Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Internet szerokopasmowy w Estonii

Estonia ustanowiła podstawowy zasięg dostępu szerokopasmowego w całym kraju. Estońska agenda cyfrowa wyznacza ambitne cele na 2030 r.

    flaga Estonii

Podsumowanie rozwoju sieci szerokopasmowych w Estonii

Estońska agenda cyfrowa do roku 2030 koncentruje się na rozwijaniu cyfrowych usług publicznych, cyberbezpieczeństwie i poprawie łączności w całym kraju.

Krajowa strategia i polityka w zakresie łączności szerokopasmowej

Właściwe organy

  • Proces rozmieszczenia łączy szerokopasmowych zarządza Ministerstwo Gospodarki i Komunikacji (MKM, Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium). Ministerstwo jest odpowiedzialne za strategię i ustawodawstwo dotyczące dostępu szerokopasmowego.
  • The Consumer Protection and Technical RegulatoryAuthority (TTJA, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet) jest organizacją rządową działającą w obszarze administracyjnym Ministerstwa Gospodarki i Komunikacji. Nadzoruje i reguluje standardy techniczne oraz gromadzi dane rynkowe. Celem Urzędu jest pomoc w realizacji krajowej polityki gospodarczej poprzez poprawę bezpieczeństwa, organizację celowego wykorzystania ograniczonych zasobów oraz zwiększenie niezawodności produktów w zakresie środowisk produkcyjnych, urządzeń przemysłowych, komunikacji kolejowej i elektronicznej.
  • Estonian Broadband Development Foundation (ELASA, Eesti Lairiba ArenduseSihtasutuse) jest odpowiedzialna za projekt EstWin, instalację kabli światłowodowych i budowę punktów przyłączeniowych.
  • Estońskie Stowarzyszenie Technologii Informacyjnych i Telekomunikacji (ITL, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit) łączy estońskie przedsiębiorstwa ICT, promuje ich współpracę, przedstawia wspólne stanowiska w zakresie rozwoju sieci szerokopasmowych i działa jako centrum kompetencyjne.
  • Urząd Systemu Informacyjnego (RIA, Riigi Infosüsteemi Amet) jest podmiotem wdrażającym pomoc strukturalną Unii Europejskiej, która zarządza wsparciem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w zakresie budowy szerokopasmowej sieci szkieletowej.

Główne cele rozwoju sieci szerokopasmowych

Estońska agenda cyfrowa do roku 2030 została przyjęta w dniu 7 października 2021 r. Strategia jest zgodna z celami dotyczącymi łączności Gigabit Society. Ogólnym celem strategii jest osiągnięcie szybkich, niezawodnych i przystępnych cenowo połączeń łączności elektronicznej w kraju do 2030 r., niezależnie od lokalizacji. Aby zrealizować tę wizję, wyznaczono trzy konkretne cele:

  • rząd cyfrowy, czyli wykorzystanie rozwiązań cyfrowych w sektorze publicznym,
  • łączności elektronicznej, tj. łączności, oraz
  • narodowe bezpieczeństwo cybernetyczne.

Do 2030 r. ultraszybkie, niezawodne i przystępne cenowo połączenia telekomunikacyjne powinny być dostępne w Estonii niezależnie od lokalizacji, umożliwiając tworzenie i korzystanie z innowacyjnych usług. Wszyscy powinni mieć dostęp do połączeń o przepustowości co najmniej 100 Mb/s, które można zwiększyć do 1 Gb/s. Rząd będzie wspierał rozwój sieci dostępu o bardzo dużej przepustowości na obszarach wiejskich, na których przedsiębiorstwa telekomunikacyjne nie inwestują w warunkach konkurencji.

Wsparcie zostanie również przyznane na rzecz a) utworzenia podstawowej infrastruktury w głównych korytarzach transportowych w Estonii, umożliwiającej nieprzerwany zasięg 5G, b) bezpiecznego pokrycia wybranych obszarów mieszkalnych i biznesowych za pomocą sieci 5G oraz c) niezbędnych przygotowań do przyjęcia sieci 6G, gdy odpowiednia technologia pojawi się na rynku.

Główne środki i instrumenty finansowe na rzecz rozwoju sieci szerokopasmowych

Estoński Urząd Nadzoru Konsumenckiego i Technicznego (TTJA) opracował centralne narzędzie mapowania (aplikacja dotycząca zasięgu komunikatów) na temat dostępności usług szerokopasmowych. Jest to interaktywny portal, na którym użytkownicy mogą uzyskać informacje o dostępności usług szerokopasmowych w Estonii.

Plan odbudowy i zwiększania odporności: Łącznie 208 mln EUR przeznacza się na cele cyfrowe. Oczekuje się, że wsparcie na wdrażanie sieci VHCN na obszarach wiejskich (komponent 3 „państwo cyfrowe” z budżetem w wysokości 24,3 mln EUR) zapewni szerszy dostęp do usług online. 8 000 obiektów jest wyposażonych w VHCN w ramach tej inwestycji.

Projekt EstWin

W 2009 r. Ministerstwo Gospodarki i Komunikacji oraz Estońskie Stowarzyszenie Technologii Informacyjnych i Telekomunikacji (ITL) założyły Estońską Fundację Rozwoju Sieci Szerokopasmowych (ELASA) w celu realizacji projektu EstWin i umożliwienia wszystkim domom mieszkalnym, przedsiębiorstwom i władzom połączenia z siecią szerokopasmową nowej generacji z prędkością transmisji do 100 Mb/s. Inwestycje te mają na celu stymulowanie komplementarnego wdrażania połączeń ostatniej mili przez komercyjnych operatorów telekomunikacyjnych. W ramach projektu uruchomiono około 7 000 km światłowodowych sieci szkieletowych na obszarach wiejskich i osiedlach liczących mniej niż 10 000 mieszkańców, w których wcześniej nie istniały sieci optyczne i w których operatorzy nie mieli wcześniej planów ich instalowania. EstWin jest finansowany między innymi z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (EFSI). Wdrożone i planowane części sieci są wizualizowane na mapie online. Projekt EstWin zbliża się do ukończenia, sieć szkieletowa jest prawie ukończona, a tylko niewielka część południowo-wschodniej Estonii pozostaje do pokrycia.

Dane na temat rozwoju sieci szerokopasmowych i technologii szerokopasmowych w Estonii

W odniesieniu do najnowszych danych dotyczących zasięgu łączy szerokopasmowych, subskrypcji i penetracji, zasięg różnych technologii szerokopasmowych i kosztów należy sprawdzić w tabelach wyników i sprawozdaniach krajowych indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI).

Przydziały widma dla bezprzewodowej łączności szerokopasmowej

Szczegółowe informacje na temat zharmonizowanych przydziałów widma można znaleźć w Europejskim Obserwatorium 5G.

Publikacje krajowe i unijne oraz dokumenty prasowe

Język angielski

Estoński

Dane kontaktowe

BCO Estonia (krajowy urząd ds. kompetencji w zakresie sieci szerokopasmowych): Estońskie Ministerstwo Gospodarki i Komunikacji (MKM, Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium)

Adres e-mail: Suur-Ameerika 1, 10129 Tallinn, Estonia Kontakt przez e-mail Telefon: +372 639 76 81 Strona internetowa

Urząd Ochrony Konsumentów i Techniczny (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet)

Adres e-mail: Sõle 23 A, Tallinn 10614, Estonia Kontakt przez e-mail Telefon: +372 667 2000 Strona internetowa

Estonian Broadband Development Foundation (Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse)

Adres e-mail: Harju 6, 10130 Tallinn, Estonia Kontakt przez e -mail Telefon: +372 6310555 Strona internetowa

Estońskie Stowarzyszenie Technologii Informacyjnych i Telekomunikacji (Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit)

Adres e-mail: Lõõtsa 6, 11415 Tallinn, Estonia Kontakt przez e -mail Telefon: +372 6177 145 Strona internetowa

Najnowsze wiadomości

Mołdawia i Ukraina: zapewnienie zrównoważonej łączności

Sieć biur kompetencji w zakresie łączności szerokopasmowej, działająca w imieniu Komisji Europejskiej, z zadowoleniem przyjmuje zorganizowanie specjalnej sesji online BCO poświęconej zapewnieniu zrównoważonej łączności w Mołdawii i Ukrainie.

ARTYKUŁ |
Zwycięzcy Europejskiej Nagrody dla Sieci Szerokopasmowych 2023

Projekty z całej Europy, zapewniające obywatelom łączność o bardzo dużej przepustowości, ubiegały się o Europejską Nagrodę dla Sieci Szerokopasmowych 2023. Pięcioro zwycięzców zostało ogłoszonych i wręczonych przez Komisję Europejską podczas ceremonii, która odbyła się 21 listopada w Brukseli.

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Sieci szerokopasmowe w krajach UE

Znaleźć aktualne informacje na temat rozwoju sieci szerokopasmowych w każdym kraju, a także krajowe strategie i polityki na rzecz rozwoju sieci szerokopasmowych.

Zobacz też

Internet szerokopasmowy w Szwecji

Przyjęty w 2016 r. krajowy plan dotyczący dostępu szerokopasmowego w Szwecji ma wizję całkowicie połączonej Szwecji i ma cele zarówno w zakresie zasięgu łączności ruchomej, jak i szybkich łączy szerokopasmowych dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw.

Łącza szerokopasmowe na Słowacji

Słowacja wyznaczyła długoterminowy cel, jakim jest zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym dostępu do ultraszybkiego internetu do 2030 r.

Internet szerokopasmowy w Rumunii

Plan Rumunii dotyczący dostępu szerokopasmowego koncentruje się na budowaniu krajowej sieci szerokopasmowej, co stanowi pierwszy krok w kierunku osiągnięcia celów UE w zakresie łączności.

Internet szerokopasmowy w Portugalii

Agenda Portugal Digital ma na celu rozwój infrastruktury cyfrowej, która umożliwi obywatelom korzystanie z nowych możliwości oferowanych przez technologie.

Broadband - Polska

Polski Narodowy Plan Szerokopasmowy przewiduje, że do 2020 r. 100% gospodarstw domowych powinno mieć dostęp do internetu o przepustowości co najmniej 30 Mbps. Również do 2020 r. 50% gospodarstw domowych powinno korzystać z internetu o przepustowości 100 Mbps.

Internet szerokopasmowy w Holandii

Wszystkie gospodarstwa domowe w Niderlandach powinny mieć możliwość dostępu do sieci szerokopasmowych o przepustowości co najmniej 100 Mb/s, a zdecydowana większość powinna korzystać z 1 Gbps do 2023 r.

Internet szerokopasmowy na Malcie

Polityka Malty w zakresie dostępu szerokopasmowego jest neutralna pod względem technologicznym i sprzyja konkurencyjnemu otoczeniu rynkowemu.

Sieć szerokopasmowa w Luksemburgu

Jednym z priorytetów programu rządowego Luksemburga jest rozwój infrastruktury komunikacyjnej o docelowym dostępie do łączy szerokopasmowych na terenie całego kraju.

Łącza szerokopasmowe na Litwie

Litwa zamierza zapewnić obszarom wiejskim 100 Mb/s do 2027 r., a także wspierać cele społeczeństwa gigabitowego do 2025 r.

Internet szerokopasmowy na Łotwie

Łotwa wspiera cele społeczeństwa gigabitowego i dąży do osiągnięcia prędkości 100 Mb/s, która może zostać zmodernizowana do gigabitu, dla obszarów miejskich i wiejskich, a także do pokrycia 5G dla wszystkich dużych obszarów miejskich.

Internet szerokopasmowy w Irlandii

W krajowym planie dostępu szerokopasmowego dla Irlandii przewidziano, że do 2026 r. wszystkie obiekty w Irlandii będą miały dostęp do szybkich łączy szerokopasmowych.

Internet szerokopasmowy na Węgrzech

Węgierski projekt krajowej strategii cyfryzacji na lata 2021–2030 ma na celu osiągnięcie do 2030 r. docelowego poziomu 95 % gospodarstw domowych objętych sieciami gigabitowymi.

Internet szerokopasmowy w Grecji

Grecka Biblia Cyfrowej Transformacji 2020-2025 podkreśla łączność jako jedną z pięciu osi strategicznych i uznaje cele Gigabit Society 2025.

Internet szerokopasmowy w Niemczech

W umowie koalicyjnej z 2021 r., strategii cyfrowej i strategii gigabitowej na 2022 r. niemieckiego rządu federalnego priorytetowo traktuje się ogólnokrajową dostawę sieci FTTH i 5G.

Internet szerokopasmowy we Francji

Krajowy program łączności szerokopasmowej France Très Haut Débit wyznacza cel dotyczący szybkiego dostępu szerokopasmowego dla wszystkich gospodarstw domowych do 2022 r., a światłowodów dla wszystkich do 2025 r.

Internet szerokopasmowy w Finlandii

Władze fińskie opowiadają się za rozwojem sieci światłowodowej napędzanej konkurencją, wspieranej przez fundusze publiczne dla obszarów o niedostatecznym dostępie oraz doradztwo dla lokalnych gmin na temat sposobu wdrażania sieci szerokopasmowych.

Internet szerokopasmowy w Danii

Szereg inicjatyw politycznych mających na celu ogólnokrajowy zasięg stacjonarnych i mobilnych łączy szerokopasmowych wspiera duńskie cele w zakresie dostępu szerokopasmowego. Rząd dąży do tego, aby Dania stała się liderem cyfrowym, tworząc podstawę dla duńskich przedsiębiorstw do...

Internet szerokopasmowy na Cyprze

Plan Cypru dotyczący dostępu szerokopasmowego określa cele strategiczne na lata 2021–2025 i obejmuje interwencje legislacyjne i regulacyjne, a także praktyczne wsparcie rozwoju infrastruktury szerokopasmowej.

Łącza szerokopasmowe w Chorwacji

Chorwacki krajowy plan rozwoju sieci szerokopasmowych na lata 2021–2027 stanowi odpowiedź na cele europejskiego społeczeństwa gigabitowego do 2025 r., a częściowo na cele cyfrowe na 2030 r.

Internet szerokopasmowy w Bułgarii

Krajowy plan infrastruktury szerokopasmowej na rzecz dostępu nowej generacji „połączona Bułgaria” oraz polityka łączności elektronicznej zostały zaktualizowane i przyjęte w sierpniu 2020 r.

Sieć szerokopasmowa w Belgii

Strategia Belgii w zakresie łączy szerokopasmowych została włączona do szerszej strategii politycznej „Cyfrowa Belgia”. Celem krajowego planu na rzecz stacjonarnych i mobilnych łączy szerokopasmowych jest wyeliminowanie pozostałych białych obszarów, na których usługi o dużej...

Internet szerokopasmowy w Austrii

Austriacka strategia łączy szerokopasmowych koncentruje się na ogólnokrajowej podaży połączeń gigabitowych (stałych i mobilnych) do 2030 r.