Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Call for proposals | Publikacja

Działanie przygotowawcze „Przypisywanie Europejczyków”

Komisja ogłasza zaproszenie do składania wniosków o wartości 3 mln EUR w celu wzmocnienia zdolności europejskiego przemysłu audiowizualnego do tworzenia najnowocześniejszych serii fikcji, które mogą przyciągnąć publiczność ponad granicami, oraz do wspierania społeczności europejskich talentów zdolnych do pracy ponad granicami państwowymi i językowymi. Powinno to umożliwić europejskim przedsiębiorstwom rozwijanie współpracy i oferowanie talentom nieustannych możliwości w całej Europie przez cały okres ich kariery zawodowej. Chociaż branża audiowizualna poważnie ucierpiała w wyniku pandemii COVID-19, to nowe działanie powinno wspierać zarówno talenty, jak i przedsiębiorstwa europejskie, a także przyczynić się do odbudowy sektora.

Celem tego działania przygotowawczego „Przypisywanie Europejczyków” jest pomoc Europie w osiągnięciu wysokiego poziomu doskonałości w tworzeniu i redagowaniu wysokiej jakości serii fikcji umożliwiających dotarcie do odbiorców ponad granicami. Jego celem jest zwiększenie kompetencji talentów kreatywnych pracujących nad cyklami fabularnymi oraz wspieranie powstawania silnych i zróżnicowanych zespołów doskonałości twórczej (np. angażujących utalentowanych scenarzystów, autorów, plaserów lub producentów wykonawczych z różnych środowisk i narodowości).

Aby osiągnąć ten cel, działanie będzie wspierać projekty, które ułatwiają tworzenie ośrodków kreatywnych, np. w salach do pisania lub w innych środowiskach współpracy. Takie centra będą działać jako akceleratory lub inkubatory talentów, proponując innowacyjne metody wyboru utalentowanych pisarzy i kierowania nimi od etapu wstępnego/koncepcji do faktycznego napisania serii fabularnej i potencjalnego nawiązywania kontaktów z nabywcami. Projekty muszą być konkretne i koncentrować się na praktycznym procesie współtworzenia serii fikcji.

Ogólne

W ramach projektu (projektów) należy osiągnąć następujące cele:

 • Zwiększenie kompetencji, wiedzy i zdolności kreatywnych talentów w zakresie tworzenia cykli fabularnych oraz wspieranie powstawania silnych i różnorodnych doskonałych zespołów/centrów talentów kreatywnych (np. scenarzystów, redaktorów, pryszniców, producentów wykonawczych) pochodzących z różnych środowisk i narodowości;
 • Ułatwiały wieloraką konkretną współpracę, która opiera się na podejściu „uczenie się przez działanie”, koncentrując się głównie na działaniach twórczych i pisanych, umożliwiając twórczym talentom pracę nad zestawem różnych projektów równolegle i zapewniając twórcom zoptymalizowane metody pracy i sposoby współpracowania, od wczesnego etapu konceptualizacji po wspólne pisanie i nawiązywanie kontaktów z potencjalnymi nabywcami.
 • Promowanie modeli współpracy ponad granicami językowymi zgodnie z europejskimi zasadami i wartościami, takimi jak równe traktowanie, różnorodność i równowaga płci, sprawiedliwe wynagrodzenie twórców;
 • Utrzymywanie regularnych kontaktów z liderami branżowymi, producentami lub komisarzami utworów audiowizualnych (np. z dystrybutorami, nabywcami, platformami, nadawcami) w celu zwiększenia wiedzy talentów na temat tendencji i dynamiki rynku;
 • Chwytanie i wybieranie talentów, na przykład w drodze otwartych zaproszeń lub nagród;
 • Wyposażyć twórców w:
  • niezbędne umiejętności cyfrowe i znajomość najnowszych osiągnięć lub badań rynkowych, które mogą mieć wpływ na proces kreatywny (np. neuronauka kognitywna, sztuczna inteligencja)
  • umiejętności niezbędne do zarządzania własnością intelektualną, ponieważ decydują o finansowaniu twórczości i wynagradzaniu twórców oraz zapewniają twórczą autonomię i różnorodność kulturową;
 • Przyczynianie się do transformacji ekologicznej.

Oczekiwane wyniki

Oczekiwane rezultaty tego działania to kreatywne ośrodki (w formie sal do pisania lub innych struktur współpracy) zapewniające ramy umożliwiające współpracę między twórcami z całej Unii Europejskiej (np. scenarzystami, autorami, producentami, prysznicami) w celu konceptualizacji i pisania najnowocześniejszych europejskich cykli fabularnych.

Wybrane projekty powinny skutkować opracowaniem nastolatków/modboardów/innych form prezentacji nowych fabularnych projektów, w tym sekwencjonowaniem głównych odcinków pierwszego sezonu oraz opisem różnych cech. Powinny one wykorzystywać wszystkie możliwości twórcze i biznesowe oferowane przez technologie cyfrowe i analizę danych. Ponadto projekty powinny stworzyć pomost między tworzeniem ekosystemu a jego stroną rynkową.

Chociaż dwa projekty oparte na współpracy nie są takie same, wszystkie wybrane projekty powinny zapewniać twórcom innowacyjne modele i metody tworzenia „europejskich treści audiowizualnych wysokiej klasy”, które mogłyby być potencjalnie powielane również w innych obszarach, takich jak animacja.

Projekty powinny pomóc wyszukać i pielęgnować pulę europejskich talentów, niezależnie od kraju, z którego pochodzą, którzy postrzegają Europę jako swoje place zabaw i którzy mogą pisać lokalne historie na potrzeby rynku światowego. To z kolei zwiększyłoby konkurencyjność przemysłu audiowizualnego i wzmocniłoby twórczą autonomię Europy.

Działania te koncentrują się na wymiarze terytorialnym: Państwa członkowskie UE.

Więcej informacji

Działania przygotowawcze mają na celu wprowadzenie i przetestowanie nowych inicjatyw finansowanych na okres nie dłuższy niż trzy lata. Niniejsze zaproszenie do składania wniosków jest pierwszym zaproszeniem do składania wniosków w ramach działania przygotowawczego „Przypisywanie Europejczyków”.

Maksymalny poziom współfinansowania wynosi 70 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych.

Pliki do pobrania

01. Call - Writing European
Pobierz 
02A. Grant application form - multibeneficiaries
Pobierz 
02b. Grant application form - sole applicant
Pobierz 
03. Template Annex III Estimated budget - Multibeneficiary or Sole
Pobierz 
04. Financial viability checktool with results
Pobierz 
05. Declaration of Honor
Pobierz 
06. Privacy Statement
Pobierz 
07. Financial Identification
Pobierz 
08. Legal Entity Private
Pobierz 
09. Legal Entity Public
Pobierz 
10a. Model grant agreement - multibeneficiaries
Pobierz 
10b. Model grant agreement - SOLE APPLICANT
Pobierz 
11. Frequently Asked Questions (version 15 September 2021)
Pobierz