Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
News article | Publikacja

UE wspiera rozwój infrastruktury łączności cyfrowej kwotą 151,3 mln EUR w ramach instrumentu „Łącząc Europę”.

Komisja Europejska wybrała dziś 39 projektów, które otrzymają finansowanie ze środków UE, aby wspierać bezpieczną, chronioną i zrównoważoną infrastrukturę o wysokiej wydajności, w tym sieci gigabitowe i sieci 5G w całej Europie.

Connecting Europe Facility - Digital

European Commission

Łączna kwota dotacji UE w wysokości 151,3 mln EUR zostanie rozdzielona na wyżej wymienione projekty, studia wykonalności lub prace, które zostały wybrane spośród wniosków otrzymanych w ramach pierwszego zaproszenia do składania wniosków w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (CEF Digital).

Zakres finansowanych projektów obejmuje m.in. infrastrukturę sieci 5Gw społecznościach lokalnych i wiejskich oraz wzdłuż głównych europejskich korytarzy transportowych, rozbudowę podmorskich kabli na terytorium Unii lub połączenie UE z państwami trzecimi, a także wdrożenie wzajemnych połączeń infrastruktury chmury obliczeniowej oraz europejskiej infrastruktury usług determinatorów DNS.

Przy wsparciu z instrumentu „Łącząc Europę” – technologie cyfrowe wybrane projekty poprawią europejską infrastrukturę 5G i szkieletową infrastrukturę łączności. Ma to zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia transformacji cyfrowej Europy i unijnych celów w zakresie łączności na następne dziesięciolecie, a mianowicie zapewnienia, aby wszystkie gospodarstwa domowe w UE miały gigabitową łączność, a wszystkie zaludnione obszary były objęte łącznością 5G do 2030 r.

Program finansowania instrumentu „Łącząc Europę” wzmocni również europejskie i międzynarodowe sieci łączności poprzez wspieranie nowych lub modernizowanie istniejącej infrastruktury szkieletowej w UE i we współpracy z państwami trzecimi o podobnych poglądach. Ma to zasadnicze znaczenie dla wzajemnego połączenia zdolności cyfrowych, takich jak chmura, dane i obliczenia, które wpisują się w ambicję UE dotyczącą suwerenności cyfrowej.

W programie prac w zakresie technologii cyfrowych w ramach instrumentu „Łącząc Europę” przewidziano więcej zaproszeń do składania wniosków. Drugie zaproszenie do składania wniosków jest obecnie otwarte, a jego budżet wynosi 277 mln EUR. Aby zgłosić swoją kandydaturę, odwiedź tę stronę.

Kontekst ogólny

Dzięki planowanemu budżetowi wwysokości do 2 mld EUR do 2027 r. instrument „Łącząc Europę” – technologie cyfrowe będzie wspierał transformację cyfrową i cele cyfrowej dekady Europy w zakresie łączności stacjonarnej i mobilnej. Jest on częścią instrumentu „Łącząc Europę”, który wspiera inwestycje w transeuropejskie sieci cyfrowe, transportowe i energetyczne o wartości 33,7 mld EUR w latach 2021–2027.

Więcej informacji

Instrument „Łącząc Europę” – drugie zaproszenia do składania wniosków

Instrument „Łącząc Europę” – technologie cyfrowe