Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Doskonałość AI: Od laboratorium na rynek

Skoordynowany plan ma na celu zapewnienie doskonałości w zakresie sztucznej inteligencji od laboratorium po rynek poprzez promowanie badań nad sztuczną inteligencją, zachęcanie do stosowania sztucznej inteligencji i finansowanie innowacji.

Doskonałość AI
fix-empty

Jednym z kluczowych propozycji zaktualizowanego skoordynowanego planu w sprawie sztucznej inteligencji jest uczynienie UE miejscem, w którym doskonałość rozwija się od laboratorium na rynek. Aby to osiągnąć, Komisja proponuje działania mające na celu ułatwienie tworzenia ekosystemu doskonałości. Działania te zachęcą do: światowej klasy badania podstawowe i zorientowane na zastosowanie; opracowywanie, wdrażanie i upowszechnianie sztucznej inteligencji; oraz środki mające na celu finansowanie i skalowanie innowacyjnych pomysłów i rozwiązań w zakresie sztucznej inteligencji.

Światowej klasy badania

UE dysponuje silną bazą wiedzy. Komisja będzie opierać się na tej podstawie, aby zapewnić UE silny ekosystem doskonałości, w tym światowej klasy badania podstawowe i zorientowane na zastosowanie. Aby przyczynić się do osiągnięcia doskonałości w dziedzinie badań naukowych i zmobilizować zdolności badawcze, Komisja będzie m.in.:

  • ustanowienie europejskiego partnerstwa na rzecz sztucznej inteligencji, danych i robotyki
  • utworzenie latarni morskiej AI dla Europy
  • finansowanie dodatkowych sieci centrów doskonałości w zakresie sztucznej inteligencji

Europejskie partnerstwo na rzecz sztucznej inteligencji, danych i robotyki

Partnerstwo stworzy pomosty między zainteresowanymi stronami w celu stymulowania doskonałości, innowacji i wykorzystania technologii sztucznej inteligencji, danych i robotyki. Umożliwi to rozkwit europejskiej wizji ukierunkowanej na człowieka i godnej zaufania sztucznej inteligencji. Nawiąże ona powiązania z państwami członkowskimi i będzie propagować koordynację z inicjatywami krajowymi lub regionalnymi. Partnerstwo opiera się na wcześniejszych partnerstwach publiczno-prywatnych (PPP), takich jak PPP o wartości dużych zbiorów danych i PPPUE w dziedzinie robotyki. Skupia ona społeczność AI reprezentowaną przez główne europejskie stowarzyszenia i inicjatywy, w tym EurAI, CLAIRE i ELLIS.

Latarnia morska AI dla Europy

Inicjatywa latarnia morska AI dla Europy ma na celu zbudowanie sojuszu silnych europejskich organizacji badawczych. Organizacje te podzielą wspólny plan działania na rzecz wspierania doskonałości w dziedzinie badań naukowych, dostosowania krajowych wysiłków w zakresie sztucznej inteligencji, wspierania innowacji i inwestycji oraz przyciągania i zatrzymywania talentów w dziedzinie sztucznej inteligencji w Europie. Inicjatywa ta połączy wiodące podmioty z sektora badań naukowych, uniwersytetów i przemysłu w Europie, aby pracować nad wspólnie uzgodnionymi ambitnymi wyzwaniami, a nadrzędnym celem jest stanie się ogólnoświatowym punktem odniesienia dla doskonałości w dziedzinie sztucznej inteligencji. Różnorodność Europy będzie stymulować zdrową konkurencję, a nie rozdrobnienie społeczności AI.  Inicjatywa ta opiera się na dynamicznej europejskiej sieci centrów doskonałości w zakresie sztucznej inteligencji, która została uruchomiona w ramach programu „Horyzont 2020” i stanowi jej uzupełnienie.

Opracowywanie, wdrażanie i upowszechnianie sztucznej inteligencji

Proponowane działania mające na celu wprowadzenie innowacji z „laboratorium na rynek” obejmują cały cykl życia sztucznej inteligencji. Aby zapewnić szerokie wykorzystanie i wdrażanie technologii sztucznej inteligencji, Komisja wraz z państwami członkowskimi:

  • współfinansowanie światowej klasy narzędzi do badań referencyjnych i eksperymentów
  • utworzenie sieci europejskich centrów innowacji cyfrowych
  • konsolidacja europejskiej platformy sztucznej inteligencji na żądanie

Światowej klasy obiekty do testowania i eksperymentowania referencyjnego

Aby przyspieszyć wdrażanie i sprzyjać powszechnemu rozpowszechnieniu godnej zaufania sztucznej inteligencji w całej Europie, Komisja będzie współfinansować obiekty testowe i eksperymentalne (TEF). Urządzenia te zapewnią deweloperom środki do testowania technologii sztucznej inteligencji w rzeczywistych lub zbliżonych do rzeczywistych warunkach przed wprowadzeniem jej na rynek.  Pierwsze TEF skupią się na produkcji, opiece zdrowotnej, rolno-spożywczej, inteligentnych miastach i społecznościach oraz na sztucznej inteligencji.

Europejskie centra innowacji cyfrowych

Sieć do 210 europejskich centrów innowacji cyfrowych, obejmująca wszystkie regiony Europy, przyczyni się do pobudzenia powszechnego wykorzystania sztucznej inteligencji, HPC, cyberbezpieczeństwa i innych technologii cyfrowych. EDIH będą dzielić się najlepszymi praktykami i współpracować w celu zapewnienia jak najlepszego wsparcia MŚP i organizacjom sektora publicznego w ich stosowaniu sztucznej inteligencji. Pomogą one firmom wprowadzać innowacje w zakresie nowych produktów i usług za pomocą sztucznej inteligencji i przygotowują je na rynek.

Europejska platforma sztucznej inteligencji na żądanie

Europejska platforma AI na żądanie, która ma być centralnym europejskim zestawem narzędzi dla zasobów sztucznej inteligencji, zapewni łatwy i prosty dostęp do narzędzi sztucznej inteligencji. Te narzędzia i zasoby obejmują algorytmy, produkty i rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, wiedzę fachową, usługi oraz dostęp do danych i infrastruktury chmury.

Europejskie centra innowacji cyfrowych będą dystrybuować te zestawy narzędzi lokalnie. Przemysł, w tym małe i średnie przedsiębiorstwa, oraz sektor publiczny, będą mogli uzyskać bezpośredni dostęp do zestawu narzędzi i korzystać z niego. Platforma opiera się na inicjatywie finansowanej w ramach programu „Horyzont 2020”, której celem jest zapewnienie punktu kompleksowej obsługi wiedzy i zasobów w zakresie sztucznej inteligencji.

Finansowanie i skalowanie innowacyjnych pomysłów i rozwiązań

Skoordynowany plan nadal koncentruje się na środkach mających na celu finansowanie i skalowanie innowacyjnych pomysłów i rozwiązań w zakresie sztucznej inteligencji. Proponowane działania obejmują wsparcie dla startupów rozwijających SI, przedsiębiorstw scaleup oraz innych małych i średnich przedsiębiorstw.

Wraz z państwami członkowskimi Komisja dąży do:

  • wzmocnienie wsparcia i finansowania dla pilotażowego programu inwestycyjnego AI/Blockchain i programu wsparcia
  • wdrożenie Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC) w ramach programu „Horyzont Europa” i wspieranie przełomowych innowacji, ze szczególnym uwzględnieniem sztucznej inteligencji ukierunkowanej na człowieka. Będzie to możliwe dzięki połączeniu otwartych i opartych na wyzwaniach wezwań do finansowania. Wyzwanie „Pionier” EIC w 2021 r. skupi się na badaniach nad świadomością AI, natomiast wyzwanie „Akcelerator” EIC będzie wspierać strategiczne technologie cyfrowe i zdrowotne, w tym sztuczną inteligencję medyczną. Ponadto inicjatywa Women TechEU, która ma zostać uruchomiona w celu wspierania zaawansowanych technologicznie przedsiębiorstw typu start-up założonych i kierowanych przez kobiety;
  • uruchomienie przedsiębiorstw typu start-up w zakresie sztucznej inteligencji w krajowych centrach i programie „Horyzont Europa” za pośrednictwem Startup Europe i Rady ds. Innowacji. Pomoże to przedsiębiorstwom typu start-up, które chcą się rozwijać, i zaspokoi zapotrzebowanie na wiedzę specjalistyczną w zakresie sztucznej inteligencji ze strony MŚP rozpoczynających transformację cyfrową.

Finansowanie

Maksymalizacja zasobów i koordynacja inwestycji ma zasadnicze znaczenie i jest kluczowym elementem strategii Komisji w zakresie sztucznej inteligencji. Za pośrednictwem programu „Cyfrowa Europa” i programu „Horyzont Europa” Komisja planuje zainwestować 1 mld EUR rocznie w sztuczną inteligencję. Celem jest uruchomienie dodatkowych inwestycji z sektora prywatnego i państw członkowskich w celu osiągnięcia rocznej wielkości inwestycji w wysokości 20 mld EUR w ciągu tej dekady. Nowo przyjęty Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, największy w historii pakiet stymulacyjny finansowany z budżetu UE, udostępnia 134 mld EUR na technologie cyfrowe i będzie przełomowy dla Europy, co pozwoli Europie zwiększyć jej ambicje i stać się światowymi liderami w rozwijaniu najnowocześniejszej godnej zaufania sztucznej inteligencji.

Najnowsze wiadomości

KOMUNIKAT PRASOWY |
UE zainwestuje 13,5 mld euro w badania naukowe i innowacje w latach 2023–2024

Komisja przyjęła dziś główny program prac „Horyzont Europa” na lata 2023–2024, na który przeznaczono około 13,5 mld euro na wsparcie naukowców i innowatorów w Europie w poszukiwaniu przełomowych rozwiązań w zakresie wyzwań środowiskowych, energetycznych, cyfrowych i geopolitycznych.

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Skoordynowany plan w sprawie sztucznej inteligencji na 2021 r.

Główne cele skoordynowanego planu w sprawie sztucznej inteligencji na 2021 r. to przyspieszenie inwestycji w sztuczną inteligencję, działanie w zakresie strategii i programów w zakresie sztucznej inteligencji oraz dostosowanie polityki w zakresie sztucznej inteligencji, aby...

Zobacz też