Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Broadband - Polska

Polski Narodowy Plan Szerokopasmowy przewiduje, że do 2020 r. 100% gospodarstw domowych powinno mieć dostęp do internetu o przepustowości co najmniej 30 Mbps. Również do 2020 r. 50% gospodarstw domowych powinno korzystać z internetu o przepustowości 100 Mbps.

    flaga Polski

Podsumowanie rozwoju sieci szerokopasmowych w Polsce

Cele polskiego Narodowego Planu Szerokopasmowego zakładają dostęp do 30 Mb/s dla wszystkich i 100 Mb/s przez 50% gospodarstw domowych, a także są zdodne z celami Gigabit Society. Strategia Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) określa priorytetowe obszary działalności regulatora na rynkach telekomunikacyjnym i pocztowym. Program operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 zapewnia finansowanie inwestycji w obszarach wykluczonych cyfrowo. Zawarta została umowa wielostronna dla Strategii "5G dla Polski", aby sprostać wyzwaniom, zidentyfikować i wdrożyć działania mające na celu objęcie siecią 5G.

Narodowa strategia i polityka szerokopasmowa

Właściwe organy

Główne cele rozwoju sieci szerokopasmowych

Polski Narodowy Plan Szerokopasmowy został przyjęty w styczniu 2014 r. i zaktualizowany w 2020 r. Polski Narodowy Plan Szerokopasmowy przewiduje, że do 2020 r. 100% gospodarstw domowych powinno mieć dostęp do internetu o przepustowości co najmniej 30 Mbps, a 50% gospodarstw domowych powinno korzystać z internetu o przepustowości 100 Mbps. Ponadto plan przewiduje osiągnięcie celów europejskiego społeczeństwa gigabitowego do 2025 r. Narodowy Plan Szerokopasmowy koncentruje się głównie na promowaniu inwestycji szerokopasmowych oraz ekspansji dzięki działaniom regulacyjnym, prawnym i finansowym.

Polska przyjęła program Ogólnopolska Sieć Edukacyjna, którego celem jest zapewnienie wszystkim szkołom w Polsce (około 19.500) bezpłatnego dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 100 Mbps, a także do zaawansowanych środków bezpieczeństwa cybernetycznego i zasobów edukacyjnych.

Polska zawarła również umowę dotyczącą strategii "5G dla Polski" jako platformy wielopodmiotowej, skupiającej podmioty z administracji centralnej i samorządowej, operatorów telekomunikacyjnych, instytucji badawczych, uczelni technicznych i dostawców technologii, pracujących w różnych zespołach tematycznych na rzecz rozwoju sieci 5G w Polsce.

Główne działania w ramach rozwoju sieci szerokopasmowych

  • Urząd Komunikacji Elektronicznej przekazuje samorządom terytorialnym modele budowania sieci szerokopasmowych, udostępniając bezpośrednie usługi oraz infrastrukturę dla nowych dostawców. Ponadto dąży się do zmniejszania obciążeń administracyjnych dla operatorów telekomunikacyjnych i organów publicznych. UKE wspiera rozwój sieci szerokopasmowych, np. umożliwiając dostęp do nieruchomości i budynków, zapewniając jednocześnie jak najwięcej współdzielenia infrastruktury między operatorami telekomunikacyjnymi.
  • Doroczne konsultacje publiczne UKE i Ministerstwa Cyfryzacji umożliwiają identyfikację obszarów (do poziomu pojedynczych adresów) bez dostępu do NGA na zasadach komercyjnych w ciągu najbliższych 3 lat.

Krajowe i regionalne instrumenty finansowe dla sieci szerokopasmowych

  • W ramach perspektywy finansowej 2014-2020, Programu Operacyjny Polska Cyfrowa zawiera środki na finansowanie dostępu do szerokopasmowego internetu. Program jest finansowany z funduszy spójności UE i służy wspieraniu projektów realizowanych na obszarach, na których nie istnieją sieci NGA i jest mało prawdopodobne, aby powstawały na zasadach komercyjnych w ciągu najbliższych 3 lat. Planowany budżet Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa wynosi 2,57 mld EUR, z czego ponad 1 mld EUR jest przeznaczone na sieci szerokopasmowe. Polskie władze planują kontynuację Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w latach 2021-2027.
  • W ramach celu tematycznego Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, ponad 1,3 miliona gospodarstw domowych i prawie 10.000 szkół otrzyma dostęp do sieci dostępu nowej generacji (NGA).
  • Dostęp do usług w ramach programu Ogólnopolska Sieć Edukacyjna jest finansowany z budżetu państwa (około 310 mln EUR do 2027 r.). Faza realizacji (2018-2020) jest również współfinansowana przez PO Polska Cyfrowa.
  • Fundusz Szerokopasmowy, który rozpoczął działalność pod koniec 2020 roku, będzie również wspierał inwestycje we wdrażanie sieci NGA. Fundusz jest finansowany z opłat ponoszonych przez firmy telekomunikacyjne za zasoby numeracyjne, prawa do użytkowania widma radiowego itp.
  • W Mapie Drogowej wdrażania Wspólnego Zestawu Narzędzi Unii na rzecz Łączności, Polska wskazuje jako pożądany szereg reform dotyczących m.in. cyfryzacja procedur wydawania pozwoleń, wydawanie wytycznych dotyczących dostępu do infrastruktury fizycznej oraz dalsze wzmacnianie Jednolitego Punktu Informacyjnego.

Dane dotyczące rozwoju sieci i technologii szerokopasmowych w Polsce

Najnowsze informacje dotyczące pokrycia sieciami szerokopasmowymi, wskaźników subskrypcji i penetracji, pokrycia różnymi technologiami szerokopasmowymi oraz kosztów można uzyskać w tabelach wyników oraz sprawozdaniach krajowych Indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI).

Przyznawanie częstotliwości dla bezprzewodowych sieci szerokopasmowych

Szczegółowe informacje na temat zharmonizowanych przydziałów częstotliwości można znaleźć w Europejskim Obserwatorium 5G.

Krajowe i unijne publikacje i dokumenty prasowe

Angielski

Polski

Dane kontaktowe

BCO Polska (krajowe biuro kompetencji szerokopasmowych): Ministerstwo Cyfryzacji

Adres: Królewska 27, 00-060 Warszawa, Polska
Email
Tel.: + 48 222455788
www

Departament Telekomunikacji Ministerstwa Cyfryzacji

Adres: Królewska 27, 00-060 Warszawa, Polska
Email
Tel.: + 48 22 245 59 18
www

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Adres: Spokojna 13a, 01-044 Warszawa, Polska
Email
Tel.: + 48 22 315 22 00
www

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Adres: Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa, Polska
Email
Tel.: + 48 22 33 04 000
www

Konsultacje w sprawie białej księgi: „Jak sprostać potrzebom Europy w zakresie infrastruktury cyfrowej?”

Komisja zamierza zebrać opinie na temat scenariuszy przedstawionych w białej księdze i przedstawić wszystkim zainteresowanym stronom: Zarówno państwa członkowskie, społeczeństwo obywatelskie, przemysł, jak i naukowcy, stanowią okazję do wniesienia wkładu w przyszłe wnioski Komisji w tej dziedzinie.

KOMUNIKAT PRASOWY |
Komisja przedstawia nowe inicjatywy na rzecz infrastruktury cyfrowej jutra

Komisja przedstawiła dziś zestaw możliwych działań mających na celu wspieranie innowacji, bezpieczeństwa i odporności infrastruktury cyfrowej. Przyszła konkurencyjność gospodarki europejskiej zależy od tej zaawansowanej infrastruktury i usług sieci cyfrowych, ponieważ szybka, bezpieczna i szeroko zakrojona łączność ma zasadnicze znaczenie dla wdrożenia technologii, które przybliżą nas do świata przyszłości: telemedycyna, jazda zautomatyzowana, predykcyjna konserwacja budynków lub rolnictwo precyzyjne.

POLITYKA I PRAWODAWSTWO |
Biała księga „Jak sprostać potrzebom Europy w zakresie infrastruktury cyfrowej?”

Niniejszą białą księgą Komisja rozpoczyna szeroko zakrojone konsultacje z państwami członkowskimi, społeczeństwem obywatelskim, przemysłem i środowiskiem akademickim w celu zebrania ich opinii na temat scenariuszy przedstawionych w niniejszej białej księdze oraz umożliwienia im wniesienia wkładu w przyszłe wnioski Komisji w tej dziedzinie.

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Sieci szerokopasmowe w krajach UE

Znaleźć aktualne informacje na temat rozwoju sieci szerokopasmowych w każdym kraju, a także krajowe strategie i polityki na rzecz rozwoju sieci szerokopasmowych.

Zobacz też

Internet szerokopasmowy w Szwecji

Przyjęty w 2016 r. krajowy plan dotyczący dostępu szerokopasmowego w Szwecji ma wizję całkowicie połączonej Szwecji i ma cele zarówno w zakresie zasięgu łączności ruchomej, jak i szybkich łączy szerokopasmowych dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw.

Łącza szerokopasmowe na Słowacji

Słowacja wyznaczyła długoterminowy cel, jakim jest zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym dostępu do ultraszybkiego internetu do 2030 r.

Internet szerokopasmowy w Rumunii

Plan Rumunii dotyczący dostępu szerokopasmowego koncentruje się na budowaniu krajowej sieci szerokopasmowej, co stanowi pierwszy krok w kierunku osiągnięcia celów UE w zakresie łączności.

Internet szerokopasmowy w Portugalii

Agenda Portugal Digital ma na celu rozwój infrastruktury cyfrowej, która umożliwi obywatelom korzystanie z nowych możliwości oferowanych przez technologie.

Internet szerokopasmowy w Holandii

Wszystkie gospodarstwa domowe w Niderlandach powinny mieć możliwość dostępu do sieci szerokopasmowych o przepustowości co najmniej 100 Mb/s, a zdecydowana większość powinna korzystać z 1 Gbps do 2023 r.

Internet szerokopasmowy na Malcie

Polityka Malty w zakresie dostępu szerokopasmowego jest neutralna pod względem technologicznym i sprzyja konkurencyjnemu otoczeniu rynkowemu.

Sieć szerokopasmowa w Luksemburgu

Jednym z priorytetów programu rządowego Luksemburga jest rozwój infrastruktury komunikacyjnej o docelowym dostępie do łączy szerokopasmowych na terenie całego kraju.

Łącza szerokopasmowe na Litwie

Litwa zamierza zapewnić obszarom wiejskim 100 Mb/s do 2027 r., a także wspierać cele społeczeństwa gigabitowego do 2025 r.

Internet szerokopasmowy na Łotwie

Łotwa wspiera cele społeczeństwa gigabitowego i dąży do osiągnięcia prędkości 100 Mb/s, która może zostać zmodernizowana do gigabitu, dla obszarów miejskich i wiejskich, a także do pokrycia 5G dla wszystkich dużych obszarów miejskich.

Internet szerokopasmowy w Irlandii

W krajowym planie dostępu szerokopasmowego dla Irlandii przewidziano, że do 2026 r. wszystkie obiekty w Irlandii będą miały dostęp do szybkich łączy szerokopasmowych.

Internet szerokopasmowy na Węgrzech

Węgierski projekt krajowej strategii cyfryzacji na lata 2021–2030 ma na celu osiągnięcie do 2030 r. docelowego poziomu 95 % gospodarstw domowych objętych sieciami gigabitowymi.

Internet szerokopasmowy w Grecji

Grecka Biblia Cyfrowej Transformacji 2020-2025 podkreśla łączność jako jedną z pięciu osi strategicznych i uznaje cele Gigabit Society 2025.

Internet szerokopasmowy w Niemczech

W umowie koalicyjnej z 2021 r., strategii cyfrowej i strategii gigabitowej na 2022 r. niemieckiego rządu federalnego priorytetowo traktuje się ogólnokrajową dostawę sieci FTTH i 5G.

Internet szerokopasmowy we Francji

Krajowy program łączności szerokopasmowej France Très Haut Débit wyznacza cel dotyczący szybkiego dostępu szerokopasmowego dla wszystkich gospodarstw domowych do 2022 r., a światłowodów dla wszystkich do 2025 r.

Internet szerokopasmowy w Finlandii

Władze fińskie opowiadają się za rozwojem sieci światłowodowej napędzanej konkurencją, wspieranej przez fundusze publiczne dla obszarów o niedostatecznym dostępie oraz doradztwo dla lokalnych gmin na temat sposobu wdrażania sieci szerokopasmowych.

Internet szerokopasmowy w Estonii

Estonia ustanowiła podstawowy zasięg dostępu szerokopasmowego w całym kraju. Estońska agenda cyfrowa wyznacza ambitne cele na 2030 r.

Internet szerokopasmowy w Danii

Szereg inicjatyw politycznych mających na celu ogólnokrajowy zasięg stacjonarnych i mobilnych łączy szerokopasmowych wspiera duńskie cele w zakresie dostępu szerokopasmowego. Rząd dąży do tego, aby Dania stała się liderem cyfrowym, tworząc podstawę dla duńskich przedsiębiorstw do...

Internet szerokopasmowy na Cyprze

Plan Cypru dotyczący dostępu szerokopasmowego określa cele strategiczne na lata 2021–2025 i obejmuje interwencje legislacyjne i regulacyjne, a także praktyczne wsparcie rozwoju infrastruktury szerokopasmowej.

Łącza szerokopasmowe w Chorwacji

Chorwacki krajowy plan rozwoju sieci szerokopasmowych na lata 2021–2027 stanowi odpowiedź na cele europejskiego społeczeństwa gigabitowego do 2025 r., a częściowo na cele cyfrowe na 2030 r.

Internet szerokopasmowy w Bułgarii

Krajowy plan infrastruktury szerokopasmowej na rzecz dostępu nowej generacji „połączona Bułgaria” oraz polityka łączności elektronicznej zostały zaktualizowane i przyjęte w sierpniu 2020 r.

Sieć szerokopasmowa w Belgii

Strategia Belgii w zakresie łączy szerokopasmowych została włączona do szerszej strategii politycznej „Cyfrowa Belgia”. Celem krajowego planu na rzecz stacjonarnych i mobilnych łączy szerokopasmowych jest wyeliminowanie pozostałych białych obszarów, na których usługi o dużej...

Internet szerokopasmowy w Austrii

Austriacka strategia łączy szerokopasmowych koncentruje się na ogólnokrajowej podaży połączeń gigabitowych (stałych i mobilnych) do 2030 r.