Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Europejska strategia 5G w cyfrowej dekadzie

Komisja wyznaczyła nowe cele strategiczne dotyczące wdrożenia sieci 5G w cyfrowej dekadzie jako podstawę cyfrowej i ekologicznej odbudowy.

Dowiedz się więcej o cyfrowej dekadzie
fix-empty

Pandemia COVID-19 zwiększyła świadomość społeczną na temat potrzeby zaawansowanej łączności. Bez takiej łączności wiele administracji, przedsiębiorstw i placówek oświatowych nie byłoby w stanie kontynuować działalności. Pandemia uwypukliła ogromny potencjał łączności dla przyszłości naszej gospodarki.

Komisja określiła europejskie podejście do gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego, uwzględniając strategiczne znaczenie transformacji cyfrowej. W komunikacie „Europejski sposób na cyfrową dekadę” do 2030 r. przedstawiono to podejście.

Cele 5G na cyfrową dekadę: w co najmniej jednym dużym mieście we wszystkich państwach UE do końca 2020 r.; na obszarach zaludnionych i szlakach transportowych do końca 2025 r.; na wszystkich obszarach zaludnionych do końca 2030 r.

5G odegra kluczową rolę w dotarciu do jednego z głównych punktów docelowych przez kompas cyfrowy: bezpieczna i zrównoważona infrastruktura cyfrowa. Komisja proponuje podniesienie poziomu ambicji na szczeblu UE w zakresie wdrażania infrastruktury 5G. Jego celem jest zapewnienie, aby do 2030 r. wszystkie europejskie gospodarstwa domowe były objęte siecią gigabitową, przy czym wszystkie obszary zaludnione objęte są siecią 5G. Strategia ma również na celu wdrożenie co najmniej 10 000 neutralnych dla klimatu, wysoce bezpiecznych węzłów brzegowych w tym samym okresie.

W tym kontekście Komisja dokonuje przeglądu europejskiej strategii 5G określonej w planie działania na rzecz sieci 5G z 2016 r.

Sieci 5G są obecnie wdrażane w wiodących regionach świata. Podczas gdy większość krajów UE uruchomiła komercyjne usługi 5G, przydział widma i rozmieszczenie sieci nie są tak szybkie, jak w wiodących krajach, takich jak Korea Południowa i USA.

Europa przejęła jednak wiodącą rolę w rozwijaniu ekosystemów przemysłowych 5G dzięki ambitnym inwestycjom próbnym oferującym ogromne nowe możliwości rynkowe. W tym kontekście kluczowe znaczenie będzie miało budowa wiodących rynków 5G. A ponieważ inwestycje w badania i innowacje w przemyśle mają tendencję do przenoszenia się tam, gdzie rynki są bardziej zaawansowane.

Jednym z obszarów o dużym potencjale dla takiego wiodącego rynku jest 5G Connected and Automated Mobility (CAM). Program cyfrowy w ramach instrumentu „Łącząc Europę” powinien wspierać wdrażanie korytarzy 5G dla CAM. Pozwoli to odblokować ten ekosystem w Europie w następstwie strategicznego programu wdrażania opracowanego przez szeroką gamę zainteresowanych stron.

Po stronie podaży ważnym czynnikiem sukcesu jest stworzenie i wykorzystanie takich możliwości, aby Europa mogła być standardem w 6G i powiązanych dziedzinach technologii.

Po pierwsze, podmioty europejskie mogą pomóc w zapewnieniu definiowania nowych standardów technologii sieciowych zgodnie z europejskimi wartościami, takimi jak ochrona danych lub podejścia ukierunkowane na człowieka.

Po drugie, muszą one kształtować kluczowe standardy technologiczne, w szczególności w dziedzinie łączności radiowej, ponieważ określają pozycję podmiotów europejskich w dziedzinie praw własności intelektualnej.

Ponadto podmioty europejskie muszą kształtować architekturę sieci nowej generacji, aby europejscy dostawcy pozostali konkurencyjni oraz aby zapewnić dostarczanie zaawansowanych funkcji usługowych. Na przykład poprzez efektywne wykorzystanie technologii oprogramowania i otwartych interfejsów, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań w zakresie efektywności energetycznej. Proponowane europejskie partnerstwo na rzecz inteligentnych sieci i usług (SNS) będzie kluczowym czynnikiem umożliwiającym osiągnięcie tych celów.

Mając na uwadze, że cele strategiczne planu działania na rzecz sieci 5G są nadal istotne, zwłaszcza z uwagi na niezbędne inwestycje do 2025 r., jednak nowy cel na 2030 r. zwiększa ambicje Europy w zakresie szerokiej dostępności usług 5G, rozwoju wiodących rynków opartych na 5G oraz dobrej pozycji wyjściowej dla usług 6G, która ma się spodziewać na koniec obecnej dekady.

 

Najnowsze wiadomości

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

5G

5G to kluczowa technologia sieciowa nowej generacji, która umożliwi innowacje i będzie wspierać transformację cyfrową.

Zobacz też

5G Badania i standardy

Komisja Europejska współpracuje z przemysłem w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego 5G jako narzędzie badawczo-innowacyjne służące ustrukturyzowaniu i ukierunkowaniu europejskich badań 5G.

5G i pola elektromagnetyczne

Europejski kodeks łączności elektronicznej odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu spójnych warunków wdrażania sieci 5G przy jednoczesnej ochronie zdrowia publicznego.

5G Obserwatorium

Europejskie Obserwatorium 5G umożliwia UE ocenę postępów w realizacji planu działania 5G i podjęcie działań w celu jego pełnej realizacji.

Plan działania 5G

Plan działania na rzecz sieci 5G to strategiczna inicjatywa, która sprawi, że sieć 5G stanie się rzeczywistością dla wszystkich obywateli i przedsiębiorstw w całej UE.

Zintegrowana i zautomatyzowana mobilność

Connected and Automated Mobility to wyjątkowa okazja, aby nasze systemy transportowe były bezpieczniejsze, czystsze, wydajniejsze i bardziej przyjazne dla użytkownika.

Korytarze transgraniczne 5G

Kraje UE i przemysł współpracują w celu przygotowania na szeroką skalę wdrożenia korytarzy 5G na potrzeby połączonej i zautomatyzowanej mobilności na europejskich ścieżkach transportowych.

Więcej o cyfrowej dekadzie

Cyfrowa dekada Europy

UE będzie realizować zorientowaną na człowieka i zrównoważoną wizję społeczeństwa cyfrowego w ciągu...