Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Wsparcie dla wdrażania sieci szerokopasmowych

Komisja Europejska wspiera unijne przedsiębiorstwa, kierowników projektów i organy w zwiększaniu zasięgu sieci, aby osiągnąć cele unijnego społeczeństwa gigabitowego.

©Unia Europejska

fix-empty

Strategia UE w zakresie sieci szerokopasmowych

Broadband Europe promuje strategię Komisji dotyczącą łączności dla europejskiego społeczeństwa gigabitowego do 2025 r., a także wizję cyfrowej dekady transformacji cyfrowej Europy do 2030 r. mającą na celu połączenie europejskich obywateli i przedsiębiorstw z sieciami o bardzo dużej przepustowości, które umożliwią wszystkim obywatelom i przedsiębiorstwom w całej UE korzystanie z innowacyjnych produktów, usług i zastosowań.

Ta wizja społeczeństwa gigabitowego na 2025 r. opiera się na trzech głównych celach strategicznych:

  • łączność gigabitowa dla wszystkich głównych podmiotów stymulujących rozwój społeczno-gospodarczy;
  • nieprzerwany zasięg sieci 5G dla wszystkich obszarów miejskich i głównych naziemnych szlaków transportowych;
  • dostęp do łączności o przepustowości co najmniej 100 Mb/s dla wszystkich europejskich gospodarstw domowych.

Ambicją cyfrowej dekady jest, aby do 2030 r.:

  • wszystkie europejskie gospodarstwa domowe są objęte siecią gigabitową;
  • wszystkie zaludnione obszary są objęte siecią 5G.

Wsparcie rozwoju sieci szerokopasmowych

Unijne przedsiębiorstwa, władze krajowe, regionalne i lokalne oraz kierownicy projektów zajmujących się wdrażaniem sieci szerokopasmowych odgrywają kluczową rolę w osiąganiu unijnych celów w zakresie łączności. UE wspiera wdrażanie sieci, oferując wytyczne, ułatwiając wymianę najlepszych praktyk i informując obywateli o dostępności sieci na ich obszarze. Kierownicy projektów mogą znaleźć więcej informacji na stronie internetowej, a także odnieść się do sieci biur kompetencji w zakresie łączności szerokopasmowej (BCO), która skupia ekspertów w celu omówienia i wymiany wsparcia technicznego w zakresie wdrażania sieci szerokopasmowych. Obszary wiejskie i oddalone stanowią szczególne wyzwanie w zakresie przyciągania inwestycji w sieci szerokopasmowe.

Podręcznik inwestycji w sieci szerokopasmowe pomaga organom publicznym w planowaniu, wdrażaniu i monitorowaniu projektów w zakresie sieci szerokopasmowych na ich terytoriach. Dotyczy on wdrażania segmentów dostępu i dosyłowych stałych sieci szerokopasmowych oraz przyjmowania usług szerokopasmowych.

Podręcznik dotyczący sieci szerokopasmowych dla obszarów wiejskich i oddalonych pomaga decydentom i kierownikom projektów w zakresie sieci szerokopasmowych we wdrażaniu szybkich sieci w trudnych obszarach.

W zaktualizowanym badaniu dotyczącym krajowych planów w zakresie sieci szerokopasmowych w UE-27 przedstawiono przegląd środków w zakresie łączności w państwach członkowskich określonych w krajowych planach w zakresie sieci szerokopasmowych oraz ocenę wykonalności realizacji celów agendy cyfrowej dla Europy 2020 i społeczeństwa gigabitowego na 2025 r.

Fundusz na rzecz sieci szerokopasmowych w ramach instrumentu „Łącząc Europę” i instrument „Łącząc Europę” – technologie cyfrowe

Programem poświęconym łączności jest instrument „Łącząc Europę”, który wspiera rozwój sieci szerokopasmowych za pośrednictwem dwóch instrumentów finansowych: Fundusz na rzecz sieci szerokopasmowych w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (CEBF, equity) oraz instrument dłużny w ramach instrumentu „Łącząc Europę”. Fundusz na rzecz sieci szerokopasmowych w ramach instrumentu „Łącząc Europę” zapewnia kapitał własny i quasi-kapitał własny mniejszym projektom szerokopasmowym o podwyższonym ryzyku, które nie mają wystarczającego dostępu do finansowania, na (niedostatecznie obsługiwanych) obszarach podmiejskich i wiejskich. CEBF jest funduszem kapitałowym o wartości 420 mln EUR, a instrument dłużny w ramach instrumentu „Łącząc Europę” udostępnia około 17 mln EUR w formie pożyczek. Cyfrowa część instrumentu „Łącząc Europę” (CEF Digital) będzie wspierać i stymulować zarówno publiczne, jak i prywatne inwestycje w infrastrukturę łączności cyfrowej w latach 2021–2027.

Najnowsze wiadomości

REPORT / STUDY |
Digital Decade 2024: Broadband Coverage in Europe 2023

The Broadband Coverage in Europe study is designed to monitor the progress of EU Member States towards the gigabit coverage and 5G coverage targets as set out in the Digital Decade Policy programme.

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Łączność

Celem UE jest, aby Europa stała się najbardziej połączonym kontynentem do 2030 r.

Szczegółowe wyjaśnienia

Sieci szerokopasmowe w krajach UE

Znaleźć aktualne informacje na temat rozwoju sieci szerokopasmowych w każdym kraju, a także krajowe strategie i polityki na rzecz rozwoju sieci szerokopasmowych.

Akt w sprawie infrastruktury gigabitowej

Akt w sprawie infrastruktury gigabitowej stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na szybszą, niezawodną i wymagającą dużej ilości danych łączność, zastępując dyrektywę w sprawie zmniejszenia kosztów sieci szerokopasmowych z 2014 r.

Zobacz też

Otwórz Internet

Przepisy UE przewidują zasadę otwartego dostępu do Internetu: ruch internetowy jest traktowany bez dyskryminacji, blokowania, ograniczania lub ustalania priorytetów.

ICT i standaryzacja

Normy i specyfikacje ICT zapewniają, że produkty mogą łączyć się ze sobą i współpracować ze sobą, pobudzając innowacje oraz utrzymując otwarte i konkurencyjne rynki ICT.

Zestaw narzędzi Connectivity Toolbox

Zestaw narzędzi do łączności oferuje wskazówki dotyczące wdrażania sieci światłowodowych i sieci 5G. Sieci te będą oferować znaczne możliwości gospodarcze.

Widmo radiowe: podstawy komunikacji bezprzewodowej

Komunikacja bezprzewodowa, za pośrednictwem sieci publicznych lub prywatnych, wykorzystuje widmo radiowe, tj. szereg fal radiowych, do przenoszenia informacji. Taka komunikacja może odbywać się między ludźmi, ludźmi i maszynami lub systemami („rzeczy” bardziej ogólne) lub między...

5G

5G jest kluczową technologią sieci nowej generacji, która umożliwi innowacje i będzie wspierać transformację cyfrową.

112: Numer alarmowy UE

Potrzebujesz pomocy? 112 to Twój ratujący życie numer! 112 to bezpłatny europejski numer alarmowy, dostępny w całej UE.