Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Szerokopasmowy dostęp do Internetu w Polsce

Polski krajowy plan dotyczący sieci szerokopasmowych na 2025 r. jest zgodny z celami UE w zakresie społeczeństwa gigabitowego.

  Flaga Polski

Podsumowanie rozwoju sieci szerokopasmowych w Polsce

Polski krajowy plan dotyczący sieci szerokopasmowych odzwierciedla cele społeczeństwa gigabitowego: powszechny zasięg o prędkości 100 Mb/s (z możliwością rozbudowy do gigabitu), łączność gigabitowa dla podmiotów stymulujących rozwój społeczno-gospodarczy oraz łączność 5G wzdłuż głównych korytarzy i ośrodków miejskich. Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 zapewnia finansowanie inwestycji w obszarach wykluczonych cyfrowo. Zawarto wielostronną umowę w sprawie strategii 5G dla Polski, aby odpowiedzieć na wyzwania, określić i wdrożyć środki mające na celu zapewnienie zasięgu sieci 5G.

Krajowa strategia i polityka w zakresie sieci szerokopasmowych

Organy odpowiedzialne

 • Departament Telekomunikacji Ministerstwa Cyfryzacji,decydent, wspiera rozwój sieci i usług telekomunikacyjnych, koordynuje budowę sieci szerokopasmowych i współpracuje z międzynarodowymi organizacjami telekomunikacyjnymi.
 • CentrumProjektów Polska Cyfrowa (Centrum Projektów Polska Cyfrowa)jest odpowiedzialne za wydatkowanie funduszy strukturalnych, tj. organizowanie naborów wniosków w ramach Programu OperacyjnegoPolska Cyfrowa 2014-2020 (POPC) finansującego rozwój sieci szerokopasmowych.
 • Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej odpowiada za wdrażanie Funduszy Europejskich i rozwój regionalny. DepartamentRozwoju Cyfrowegozajmuje się cyfryzacją i e-administracją.
 • UrządKomunikacji Elektronicznej (UKE) jest krajowym organem regulacyjnym rynku usług telekomunikacyjnych i pocztowych.

Główne cele rozwoju sieci szerokopasmowych

Polski krajowy plan dotyczący sieci szerokopasmowych przyjęto w 2014 r. i zaktualizowano w 2020 r. Plan ma na celu osiągnięcie:

 • uniwersalny dostęp do 100 Mb/s, z możliwością aktualizacji do prędkości gigabitowej,
 • co najmniej 1 Gb/s dla wszystkich podmiotów stymulujących rozwój społeczno-gospodarczy, np. szkół, węzłów transportowych, głównych miejsc świadczenia usług publicznych i przedsiębiorstw prowadzących intensywną działalność w internecie, a także
 • Łączność 5G na wszystkich głównych szlakach komunikacyjnych i w głównych ośrodkach miejskich. Krajowy plan dotyczący sieci szerokopasmowych koncentruje się głównie na promowaniu inwestycji i rozbudowy sieci szerokopasmowych poprzez inicjowanie środków regulacyjnych, prawnych i finansowych.

Polska przyjęła program Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej,  którego celem jest zapewnienie wszystkim szkołom w Polsce (około 19 500 lokalizacji) bezpłatnego dostępu do co najmniej 100 Mb/s, a także zaawansowanych środków cyberbezpieczeństwa oraz e-zasobów edukacyjnych i e-narzędzi.

Polska zawarła również Porozumienie w sprawie Strategii 5G dla Polski jako wielostronna platforma, skupiająca podmioty z administracji centralnej i samorządowej, operatorów telekomunikacyjnych, instytucji badawczych, uczelni technicznych i dostawców technologii, pracująca w różnych zespołach tematycznych na rzecz rozwoju sieci 5G w Polsce.

Główne środki na rzecz rozwoju sieci szerokopasmowych

 • Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) oferuje modele budowy sieci szerokopasmowych dla samorządów, świadczenia usług bezpośrednich i udostępniania infrastruktury nowym dostawcom. Ponadto ma on na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla operatorów telekomunikacyjnych i organów publicznych. Prezes UKE wspiera rozwój sieci szerokopasmowych, tj. poprzez zapewnienie dostępu do nieruchomości i budynków, przy jednoczesnym zapewnieniu jak największej współdzielenia infrastruktury między operatorami telekomunikacyjnymi.
 • Coroczny wykaz infrastruktury prowadzony przez Urząd Komunikacji Elektronicznej oraz otwarte konsultacje publiczne prowadzone przez Ministerstwo Cyfryzacji pomagają określić obszary (do indywidualnych adresów) bez dostępu do sieci dostępu nowej generacji na zasadach komercyjnych w ciągu najbliższych 3 lat.

Krajowe i regionalne instrumenty finansowe na rzecz sieci szerokopasmowych

 • W perspektywie finansowej 2014-2020 specjalny Program Operacyjny Polska Cyfrowa (Polska Cyfrowa) obejmuje finansowanie sieci szerokopasmowych. Program jest finansowany z funduszy spójności UE i jest wykorzystywany do udzielania wsparcia projektom realizowanym na obszarach, na których sieci NGA nie istnieją i prawdopodobnie nie zostaną utworzone na zasadach komercyjnych w ciągu najbliższych 3 lat. Całkowity budżet PO Polska Cyfrowa wynosi 2,57 mld euro, z czego ponad 1 mld euro przeznaczono na łącza szerokopasmowe. Władze polskie planują kontynuację programu operacyjnego „Polska cyfrowa” w latach 2021–2027.
 • W ramach celu tematycznego „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” ponad 1,3 mln gospodarstw domowych i prawie 10 000 szkół otrzyma dostęp nowej generacji (NGA).
 • Program Fundusze Europejskie na rzecz Rozwoju Cyfrowego 2021-2027 jest kontynuacją Programu Polska Cyfrowa i kolejnym etapem transformacji cyfrowej kraju. Przy całkowitym budżecie w wysokości 2 mld EUR zakres wsparcia w ramach tego programu stanowi uzupełnienie wsparcia w ramach innych programów służących realizacji celów polityki spójności na lata 2021–2027 oraz innych instrumentów krajowych i unijnych. Cele programu zakładają m.in. budowę społeczeństwa gigabitowego w Polsce, zwiększenie dostępu do ultraszybkiego szerokopasmowego Internetu. Dotacje w tych obszarach skierowane są do przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz administracji publicznej.
 • Dostęp do usług związanych z ogólnokrajową siecią edukacyjną jest finansowany z budżetu państwa (około 310 mln EUR do 2027 r.). Faza wdrożeniowa jest również współfinansowana ze środków PO Polska Cyfrowa.
 • Fundusz na rzecz sieci szerokopasmowych, który rozpoczął działalność pod koniec 2020 r., będzie również wspierał inwestycje we wdrażanie sieci NGA. Fundusz jest finansowany z opłat ponoszonych przez firmy telekomunikacyjne za zasoby numeracyjne, prawa użytkowania widma radiowego itp.
 • W planie działania wdrażającym wspólny unijny zestaw narzędzi na rzecz łączności Polska określiła jako pożądany szereg reform dotyczących np. cyfryzacji procedur wydawania zezwoleń, wydawania wytycznych dotyczących dostępu do infrastruktury technicznej oraz dalszego wzmacniania pojedynczego punktu informacyjnego.

Dane o rozwoju i technologiach szerokopasmowych w Polsce

Najnowsze dane dotyczące zasięgu sieci szerokopasmowych, abonamentów i penetracji sieci, zasięgu różnych technologii szerokopasmowych i kosztów można znaleźć w sprawozdaniach z tablicy wyników i sprawozdaniach krajowych dotyczących indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI).

Przydziały widma dla bezprzewodowych usług szerokopasmowych

Szczegółowe informacje na temat zharmonizowanego przydziału widma można znaleźć w Europejskim Obserwatorium Sieci 5G.

Publikacje krajowe i unijne oraz dokumenty prasowe

angielski

polski

Dane kontaktowe

BCO Poland (Krajowe Biuro Kompetencji w zakresie Łączności Szerokopasmowej): Ministerstwo Cyfryzacji (Ministerstwo Cyfryzacji)

Adres: ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa, Polska
Kontakt przez e-mail
Telefon: + 48 222455788
Strona internetowa

Departament Telekomunikacji Ministerstwa Cyfryzacji

Adres: ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa, Polska
Kontakt przez e-mail
Telefon: + 48 22 245 59 18
Strona internetowa

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Adres: ul. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa, Polska
Kontakt przez e-mail
Telefon: + 48 22 315 22 00
Strona internetowa

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Adres: ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa, Polska
Kontakt przez e-mail
Telefon: + 48 22 33 04 000
Strona internetowa

Najnowsze wiadomości

Sprawozdanie z działalności sieci europejskich biur kompetencji w zakresie łączności szerokopasmowej na lata 2023–2024

W niniejszej broszurze przedstawiono główne działania, cele szczegółowe i najważniejsze punkty programu rocznego sieci Europejskich Urzędów Kompetencji Szerokopasmowych (BCO) na lata 2023–2024.

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Sieci szerokopasmowe w krajach UE

Znaleźć aktualne informacje na temat rozwoju sieci szerokopasmowych w każdym kraju, a także krajowe strategie i polityki na rzecz rozwoju sieci szerokopasmowych.

Zobacz też

Szerokopasmowy dostęp do Internetu w Szwecji

Szwedzki krajowy plan dotyczący sieci szerokopasmowych, przyjęty w 2016 r., ma wizję w pełni połączonej Szwecji i ma cele zarówno w zakresie zasięgu łączności ruchomej, jak i szybkich łączy szerokopasmowych dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw.

Szerokopasmowy dostęp do Internetu w Słowenii

Słowenia opowiada się za neutralnością technologiczną i dynamiką rynku w zakresie rozwoju sieci szerokopasmowych, w szczególności konkurencji opartej na infrastrukturze i usługach.

Szerokopasmowy dostęp do Internetu w Portugalii

Agenda Portugal Digital i krajowa strategia na rzecz łączności w sieciach łączności elektronicznej o bardzo dużej przepustowości na lata 2023–2030 kształtują rozwój infrastruktury cyfrowej w Portugalii.

Szerokopasmowy dostęp do Internetu w Holandii

Wszystkie gospodarstwa domowe w Niderlandach powinny mieć możliwość dostępu do sieci szerokopasmowych o przepustowości co najmniej 100 Mb/s, a zdecydowana większość powinna korzystać z przepustowości 1 Gb/s do 2023 r.

Szerokopasmowy dostęp do Internetu na Łotwie

Łotwa popiera cele społeczeństwa gigabitowego i dąży do osiągnięcia prędkości 100 Mb/s, z możliwością rozbudowy do gigabitu, dla obszarów miejskich i wiejskich, a także zasięgu sieci 5G dla wszystkich dużych obszarów miejskich.

Szerokopasmowy dostęp do Internetu w Grecji

Krajowy plan dotyczący sieci szerokopasmowych na lata 2021–2027 promuje korzystanie ze stałych sieci o bardzo dużej przepustowości i sieci 5G. Grecka Biblia Transformacji Cyfrowej na lata 2020–2025 podkreśla łączność jako jedną z pięciu osi strategicznych i uznaje cele...

Szerokopasmowy dostęp do Internetu we Francji

W krajowym programie dotyczącym sieci szerokopasmowych France Très Haut Débit wyznaczono cel polegający na zapewnieniu wszystkim gospodarstwom domowym szybkiego dostępu szerokopasmowego do 2022 r. oraz dostępu światłowodowego dla wszystkich do 2025 r.

Szerokopasmowy dostęp do Internetu w Finlandii

Władze fińskie opowiadają się za opartym na konkurencji rozwojem sieci światłowodowej wspieranym ze środków publicznych na obszarach o niedostatecznym zasięgu sieci oraz za udzielaniem lokalnym gminom porad na temat sposobu wdrażania sieci szerokopasmowych.

Szerokopasmowy dostęp do Internetu w Danii

Szereg inicjatyw politycznych mających na celu ogólnokrajowy zasięg stacjonarnych i ruchomych łączy szerokopasmowych wspiera duńskie cele w zakresie łączy szerokopasmowych. Rząd dąży do tego, aby Dania stała się cyfrowym liderem, tworząc podstawy dla duńskich przedsiębiorstw do...

Szerokopasmowy dostęp do Internetu w Czechach

Krajowy plan rozwoju sieci o bardzo dużej przepustowości, zatwierdzony w marcu 2021 r., określa strategiczne podejście Republiki Czeskiej do budowy sieci o bardzo dużej przepustowości.

Szerokopasmowy dostęp do Internetu na Cyprze

Cypryjski plan dotyczący sieci szerokopasmowych określa cele strategiczne na lata 2021–2025 i obejmuje interwencje ustawodawcze i regulacyjne, a także praktyczne wsparcie rozwoju infrastruktury szerokopasmowej.

Szerokopasmowy dostęp do Internetu w Chorwacji

Chorwacki krajowy plan rozwoju sieci szerokopasmowych na lata 2021–2027 stanowi odpowiedź na cele europejskiego społeczeństwa gigabitowego na 2025 r. oraz częściowo na cele cyfrowe na 2030 r.

Szerokopasmowy dostęp do Internetu w Bułgarii

W sierpniu 2020 r. zaktualizowano i przyjęto krajowy plan infrastruktury szerokopasmowej na rzecz dostępu nowej generacji „Połączona Bułgaria” oraz politykę łączności elektronicznej.

Internet szerokopasmowy w Belgii

Belgijska strategia na rzecz sieci szerokopasmowych została włączona do szerszej strategii politycznej „Cyfrowa Belgia”. Celem krajowego planu na rzecz stacjonarnych i ruchomych usług szerokopasmowych jest wyeliminowanie pozostałych obszarów białych, na których usługi o wysokiej...