstwom w dostępie do założenia firmy, innowacji, dostępu do rynków, znalezienia partnera i zwiększenia ich konkurencyjności.

Do tej pory pomogła:

 • 280 000 MŚP nawiąże 780 000 kontaktów biznesowych na wydarzeniach matchmakingowych
 • 3 mln MŚP korzystających z usług EEN od 2008 r.
 • Ponad 21 000 MŚP skorzysta z dostosowanych do potrzeb pakietów wsparcia

InvestEU

Celem InvestEU jest przyczynianie się do realizacji celów UE poprzez wspieranie infrastruktury, MŚP, innowacji w zakresie badań naukowych, cyfryzacji i projektów społecznych. Składa się z trzech filarów: 

 1. Fundusz InvestEU
 2. Centrum Doradztwa InvestEU
 3. Portal InvestEU

Fundusz InvestEU ma na celu uruchomienie ponad 372 mld EUR inwestycji publicznych i prywatnych za pośrednictwem gwarancji budżetowej UE w wysokości 26,2 mld EUR, podzielonej na 4 segmenty polityki: 

 1. zrównoważona infrastruktura;
 2. badania naukowe, innowacje i cyfryzacja;
 3. małe i średnie przedsiębiorstwa;
 4. inwestycje społeczne i umiejętności.

Portal InvestEU jest szczególnie interesujący dla MŚP i przedsiębiorstw. Jest to internetowe narzędzie do kojarzenia wyników, którego celem jest powiązanie unijnych promotorów projektów z inwestorami. 
Dzięki ponad 1000 opublikowanym projektom InvestEU zapewnia przedsiębiorstwom z UE widoczność sieci międzynarodowych inwestorów. Portal jest dostępny w każdym kraju UE i obejmuje każdy z 25 sektorów gospodarki UE. 

Program „Cyfrowa Europa” (DIGITAL)

Program „Cyfrowa Europa” oferuje szeroki zakres wsparcia, aby pomóc europejskim przedsiębiorstwom w rozwoju. 

Na przykład:

 • 70 % przedsiębiorstw twierdzi, że brak pracowników posiadających odpowiednie umiejętności cyfrowe jest przeszkodą dla inwestycji. Digital wspiera podnoszenie kwalifikacji w celu zapewnienia siły roboczej zaawansowanych technologii cyfrowych, takich jak sztuczna inteligencja (AI), cyberbezpieczeństwo, zaawansowane obliczenia, infrastruktura danych, zarządzanie i przetwarzanie itp. 
 • Digital wspiera rozwój sieci europejskich centrów innowacji cyfrowych. Centra innowacji cyfrowych są punktami kompleksowej obsługi, które wspierają przedsiębiorstwa w odpowiedzi na wyzwania cyfrowe i stają się bardziej konkurencyjne, zapewniając dostęp do wiedzy technicznej i testowania, umożliwiając „testowanie przed inwestowaniem”, usługi innowacyjne, takie jak doradztwo finansowe, szkolenia i rozwój umiejętności, które mają kluczowe znaczenie dla udanej transformacji cyfrowej, i nie tylko.
 • Przedsiębiorstwa powinny mieć możliwość korzystania z zaawansowanych technologii, takich jak usługi przetwarzania w chmurze, duże zbiory danych i sztuczna inteligencja. Aby im pomóc, DIGITAL udostępni konkretne rozwiązania technologiczne, takie jak platforma open source smart middleware. Będzie również wspierać nową generację europejskich zaawansowanych usług chmurowych i tworzy ogólnoeuropejski rynek, na którym usługi te staną się dostępne dla sektora publicznego i prywatnego. Digital inwestuje również w urządzenia do testowania i eksperymentowania sztucznej inteligencji, które zapewnią MŚP i przedsiębiorstwom typu start-up szybki i prosty dostęp do światowej klasy urządzeń do testowania sztucznej inteligencji, bogatych sieci interesariuszy i potencjalnych klientów.
 • Specjalna stopa finansowania w sektorze cyfrowym wynosi 75 % dla MŚP na konkretne działania. Celem jest wspieranie MŚP zaangażowanych w budowanie i wdrażanie zdolności cyfrowych. 

Dowiedz się więcej o tym, jak uzyskać finansowanie z programu „Cyfrowa Europa”

 

 

 

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Finansowanie technologii cyfrowych w wieloletnich ramach finansowych na lata 2021–2027

Długoterminowy budżet UE, znany również jako wieloletnie ramy finansowe, wzmocni technologie cyfrowe i pomoc w odbudowie po pandemii.

Zobacz też

Wsparcie UE na rzecz kształcenia i szkolenia

Komisja oferuje szereg możliwości kształcenia i szkolenia, które pomogą Ci rozpocząć naukę w dziedzinie technologii cyfrowych, takich jak doradztwo w zakresie przedsiębiorczości, wymiana informacji i wiele innych.

Program „Cyfrowa Europa”

Program „Cyfrowa Europa” (DIGITAL) to nowy unijny program finansowania skoncentrowany na udostępnianiu technologii cyfrowych przedsiębiorstwom, obywatelom i administracji publicznej.