Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
News article | Publikacja

Instrument „Łącząc Europę” – technologie cyfrowe: Operacyjne platformy cyfrowe

W ramach programu Komisji dotyczącego instrumentu „Łącząc Europę” utworzone zostaną operacyjne platformy cyfrowe w celu pobudzenia cyfryzacji europejskich sieci transportowych i energetycznych.

W dniu 16 grudnia 2021 r. przyjęto wieloletni program prac Komisji Europejskiej na lata 2021–2025 dotyczący wdrażania instrumentu „Łącząc Europę” – technologie cyfrowe. Instrument „Łącząc Europę” – technologie cyfrowe przyczyni się, między innymi, do cyfryzacji transportu i energii poprzez wspieranie wdrażania operacyjnych platform cyfrowych (ODP).

Celem tego tematu jest przyczynienie się do osiągnięcia celów UE w zakresie ochrony środowiska, energii i cyfryzacji poprzez umożliwienie bezpiecznego w cyberprzestrzeni internetu energii i zoptymalizowanego systemu transportu wzdłuż głównych szlaków europejskich. Wsparcie zostanie przeznaczone na modernizację istniejącej infrastruktury energetycznej i transportowej w transgraniczną infrastrukturę cyfrową.

Działające za pośrednictwem sieci komunikacyjnych ODP są fizycznymi i wirtualnymi zasobami ICT, które wspierają przepływ, przechowywanie, przetwarzanie i analizę danych dotyczących transportu i energii. Oczekuje się, że ODP będą opierać się na istniejącej i powstającej europejskiej infrastrukturze w zakresie danych, chmury obliczeniowej i przetwarzania brzegowego oraz łączności, w szczególności tych wspieranych w ramach innych części instrumentu „Łącząc Europę”, programu „ Horyzont Europa” i programu „Cyfrowa Europa”, oraz będą z nimi integrować.

Ich realizacja będzie się opierać na podejściu dwuetapowym: działanie koordynacyjne i wspierające (CSA) opublikowane w dniu 12 stycznia 2022 r. o budżecie w wysokości 4 mln EUR, co potwierdza sytuację i buduje okręg wyborczy, oraz potencjalny projekt prac, który ma zostać wezwany do realizacji w 2024 r., wspierający wdrożenie odpowiednich elementów składowych.

Biorąc pod uwagę, że potencjalne konsorcjum jest zrównoważone wśród odpowiednich grup zainteresowanych stron z sektorów cyfrowego, energetycznego i mobilności, cztery etapy umowy o podziale kosztów, które mają zostać wdrożone, to:

  • Badanie rozpoznawcze w celu przygotowania poziomu bazowego i określenia przypadków użycia energii i mobilności;
  • Studium wykonalności w sześciu wybranych przypadkach;
  • Szczegółowe przygotowania do trzech spraw umieszczonych na krótkiej liście;
  • Pomoc dla projektów wynikających z planowanego zaproszenia do składania wniosków.

Termin składania wniosków dotyczących cyfrowego zaproszenia do składania wniosków w ramach instrumentu „Łącząc Europę” upływa 21 marca 2023 r. o godz. 17:00 czasu środkowoeuropejskiego.

 

Więcej informacji

Zaproszenie do składania wniosków