Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Press release | Publikacja

Akt prawny o usługach cyfrowych: Komisja udziela platformom internetowym i wyszukiwarkom wytycznych dotyczących publikacji numerów użytkowników w UE

Komisja opublikowała dziś niewiążące wytyczne, aby pomóc platformom internetowym i wyszukiwarkom internetowym objętym zakresem aktu o usługach cyfrowych w spełnieniu wymogu zgłaszania numerów użytkowników w UE najpóźniej do dnia 17 lutego 2023 r., a następnie co najmniej raz na sześć miesięcy.

slide with text Digital Services Act

European Commission

Komisja wydaje niniejsze wytyczne, aby pomóc platformom internetowym i wyszukiwarkom internetowym w pytaniach praktycznych dotyczących przepisów aktu o usługach cyfrowych dotyczących wymogu publikowania numerów użytkowników. Jeżeli opublikowane numery użytkowników wskazują, że docierają one do ponad 10 % ludności UE (45 mln użytkowników), Komisja może je uznać za bardzo duże platformy internetowe (VLOP) lub bardzo duże wyszukiwarki internetowe (VLOSE). Oznacza to, że podlegałyby one, odpowiednio, dodatkowym obowiązkom, takim jak przeprowadzanie oceny ryzyka i podejmowanie odpowiednich środków zmniejszających ryzyko, co zostało podkreślone w niniejszym dokumencie.

Akt o usługach cyfrowych, który wszedł w życie 16 listopada 2022 r., jest przełomowym zestawem przepisów UE mających na celu wspieranie bezpieczniejszego i bardziej odpowiedzialnego środowiska internetowego, które ma zastosowanie do wszystkich usług cyfrowych łączących konsumentów z towarami, usługami lub treściami. Nakłada on na platformy internetowe kompleksowe nowe obowiązki w zakresie ograniczania szkód i przeciwdziałania zagrożeniom w internecie, wprowadza silną ochronę praw użytkowników w internecie oraz umieszcza platformy cyfrowe w unikalnych nowych ramach przejrzystości i rozliczalności. 

Więcej informacji