Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Report / Study | Publikacja

Badanie wspierające ocenę skutków zmiany rozporządzenia eIDAS

Niniejsze badanie wspiera Komisję Europejską w ocenie wpływu różnych wariantów strategicznych na przegląd rozporządzenia eIDAS w celu ustanowienia ram prawnych dla wygodnej, powszechnie użytecznej, bezpiecznej i interoperacyjnej tożsamości cyfrowej dla jednolitego rynku cyfrowego.

Badanie przyczynia się do zdefiniowania problemu i uzasadnienia potrzeby interwencji legislacyjnej UE w tej dziedzinie oraz zawiera analizę porównawczą kosztów i korzyści oczekiwanych dla odpowiednich grup zainteresowanych stron, których dotyczą różne warianty strategiczne, a mianowicie: organy publiczne, dostawcy usług internetowych, jednostki oceniające zgodność, dostawcy usług zaufania, dostawcy usług identyfikacji elektronicznej i dostawcy aplikacji portfelowych.

Dane i dowody zgromadzono za pomocą różnych metod: otwarte konsultacje publiczne, ukierunkowane badania i szczegółowe wywiady z udziałem kluczowych zainteresowanych stron w ekosystemie eIDAS w sektorze publicznym i prywatnym. W oparciu o zgromadzone dowody w badaniu sformułowano wnioski i przedstawiono preferowany wariant interwencji ustawodawczej, który należy uznać za istotny wkład we wprowadzenie unijnych ram tożsamości cyfrowej.

Pliki do pobrania

Study to support the IA for revision eIDAS regulation
Pobierz