Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Consultation | Publikacja

Konsultacje w sprawie europejskiego łańcucha wartości półprzewodników

Komisja Europejska i państwa członkowskie prowadzą konsultacje w sprawie europejskiego łańcucha wartości półprzewodników.

Semiconductor chips on green background

Audio Visual Service @ European Commission

Komisja Europejska wraz z państwami członkowskimi rozpoczęła konsultacje w sprawie łańcucha dostaw półprzewodników, obejmujące dwa badania: jedno dotyczące dostawców, a drugie – użytkowników końcowych półprzewodników. Ankiety zostały przetestowane z udziałem przedsiębiorstw wolontariackich, które potwierdziły, że są adekwatne do zakładanych celów i nie stanowią zagrożenia pod względem poufnych danych handlowych.

Komisja Europejska przeanalizuje i opracuje wyniki konsultacji oraz będzie współpracować z Europejską Grupą Ekspertów ds. Półprzewodników (ESEG) w celu zaproponowania dalszych działań dotyczących mechanizmu monitorowania, który obejmie określenie potencjalnych odpowiednich wskaźników wczesnego ostrzegania w celu przewidywania przyszłych niedoborów w łańcuchu dostaw półprzewodników i zapobiegania kryzysom związanym z półprzewodnikami.

Kontekst ogólny

Półprzewodniki mają zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania współczesnego społeczeństwa i nowoczesnej gospodarki. Na przestrzeni lat w Unii występowały bezprecedensowe zakłócenia w ich dostawach, które pociągały za sobą poważne opóźnienia i negatywne skutki dla ważnych sektorów gospodarki, w tym opóźnienia w naprawie i konserwacji podstawowych produktów dla sektorów krytycznych.

W dniu 8 lutego 2022 r. Komisja opublikowała zalecenie ze skutkiem natychmiastowym, aby umożliwić szybkie i skoordynowane monitorowanie europejskiego łańcucha wartości półprzewodników, koncentrując się na ryzyku, które może zakłócać dostawy półprzewodników, zagrażać im lub negatywnie na nie wpływać. Monitorowanie to powinno następnie przygotować i umożliwić stały mechanizm monitorowania łańcucha wartości półprzewodników zaproponowany na mocy aktu w sprawie czipów (wniosek dotyczący rozporządzenia).

Aby właściwie koordynować działania Komisji i państw członkowskich (między innymi poprzez monitorowanie łańcucha wartości), utworzono ESEG. Celem tej grupy jest ułatwienie szybkiej i skutecznej wymiany informacji na temat zmian na rynku, które zagrażają dostawom unijnym i umożliwiają skoordynowane reagowanie kryzysowe.

Aby ustanowić dokładną ocenę ryzyka, zwiększyć przejrzystość łańcucha dostaw i odporność na potencjalne zakłócenia, a także umożliwić decydentom reagowanie na niedobory, należy udostępnić więcej danych na temat organizacji produkcji, struktury łańcucha wartości, wąskich gardeł i potrzeb przedsiębiorstw w różnych sektorach.

Jak się zgłosić?

ESeG przeprowadziła już mapowanie europejskiego łańcucha dostaw półprzewodników i zaprosi dostawców, którzy są objęci mapą, do udziału w badaniu wśród dostawców.

Niezależnie od mapy przedsiębiorstwa, które chciałyby wziąć udział w badaniu wśród dostawców, mogą uzyskać do niego dostęp za pośrednictwem następującego linku:

Chcę wziąć udział w ankiecie dla dostawców

Przedsiębiorstwa, które chciałyby wziąć udział w badaniu użytkowników końcowych, mają do niego dostęp pod następującym adresem:

Chcę wziąć udział w ankiecie dla użytkowników końcowych

Państwa odpowiedzi zostaną załadowane na bezpieczną platformę ankiet UE, do której dostęp ma wyłącznie Komisja Europejska. Komisja będzie przestrzegać poufności informacji i danych uzyskanych w wyniku tych badań. Komisja opublikuje odpowiedzi na te ankiety w sposób zagregowany i zanonimizowany.