Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Digibyte | Publikacja

Komisja uruchamia stronę internetową w celu monitorowania przyjmowania kluczowych norm internetowych w całej UE

Komisja uruchomiła stronę internetową w celu monitorowania wdrażania kluczowych norm internetowych.

Search bar looking for key internet standards

24 listopada 2022 r. Komisja uruchomiła stronę internetową poświęconą monitorowaniu wdrażania norm internetowych.

Jest to zgodne z zobowiązaniem do pracy na rzecz wspierania wdrażania norm bezpieczeństwa internetu zapowiedzianymi w strategii UE w zakresie cyberbezpieczeństwa z 2020 r. oraz z zapowiedzią planu dotyczącego strony internetowej służącej monitorowaniu w strategii normalizacji na 2022 r.

Strona zawiera szczegółowe informacje na temat obecnego poziomu wdrożenia w całej UE zestawu uzgodnionych na szczeblu międzynarodowym norm internetowych. Te normy internetowe uznaje się za niezbędne do zapewnienia otwartości, interoperacyjności i cyberbezpieczeństwa komunikacji internetowej.

Na stronie internetowej skupiono się na następujących pięciu kategoriach norm internetowych:

  1. Przeglądanie – protokół transferu Hypertekstu
  2. Trasa – wspólnie uzgodnione normy dotyczące planu bezpieczeństwa
  3. E-mailing – nowoczesne normy bezpieczeństwa poczty elektronicznej
  4. Nazewnictwo – system nazw domen
  5. Adresowanie – protokół internetowy wersja 6

Monitorowanie wdrażania tych norm umożliwi Komisji i państwom członkowskim promowanie dobrych praktyk i przyspieszenie ich wdrażania w celu wsparcia unijnej wizji otwartego, globalnego i bezpiecznego internetu.

Obecnie na stronie internetowej dostępnych jest 5 sprawozdań technicznych na temat norm internetowych, opracowanych przez Wspólne Centrum Badawcze Komisji. Strona internetowa będzie aktualizowana co 6 miesięcy wraz z najnowszymi informacjami na temat wdrażania norm internetowych w UE.

Kontekst ogólny

Komunikacja przez internet podlega zestawowi uzgodnionych na szczeblu międzynarodowym norm internetowych. Wraz z postępem technologicznym i rozwojem zagrożeń istotne jest, aby normy te były aktualizowane w celu poprawy bezpieczeństwa w internecie.

Standardy internetowe są uzgadniane przez Grupę Zadaniową ds. Inżynierii Internetowej (IETF) na zasadzie konsensusu. Są one swobodnie udostępniane i rozmieszczane na zasadzie dobrowolności. Wdrożenie najbardziej aktualnych norm pomaga jednak zapewnić bezpieczeństwo i ochronę naszych działań i interakcji w internecie. Obejmuje to ograniczenie naruszeń spamu i prywatności, podejmowanie środków przeciwko kradzieży tożsamości, poprawę bezpieczeństwa przy jednoczesnym przeglądaniu i innych działaniach.

W strategii UE w zakresie cyberbezpieczeństwa na cyfrową dekadę, opublikowanej w grudniu 2020 r., określono cel, jakim jest „przyspieszenie upowszechnienia kluczowych norm internetowych, w tym IPv6 oraz ugruntowanych norm bezpieczeństwa internetu i dobrych praktyk w zakresie DNS, routingu i bezpieczeństwa poczty elektronicznej, z wyłączeniem środków regulacyjnych”.

Na tej podstawie Dyrekcja Generalna ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii (DG CNECT) opracowała badanie ze Wspólnym Centrum Badawczym Komisji (JRC) jako oparty na dowodach wkład w ewentualne dalsze kroki.

Strategia normalizacyjna UE z lutego 2022 r. współtworzyła następnie koncepcję strony internetowej poświęconej monitorowaniu wdrażania norm internetowych, nad którą DG CNECT i JRC rozpoczęły prace. Koncentruje się on na monitorowaniu wdrażania norm uzgodnionych na szczeblu międzynarodowym. Wspiera to pozytywną wizję otwartego, globalnego internetu, który UE popiera i promuje na całym świecie.