Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
News article | Publikacja

Warsztaty UE-USA na temat sztucznej inteligencji i cyfrowych bliźniaków umożliwiają ściślejszą współpracę

A globe with EU and US flags

European Commission

Warsztaty, które odbyły się online w dniach 26 i 27 czerwca, zostały zorganizowane w kontekście niedawno podpisanego porozumienia administracyjnego UE-USA w sprawie AI. Warsztaty stanowiły platformę dyskusji i wymiany wiedzy między decydentami politycznymi, naukowcami i badaczami, podkreślając potencjał transformacyjny cyfrowych bliźniaków jako narzędzia polityki pozwalającego wykorzystać siłę sztucznej inteligencji do podejmowania decyzji opartych na dowodach. Warsztaty, ściśle powiązane z unijną inicjatywą „Kierunek Ziemia” i podobnymi wysiłkami w Stanach Zjednoczonych, koncentrowały się na określeniu konkretnych celów współpracy i kolejnych kroków dotyczących szeregu konkretnych tematów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania. Warsztaty stanowiły ważny krok we współpracy między UE a USA w zakresie najnowocześniejszych technologii, takich jak sztuczna inteligencja i cyfrowe bliźniaki systemu Ziemi na rzecz przystosowania się do zmiany klimatu.

W uwagach wstępnych Thomas Skordas, zastępca dyrektora generalnego Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii (CNECT), oraz dr Michael Morgan, zastępca sekretarza ds. handlu ds. obserwacji i gotowości środowiska (NOAA) amerykańskiej Krajowej Administracji Oceanicznej i Atmosfery (NOAA), podkreślili znaczenie współpracy w zakresie inicjatyw dotyczących skutków zmiany klimatu. Obie strony podkreśliły wspólne zobowiązanie do współpracy na rzecz rozwoju zrównoważonych i innowacyjnych rozwiązań za pośrednictwem sztucznej inteligencji i cyfrowych bliźniaków dla systemów ziemskich.

W trakcie warsztatów ponad 60 uczestników omawiało kwestie dotyczące czterech wstępnie określonych tematów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania:

  1. Dostęp do danych, ich wykorzystanie i wymiana
  2. Zasoby obliczeniowe dla AI/Cyfrowe bliźniaki
  3. Współpraca w zakresie ram i oprogramowania AI/Cyfrowe bliźniaki
  4. Zapewnienie wpływu na dobro publiczne

Uczestnicy wymienili również poglądy na temat wyzwań technicznych, prawnych i etycznych związanych z rozwojem cyfrowych bliźniaków nauki o Ziemi, a także na temat znaczenia zaangażowania użytkowników poprzez wspólne projektowanie i współpracę.

Uczestnicy warsztatów uznali pilną potrzebę współpracy w ramach inicjatyw dotyczących cyfrowych bliźniaków systemu Ziemi.  Podczas warsztatów zaproponowano utworzenie wspólnoty praktyków skupiającej się na wymianie informacji o krytycznym znaczeniu w bardzo dynamicznym środowisku. Uczestnicy uznali potrzebę kompleksowej współpracy w zakresie wspólnych praktyk w zakresie wymiany danych i dostępu do nich, rozwoju modeli i przekazywania prognoz. Aby zająć się kluczowymi tematami, takimi jak wpływ, twórczość dla społeczeństwa, niepewność i informowanie o ryzyku, zorganizowane zostaną szerzej zakrojone warsztaty w celu omówienia wspólnych strategii i zbadania wspólnych przypadków użycia, aby to ułatwić.

Wskazane kolejne kroki odzwierciedlają wspólne wysiłki partnerów UE i USA, wykorzystując porozumienie administracyjne UE-USA w sprawie sztucznej inteligencji oraz dyskusje na forum Rady ds. Technologii i Handlu (TTC). Stanowią one inspirujący przykład globalnej współpracy w rozwiązywaniu jednego z największych wyzwań naszych czasów.