Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Call for proposals | Publikacja

Partnerstwa dziennikarskie – pluralizm (2024)

UE wzywa organizacje/pośredników do ustanowienia specjalnych systemów finansowania w obszarach mediów informacyjnych o szczególnym znaczeniu dla demokracji (takich jak media lokalne/regionalne, dziennikarstwo niezależne i śledcze oraz wiadomości o interesie publicznym).

Zaproszenie do składania wniosków jest już zamknięte, a wnioski są poddawane ocenie.

Niezależne media odgrywają kluczową i cenną rolę w społeczeństwach i przyczyniają się do przestrzegania podstawowych zasad wolności i pluralizmu mediów oraz uczestnictwa obywatelskiego.

Dzięki niniejszemu zaproszeniu do składania wniosków organizacje posiadające doświadczenie w mediach będą mogły tworzyć i dystrybuować fundusze wśród podmiotów mediów informacyjnych w sektorach mediów o szczególnym znaczeniu dla demokracji, takich jak media lokalne i regionalne, media społecznościowe, dziennikarstwo śledcze lub media specjalizujące się w wiadomościach o interesie publicznym.

Dostępny budżet wynosi 5 mln EUR. Każdy projekt nie może żądać więcej niż 3 mln EUR. Maksymalna stopa współfinansowania wynosi 90 % łącznych kosztów kwalifikowalnych. Oznacza to, że wnioskodawcy muszą współfinansować swoje projekty.

Otwarcie jest jednym z dwóch tematów zainicjowanych w tym roku w ramach Partnerstwa Dziennikarskiego. Aby uzyskać informacje na temat drugiego tematu (który wymaga transgranicznej współpracy medialnej), kliknij tutaj.

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków jest dostępne tutaj.

Odtworzyć sesję informacyjną i/lub pobrać prezentację (6 grudnia 2023 r.)

Biura programu„Kreatywna Europa” organizują sesję pitchingową 10 stycznia 2024 r. Zainteresowani kandydaci mogą zarejestrować się w charakterze dzbanu lub obserwatora.

Podstawowe informacje

Warunkiprzedstawione poniżej opierają się na zaproszeniu. W przypadku rozbieżności pierwszeństwo ma tekst w zaproszeniu.

Jakie są ramy czasowe tej dotacji?

Osoby ubiegające się o wizę mogą przesyłać wnioski do 14 lutego.  Wnioski zostaną ocenione w pierwszym kwartale 2024 r., a wyniki zostaną ogłoszone w lipcu 2024 r. (data aktualna). Oczekuje się, że projekty rozpoczną się pod koniec 2024 r. przez 24 miesiące.

Kto może ubiegać się o dotację?

Zaproszenie opiera się na organizacjach pośredniczących działających w domenie medialnej. Wsparcie finansowe zostanie przyznane tym organizacjom, tak aby mogły one tworzyć systemy finansowania dla potrzebujących sektorów mediów informacyjnych. Zaproszenie jest zatem otwarte dla podmiotów takich jak stowarzyszenia medialne, organizacje pozarządowe, organizacje non-profit, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, organy publiczne, organizacje międzynarodowe, uniwersytety, ośrodki badawcze, fundusze dziennikarskie i organizacje szkoleniowe skupiające się na profesjonalistach zajmujących się mediami, podmiotami nastawionymi na zysk, fundacjami itp. Wnioski mogą być składane przez pojedynczych wnioskodawców lub przez konsorcjum.

Jaki jest zakres tej dotacji?

Zainteresowani wnioskodawcy są proszeni o ustanowienie i wdrożenie systemów finansowania dla sektorów mediów informacyjnych o szczególnym znaczeniu dla demokracji i uczestnictwa obywatelskiego, tj. charakteryzujących się odgrywaniem roli we wzmacnianiu demokracji, kształtowaniu debaty publicznej i przynoszeniu korzyści odbiorcom i społecznościom, zamiast skupiać się wyłącznie na zyskach. Sektory te obejmują w szczególności:

 • Media lokalne i regionalne.
 • Dziennikarstwo niezależne i śledcze.
 • Organizacje dostarczające wiadomości w interesie publicznym/dziennikarstwo publiczne (takie jak dziennikarstwo społecznościowe, dziennikarstwo prawnicze i obywatelskie oraz media, wiadomości zwiększające przejrzystość mediów).

Systemy finansowania muszą obejmować co najmniej 4 kraje UE i powinny koncentrować się na obszarach o niskim poziomie dostarczania wiadomości i/lub rynków medialnych, w których pluralizm jest napięty.

Jakie działania możesz zaproponować?

 • Ustanowienie systemu finansowania skierowanego do innych organizacji medialnych jest obowiązkowe. Fundusze mogą koncentrować się na działaniach, które przyczyniają się do przekształcenia pracy stron docelowych:
 • Innowacje w produkcji redakcyjnej (np. formaty, treści), relacje informacyjne i modele przychodów
  Poprawa dystrybucji i rozpowszechniania wiadomości.
 • Rozwój i zaangażowanie odbiorców i strategii budowania społeczności.
 • Opracowanie narzędzi technicznych mających zastosowanie do powyższych tematów.
 • Szkolenia na powyższe tematy.

Wnioskodawcy mogą również proponować działania towarzyszące funduszowi (opracowanie standardów, wskaźników, repozytoriów wiedzy, doradztwa prawnego, szkoleń itp.).

Gdzie mogę znaleźć więcej informacji?

 • Wszystkie oficjalne dokumenty dotyczące zaproszenia można znaleźć w Portalu Oferty i Możliwości Finansowania.
 • Niniejsze zaproszenie do składania wniosków jest częścią programu „Kreatywna Europa”. Program posiada „deski” w każdym kraju, które mogą zapewnić pomoc wnioskodawcom, dostarczając informacji, pomagając w kontakcie z podobnymi wnioskodawcami, aby upewnić się, że wniosek stanie się transnarodowy i sektorowy oraz pomaga w przygotowaniu wniosków. W związku z tym zaleca się skontaktowanie się z biurkiem „Kreatywna Europa” w swoim hrabstwiey.
 • 6 grudnia 2023 r. w godz. 11.00–12.00 (czasu brukselskiego) odbędzie się sesja informacyjna w celu przedstawienia zaproszenia do składania wniosków i udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania.
 • Pytania można kierować na następujący adres e-mail: EACEA-CREATIVE-EUROPE-JOURNALISM-PARTNERSHIPS@ec.europa.eu.

Jak złożyć wniosek?

 • Wszystkie wnioski należy składać bezpośrednio przez Internet za pośrednictwem elektronicznego systemu składania wniosków w portalu Funding & Tenders. Wnioski papierowe nie są akceptowane.
 • Podręcznik online.
 • Portal FAQ.
 • W przypadku pytań technicznych prosimy o kontakt z działem pomocy technicznej.

Zobacz także:

Pliki do pobrania

Presentation - Journalism partnerships (2024)
Pobierz