Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Event report | Publikacja

Sprawozdanie z inauguracji 7. inicjatywy przewodniej planu działania Komisji Europejskiej na rzecz eliminacji zanieczyszczeń

Wydarzenie to stanowiło punkt wyjścia dla informowania szerszego grona odbiorców o działaniach wspólnej grupy roboczej Komisji Europejskiej – Europejskiej Sieci Żywych Laboratoriów (ENoLL) ds. technologii cyfrowych na rzecz zrównoważonego rozwoju, w tym eliminacji zanieczyszczeń.

Enoll and EC Logo

Wydarzenie inaugurujące inicjatywę przewodnią nr 7 planu działania Komisji Europejskiej na rzecz eliminacji zanieczyszczeń odbyło się 4 kwietnia 2022 r.  Wydarzenie to stanowiło punkt wyjścia dla informowania szerszego grona odbiorców o działaniach wspólnej grupy roboczej Komisji Europejskiej – Europejskiej Sieci ŻywychLaboratoriów (ENoLL) ds. technologii cyfrowych na rzecz zrównoważonego rozwoju, w tym eliminacji zanieczyszczeń. Otwarta dla wszystkich, zgromadziła członków platformy zainteresowanych stron na rzecz eliminacji zanieczyszczeń, przedstawicieli żywych laboratoriów z całej UE oraz sygnatariuszy i zwolenników w UE, a także innych zainteresowanych stron. Podczas inauguracji zaprezentowano dobre praktyki określone przez ENoLL w zakresie ograniczania zanieczyszczenia w obszarach takich jak mobilność, energia, gospodarowanie odpadami i zdrowie ludzkie. Zidentyfikowane przykłady dobrych praktyk dotyczyły również metod i narzędzi stosowanych przez żywe laboratoria, traktując priorytetowo te, które są łatwo powielalne, możliwe do przeniesienia i skalowalne przez zainteresowane miasta i społeczności.

Bezpośrednio po inauguracji odbyły się warsztaty z udziałem osób zajmujących się żywymi laboratoriami. Ogólnym celem było wykorzystanie wiedzy fachowej żywych laboratoriów w celu opracowania zaleceń dotyczących tego, w jaki sposób żywe laboratoria mogą wspierać swoje miasta i regiony w przekształcaniu się w ekologię i cyfryzację oraz w jaki sposób mogą one mieć rzeczywisty wpływ na społeczeństwo poprzez wspieranie podejmowania decyzji i kształtowania polityki na rzecz zrównoważonego rozwoju i zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń.

Podczas warsztatów uczestnicy byli podzieleni na 3 grupy (pomieszczenia) i dyskutowali na temat tego, w jaki sposób żywe laboratoria mogą przyczynić się do przyjęcia ekologicznych rozwiązań cyfrowych i przejścia na zerowy poziom zanieczyszczeń. Zebrane odpowiedzi podzielono na następujące kategorie:

 • Test (w środowisku otwartym/rzeczywistym) – przed zainwestowaniem
 • Podejmowanie decyzji w oparciu o dowody i uczenie się regulacyjne
 • Nowe modele zarządzania i nowe modele biznesowe
 • Środowiska współprojektowania w celu określenia barier społecznych
 • Generowanie wiedzy i wspieranie procesu decyzyjnego na szczeblu lokalnym
 • Gromadzenie danych, zarządzanie nimi i ich monitorowanie
 • Wymiana wiedzy między miastami
 • Wspólne projektowanie i wdrażanie rozwiązań
 • Uświadomienie obywatelom i miastom procesu zmiany paradygmatu
 • Eksperymenty w rzeczywistych kontekstach w celu zwiększenia adekwatności i szybkości
 • Gromadzenie dowodów na potrzeby polityki prowadzącej do działań na szczeblu lokalnym/krajowym/unijnym (w tym misji UE)
 • Zmierzyć, co jest rzeczywiście istotne, i zrozumieć, co wszyscy
 • Przyciąganie młodzieży i dzieci do zachęcania do zmian w rodzinach i społeczeństwie
 • Wzmocnienie silnych powiązań i wzajemnych korzyści między środowiskiem a zdrowiem
 • Procesy dematerializacyjne

W trzecim kwartale 2022 r. zaplanowano dwa dodatkowe warsztaty partycypacyjne, aby kontynuować dyskusję i wymianę wiedzy na temat wpływu na środowisko, które można osiągnąć za pomocą działań obejmujących różne dziedziny.

Wyniki tych i przyszłych warsztatów przyczynią się do określenia zestawu zaleceń, które mogą być skierowane do decydentów politycznych, samych żywych laboratoriów oraz miast/regionów, wraz z wykazem kluczowych wskaźników efektywności służących ocenie ich efektywności i skuteczności. Dzięki podnoszeniu świadomości miast na temat korzyści płynących z wykorzystywania żywych laboratoriów, aby stać się ekologicznymi i cyfrowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zaangażowania obywateli, żywe laboratoria są narzędziem wspierającym osiągnięcie celów zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń.