Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Press release | Publikacja

Postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego: Komisja wzywa Rumunię do przestrzegania unijnych przepisów dotyczących praw autorskich

Komisja podjęła decyzję o skierowaniu do Rumunii dodatkowego wezwania do usunięcia uchybienia, ponieważ jej przepisy krajowe dotyczące zarządzania prawami do utworów muzycznych są sprzeczne z unijnymi przepisami dotyczącymi praw autorskich.

photo of a person holding a white sheet of paper with copyright sign on it

iStock Photo Getty Images plus

Komisja wszczęła najpierw postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, kierując do władz rumuńskich wezwanie do usunięcia uchybienia 8 grudnia 2017 r., kiedy to zakwestionowała stosowanie obowiązkowego zbiorowego zarządzania prawami autorskimi przy publicznym udostępnianiu utworów muzycznych. Rumunia zmieniła swoje prawodawstwo w styczniu 2019 r., aby przewidywało ono udzielanie licencji zbiorowych ze skutkiem rozszerzonym. Komisja uważa, że zmiana ta nie uwzględnia w pełni stwierdzonego początkowo naruszenia prawa UE. Ponadto nowe przepisy nie są zgodne z art. 12 dyrektywy (UE) 2019/790, który harmonizuje warunki, na jakich państwa członkowskie mogą przewidzieć mechanizmy udzielania licencji zbiorowych ze skutkiem rozszerzonym. Rumuńskie władze mają teraz dwa miesiące na ustosunkowanie się do zastrzeżeń przedstawionych przez Komisję. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o przesłaniu uzasadnionej opinii.

Więcej informacji na temat unijnych przepisów dotyczących praw autorskich: