Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Event report | Publikacja

Komisja Europejska podczas Tygodnia IoT 2022

Eksperci z branży i środowisk akademickich zebrali się w czerwcu na konferencji w Dublinie, aby omówić internet rzeczy i przyszłość przetwarzania danych na obrzeżach sieci, w tym tendencje w zakresie platform cyfrowych i normalizacji, sektorowe przestrzenie danych, technologie internetu rzeczy na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz współpracę transatlantycką.

Banner of the IoT Week event

Tydzień internetu rzeczy, organizowany co roku przez Forum IoT, zapewnia ekspertom z przemysłu i środowiska akademickiego platformę do dyskusji na temat strategicznej roli internetu rzeczy w cyfryzacji naszej gospodarki i naszego społeczeństwa. Od 20–23 czerwca 2022 r. ponad 380 prelegentów i prawie 700 uczestników z 49 krajów mogło zebrać się ponownie fizycznie, tym razem w Irlandii, po tym jak zeszłoroczne wydarzenie stało się całkowicie wirtualne ze względu na ograniczenia związane z COVID-19.

Przedstawiciele Komisji organizowali liczne sesje konferencyjne i uczestniczyli w nich, co wywołało dyskusję na temat strategicznego ukierunkowania na zrównoważony internet rzeczy, normalizację i bezpieczeństwo. Sesje te nadały silny impuls polityce danych, przestrzeniom danych i rynkom danych, przy wsparciu sojuszu na rzecz innowacji w zakresie internetu rzeczy (AIOTI) i stowarzyszenia ds. wartości dużych zbiorów danych (BVDA).

Aby Europa mogła utrzymać swoje atuty w kontinuum informatycznym, musi stworzyć przyszłe europejskie platformy internetu rzeczy i brzegów, które są kierowane przez społeczność i otwarte. W dniu 22 czerwca odbyła się sesja inauguracyjna poświęcona nowemu klastrze 6 metaoperacyjnych działań w zakresie badań naukowych i innowacji (RIA) – ICOS, Fluidos, NEMO, nebulous, Aeros i NEPHELE – oraz 3 działaniom koordynacyjnym i wspierającym (CSA) – OpenContinuum, Unlock -CEI i HiPEAC – w domenie chmury obliczeniowej-IoT, które otrzymały 64 mln EUR ze środków UE i rozpoczęły się w dniu 1 września (począwszy od 1 czerwca i 1 grudnia, HiPEAC i HiPEAC). Podczas sesji omówiono również uruchomienie nowego portalu internetowego eucloudedgeiot.eu działającego jako platforma wspierająca ekosystem programu „Horyzont Europa” i propagująca możliwości otwartych zaproszeń do składania wniosków i projektów pilotażowych na dużą skalę.

Poza 115 sesjami konferencyjnymi rejestrujący mogli zapoznać się z różnymi innymi finansowanymi przez UE inicjatywami w zakresie badań naukowych i innowacji prezentującymi swoją pracę w przestrzeni wystawowej Tygodnia IoT, otwartej przez irlandzkiego ministra stanu Ossian Smyth Partii Zielonych, w tym projektów takich jak Demeter, GateKeper, InterConnect,NGIoT, OpenDEI i VEDLIoT.

Zasilanie do krawędzi

Dyrektor ds. przyszłych sieci O’Donohue, reprezentujący Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii (DG CONNECT), przedstawił na ceremonii otwarcia wydarzenia globalną wizję UE dotyczącą internetu rzeczy. W kontekście geopolitycznym, przed którym stoi obecnie Europa, podkreślił potrzebę wzmocnienia naszej suwerenności technologicznej i zmniejszenia naszych zależności w niektórych krytycznych obszarach. Aby sprostać tym wyzwaniom, Komisja nadal realizowała swoje priorytety cyfrowe, a także inicjowała nowe ambitne inicjatywy.

Pierwszym z nich jest REPowerEU: plan zatrzymania zależności Europy od rosyjskich paliw kopalnych przed 2030 r. poprzez dywersyfikację, oszczędność i przyspieszenie przejścia na czystą energię. Jednocześnie Komisja opracowuje plan działania na rzecz cyfryzacji energetyki, działając jako synergia z REPowerEU. Inteligentny system energetyczny wspierany przez internet rzeczy może przynieść korzyści w zakresie efektywności energetycznej konsumentom poprzez zapewnienie narzędzi umożliwiających zrozumienie zużycia, produkcji i magazynowania energii oraz zarządzanie nimi w czasach rosnącego udziału odnawialnych źródeł energii, zdecentralizowanej produkcji i pojazdów elektrycznych. Kluczową innowacyjną zasadą internetu rzeczy nowej generacji, która umożliwia ten inteligentny system energetyczny, jest zdecentralizowana inteligencja, działająca jako technika wspomagająca wprowadzanie mocy do brzegu sieci.

Kolejną kwestią poruszoną w europejskim akcie w sprawie czipów jest europejski akt w sprawie czipów. W lutym 2022 r. Komisja przyjęła wniosek o wartości 43 mld EUR w celu wzmocnienia ekosystemu półprzewodników w UE, zapewnienia odporności łańcuchów dostaw i zmniejszenia zależności zewnętrznych. Pozwoli to Europie podwoić swój udział w światowym rynku półprzewodników do 20 % zgodnie z celami UE w zakresie suwerenności technologicznej. Jednym z celów jest stworzenie półprzewodników dla przyszłych inteligentnych czujników i systemów przetwarzania brzegowego, ponownie wspierających paradygmat „moc do brzegu”. W związku z tym Europa musi odgrywać wiodącą rolę w badaniu i wykorzystywaniu pojawiających się paradygmatów, takich jak zdecentralizowane dane wywiadowcze, przetwarzanie romu i przetwarzanie poznawcze.

Ponieważ moc obliczeniowa zbliża się do granicy, przepisy dotyczące danych mają wpływ na przepisy w całym kontinuum obliczeniowym. Komisja przedstawiła ramy prawne na rzecz dobrze prosperującej gospodarki opartej na danych, takie jak akt w sprawie danych, który został przedstawiony Radzie i Parlamentowi w marcu 2022 r., w celu udostępnienia większej ilości danych oraz ustanowienia przepisów dotyczących wykorzystywania danych i dostępu do nich.

Europejska strategia w zakresie danych ma na celu stworzenie jednolitego rynku danych, który zapewni naszą globalną konkurencyjność i suwerenność w zakresie danych. Za pośrednictwem programu „Cyfrowa Europa” Komisja współinwestuje we wdrażanie wspólnych europejskich przestrzeni danych dla sektorów takich jak rolnictwo, energetyka, opieka zdrowotna, produkcja i transport, aby zapewnić dostępność większej ilości danych do wykorzystania w naszej gospodarce i społeczeństwie, przy jednoczesnym utrzymaniu kontroli nad przedsiębiorstwami i osobami fizycznymi generującymi dane.

UE inwestuje w europejską sfederowaną ofertę chmury obliczeniowej, która spełniałaby wysokie standardy ochrony danych, bezpieczeństwa, bezpieczeństwa, efektywności energetycznej i możliwości przenoszenia danych niezbędne do transformacji cyfrowej. Od 2021 r. Komisja inwestuje do 2 mld euro w ramach programów finansowania, takich jak instrument „Łącząc Europę”, „Cyfrowa Europa”, „Horyzont Europa” i NextGenerationEU. Rządy krajowe mają uzupełnić te inwestycje wraz ze swoim zobowiązaniem na rzecz deklaracji państw członkowskich w sprawie chmury obliczeniowej oraz za pośrednictwem Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Współpraca ma kluczowe znaczenie

Te europejskie inicjatywy pokazują, w jaki sposób reagowanie na wyzwania geopolityczne może być okazją do przyspieszenia transformacji ekologicznej i cyfrowej. W tym celu musimy połączyć siły na szczeblu UE i nadal inwestować w budowanie zrównoważonej, konkurencyjnej i suwerennej Europy dla swoich obywateli.

Jednak kluczowe znaczenie ma również współpraca z krajami o podobnych poglądach, które podzielają nasze cele i wartości. Współpraca międzynarodowa może rozpocząć się na wczesnym etapie cyklu rozwoju technologii: 21 czerwca 2022 r., podczas wyłącznej sesji Tygodnia IoT z udziałem amerykańskich prelegentów, UE rozpoczęła nową współpracę w zakresie badań podstawowych między Komisją a amerykańską Narodową Fundacją Nauki, koncentrując się na nowych koncepcjach rozproszonego przetwarzania danych i informacji o próchnicach.

Obie strony uzgodniły kolejne kroki, aby skoncentrować się na badaniach podstawowych nad nowymi koncepcjami rozproszonego przetwarzania danych i rozproszonego wywiadu poprzez ustanowienie CSA w zakresie architektury krajobrazu i pośrednictwa, a także dwustronną współpracę między parami projektów za pośrednictwem partnerów badawczych, a także ustanowienie regularnych warsztatów rotacyjnych (zarówno online, jak i fizycznych) w celu wymiany wiedzy, przy czym pierwsze warsztaty mają się odbyć we wrześniu 2022 r.

Współpraca na etapie przedkonkurencyjnym przyniesie obopólne korzyści wszystkim podmiotom zajmującym się innowacjami po obu stronach Atlantyku i utoruje drogę dla wspólnych norm i struktur przyszłości.

Więcej informacji

Cyfryzacja rolnictwa

Cyfryzacja systemu energetycznego

Cyfryzacja sektora mobilności