Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Press release | Publikacja

Europejskie portfele tożsamości cyfrowej: Komisja publikuje pierwszy zestaw narzędzi technicznych na potrzeby prototypów

Komisja publikuje dziś pierwszą wersję wspólnego unijnego zestawu narzędzi służących wdrożeniu europejskiego portfela tożsamości cyfrowej (EUDI).

graphic showing bits and bytes and on the forefront the European flag

iStock photo Getty images plus

Ta techniczna podstawa, opracowana przez państwa członkowskie w ścisłej współpracy z Komisją, będzie podstawą do opracowania prototypu portfela, który może być wykorzystywany do testowania w różnych przypadkach użycia.

Zestaw narzędzi uzupełni wniosek ustawodawczy w sprawie wiarygodnej i bezpiecznej tożsamości cyfrowej i stanowi kluczowy pierwszy krok, który umożliwi stworzenie solidnych ram cyfrowej identyfikacji i uwierzytelniania w oparciu o wspólne standardy w całej UE. Jego celem jest zapewnienie wysokiego poziomu zaufania do transakcji cyfrowych w Europie. Państwa członkowskie będą nadal ściśle współpracować z Komisją, aby stale aktualizować zestaw narzędzi.

Wymogi i specyfikacje określone w zestawie narzędzi nie są obowiązkowe dla państw członkowskich do czasu przyjęcia przez współprawodawców wniosku ustawodawczego w sprawie europejskiego portfela tożsamości cyfrowej.

Jednocześnie Komisja wspiera również wielkoskalowe projekty pilotażowe w ramach programu „Cyfrowa”, przeznaczając współfinansowanie w wysokości do 50 mln EUR na zajęcie się priorytetowymi przypadkami użycia portfela, w tym mobilnego prawa jazdy, e-zdrowia, płatności oraz kształcenia/kwalifikacji zawodowych. Oczekuje się, że projekty pilotażowe rozpoczną się w pierwszej połowie 2023 r.

Europejski portfel tożsamości cyfrowej zapewni europejskim obywatelom i przedsiębiorstwom bezpieczny i dogodny sposób identyfikacji się, gdy jest to konieczne do uzyskania dostępu do usług cyfrowych, po kliknięciu przycisku znajdującego się na ich telefonie. Będą mogli bezpiecznie przechowywać i wykorzystywać dane na potrzeby wszelkiego rodzaju usług, takich jak sprawdzanie na lotnisku, wynajem samochodu, otwarcie rachunku bankowego lub zalogowanie się na swoim koncie na dużych platformach internetowych. Ponadto portfel EUDI umożliwi obywatelom przechowywanie danych uwierzytelniających, takich jak mobilne prawo jazdy, licencje zawodowe, e-zdrowie lub poświadczenia edukacyjne.

Więcej informacji