Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Projects story | Publikacja

Przykłady sukcesów start-upów w Europie

Aby pomóc w zbudowaniu silnego europejskiego ekosystemu, w którym przedsiębiorstwa typu start-up mogą się rozwijać, w ramach programu „Horyzont 2020” w ramach programu „Horyzont 2020” sfinansowano dziewięć projektów. Projekty Startup Europe świadczyły usługi w zakresie przyspieszenia realizacji 770 wybranych przedsiębiorstw typu start-up obejmujących 39 krajów. Radar innowacji wykrył w programie badań naukowych i innowacji o wysokim potencjale innowatorów i zapewnił wsparcie rynkowe dla ponad 500 innowatorów, którzy następnie pozyskali ponad 600 mln EUR finansowania wzrostu.

Program wsparcia inwestycyjnego skierowany był do odpowiednich walut wirtualnych i gotowych do inwestycji przedsiębiorstw typu start-up na potrzeby programu funduszy kapitałowych opartych na sztucznej inteligencji/łańcuchu blokowego w ramach InvestEU.

Europejski projekt start-upów jest komunikowany z ekosystemem w oparciu o oparte na danych wiedzę i tendencje dotyczące przedsiębiorstw typu start-up i scale-up w całej Europie.

Ponieważ projekty te dobiegają końca, z przyjemnością zwracamy uwagę na ich osiągnięcia.

Start-up3

Logo StartUp3

Zgodnie z rzeczywistymi potrzebami rynkowymi celem STARTUP3 było zbudowanie i ułatwienie stworzenia otwartego i opartego na współpracy ekosystemu dla innowacji wykorzystujących zaawansowane technologie o dużym wpływie oraz działanie w charakterze transgranicznego/sektorowego animatora rynku.

Przez cały czas trwania projektu spośród 250 wnioskodawców wybrano 5 największych przedsiębiorstw typu start-up z zakresu zaawansowanych technologii, które będą objęte rocznym programem przyspieszania. Ukończyli oni program, w ramach którego zapewniono zindywidualizowane usługi w zakresie coachingu i poszukiwania.

Ich głębokie technologie zajmują się kluczowymi rynkami i odpowiadają na różnorodne wyzwania, przyczyniając się w ten sposób do budowania cyfrowej i autonomicznej Europy:

  • Sztuczną inteligencję dla technologii medycznej,
  • Internet rzeczy i sztuczna inteligencja na rzecz zrównoważonej żywności i środowiska,
  • Internet rzeczy dla przemysłu 4.0,
  • VR dla środowiska metawersalnego,
  • Przestrzeń kosmiczna i sztuczna inteligencja na rzecz bezpiecznego inteligentnego budynku.

Przyspieszenie rozwoju przedsiębiorstw typu start-up było wspierane przezgrupę korporacyjną STARTUP 3 (15+ korporacje, 6 inwestorów i ponad 15 organizacji wspierających), które śledziły rozwój przedsiębiorstw typu start-up i były zaangażowane w ich mentoring i selekcję.

Od akceleratora do listopada 2021 r. zawarto 135 umów, z czego 65 z klientami, 15+ z partnerami w dziedzinie badań i rozwoju, 15+ z akceleratorami, 10+ z publicznymi organami finansującymi i 10+ z inwestorami prywatnymi. Przedsiębiorstwa typu start-up wprowadziły na rynek ponad 15 produktów i pozyskały 2,6 mln EUR, z czego prawie 1 mln EUR finansowania prywatnego.

Platforma współpracy start-up3 sporządziła mapę 305 podmiotów ekosystemu STARTUP3, co zapewni ciągłość ich współpracy w zakresie przyszłych możliwości innowacji w zakresie zaawansowanych technologii.

Więcej informacji można znaleźć na stronie startup3.eu.

Twitter: @startup3_eu Ω Instagram: @startup3_eu Ω LinkedIn: startup3 Ω Facebook: startup3.Akcelerator

Osoba kontaktowa: Clémence CASTELL (koordynator projektu)

 

X-Europa

X-Europa wsparła rozwój 150 przedsiębiorstw typu start-up z zakresu zaawansowanych technologii i przedsiębiorstw scale-up, rozmieszczonych w sześciu kohortach: Technologie zdrowotne, agroTech, sztuczna inteligencja/uczenie się maszyn, inteligentne miasta i zrównoważony rozwój, technologia kosmiczna i technologia finansowa.

Spośród prawie 700 wnioskodawców z całej Europy wybrane przedsiębiorstwa typu start-up uczestniczyły w sześciomiesięcznym programie działań oferującym szkolenia w zakresie hakowania wzrostu, warsztaty dotyczące gotowości inwestycyjnej i rozwoju biznesu, indywidualne sesje mentorskie, wsparcie na rzecz nawiązywania kontaktów między przedsiębiorstwami i inwestycjami, a także usługi promocyjne.

Przedsiębiorstwa typu start-up miały okazję przedstawić swoje rozwiązania w wielu wydarzeniach technologicznych, w tym wydarzeniach organizowanych przez zespół X-Europa: Projekt Terminal Future of Agritech, konferencja TNW, TechChill, Terminal kosmiczny. Ponadto X-Europa zorganizowała trzy tygodnie przyspieszenia, zbudowała wspólnotę podmiotów z sektora zaawansowanych technologii w krajach Beneluksu, Bałtyku i Wyszehradzie oraz opublikowała wiele artykułów na temat ekosystemów start-upów.

Od początku programu przedsiębiorstwa typu start-up X-Europa pozyskały łącznie ponad 90 mln EUR i wymieniły ponad 200 miejsc pracy.

Więcej informacji można znaleźć na stronie xeurope.eu.

Twitter: @xeuropeproject Ω Instagram: @xeuropeproject Ω LinkedIn: xeurope

Kontakty: Sofia Esteves (koordynatorka projektu)

 

B-HUB dla Europy

B-HUB FOR EUROPE utworzyło europejskie centrum dla przedsiębiorstw typu start-up opartych na łańcuchach bloków we Włoszech, Niemczech, Francji, Rumunii i na Litwie, aby wykorzystać doskonałość technologiczną i wzmocnić zastosowania oparte na łańcuchach bloków w sektorach publicznym i prywatnym. Dzięki mapowaniu zbadano pięć ekosystemów łańcucha bloków.

45 przedsiębiorstwom typu start-up udzielono wsparcia na rzecz rozwoju przedsiębiorstw poprzez ułatwianie połączeń biznesowych i przybliżanie zastosowań blockchain do rynku.

W ciągu 24 miesięcy inicjatywa B-HUB FOR EUROPE przyczyniła się do zwiększenia świadomości na temat technologii blockchain wśród potencjalnych podmiotów przyjmujących (30 sesji szkoleniowych z udziałem ponad 500 uczestniczących organizacji), wsparcia przedsiębiorstw dla przedsiębiorstw typu start-up poprzez świadczenie dostosowanych do potrzeb usług przyśpieszeń typu 190+ oraz 42 możliwości nawiązywania kontaktów prowadzących do umów handlowych, partnerstw technologicznych, rozwoju poC i pilotażu technologii, operacji pozyskiwania funduszy zalążkowych oraz dostępu do finansowania publicznego na szczeblu krajowym i europejskim.

Zebranospostrzeżenia od zainteresowanych stron projektu i ekspertów w celu zasilania otoczenia regulacyjnego na szczeblu UE.

Więcej informacji można znaleźć w b- hub.eu.

Twitter: @B_Hub4eu Ω Facebook: @BHubforEurope Ω LinkedIn: węzeł b dla Europy

Osoba kontaktowa:  Antonella Vulcano (kierownik projektu)

 

INNODEC (Dealflow.eu)

Platforma wyszukiwania innowatora Dealflow.eu została uruchomiona w ramach projektu INNODEC, w ramach którego wykorzystano dane z radaru innowacji. Platforma umożliwia przedsiębiorstwom typu start-up korzystanie z zasobów i wsparcia opartych na najlepszych praktykach oraz ułatwia nawiązywanie kontaktów z inwestorami. Inwestorzy mogą z niego korzystać, aby odkryć najbardziej innowacyjne przedsiębiorstwa typu start-up finansowane przez UE, dostosowane do ich strategii inwestycyjnej i interesów sektorowych.

W trakcie realizacji projektu Dealflow zapewnił również specjalne wsparcie dla ponad 500 przedsiębiorstw typu start-up z całej Europy i pomógł im w pozyskaniu łącznie 645 mln EUR finansowania. Porównując przedsiębiorstwa typu start-up z puli wnioskodawców, wsparcie Dealflow.eu podwoiło szansę na pozyskanie przez przedsiębiorstwo typu start-up rundy finansowania.

Dealflow.eu był również gospodarzem 8 wydarzeń związanych z e-pitchingiem w celu dalszego ułatwienia interakcji między przedsiębiorstwami typu start-up a inwestorami. Łącznie 78 przedsiębiorstw typu start-up zgłosiło swoje innowacje do ponad 800 inwestorów.

Plan Dealflow.eu ma na celu dalszą współpracę z radarem innowacji i usprawnienie platformy nawiązywania kontaktów Dealflow.eu, aby uczynić z niej zasób umożliwiający inwestorom odkrywanie najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw typu start-up w UE.

Więcej informacji można znaleźć na stronie visit dealflow.eu.

Twitter: @DealflowUE Ω LinkedIn: Przepływ transakcji – UE

Osoba kontaktowa: Thijs Povel (koordynator projektu)

 

Mistrzowie skali

Głównym celem liderów skali było uwolnienie pełnego potencjału przedsiębiorstw typu start-up z sektora zaawansowanych technologii poprzez połączenie ich z mentorami, inwestorami i przedsiębiorstwami w całej Europie. W ciągu dwóch lat liderzy scale-up nie tylko zyskali zaufanie wśród najbardziej obiecujących przedsiębiorstw typu start-up z sektora zaawansowanych technologii, ale ich programy umożliwiły im spotkanie i stworzenie synergii.

Mistrzowie scale-up zostali uznani za jednego z trzech zwycięzców nagród Międzynarodowego Stowarzyszenia Parków Naukowych i Obszarów Innowacji (IASP) Inspiring Solutions w 2021 r. Inicjatywa ta przyciągnęła 89 przedsiębiorstw typu start-up w ramach programu gotowości inwestycyjnej. Około 85 inwestorów dołączyło do sieci funduszy venture capital, aniołów biznesu i przedsiębiorców.

W ramach 33 sesji zorganizowanych przez 80 prelegentów i mentorów z Polski, Danii, Hiszpanii i Litwy w ramach inicjatywy „Scal-Up Champions” wzięły udział 100 start-upów z całej Europy. Ponadto, wspierając współpracę między przedsiębiorstwami typu start-up, jej międzynarodowy zespół przyciągnął duże europejskie korporacje, takie jak Pzifer, Cisco, Desigual i inne z całej Europy, do przyłączenia się do liderów scale-up i stawiania ponad 50 wyzwań dla przedsiębiorstw typu start-up wykorzystujących zaawansowane technologie, aby zaoferować potrzebne rozwiązania.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź liderów skali.

YouTube: @ScaleUpChampions Ω LinkedIn: „ScaleUp Champions”

Osoba kontaktowa: Anna Torz (koordynatorka projektu)

 

Uruchomienie DeepTech na rzecz transformacji cyfrowej (DT2)

„DeepTech for Digital Transformation Launchpad” („DeepTech for Digital Transformation Launchpad”) w skrócie: DT2 Invest to program wsparcia inwestycji w nowe dziedziny sztucznej inteligencji (AI) i technologii blockchain, wspierany przez Komisję Europejską.

Główne wyniki DT2 Invest obejmują mapowanie i ocenę obecnego krajobrazu sztucznej inteligencji i łańcucha bloków w Europie oraz podnoszenie świadomości za pośrednictwem specjalnych warsztatów, konsultacji internetowych i kilku sprawozdań, a także tworzenie oferty edukacyjnej online. Wszystkie uzyskane wyniki są dostępne na stronie internetowej DT2.

Wydarzenie zamykające program, które odbyło się w grudniu 2021 r. jako impreza towarzysząca Slush w Helsinkach, zostało zaplanowane w ramach jednego z głównych działań: budowanie powiązań między istniejącymi działaniami KE i EFI a innymi inicjatywami w celu stworzenia dynamicznej ogólnounijnej społeczności inwestorów w zakresie strategicznych technologii cyfrowych. W związku z tym jego głównym celem było konkretnie połączenie innowatorów cyfrowych z inwestorami; oraz oficjalnie uruchomi swój portfel DT2, będący wynikiem całorocznego procesu mapowania, oceny i wyboru portfela najbardziej wydajnych europejskich przedsiębiorstw typu start-up i scale-up w dziedzinie sztucznej inteligencji i łańcucha bloków.

Wpływ wywierany przez DT2 Invest będzie nadal widoczny w dłuższych ramach czasowych. DT2 Portfolio i Massive Open Online Course (MOOC) to dwa strategiczne narzędzia udostępniane społeczności inwestorów i przedsiębiorstw w celu zwiększenia świadomości i wiedzy na temat sztucznej inteligencji i łańcucha bloków oraz zmniejszenia przepaści między inwestorami prywatnymi a przedsiębiorstwami typu start-up wysokiej jakości.

Więcej informacji można znaleźć na stronie DT2Invest.

YouTube: DT2 Invest Launchpad Ω LinkedIn: DT2 Launchpad Invest Launchpad

Osoba kontaktowa: Valentina Grillea (koordynator projektu)

 

Europejskie przedsiębiorstwa typu start-up

W ciągu ostatnich dwóch lat projekt „ European Startups” prowadzony przez Dealroom i selekcjonowany zapewnił Komisji Europejskiej, decydentom politycznym UE-27 i zainteresowanym podmiotom ekosystemu technologii wspólny punkt odniesienia i pomiar europejskich centrów technologicznych, a także wspierał oparte na dowodach kształtowanie polityki w zakresie przedsiębiorczości i innowacji.

Osiągnięto to dzięki opracowaniu ciągłych danych i spostrzeżeń w czasie rzeczywistym na europejskiej platformie danych dotyczących przedsiębiorstw typu start-up, popartym 10 sprawozdaniami i ośmioma wydarzeniami, a także dzięki szkoleniu decydentów politycznych w zakresie danych i narzędzi przemysłu technologicznego. Europejskie przedsiębiorstwa typu start-up wykorzystano do opracowania wielu elementów polityki krajowej i ponadnarodowej, w tym unijnych celów dotyczących przedsiębiorstw typu start-up i jednorożców w następnym dziesięcioleciu.

W ramach projektu przedstawiono najbardziej obiecujące unijne centra zaawansowanych technologii, przekształcono się w zdecentralizowane finanse, zmierzono wkład przedsiębiorstw typu start-up w tworzenie miejsc pracy i uzyskano nieocenione, wyjątkowe informacje zwrotne od przemysłu w szczytowym okresie pandemii. Zapewniając przejrzystość danych i pełniąc rolę zaufanego podmiotu w centrum przemysłu, projekt przyczynił się do wyrównania warunków działania w zakresie innowacji oraz zwiększenia ogólnoeuropejskiej sieci kontaktów i współpracy między przedsiębiorstwami typu start-up, inwestorami, uniwersytetami i przedsiębiorstwami.

Prace prowadzone przez Dealroom i selekcjonowane przyczyniły się do wzbudzenia w państwach członkowskich UE-27 poczucia pilnej potrzeby w zakresie przedsiębiorczości i innowacji. Intuicyjne spostrzeżenia, zaufane dane i istotne wydarzenia uwypukliły szybko zmieniające się mocne strony i zaradziły kluczowym słabościom przemysłu w konstruktywny i ukierunkowany na rozwiązania sposób.

Odwiedź europejskie przedsiębiorstwa typu start-up, aby uzyskać więcej informacji.

Twitter: European Startups.co Ω LinkedIn: Dealroom.co

Osoba kontaktowa: Yoram Wijngaarde (koordynator projektu)

 

Media Motor Europe

Od stycznia 2020 r. do grudnia 2021 r. MediaMotor Europe ogłosiła 3 otwarte zaproszenia w celu wybrania 20 start-upów na coach na 6 miesięcy. Łącznie 60 przedsiębiorstw typu start-up z ponad 20 państw UE otrzymało wsparcie od 18 trenerów, którzy poprowadzili przedsiębiorstwa typu start-up w indywidualnych sesjach w trzech cyklach wsparcia. Zorganizowano łącznie 240 sesji szkoleniowych, 33 warsztaty poświęcone konkretnym zagadnieniom zorganizowanym przez ekspertów branżowych i 25 organizacji medialnych, które zarejestrowały się, aby poznać start-upy i śledzić swoją podróż.

Dokonano łącznie 289 zgłoszeń dotyczących klientów. Klienci ci obejmują nadawców medialnych, przedsiębiorstwa medialne i inne przedsiębiorstwa typu start-up.

Podczas imprez takich jak Mediatech on Stage, przyszły Tydzień Media City Bergen, Media Fast Forward by VRT i Slush zorganizowano 123 możliwości. Łącznie 61 inwestorów zostało skojarzonych między przedsiębiorstwami typu start-up a inwestorami.

Przedsiębiorstwo typu start-up United Robots pozyskało 1,5 mln EUR finansowania w ramach rundy A. Start-up Musicube pozyskał finansowanie zalążkowe B. 8 z uczestniczących przedsiębiorstw typu start-up zostało wybranych w pierwszym otwartym zaproszeniu do składania wniosków w ramach projektu STADIEM, co stanowi kolejny krok po MediaMotorEurope. STADIEM jest projektem współtworzejącym z organizacjami medialnymi, dysponującym dostępnymi środkami finansowymi.

Więcej informacji można znaleźć w mediamotoreurope.eu.

Twitter: @MediaMotorEU Ω Instagram: @mediamotor_project Ω LinkedIn: mediamotoreurope Ω Youtube: MediaMotorEurope

Osoba kontaktowa: Clélia Twagirayesu (koordynator projektu)

 

Scaleup4Europe

Najistotniejsze osiągnięcia projektu Scaleup4Europe można zmierzyć za pomocą indywidualnego wsparcia na rzecz zwiększenia skali coachingu. Doprowadziło to do udanych transakcji biznesowych, takich jak konkretne handlowe lub strategiczne interakcje na większą skalę przedsiębiorstwa lub dostęp do dalszego rozszerzania programów wsparcia. Głównym celem projektu było pokonanie jednej z najtrudniejszych przeszkód stojących przed młodymi przedsiębiorcami – wspieranie dostępu do decydentów przedsiębiorstw poza ich rynkiem krajowym w celu pomyślnego rozszerzenia działalności za granicę.

Wszystkie laboratoria uruchomiły swoje programy wsparcia i pomyślnie zrealizowały 5 zaproszeń do składania wniosków dotyczących konkretnych technologii wertykalnych i wyzwań w obszarze inteligentnego regionu, technologii zdrowotnej, produkcji Agile i AgriTech. Łącznie zidentyfikowano 311 przedsiębiorstw typu start-up i scale-up, z których 75 zostało włączonych do laboratoriów scale-up. Ponadto 26 przedsiębiorstw scale-up otrzymało wsparcie w postaci transakcji transgranicznych, znalezienia nowych klientów, ustanowienia projektów pilotażowych lub zamknięcia inwestycji finansowej.

Innym istotnym wpływem jest zwiększenie wzajemnych powiązań między pięcioma wiodącymi ekosystemami wspierającymi przedsiębiorstwa typu start-up w spójnym regionie środkowo-południowym Europy Wschodniej. Wszyscy partnerzy działają wspólnie jako jedna duża zintegrowana sieć europejskich przedsiębiorstw typu start-up, wspierająca ich ekspansję za pomocą wielu trwałych mechanizmów integracji. Integracja ta znacznie zwiększa zasięg i skuteczność – dziś i w przyszłości.

Więcej informacji można znaleźć na stronie scaleup4.eu.

LinkedIn: Scaleup4europe

Osoba kontaktowa: Lars Holstein (koordynator projektu)