Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Report / Study | Publikacja

Sprawozdanie na temat sztucznej inteligencji w opiece zdrowotnej

Sprawozdanie na temat sztucznej inteligencji w opiece zdrowotnej zawiera przegląd strategii krajowych, zastosowań i planów dotyczących sztucznej inteligencji w opiece zdrowotnej oraz poglądów zainteresowanych stron.

W niniejszym badaniu przedstawiono przegląd rozwoju, przyjmowania i wykorzystywania technologii i zastosowań sztucznej inteligencji (AI) w sektorze opieki zdrowotnej we wszystkich państwach członkowskich. Głównym celem tego badania było wsparcie Komisji Europejskiej w identyfikowaniu i rozwiązywaniu wszelkich problemów, które mogą utrudniać szersze stosowanie technologii sztucznej inteligencji w sektorze opieki zdrowotnej. Badanie pomoże Komisji podjąć działania na rzecz osiągnięcia jej długoterminowego celu w zakresie skutecznego wdrażania sztucznej inteligencji w sektorze opieki zdrowotnej, w oparciu o wspólne prawodawstwo i ramy polityki.

Z badania wynika, że chociaż większość państw członkowskich UE opracowała strategie w zakresie sztucznej inteligencji, w których uznano opiekę zdrowotną za sektor priorytetowy, w ramach tych strategii nie ma polityki ukierunkowanej w szczególności na opiekę zdrowotną. Państwa członkowskie UE poczyniły jednak postępy w proponowaniu ram regulacyjnych dotyczących zarządzania danymi dotyczącymi zdrowia, co stanowi podstawowy element dalszego rozwoju technologii sztucznej inteligencji w sektorze opieki zdrowotnej.

Jeśli chodzi o adopcję, chociaż organizacje opieki zdrowotnej w UE są otwarte na przyjmowanie zastosowań sztucznej inteligencji, ich przyjęcie jest obecnie ograniczone do konkretnych działów, zespołów i obszarów zastosowań. Brak zaufania do wsparcia decyzyjnego opartego na sztucznej inteligencji utrudnia szersze przyjęcie, natomiast kwestie związane z włączeniem nowych technologii do obecnych praktyk należą również do głównych wyzwań wskazanych przez odpowiednie zainteresowane strony w państwach członkowskich UE.

Wyniki naukowe w dziedzinie sztucznej inteligencji w opiece zdrowotnej pochodzą głównie z większych państw członkowskich. Są to najbardziej aktywne kraje, które współpracują ze sobą i z mniejszymi państwami członkowskimi. Ponadto stwierdzono potrzebę dalszego wsparcia finansowego w celu przyspieszenia rozwoju technologii sztucznej inteligencji, które przekładają się na praktykę kliniczną. Obejmuje to wsparcie na rzecz nabywania praw własności intelektualnej w odniesieniu do już opracowanych technologii.

W badaniu zwrócono uwagę na 6 kategorii, w odniesieniu do których proponuje się, aby Komisja Europejska skoncentrowała się na wspieraniu rozwoju i przyjmowania technologii sztucznej inteligencji w sektorze opieki zdrowotnej w całej UE. Obejmują one:

  1. politykę i ramy prawne wspierające dalszy rozwój i przyjęcie sztucznej inteligencji ukierunkowane w szczególności na sektor opieki zdrowotnej;
  2. inicjatywy wspierające dalsze inwestycje w tym obszarze;
  3. działania i inicjatywy, które umożliwią dostęp do danych dotyczących opieki zdrowotnej, ich wykorzystanie i wymianę z myślą o wykorzystaniu sztucznej inteligencji;
  4. inicjatywy mające na celu podnoszenie kwalifikacji pracowników służby zdrowia oraz kształcenie podmiotów opracowujących sztuczną inteligencję w zakresie obecnych praktyk i potrzeb klinicznych;
  5. działania dotyczące kwestii związanych z kulturą i budowanie zaufania do wykorzystywania sztucznej inteligencji w sektorze opieki zdrowotnej;
  6. polityki wspierające przełożenie badań na praktykę kliniczną.

Państwa członkowskie – arkusze informacyjne:

W zestawieniach informacji na temat poszczególnych krajów przedstawiono przegląd obecnej sytuacji w każdym państwie członkowskim UE w odniesieniu do opracowywania, przyjmowania i wykorzystywania technologii i zastosowań sztucznej inteligencji (AI) w sektorze opieki zdrowotnej. Arkusze informacyjne mają pomóc Komisji Europejskiej określić aktualny stan rozwoju i przyjęcia sztucznej inteligencji w sektorze opieki zdrowotnej w każdym państwie członkowskim oraz wskazać wszelkie różnice, które mogą ujawnić konkretne wyzwania i przeszkody utrudniające szersze stosowanie w całej UE.

Arkusze informacyjne dotyczące poszczególnych krajów opierają się na analizie odpowiednich przepisów i ram polityki dotyczących sztucznej inteligencji w każdym państwie członkowskim. Dotyczą one krajobrazu badań naukowych i innowacji w każdym kraju w dziedzinie sztucznej inteligencji w opiece zdrowotnej, obecności współpracy transgranicznej w dziedzinie badań naukowych, ekosystemu przedsiębiorstw typu start-up w każdym kraju oraz świadomości na temat technologii sztucznej inteligencji w sektorze opieki zdrowotnej w oparciu o wzmianki w mediach społecznościowych.

Chociaż większość państw członkowskich UE podejmuje działania na rzecz ustanowienia strategii dotyczących wykorzystania sztucznej inteligencji w opiece zdrowotnej, większość inicjatyw koncentruje się na obszarze badań naukowych i innowacji. Niewiele jest działań w zakresie inicjatyw promujących przyjęcie przez sam sektor. Ekosystem przedsiębiorstw typu start-up różni się w poszczególnych państwach członkowskich UE i jest napędzany głównie przez inicjatywy prywatne i sieci wsparcia. 

Ponadto wiedza na temat sztucznej inteligencji w opiece zdrowotnej w państwach członkowskich UE, widoczna w mediach społecznościowych i na stronach informacyjnych, jest w dużej mierze związana z wydarzeniami, a wzrost świadomości pokrywa się z opublikowanymi artykułami lub inicjatywami na szczeblu krajowym pojawiającymi się w prasie lokalnej.

Pliki do pobrania

1. Artificial intelligence in healthcare — Final Report
Pobierz 
2. Artificial intelligence in healthcare — Final Country Factsheets
Pobierz