Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Digibyte | Publikacja

Europa zwiększa inwestycje w badania 6G i wybiera 35 nowych projektów o wartości 250 mln euro

Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Inteligentnych Sieci i Usług (Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Inteligentnych Sieci i Usług) wybrało swój pierwszy portfel 35 projektów w zakresie badań naukowych, innowacji i prób, aby umożliwić ewolucję ekosystemów 5G i promować badania 6G w Europie. Dzięki łącznemu finansowaniu tego nowego portfela w wysokości około 250 mln EUR w ramach programu „Horyzont Europa” celem jest zbudowanie najwyższej klasy europejskiego łańcucha dostaw zaawansowanych systemów 5G i stworzenie europejskich zdolności technologicznych 6G.

Two dice faces showing 5G evolving into 6G

Panuwat Dangsungnoen

W wyniku oceny wniosków złożonych w ramach pierwszego zaproszenia Wspólnego Przedsięwzięcia UE na rzecz Inteligentnych Sieci i Usług (SNS) wybrano łącznie 35 projektów w zakresie badań naukowych i innowacji. Uruchomienie nastąpiło w następstwie formalnej decyzji Rady Zarządzającej SNS z lipca i dzisiejszej prezentacji portfela na forum grupy przedstawicieli państw SNS (SRG).

Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Inteligentnych Sieci i Usług ma na celu wzmocnienie wiodącej pozycji Europy w opracowywaniu i wdrażaniu technologii sieciowych nowej generacji, a także urządzeń i usług podłączonych do sieci poprzez ambitny plan działania w zakresie badań naukowych i innowacji oraz solidny program wdrażania. Ponadto przyczynia się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ na rzecz zrównoważonej, odpornej i neutralnej dla klimatu infrastruktury sieciowej i usług sieciowych.

W ramach projektów w zakresie badań naukowych i innowacji opracowane zostaną inteligentne komponenty, systemy i sieci łączności dla 6G, kierując się zarówno ścieżką ewolucyjną dzięki dalszym ulepszaniu zaawansowanych technologii 5G, jak i bardziej rewolucyjną ścieżką dzięki zbadaniu korzyści płynących z obiecujących czynników technologicznych. W ramach inicjatyw w zakresie walidacji technologii opracowane zostaną eksperymentalne infrastruktury SNS oraz przeprowadzone zostaną zakrojone na szeroką skalę badania i projekty pilotażowe SNS w kilku sektorach biznesu i przemysłu, takich jak media, przemysłowy internet rzeczy, energetyka, budownictwo, motoryzacja, e-zdrowie, kultura, rolnictwo i edukacja.

Przegląd portfela projektów

Strumień A – Inteligentne komponenty, systemy i sieci łączności dla systemów rozwoju średnioterminowego 5G.

Siedem (7) projektów w ramach tego strumienia (BeGreen, 5G-STARDUST, SEASON, 6Green, verge, NANCY, ACROSS) podąża ewolucyjną ścieżką rozwoju sieci 6G. Wybrane projekty wykazują komplementarność i zostały wybrane w taki sposób, aby stworzyć pełny obraz systemu. Poruszane tematy badawcze obejmują energooszczędne sieci radiowe, adaptacyjne otwarte sieci RAN, zintegrowane sieci 5G-Non-Terestrial (NTN), platformy brzegowe oparte na sztucznej inteligencji oraz inteligentne zarządzanie zasobami zapewniające bezpieczeństwo, prywatność i wiarygodność.

Strumień B – Badania na rzecz rewolucyjnego postępu technologicznego w kierunku 6G.

Nacisk kładzie się na nowatorskie technologie, które mają zostać przyjęte w sieciach komercyjnych w perspektywie średnio- i/lub długoterminowej. Tematy badawcze rozpatrywane w dziewiętnastu (19) zachowanych projektach (EINSTEIN6G, ADROIT6G, DESIRE6G, PREDICT-6G, TERA6G, TERRAMETA, 6GTandem, CENTRIC, TIMES, FLEX-SCALE, ETHER, 6G-NTN, SUPERIOT, CONFIDENTIAL6G, rigrrous, HORSE, privateer, Hexa-X-II, 6G-SHINE) obejmują m.in. nowatorską architekturę systemów 6G, zaawansowane technologie łączności bezprzewodowej i optycznej, postęp w sieciach pozaziemowych, bezpieczny rozwój ultrawiarygodnych i małookresowych zastosowań łączności (URLLC).

Strumień C – infrastruktury eksperymentalne SNS.

Trzy (3) projekty w ramach strumienia C (6G-sandbox, 6G-BRICKS, 6G-XR) mają na celu rozwój ogólnounijnych platform doświadczalnych, które mogą obejmować obiecujące techniczne czynniki wspomagające 6G w celu ich dalszej walidacji. Kluczowe aspekty projektów to możliwość ponownego wykorzystania i zdolność do rozwoju platform eksperymentalnych w okresie trwania programu SNS. Dostępność i otwartość z dobrze zdefiniowanymi i jasno udokumentowanymi interfejsami technologicznymi i biznesowymi również uznaje się za kluczowe aktywa infrastruktury, która ma zostać rozwinięta.

Wątek D – Badania i piloty SNS na dużą skalę.

Cztery (4) projekty (TARGET-X, TrialsNet, FIDAL, IMAGINE-B5G) wdrażają zakrojone na szeroką skalę badania SNS i projekty pilotażowe o szczególnym charakterze wertykalnym o dużym znaczeniu gospodarczym i społecznym. Celem jest zbadanie i demonstracja technologii 5G/6G, zaawansowanych zastosowań i usług w sektorach wertykalnych, takich jak energetyka, budownictwo, motoryzacja, produkcja, e-zdrowie, kultura i media. Ponadto te zakrojone na szeroką skalę próby mają stać się katalizatorem tworzenia rentownych ekosystemów biznesowych. Projekty w ramach strumienia D obejmują technologie, które są obecnie kluczowymi czynnikami umożliwiającymi tworzenie sieci 6G, takie jak AI/ML, cyberbezpieczeństwo, chmura/edge i zaawansowane rozwiązania w zakresie internetu rzeczy itp.

Portfel projektów obejmuje dwa (2) działania koordynacyjne i wspierające (SNS OPS & SNS ICE) koncentrujące się na wewnętrznych aspektach operacyjnych partnerstwa na rzecz SNS, a także na nawiązywaniu dialogów z inicjatywami UE (np. powiązanymi partnerstwami, inicjatywami krajowymi itp.) oraz na promowaniu wyników i osiągnięć SNS na szczeblu globalnym przy jednoczesnym dążeniu do stworzenia globalnych standardów.

Kontekst ogólny

W listopadzie 2021 r. rozporządzeniem Rady 2021/2085 ustanowiono Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Inteligentnych Sieci i Usług jako podmiot prawny i finansujący, jeden z partnerstw europejskich w celu przyspieszenia transformacji ekologicznej i cyfrowej. Partnerhsip jest kierowany wspólnie przez KE i 6G Smart Networks and Services Industry Association (6G-IA). 6G-IA jest głosem europejskiego przemysłu i badań na rzecz sieci i usług nowej generacji. 6G-IA skupia globalną społeczność branżową zrzeszającą podmioty telekomunikacyjne i cyfrowe, takie jak operatorzy, producenci, instytuty badawcze, uniwersytety, podmioty wertykalne, MŚP i stowarzyszenia ICT.

Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Inteligentnych Sieci i Usług umożliwia łączenie zasobów UE i przemysłu w inteligentne sieci i usługi. Wspiera on również dostosowanie do ustaleń z państwami członkowskimi w zakresie badań i innowacji 6G oraz wdrażanie zaawansowanych sieci 5G. Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Inteligentnych Sieci i Usług wyznacza ambitną misję z budżetem UE w wysokości 900 mln EUR na lata 2021–2027. Sektor prywatny wniesie wkład w postaci co najmniej równych zasobów (tj. 900 mln EUR) na rzecz działań Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Inteligentnych Sieci i Usług.

Wspólne Przedsięwzięcie SNS ma dwie główne zadania:

  • Wspieranie suwerenności technologicznej Europy w obszarze 6G poprzez wdrożenie powiązanego programu badań naukowych i innowacji prowadzącego do opracowania koncepcji i normalizacji około 2025 r.
  • Pobudzenie wdrażania sieci 5G w Europiew celu rozwoju wiodących rynków cyfrowych oraz umożliwienia cyfrowej i ekologicznej transformacji gospodarki i społeczeństwa. W tym celu Wspólne Przedsięwzięcie SNS koordynuje strategiczne wytyczne dotyczące odpowiednich programów w ramach instrumentu „Łącząc Europę”, a w szczególności korytarzy 5G.

Grupa Przedstawicieli Państw (SRG) stanowi zasadniczą część zarządzania wspólnym przedsięwzięciem SNS. Grupa ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji zapewnia wytyczne dotyczące wszystkich kwestii strategicznych, a także wszystkich istotnych działań w ramach partnerstwa. W szczególności zawiera wytyczne dotyczące badań naukowych i innowacji w ramach programu „Horyzont Europa” oraz działań wdrożeniowych w ramach instrumentu „Łącząc Europę” – technologie cyfrowe lub innych programów UE. W jej skład wchodzą przedstawiciele państw członkowskich i państw stowarzyszonych.

Pierwsze zaproszenie do składania wniosków w ramach programu „Horyzont Europa” zostało opublikowane 18 stycznia 2022 r. i zamknięte 26 kwietnia 2022 r. Otwarcie drugiego zaproszenia do składania wniosków w ramach sieci SNS zaplanowano na styczeń 2023 r.