Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Łącza szerokopasmowe w Republice Czeskiej

Krajowy plan rozwoju sieci o bardzo dużej przepustowości, zatwierdzony w marcu 2021 r., określa strategiczne podejście Republiki Czeskiej do budowy VHCN.

  flaga Republiki Czeskiej

Podsumowanie rozwoju sieci szerokopasmowych w Czechach

Krajowy plan rozwoju sieci o bardzo dużej przepustowości określa strategiczne podejście Republiki Czeskiej do budowy VHCN. Dzięki ukierunkowanemu wsparciu publicznemu nacisk zostanie położony na sieci backhaul i dostęp.

Krajowa strategia i polityka w zakresie łączności szerokopasmowej

Właściwe organy

 • Ministerstwo Przemysłu i Handlu (Ministerstvo průmyslu a obchodu)jest głównym organem odpowiedzialnym za strategię i politykę dostępu szerokopasmowego.
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Ministerstvo vnitra) ma zadania związane z e-administracją, podpisem elektronicznym i cyfryzacją administracji państwowej.
 • Ministerstwo Transportu (Ministertvodopravy) jest zaangażowane w realizację krajowego planu dostępu szerokopasmowego.
 • Czeski Urząd Telekomunikacyjny (CzechyTelekomunikační úřad) wykonuje regulacje, gromadzenie danych i powiązane statystyki dotyczące rozwoju sieci szerokopasmowych w kraju.

Główne cele rozwoju sieci szerokopasmowych

Krajowy plan rozwoju sieci o bardzo dużej przepustowości został zatwierdzony w dniu 1 marca 2021 r. Plan wskazuje niezbędne warunki wstępne ułatwiające inwestycje w sieci o bardzo dużej przepustowości, a także określa strategiczne procedury budowy tych sieci, a jednocześnie zapewnia bezpośrednie wsparcie ze źródeł publicznych, minimalizując jednocześnie ingerencję na rynku.

Plan określa strategiczne cele i priorytety rozwoju VHCN:

 1. Budowa solidnej, bezpiecznej i niezawodnej infrastruktury łączności elektronicznej (VHCN) przede wszystkim dla wszystkich czynników społeczno-gospodarczych oraz obszarów bez takiej infrastruktury.
 2. Stworzenie warunków do zapewnienia szybkiego dostępu do Internetu za pośrednictwem sieci VHCN zarówno na obszarach wiejskich, jak i miejskich: a) dostęp do prędkości pobierania co najmniej 100 Mb/s, z możliwością uaktualnienia do 1 Gbps dla wszystkich gospodarstw domowych, b) dostęp do minimalnej prędkości gigabitowej (symetrycznej) dla przedsiębiorstw, administracji państwowej, samorządów lokalnych i podmiotów społeczno-gospodarczych.
 3. Stworzenie odpowiednich warunków do budowy niepublicznych sieci VHCN
 4. Stworzenie odpowiednich warunków dla szybkiego dostępu do Internetu dla gospodarstw domowych na obszarach wiejskich o wyjątkowo trudnych możliwościach obsługi sieci łączności elektronicznej, np. na obszarach, na których oczekiwane przychody operacyjne nie pokrywają kosztów operacyjnych ponoszonych przez operatorów.
 5. Stworzenie odpowiednich warunków do połączenia gmin z VHCN
 6. Zapewnienie optymalnego rozwoju sieci 5G na wszystkich obszarach miejskich i wiejskich oraz wzdłuż głównych korytarzy transportowych.
 7. Stworzenie odpowiednich warunków do dalszego objęcia terytorium Republiki Czeskiej usługami mobilnymi na obszarach słabo zaludnionych.
 8. Stworzenie odpowiednich warunków dla pokrycia korytarzy kolejowych, w tym tuneli, sieciami ruchomymi.
 9. Zapewnienie ukierunkowanego wsparcia ze środków publicznych na wdrożenie sieci VHCN zgodnie z zasadą neutralności technologicznej na obszarach białych, na których operatorzy nie planują inwestować w taką infrastrukturę.
 10. Poszukaj możliwości pokrycia kosztów operacyjnych, zwłaszcza czynników społeczno-gospodarczych.

Republika Czeska opracowała już szkieletową sieć infrastruktury optycznej na poziomie miast powiatowych, więc dalszy rozwój i potencjalne wsparcie dotacyjne będą skierowane przede wszystkim na brak połączeń do tyłu i części dostępu do sieci. Z tego powodu wsparcie ze źródeł publicznych będzie kierowane do dwóch hierarchicznie najniższych poziomów sieci, aby stworzyć punkty połączeń międzysystemowych, które miałyby wystarczającą przepustowość, aby zapewnić cele strategiczne, oraz zbudować sieci dostępowe o parametrach sieci VHCN (najlepiej przy użyciu infrastruktury optycznej).

Cyfrowa Republika Czeska 3 została przyjęta w 2018 roku i składa się z zestawu koncepcji, które zapewniają długofalowy dobrobyt Republiki Czeskiej w otoczeniu trwającej rewolucji cyfrowej. Strategia ta składa się z głównych celów trzech częściowych strategii: (1) Interakcje Republiki Czeskiej w Unii Europejskiej w dziedzinie agendy cyfrowej, (2) Cyfrowa administracja publiczna oraz (3) przygotowanie i interakcja społeczeństwa i gospodarki Republiki Czeskiej na rzecz konsumpcji cyfryzacji.

Dokument strategiczny Wdrażanie i rozwój sieci 5G w Republice Czeskiej został zatwierdzony w styczniu 2020 r. Określono w nim krajową strategię wdrożenia sieci 5G w nadchodzących latach. Jest częścią koncepcji „Cyfrowa Republika Czeska” i strategii innowacyjnej Republiki Czeskiej na lata 2019-2030.

Środki i instrumenty finansowe

Mapowanie szerokopasmowe: czeskie Biuro Telekomunikacyjne (CTU) utworzyło stronę internetową mapowania infrastruktury. Mapowanie odbywa się na poziomie tzw. „podstawowych jednostek rozliczeniowych”. W przypadku tych jednostek dokonuje się oceny, czy lokalizacja jest odpowiednia dla dotacji publicznych. Jeśli chodzi o mapowanie zasięgu, trzy grupy przepustowości są zróżnicowane: do 30 Mb/s, 30-100 Mb/s, 100 Mb/s i więcej. Istniejące i planowane sieci (prognoza na 3 lata) mają zostać włączone do bazy danych.

W krajowym planie rozwoju sieci o bardzo dużej przepustowości szacuje się, że luka inwestycyjna w zakresie sieci szkieletowych i sieci dostępowych wyniesie 15,3 mld CZK (0,58 mld EUR). W oparciu o stopę współfinansowania wynoszącą 75 % planowane wsparcie publiczne wynosi ok. 11,5 mld CZK. Plan przewiduje zarówno środki po stronie podaży, jak i popytu. Przewiduje się wykorzystanie środków z kilku źródeł finansowania: Zintegrowany regionalny program operacyjny (IROP) na lata 2021–2027, program instrumentu „Łącząc Europę” (CEF 2), program „Cyfrowa Europa”, Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST), InvestEU i RRF.

Ważnym aspektem krajowego planu rozwoju sieci o bardzo dużej przepustowości jest mapa zasięgu infrastruktury, która wskazuje obszary bez dostępu do sieci o bardzo dużej przepustowości i na których operatorzy prywatni nie zamierzają ich budować.

Plan działania na rzecz wdrożenia zestawu narzędzi w zakresie łączności: określono liczbę reform, na przykład w celu wprowadzenia zwolnień z pozwoleń i przyspieszonych procedur wdrażania sieci, promowania stosowania elektronicznych procedur składania wniosków o pozwolenia oraz równoległego mechanizmu pojednawczego w przypadku sporów dotyczących dostępu do infrastruktury.

Plan odbudowy i zwiększania odporności: W komponencie 1.3 planu przedstawiono reformy i inwestycje w łączność, których całkowity budżet wynosi około 227 mln EUR. Inwestycje w VHCN są ukierunkowane na odległe obszary, w których rozwiązania rynkowe nie są opłacalne. 23.000 nowych jednostek powinno uzyskać dostęp do łączności gigabitowej do 2026 roku. Oczekuje się, że planowane środki poprawią cyfrowe mapy techniczne, monitorowanie jakości łączności i wprowadzenie przepisów ułatwiających wdrażanie łączy szerokopasmowych. Komponent 1.3 ma na celu rozwój ekosystemu 5G dla technologii 5G w korytarzach transportowych, w tym na odcinkach transgranicznych. RRP przewiduje wyposażenie 350 wagonów kolejowych w przemienniki lub ściany pasywne dla sygnałów 5G. Plan ma stymulować badania w zastosowaniach 5G, w szczególności w sektorze motoryzacyjnym. Sieć 5G powinna zostać uruchomiona również w regionach oddalonych.

Dane na temat rozwoju sieci szerokopasmowych i technologii w Republice Czeskiej

W odniesieniu do najnowszych danych dotyczących zasięgu łączy szerokopasmowych, subskrypcji i penetracji, zasięg różnych technologii szerokopasmowych i kosztów należy sprawdzić w tabelach wyników i sprawozdaniach krajowych indeksu społeczeństwa cyfrowego (DESI).

Przydziały widma dla bezprzewodowej łączności szerokopasmowej

Szczegółowe informacje na temat zharmonizowanych przydziałów widma można znaleźć w Europejskim Obserwatorium 5G.

Publikacje krajowe i dokumenty prasowe

Język angielski

Czechy

Dane kontaktowe

BCO Czechy (krajowe Biuro Kompetencji w zakresie Szerokopasmowych): Ministerstwo Przemysłu i Handlu (Ministerstvo průmyslu a obchodu)

Adres e-mail: Na Františku 1039/32, 110 15 Staré Město, Czechy Kontakt przez e-mail Telefon: +420 602 118 614 Strona internetowa

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Ministerstvo vnitra)

Adres e-mail: Nad Stolou 3, 17000 Praga 7, Czechy Kontakt przez e-mail Telefon: +420 974 811 111 Strona internetowa

Czeski Urząd Telekomunikacyjny (Český telekomunikační úřad)

Adres e-mail: Sokolovská 219, 19000 Praha 9, Czechy Kontakt przez e-mail Telefon: +420 224 004 111 Strona internetowa

Najnowsze wiadomości

How EU countries can support digital connectivity for refugees from Ukraine

This brochure provides managing authorities and other government agencies in EU Member States with guidance on ways to support refugees from Ukraine in accessing digital connectivity and related services.

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Sieci szerokopasmowe w krajach UE

Znaleźć aktualne informacje na temat rozwoju sieci szerokopasmowych w każdym kraju, a także krajowe strategie i polityki na rzecz rozwoju sieci szerokopasmowych.

Zobacz też

Internet szerokopasmowy w Szwecji

Przyjęty w 2016 r. krajowy plan dotyczący dostępu szerokopasmowego w Szwecji ma wizję całkowicie połączonej Szwecji i ma cele zarówno w zakresie zasięgu łączności ruchomej, jak i szybkich łączy szerokopasmowych dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw.

Łącza szerokopasmowe na Słowacji

Słowacja wyznaczyła długoterminowy cel, jakim jest zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym dostępu do ultraszybkiego internetu do 2030 r.

Internet szerokopasmowy w Rumunii

Plan Rumunii dotyczący dostępu szerokopasmowego koncentruje się na budowaniu krajowej sieci szerokopasmowej, co stanowi pierwszy krok w kierunku osiągnięcia celów UE w zakresie łączności.

Internet szerokopasmowy w Portugalii

Agenda Portugal Digital ma na celu rozwój infrastruktury cyfrowej, która umożliwi obywatelom korzystanie z nowych możliwości oferowanych przez technologie.

Broadband - Polska

Polski Narodowy Plan Szerokopasmowy przewiduje, że do 2020 r. 100% gospodarstw domowych powinno mieć dostęp do internetu o przepustowości co najmniej 30 Mbps. Również do 2020 r. 50% gospodarstw domowych powinno korzystać z internetu o przepustowości 100 Mbps.

Internet szerokopasmowy w Holandii

Wszystkie gospodarstwa domowe w Niderlandach powinny mieć możliwość dostępu do sieci szerokopasmowych o przepustowości co najmniej 100 Mb/s, a zdecydowana większość powinna korzystać z 1 Gbps do 2023 r.

Internet szerokopasmowy na Malcie

Polityka Malty w zakresie dostępu szerokopasmowego jest neutralna pod względem technologicznym i sprzyja konkurencyjnemu otoczeniu rynkowemu.

Internet szerokopasmowy w Luksemburgu

Rozwój infrastruktury komunikacyjnej z celem gigabitowego dostępu szerokopasmowego w całym kraju jest jednym z priorytetów programu rządowego Luksemburga.

Internet szerokopasmowy w Irlandii

W krajowym planie dostępu szerokopasmowego dla Irlandii przewidziano, że do 2026 r. wszystkie obiekty w Irlandii będą miały dostęp do szybkich łączy szerokopasmowych.

Internet szerokopasmowy na Węgrzech

Węgierski projekt krajowej strategii cyfryzacji na lata 2021–2030 ma na celu osiągnięcie do 2030 r. docelowego poziomu 95 % gospodarstw domowych objętych sieciami gigabitowymi.

Internet szerokopasmowy w Grecji

Grecka Biblia Cyfrowej Transformacji 2020-2025 podkreśla łączność jako jedną z pięciu osi strategicznych i uznaje cele Gigabit Society 2025.

Internet szerokopasmowy w Niemczech

W umowie koalicyjnej z 2021 r., strategii cyfrowej i strategii gigabitowej na 2022 r. niemieckiego rządu federalnego priorytetowo traktuje się ogólnokrajową dostawę sieci FTTH i 5G.

Internet szerokopasmowy we Francji

Krajowy program łączności szerokopasmowej France Très Haut Débit wyznacza cel dotyczący szybkiego dostępu szerokopasmowego dla wszystkich gospodarstw domowych do 2022 r., a światłowodów dla wszystkich do 2025 r.

Internet szerokopasmowy w Finlandii

Władze fińskie opowiadają się za rozwojem sieci światłowodowej napędzanej konkurencją, wspieranej przez fundusze publiczne dla obszarów o niedostatecznym dostępie oraz doradztwo dla lokalnych gmin na temat sposobu wdrażania sieci szerokopasmowych.

Internet szerokopasmowy w Estonii

Estonia ustanowiła podstawowy zasięg dostępu szerokopasmowego w całym kraju. Estońska agenda cyfrowa wyznacza ambitne cele na 2030 r.

Internet szerokopasmowy w Danii

Szereg inicjatyw politycznych mających na celu ogólnokrajowy zasięg stacjonarnych i mobilnych łączy szerokopasmowych wspiera duńskie cele w zakresie dostępu szerokopasmowego. Rząd dąży do tego, aby Dania stała się liderem cyfrowym, tworząc podstawę dla duńskich przedsiębiorstw do...

Internet szerokopasmowy na Cyprze

Plan Cypru dotyczący dostępu szerokopasmowego określa cele strategiczne na lata 2021–2025 i obejmuje interwencje legislacyjne i regulacyjne, a także praktyczne wsparcie rozwoju infrastruktury szerokopasmowej.

Łącza szerokopasmowe w Chorwacji

Chorwacki krajowy plan rozwoju sieci szerokopasmowych na lata 2021–2027 stanowi odpowiedź na cele europejskiego społeczeństwa gigabitowego do 2025 r., a częściowo na cele cyfrowe na 2030 r.

Internet szerokopasmowy w Bułgarii

Krajowy plan infrastruktury szerokopasmowej na rzecz dostępu nowej generacji „połączona Bułgaria” oraz polityka łączności elektronicznej zostały zaktualizowane i przyjęte w sierpniu 2020 r.

Internet szerokopasmowy w Belgii

Belgijska strategia szerokopasmowa została włączona do szerszej strategii politycznej Digital Belgium. Celem krajowego planu dotyczącego stacjonarnych i ruchomych łączy szerokopasmowych jest wyeliminowanie pozostałych obszarów białych, na których usługi dużych prędkości są...

Internet szerokopasmowy w Austrii

Austriacka strategia łączy szerokopasmowych koncentruje się na ogólnokrajowej podaży połączeń gigabitowych (stałych i mobilnych) do 2030 r.