Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Press release | Publikacja

Rada ds. Handlu i Technologii: Na posiedzeniu inauguracyjnym uzgodniono ważne cele i określono obszary przyszłej współpracy UE-USA

Na pierwszym posiedzeniu Rady ds. Handlu i Technologii (TTC) w Pittsburghu UE i USA uzgodniły konkretne rezultaty i zarysowały przyszły zakres prac. W szczególności UE i USA zobowiązały się do ścisłej współpracy w zakresie wspólnych priorytetów, takich jak kontrola wywozu, monitorowanie inwestycji zagranicznych, krytyczne i powstające normy technologiczne, w tym sztuczna inteligencja, oraz bezpieczne łańcuchy dostaw, w tym w zakresie półprzewodników. Uzgodnili również, że będą współpracować w ważnych kwestiach dotyczących światowego handlu, takich jak wyzwania związane z gospodarkami nierynkowymi oraz związanymi z handlem kwestiami klimatycznymi i środowiskowymi, a także unikanie zbędnych barier handlowych dla nowych technologii i promowanie podstawowych praw pracowniczych.

graphic with the flags of the United States and Europe

iStock photo Getty Images plus

Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca wykonawcza do spraw Europy na miarę ery cyfrowej, powiedziała:

Wraz z Radą ds. Handlu i Technologii dajemy nowe życie naszym stosunkom opartym na naszych wspólnych wartościach demokratycznych. Pomoże to w stymulowaniu transformacji cyfrowej naszych gospodarek, pobudzeniu handlu i inwestycji oraz budowaniu odpornych i zrównoważonych łańcuchów dostaw. Razem możemy zadbać o to, by nowe technologie były opracowywane i wdrażane w taki sposób, aby bronić naszych wartości i wspierać nasze wysiłki na rzecz przeciwdziałania kryzysowi związanemu ze zmianą klimatu. 

Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący wykonawczy do spraw gospodarki służącej ludziom, powiedział:

Pierwsze posiedzenie TTC stanowi nowy rozdział naszych stosunków transatlantyckich. UE i USA zobowiązały się dziś do szybkiego działania na rzecz wspólnego kształtowania norm i przepisów, które będą wspierać nasze przedsiębiorstwa, pracowników i konsumentów w XXI wieku. Chodzi o to, by technologia mogła lepiej zmienić nasze życie, stosując odpowiednie wartości i kontrole. Oraz ściślejszą współpracę w celu sprostania wyzwaniom w zakresie wzajemnego handlu. Będziemy teraz kontynuować te prace wraz z szerokim gronem zainteresowanych stron.

Na pierwszym posiedzeniu TTC określono również jasne programy prac dla każdej z 10 grup roboczych TTC. Przyszłe posiedzenia skupią się na określeniu ambicji w równie ważnych obszarach, takich jak zarządzanie danymi i platformy technologiczne, czyste technologie, dostęp MŚP do technologii cyfrowych, bezpieczeństwo ICT i konkurencyjność oraz zwalczanie niewłaściwego wykorzystywania technologii. Pełne wspólne oświadczenie jest dostępne w internecie. Więcej informacji można znaleźć w nocie informacyjnej dotyczącej pierwszego posiedzenia oraz w ogólnym zestawieniu informacji na temat Rady ds. Handlu i Technologii.

Więcej informacji na temat cyfryzacji w Radzie ds. Handlu i Technologii