Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Event | Publikacja

Warsztaty Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast: Rewitalizacja obszarów wiejskich i wzrost talentów dzięki łączności cyfrowej

Warsztaty będą poświęcone tematowi „Rewitalizacja obszarów wiejskich i wzrost talentów dzięki łączności cyfrowej” w kontekście Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast 2023. Wydarzenie to jest organizowane przez narzędzie wspierania sieci Europejskich Biur Kompetencji w zakresie Sieci Kompetencji w zakresie Sieci Szerokopasmowych (BCO).

Text over photo of a small town surrounded by forested countryside, fields and distant mountains, and overlooked by a medieval fortress on a hill: “Rural regeneration and talent growth through digital connectivity”.

European Broadband Competence Offices (BCO) Network Support Facility

Komisja Europejska i europejskie biura kompetencji w zakresie łączności szerokopasmowej (BCO) z przyjemnością zapraszają Państwa na warsztatypt. „Rewitalizacja obszarów wiejskich i wzrost talentów dzięki łączności cyfrowej”, które odbędą się w Brukseli 10 października 2023 r. w ramach EuropejskiegoTygodnia Regionów i Miast.

Warsztaty te zapewnią dynamiczną wymianę informacji na temat sposobów ożywienia społeczności wiejskich, pobudzenia lokalnych gospodarek i odwrócenia procesu wyludniania się poprzez rozwój sieci szerokopasmowych i inteligentne rozwiązania. W jej skład wejdą organy publiczne, gminy, regiony i miasta, przedsiębiorcy, przedsiębiorstwa typu start-up i innowatorzy pracujący nad rozwiązaniami cyfrowymi dla obszarów wiejskich, liderzy społeczności oraz eksperci w dziedzinie umiejętności, rozwoju obszarów wiejskich i łączności cyfrowej.

Dołącz do nas, aby zapoznać się z:

-Możliwe do powielenia europejskie dobre praktyki i inicjatywy, które wykorzystują łączność cyfrową do stymulowania rewitalizacji obszarów wiejskich i pielęgnowania talentów

Wjaki sposób szybka infrastruktura szerokopasmowa jest warunkiem wstępnym rozwoju tych dobrych praktyk, a także cel krajowych planów rewitalizacji obszarów wiejskich

Rolabiur kompetencji w zakresie łączności szerokopasmowej jako kluczowych partnerów

 

Główne tematy

BCO Portugal (do potwierdzenia)

Przedstawiciel BCO Portugal przedstawi portugalskie doświadczenia związane z wykorzystywaniem funduszy UE do objęcia zasięgiem „białych obszarów” sieci o bardzo dużej przepustowości, a także w zakresie zachęcania pracowników do przenoszenia się na obszary wiejskie ipromowania podnoszenia ich kwalifikacji w zakresie technologii cyfrowych.

BCO Ireland (do potwierdzenia)

Timothy Ollry z BCO Ireland przedstawi, w jaki sposób rząd irlandzki wspiera pracę zdalną i stwarza nowe możliwości dla ludzi na obszarach wiejskich, za pomocą programów tematycznych dotyczących sztuki i kultury, e-zdrowia, e-uczenia się i pracy zdalnej.

Grupa Adecco, Włochy

Sara Toticchi, kierownik ds. finansowania korporacyjnego, przedstawi kluczowe czynniki sukcesu w przyciąganiu i zatrzymywaniu talentów w społecznościach wiejskich, badając przykłady dobrych praktyk w zakresie inteligentnego rolnictwa, cyfrowego zarządzania dziedzictwem kulturowym oraz integracji uchodźców.

Skillnet Irlandia

Valérie Rousselin Somerville, kierownik ds. finansowania UE, przedstawi umiejętności na rzecz cyfrowej przyszłości i znaczenia sieci obszarów wiejskich, przedstawiając przykłady dobrych praktyk i studiów przypadku w dziedzinie rolnictwa i podnoszenia kwalifikacji przedsiębiorstw wiejskich i kobiet-przedsiębiorców.

Po prezentacjach prelegentów uczestnicy zostaną poproszeni o przeanalizowanie rozwiązań w ramach równoległych sesji informacyjnych na takie tematy jak inteligentne i zrównoważone rolnictwo, biznes, możliwości kształcenia i zatrudnienia, sztuka, dziedzictwo kulturowe i turystyka.

Dowiedz się więcej

Wydarzenie to jest organizowane w ramach prac sieci Europejskich Biur Kompetencji w zakresie Sieci Kompetencji w zakresie Sieci Kompetencji w zakresie Sieci Kompetencji w zakresie Sieci Kompetencji w zakresie Sieci Szerokopasmowych (BCO)na rzecz podnoszenia świadomości na temat wsparcia UE na rzecz wdrażania szybkich łączy szerokopasmowych oraz wymiany dobrych praktyk w ramach projektów dotyczących sieci szerokopasmowych. Zapoznaj się z listą gry sieci BCO YouTube zawierającą wywiady na temat dobrych praktyk, finansowania i polityki w zakresie łączności szerokopasmowej oraz zapoznaj się z najnowszymi wiadomościami i zasobami w Bibliotece Sieci BCO.