Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Digibyte | Publikacja

Sprawozdania końcowe unijnego obserwatorium gospodarki platform internetowych

Unijne obserwatorium gospodarki platform internetowych, które stanowi podstawę prac politycznych Komisji, przedstawiając niezależne opinie na temat niektórych kluczowych kwestii, które pojawiły się w związku z gospodarką platform, publikuje dziś sprawozdania końcowe grupy ekspertów w następstwie uwag zainteresowanych stron i uwag na temat sprawozdań z postępów, które opublikowano do konsultacji w lipcu 2020 r.

Oprócz informacji zwrotnych od zainteresowanych stron i otrzymanych uwag dalsze prace badawcze umożliwiły ekspertom dalsze doprecyzowanie sprawozdań. W 2020 r. grupa ekspertów skoncentrowała swoje prace na dodatkowym zagadnieniu dotyczącym mocy platform, co stało się coraz bardziej istotne dla debaty politycznej w UE i poza nią. W związku z tym pod koniec pierwszej kadencji grupa ekspertów przedstawia zestaw pięciu dokumentów, które stanowią jej sprawozdanie końcowe.

Sprawozdania te są bardziej szczegółowe:

  • Sprawozdanie w sprawie wskaźników pomiaru i wskaźników gospodarczych, które ma na celu określenie wskaźników, które można by wykorzystać do monitorowania gospodarki platform internetowych do celów kształtowania polityki i dalszych regulacji, oraz zalecenie działań mających na celu udostępnianie danych w obszarach, w których obecnie brakuje takich danych. W sprawozdaniu zasugerowano, że podmioty takie jak agencje statystyczne i stowarzyszenia branżowe powinny gromadzić więcej danych na temat różnych aspektów, takich jak handel prowadzony przez platformy lub obroty generowane na platformach internetowych. Zawiera również sugestie dotyczące nowych, koncepcyjnych podejść do pomiaru wielkości platformy i „danych dotyczących danych” oznaczających sposób monitorowania i pomiaru danych, a także zawiera zalecenia dotyczące danych generowanych przez wewnętrzne procedury rozpatrywania skarg wymagane na mocy rozporządzenia P2B. Niniejsze sprawozdanie pozostało niezmienione w odniesieniu do pierwszej wersji w odniesieniu do ocenianych wskaźników.
  • W sprawozdaniu skoncentrowano się na zróżnicowanym traktowaniu, które ma miejsce, gdy platforma stosuje odmienne warunki wobec użytkowników biznesowych w równoważnych sytuacjach, jako potencjalne źródło „nieuczciwości” w relacjach między platformami a ich użytkownikami biznesowymi w gospodarce platform internetowych. Wprowadza on rozróżnienie między praktykami samoprzyczyniania się, w ramach których platforma traktuje swoją własną działalność zintegrowaną pionowo w sposób preferencyjny w stosunku do działalności konkurentów, a bardziej ogólnymi praktykami zróżnicowanego traktowania, w przypadku gdy co najmniej jeden użytkownik biznesowy jest traktowany korzystniej niż inni użytkownicy. W sprawozdaniu stwierdzono, że należy kontynuować ścisłe monitorowanie sektora i przeprowadzić ukierunkowane badania w celu zbadania wpływu problematycznych praktyk.  W porównaniu z pierwszą wersją niniejszego sprawozdania wprowadzono ograniczoną liczbę edycji.
  • Sprawozdanie na temat danych w ekosystemie platform internetowych zostało rozwinięte w oparciu o projekt sprawozdania z postępu prac. Ustrukturyzowany przegląd, który ma przedstawić, w jaki sposób dane są generowane, gromadzone i wykorzystywane w gospodarce platform internetowych oraz jakie są główne kwestie polityczne w tym zakresie, został dopracowany w oparciu o badania przeprowadzone przez Obserwatorium. Sprawozdanie kończy się określeniem kluczowych kwestii, które zdaniem autorów zasługują na dalszą analizę; podkreśla, że prace obserwatorium na temat danych są nadal w toku, i zaleca, by Obserwatorium kontynuowało prace w tym zakresie po zakończeniu pierwszej kadencji tej grupy ekspertów.
  • Jeżeli chodzi o moc platformy, grupa ekspertów przygotowała dwa uwagi: jednym z nich jest sprawozdanie koncentrujące się ogólnie na sile platform, a drugie studium przypadku koncentrujące się na reklamie internetowej.
    • W pierwszym sprawozdaniu pt. „Ujawnianie martwych punktów w debacie politycznej na tematzasilania platform” podsumowano, za pomocą podejścia multidyscyplinarnego, źródła zasilania platform i wynikające z nich problemy. Platformy przyniosły ogromne innowacje i stworzyły dogodne usługi dla konsumentów, a także ułatwiły przedsiębiorstwom dostęp do rynków, co sprawiło, że niektóre z nich odniosły ogromny sukces. Ten bardzo sukces z biegiem czasu, m.in. ze względu na efekt sieciowy i efekt skali, doprowadził do sytuacji, w której niewiele platform uzyskało bezprecedensową siłę na kilku rynkach i w społeczeństwie w szerszym ujęciu. W tym środowisku nasila się debata na temat skutków tej siły – gospodarczej, np. dla przedsiębiorstw i konsumentów korzystających z platform, ale również szerzej – z perspektywy społecznej. Kryzys związany z COVID-19 jeszcze bardziej uwidocznił istotną rolę odgrywaną przez platformy. W dokumencie grupy ekspertów na ten temat podjęto próbę określenia niektórych z tych kwestii.
    • Po drugie, studium przypadku dotyczące siły rynkowej i przejrzystości w reklamach otwartych jest ilustracją, za pomocą studium przypadku, siły platform na danym rynku.

Informacje o grupie ekspertów unijnego obserwatorium gospodarki platform internetowych i dalsze działania

Unijne obserwatorium gospodarki platform internetowych, które dostarcza informacji na potrzeby prac politycznych Komisji poprzez przedstawianie niezależnych opinii na temat niektórych kluczowych kwestii, które pojawiły się w związku z gospodarką platformową, a jego grupa ekspertów składa się z 15 niezależnych naukowców posiadających wysoki poziom wiedzy fachowej na rynkach platform, posiadających doświadczenie w dziedzinie ekonomii, prawa lub nauk informacyjnych i komunikacyjnych, wspierany jest przez specjalny zespół pracowników Komisji. Ich prace stanowiły również wkład w prace polityczne Komisji i przyczyniły się do stworzenia bazy dowodowej zgromadzonej w sprawozdaniu z oceny skutków towarzyszącym wnioskowi w sprawie kontestowalnych i uczciwych rynków w sektorze cyfrowym (akt o rynkach cyfrowych).

W pierwszym kwartale 2021 r. mandat grupy ekspertów zostanie przedłużony i przedłużony o dwa lata.

Więcej informacji