Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Event report | Publikacja

„Europejskie Forum Mediów Informacyjnych: transformacja przemysłowa” w skrócie

29 listopada 2021 r. Komisja zorganizowała drugą edycję Europejskiego Forum Mediów Informacyjnych, koncentrując się na transformacji przemysłowej tego sektora.

Wydarzenie obejmowało 7 sesji tematycznych odzwierciedlających kluczowe tematy związane z odpornością i transformacją przemysłu, takie jak nowe modele biznesowe i modele przychodów, nowe sposoby angażowania odbiorców, różnorodność, konwergencja mediów, nowe formaty i partnerstwa. 

Zróżnicowana grupa czołowych europejskich dyrektorów mediów z sektora radia, prasy, telewizji i multimediów połączyła się z całej Europy i spoza niej. Głos zabrali równieżkomisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej do spraw wartości i przejrzystości Věra Jourová i posłanka do PE Dace Melbārde. 

Wymiany te uwypukliły zainteresowanie europejskich organizacji medialnych innowacją, łączeniem wysiłków i partnerstwem w celu zachowania publiczności i dochodów. Do sesji dołączyło ponad 500 osób, zarówno w Brukseli, jak i online, aby śledzić sesje, wymieniać się z prelegentami i dzielić się swoimi poglądami. 

Program znajduje się tutaj, zapoznaj się z naszym wyczerpującym sprawozdaniem i zapoznaj się z dyskusjami zawartymi w nagraniach wideo poniżej.

Obejrzyj forum

Otwarcie obrad

18 miesięcy po wybuchu pandemii zmienia się krajobraz medialny. Na czym stoimy w związku z konsumpcją mediów informacyjnych? Jakie są główne decydujące tendencje w tym okresie i jakie są szanse na przyszłość?

Sesja 1: Innowacje mające generować dochody 

W kontekście malejących dochodów ogromne znaczenie ma tworzenie nowych, silnych modeli biznesowych. Jakie są najnowsze innowacje? Co stanie się z dochodami z reklam?

Sesja 2: Budowanie zrównoważonego i niezależnego modelu 

Organizacje medialne muszą opracować nowe strategie w celu osiągnięcia niezależności finansowej. Jakie są obecnie relacje dla niezależnego sektora mediów? Jak znaleźć zrównoważony model w czasach kryzysu?

Sesja 3: Angażowanie społeczności 

W kontekście rosnącej konkurencji wiele organizacji medialnych dostosowuje i na nowo wymyśla swoje relacje ze swoimi odbiorcami, aby je zatrzymać i oferować wysokiej jakości treści, które im mówią. Jakie są ich nowe podejścia?

Sesja 4: Wiadomości, które mówią wszystkim odbiorcom 

W obliczu rosnącego zapotrzebowania na bardziej inkluzywny charakter organizacje medialne stają się coraz bardziej świadome swojej odpowiedzialności i wpływu. W jaki sposób odnoszą się one do różnorodności? W jaki sposób wpisuje się ona w ich modele biznesowe?

Sesja 5: Konwergencja i zaufanie mediów

Z całą pewnością obserwuje się konwergencję mediów i treści w internecie, a także wzajemne połączenia urządzeń. W jaki sposób grupy medialne i podmioty medialne dostosowują się do zmian? W jaki sposób zapewniają one ludziom zaufanie do treści udostępnianych w internecie?

Sesja 6: Opracowanie nowych formatów 

Obywatele coraz częściej korzystają z bardziej wizualnych i interaktywnych formatów internetowych, najczęściej za pośrednictwem platform agregujących wiadomości. W jaki sposób organizacje mediów informacyjnych dostosowują się do tego nowego zapotrzebowania? 

Sesja 7: Partnerstwa i pluralizm mediów 

Różnorodne partnerstwa i modele finansowania mogą oferować podejścia do innowacji i wspierać niezależność organizacji mediów informacyjnych. Do jakich przedsiębiorstw mogą zwrócić się media?

Prezentowanie projektów

Projekty te są wyrazem wysiłków europejskich mediów na rzecz wzmocnienia tego sektora. Prowadzone jest obecnie horyzontalne badanie wykonalności europejskiej platformy wymiany treści oraz konkretny przykład innowacji i współpracy w sektorze radiowym.

Sesja końcowa: Perspektywy 

Rynek europejski jest bardzo zróżnicowany. Oprócz tendencji do konsolidacji mediów różne podmioty regionalne i lokalne nadal dostarczają wysokiej jakości wiadomości naszym społecznościom. Co ma przyszłość? W jaki sposób możemy pogodzić innowacje, konsolidację i pluralizm? 

Informacje ogólne

Komisja angażuje się w regularną wymianę informacji z sektorem mediów informacyjnych za pośrednictwem Europejskiego Forum Mediów Informacyjnych (ENMF), którego celem jest opracowanie innowacyjnej agendy medialnej, która może pomóc sektorowi w rozwoju gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego. Dialog rozpoczął się w marcu 2021 r. pierwszą edycją poświęconą bezpieczeństwu dziennikarzy.

Strony na podobny temat