Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Policy and legislation | Publikacja

Europejska architektura tożsamości cyfrowej i ramy odniesienia – zarys

Niniejszy zarys zawiera krótki opis rozumienia koncepcji portfela EUDI przez grupę ekspertów eIDAS. Grupa ekspertów eIDAS przyjęła niniejszy dokument 22 lutego 2022 r. i postanowiła opublikować go w celu uzyskania informacji zwrotnych od zainteresowanych stron.

W dniu 3 czerwca 2021 r. Komisja przyjęła zalecenie, w którym wezwała państwa członkowskie do działania na rzecz opracowania zestawu narzędzi obejmującego architekturę techniczną i ramy odniesienia (ARF), zestawu wspólnych norm i specyfikacji technicznych oraz zestawu wspólnych wytycznych i najlepszych praktyk.
W zaleceniu określono, że wyniki te posłużą jako podstawa do wdrożenia rozporządzenia w sprawie europejskich ram tożsamości cyfrowej po jego przyjęciu, bez zakłócania procesu legislacyjnego lub przesądzania o nim w procesie opracowywania zestawu narzędzi. 

Niniejszy zarys zawiera krótki opis rozumienia przez grupę ekspertów eIDAS koncepcji portfela EUDI, w tym:

  • cele portfela EUDI,
  • rola podmiotów ekosystemu,
  • wymogi funkcjonalne i niefunkcjonalne dotyczące portfela oraz
  • potencjalne elementy składowe. 

Zarys jest nieobowiązkowy. Jedynie ostatecznie przyjęte rozporządzenie w sprawie europejskich ram tożsamości cyfrowej oraz akty wykonawcze i delegowane przyjęte na podstawie tej podstawy prawnej będą obowiązkowe. 

Prosimy o zarejestrowanie się na platformie Futurium, aby uzyskać informacje zwrotne na temat zarysu, lub na stronie.pdf dostępnej tutaj.

Pliki do pobrania

European Digital Identity Architecture and Reference Framework – Outline (.pdf)
Pobierz