Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Report / Study | Publikacja

Łączność cyfrowa w celu przeciwdziałania wyludnianiu się obszarów wiejskich

Najnowsze badanie Europejskiego Wspólnego Centrum Badawczego (JRC) wprowadza rozpoznawczą koncepcję „pojedynczych miejsc” w Europie. Jak wyjaśniono w wywiadzie wideo, takie miejsca są podatne na zagrożenia pod względem niewystarczającego wyposażenia lokalnego, dostępności lub łączności.

Cyfryzacja może przynieść korzyści społecznościom wiejskim na wiele sposobów, ale wymaga to szybkiej i niezawodnej łączności szerokopasmowej.

Zgodnie z badaniem Wspólnego Centrum Badawczego (JRC) pt. „Nowe perspektywy na dysproporcje terytorialne”pojęcie „pojedynczych miejsc” jest „przestrzennie zakorzenione i identyfikuje wiele miejsc, które są podatne na zagrożenia pod względem braku lub niewystarczającego lokalnego wyposażenia, dostępności lub łączności”. W badaniu przedstawiono interdyscyplinarne podejście służące tworzeniu w pełni zintegrowanych polityk, obejmujące kilka aspektów, takich jak m.in. infrastruktura fizyczna, dostęp do szkół, obiekty kulturalne, uczestnictwo w życiu demokratycznym i integracja migrantów.

Wśród takich wyzwań w badaniu dokładniej przeanalizowano lukę w łączności, stwierdzając, że mieszkańcy takich obszarów mają dostęp do łączy internetowych o połowę prędkości na obszarach miejskich, często poniżej 30 Mb/s. Szybka łączność szerokopasmowa, postrzegana jako infrastruktura krytyczna i usługa kluczowa, mogłaby pomóc w rozwiązaniu problemu obecnej tendencji wyludniania się obszarów wiejskich i oddalonych poprzez umożliwienie świadczenia innych podstawowych usług w inny sposób niedostępnych online, takich jak praca zdalna, edukacja i opieka zdrowotna. Jak wyjaśniła w wywiadzie wideo Carolina Perpiña Castillo, jedna z autorów badania JRC, cyfryzacja – w ramach podejścia interdyscyplinarnego – może przyczynić się do przekształcenia „pojedynczych miejsc” w nowe miejsca, zwiększając ich atrakcyjność dla obywateli i przedsiębiorstw. Korzystając z cyfryzacji, mieszkańcy obszarów wiejskich mogą odnieść bezpośrednie korzyści i zobaczyć wpływ na ich codzienne życie, na przykład dzięki dostępowi do usług takich jak telemedycyna, e-uczenie się, „inteligentne” zarządzanie gospodarstwem i telepraca.

Aby wesprzeć i przyspieszyć rozwój niezawodnej, szybkiej infrastruktury szerokopasmowej dla wszystkich obywateli, aby zapewnić lepszy dostęp do możliwości cyfrowych dla obszarów wiejskich i oddalonych, UE współpracuje z państwami członkowskimi i regionami za pośrednictwem sieci europejskich biur kompetencji w zakresie łączności szerokopasmowej (BCO) i zapewniła państwom członkowskim i promotorom projektów dotyczących sieci szerokopasmowych szereg instrumentów finansowania (ogólny przegląd znajduje się w broszurze „Finansowanie UE na rzecz sieci szerokopasmowych 2021–2027”). W długoterminowej wizji UE dla obszarów wiejskich oraz w pakcie na rzecz obszarów wiejskich określono ponadto cele i plan działania Komisji Europejskiej na rzecz zapewnienia, aby obywatele w społecznościach wiejskich i oddalonych mieli równy dostęp do możliwości i dobrej jakości życia, jak na obszarach miejskich.

Wywiad ten został sfilmowany w ramach prac sieci BCO mających na celu zwiększenie świadomości na temat wsparcia UE na rzecz wdrażania szybkich łączy szerokopasmowych oraz wymianę dobrych praktyk w zakresie projektów dotyczących sieci szerokopasmowych. Więcej wywiadów w Bibliotece Sieci BCO YouTube oraz więcej dobrych praktyk, wiadomości i zasobów dotyczących internetu szerokopasmowego można znaleźć w Bibliotece Sieci BCO.

Więcej informacji