Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Szerokopasmowy dostęp do Internetu w Szwecji

Szwedzki krajowy plan dotyczący sieci szerokopasmowych, przyjęty w 2016 r., ma wizję w pełni połączonej Szwecji i ma cele zarówno w zakresie zasięgu łączności ruchomej, jak i szybkich łączy szerokopasmowych dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw.

Do 2020 r. 95 % wszystkich gospodarstw domowych i przedsiębiorstw powinno mieć dostęp do łączy szerokopasmowych o przepustowości co najmniej 100 Mb/s, a do 2025 r. cała Szwecja powinna mieć dostęp do szybkich łączy szerokopasmowych. Znaczenie wdrożenia sieci 5G zostało uznane przez Szwecję na przykład w ramach Nordyckiej Rady Ministrów ds. Cyfryzacji. Zadaniem tej rady ad hoc jest podjęcie działań następczych w związku z deklaracją w sprawie 5G podpisaną przez nordyckich premierów w maju 2018 r.

Podsumowanie rozwoju sieci szerokopasmowych w Szwecji

W swojej strategii na rzecz sieci szerokopasmowych rząd Szwecji określił trzy strategiczne obszary, aby osiągnąć cele określone w strategii: Role i zasady na rynku usług szerokopasmowych, opłacalna rozbudowa infrastruktury szerokopasmowej i usług szerokopasmowych dla wszystkich. Zgodnie ze strategią na rzecz sieci szerokopasmowych „Całkowicie połączona Szwecja do 2025 r.” punktem centralnym musi być zapotrzebowanie obywateli na dostęp szerokopasmowy, niezależnie od tego, czy mieszkają oni na obszarach gęsto zaludnionych, obszarach słabo zaludnionych i obszarach wiejskich, czy też na obszarach położonych pomiędzy nimi. Szwecja jest zdecydowana być w czołówce rozwoju 5G. Jednym z przejawów tego jest współpraca nordycko-bałtycka w zakresie 5G, podjęta w ramach Nordyckiej Rady Ministrów. W maju 2018 r. nordyccy premierzy podpisali deklarację w sprawie 5G, której wspólną wizją jest bycie pierwszym i najbardziej zintegrowanym regionem na świecie. Aby osiągnąć ten cel, nordycko-bałtyccy ministrowie cyfryzacji opracowali wspólny plan działania na rzecz szybkiego przyjęcia technologii 5G.

Krajowa strategia i polityka w zakresie sieci szerokopasmowych

Organy odpowiedzialne

  • Ministerstwo Klimatu i Przedsiębiorczości (Klimat- och näringslivs‐departementet)jest odpowiedzialne za cyfryzację i politykę w zakresie łączy szerokopasmowych.
  • Szwedzki Urząd Poczty i Telekomunikacji (PTS) jest organem, który monitoruje i reguluje sektor łączności elektronicznej i poczty. Wizją urzędu jest to, że każdy w Szwecji powinien mieć dostęp do dobrej telefonii, usług szerokopasmowych i pocztowych.
  • Bredbandsforum  zostało powołane przez rząd w 2010 r. i jest odpowiedzialne za ułatwianie współpracy między zainteresowanymi podmiotami w celu promowania skutecznej rozbudowy infrastruktury szerokopasmowej. Forum ma również za zadanie stworzyć arenę dla rządu, firm, władz i innych organizacji, aby wspólnie zidentyfikować przeszkody we wdrażaniu i znaleźć rozwiązania ułatwiające dostęp szerokopasmowy w całym kraju.

Główne cele rozwoju sieci szerokopasmowych

Wizja rządu dotycząca całkowicie połączonej Szwecji zakłada, że infrastruktura szerokopasmowa powinna odpowiadać zapotrzebowaniu użytkownika na łączność. W strategii na rzecz sieci szerokopasmowych przyjętej w grudniu 2016 r. rząd Szwecji wskazał na potrzebę osiągnięcia celów w dwóch obszarach: dostęp do szybkich łączy szerokopasmowych w całej Szwecji oraz dostęp do niezawodnych i wysokiej jakości usług telefonii komórkowej. Celem strategii jest zapewnienie 95 % wszystkich gospodarstw domowych i przedsiębiorstw dostępu do łączy szerokopasmowych o przepustowości co najmniej 100 Mb/s do 2020 r. Strategia wykracza poza 2020 r. i stanowi, że do 2025 r. cała Szwecja powinna mieć dostęp do szybkich łączy szerokopasmowych. Oznacza to, że 98 % wszystkich gospodarstw domowych i przedsiębiorstw powinno mieć dostęp do łączy szerokopasmowych o przepustowości co najmniej 1 Gb/s. Pozostałe 1,9 % powinno mieć dostęp do połączeń o przepustowości co najmniej 100 Mb/s, a 0,1 % – o przepustowości co najmniej 30 Mb/s. Strategia ma również cel dotyczący zasięgu telefonii komórkowej: cała Szwecja powinna mieć dostęp do niezawodnych i wysokiej jakości usług łączności ruchomej nie później niż w 2023 r.

Główne środki na rzecz rozwoju sieci szerokopasmowych

  • Mapowanie sieci szerokopasmowych: W Szwecji szwedzki urząd ds. poczty i telekomunikacji opracował i kieruje serwisem internetowym Ledningskollen w celu wymiany informacji na temat właścicieli infrastruktury (tj. rurociągów i innej infrastruktury). Platforma została opracowana i jest publicznie dostępna na zasadzie dobrowolności w celu zapobiegania szkodom podczas wykopów i poprawy koordynacji prac cywilnych. Oprócz Ledningskollen, PTS posiada krajowe narzędzie mapowania o nazwie Mapa Szerokopasmowa (Bredbandskartan), które pokazuje dostępność sieci szerokopasmowych, właścicieli sieci i dostawców usług internetowych w pobliżu określonej lokalizacji w całej Szwecji.
  • Rozwój sieci szerokopasmowych w Szwecji opiera się przede wszystkim na zasadach rynkowych, ale na obszarach, na których nie ma komercyjnych zachęt do inwestowania, dostępne są uzupełniające środki publiczne. W Szwecji gminy odgrywają ważną rolę we wdrażaniu sieci poprzez kontrolowanie i określanie warunków dostępu operatorów do gruntów komunalnych.

Krajowe i regionalne instrumenty finansowe na rzecz sieci szerokopasmowych

  • Pomoc państwa na rozwój sieci szerokopasmowych na obszarach, na których nie ma inwestycji komercyjnych w sieci dostępu nowej generacji, jest dostępna za pośrednictwem Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), a w północnej części Szwecji za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).
  • Finansowany z Funduszu Odbudowy i Zwiększania Odporności rząd zamierza zainwestować 1,4 mld SEK w 2021 r., 500 mln SEK w 2022 r., a następnie 100 mln SEK rocznie w latach 2023–2025 w rozbudowę łączy szerokopasmowych w całym kraju i osiągnięcie krajowych celów w zakresie łączy szerokopasmowych. Szwedzka Agencja Poczty i Telekomunikacji (PTS) jest instytucją zarządzającą tym systemem wsparcia. W obecnym okresie programowania programu rozwoju obszarów wiejskich (2014–2020) rząd przeznaczył również około 4,45 mld SEK na wsparcie rozwoju sieci szerokopasmowych na obszarach, na których ekspansja nie jest opłacalna z handlowego punktu widzenia.
  • Rząd dokonał również inwestycji w wysokości 1,2 mld SEK w ramach regionalnego funduszu na rozbudowę większych lokalnych sieci szerokopasmowych w ramach trzech programów północnego funduszu regionalnego.

Dane dotyczące rozwoju sieci szerokopasmowych i technologii szerokopasmowych w Szwecji

Najnowsze dane dotyczące zasięgu sieci szerokopasmowych, abonamentów i penetracji sieci, zasięgu różnych technologii szerokopasmowych i kosztów można znaleźć w sprawozdaniach z tablicy wyników i sprawozdaniach krajowych dotyczących indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI).

Przydziały widma dla bezprzewodowych usług szerokopasmowych

Szczegółowe informacje na temat zharmonizowanego przydziału widma można znaleźć w Europejskim Obserwatorium Sieci 5G.

Publikacje krajowe i unijne oraz dokumenty prasowe

angielski

szwedzki

Dane kontaktowe

BCO Sweden (krajowe biuro kompetencji w zakresie łączności szerokopasmowej): Szwedzki Urząd Poczty i Telekomunikacji (Post och telestyrelsen)

Adres pocztowy: Rubryka 5398, SE-102 49 Sztokholm, Szwecja Adres
dla odwiedzających: Valhallavägen 117, SE-115 31 Sztokholm, Szwecja
Kontakt przez e-mail
Telefon: +46 8 678 56 12
Strona internetowa

Ministerstwo Klimatu i Przedsiębiorczości (Klimat- och näringslivs­departementet)

Adres: Mäster Samuelsgatan 70, 111 21 Sztokholm, Szwecja
Kontakt przez e-mail
Strona internetowa

Bredbandsforum (forum bredni)

Adres: Valhallavägen 117, 115 31 Sztokholm, Szwecja
Kontakt przez e-mail
Telefon: +46 8678 55 00
Strona internetowa

Najnowsze wiadomości

Europejski Tydzień Regionów: Zmniejszanie przepaści cyfrowej poprzez wspieranie infrastruktury cyfrowej na rzecz inteligentnych i zrównoważonych regionów

Na temat „inteligentnego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego w regionach” warsztaty dotyczą kluczowej kwestii przepaści cyfrowej, analizując jej wpływ na spójność społeczną i ogólny wzrost w Unii Europejskiej.

REPORT / STUDY |
Digital Decade 2024: Broadband Coverage in Europe 2023

The Broadband Coverage in Europe study is designed to monitor the progress of EU Member States towards the gigabit coverage and 5G coverage targets as set out in the Digital Decade Policy programme.

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Sieci szerokopasmowe w krajach UE

Znaleźć aktualne informacje na temat rozwoju sieci szerokopasmowych w każdym kraju, a także krajowe strategie i polityki na rzecz rozwoju sieci szerokopasmowych.

Zobacz też

Szerokopasmowy dostęp do Internetu w Słowenii

Słowenia opowiada się za neutralnością technologiczną i dynamiką rynku w zakresie rozwoju sieci szerokopasmowych, w szczególności konkurencji opartej na infrastrukturze i usługach.

Szerokopasmowy dostęp do Internetu w Portugalii

Agenda Portugal Digital i krajowa strategia na rzecz łączności w sieciach łączności elektronicznej o bardzo dużej przepustowości na lata 2023–2030 kształtują rozwój infrastruktury cyfrowej w Portugalii.

Szerokopasmowy dostęp do Internetu w Holandii

Wszystkie gospodarstwa domowe w Niderlandach powinny mieć możliwość dostępu do sieci szerokopasmowych o przepustowości co najmniej 100 Mb/s, a zdecydowana większość powinna korzystać z przepustowości 1 Gb/s do 2023 r.

Szerokopasmowy dostęp do Internetu na Łotwie

Łotwa popiera cele społeczeństwa gigabitowego i dąży do osiągnięcia prędkości 100 Mb/s, z możliwością rozbudowy do gigabitu, dla obszarów miejskich i wiejskich, a także zasięgu sieci 5G dla wszystkich dużych obszarów miejskich.

Szerokopasmowy dostęp do Internetu w Grecji

Krajowy plan dotyczący sieci szerokopasmowych na lata 2021–2027 promuje korzystanie ze stałych sieci o bardzo dużej przepustowości i sieci 5G. Grecka Biblia Transformacji Cyfrowej na lata 2020–2025 podkreśla łączność jako jedną z pięciu osi strategicznych i uznaje cele...

Szerokopasmowy dostęp do Internetu we Francji

W krajowym programie dotyczącym sieci szerokopasmowych France Très Haut Débit wyznaczono cel polegający na zapewnieniu wszystkim gospodarstwom domowym szybkiego dostępu szerokopasmowego do 2022 r. oraz dostępu światłowodowego dla wszystkich do 2025 r.

Szerokopasmowy dostęp do Internetu w Finlandii

Władze fińskie opowiadają się za opartym na konkurencji rozwojem sieci światłowodowej wspieranym ze środków publicznych na obszarach o niedostatecznym zasięgu sieci oraz za udzielaniem lokalnym gminom porad na temat sposobu wdrażania sieci szerokopasmowych.

Szerokopasmowy dostęp do Internetu w Danii

Szereg inicjatyw politycznych mających na celu ogólnokrajowy zasięg stacjonarnych i ruchomych łączy szerokopasmowych wspiera duńskie cele w zakresie łączy szerokopasmowych. Rząd dąży do tego, aby Dania stała się cyfrowym liderem, tworząc podstawy dla duńskich przedsiębiorstw do...

Szerokopasmowy dostęp do Internetu w Czechach

Krajowy plan rozwoju sieci o bardzo dużej przepustowości, zatwierdzony w marcu 2021 r., określa strategiczne podejście Republiki Czeskiej do budowy sieci o bardzo dużej przepustowości.

Szerokopasmowy dostęp do Internetu na Cyprze

Cypryjski plan dotyczący sieci szerokopasmowych określa cele strategiczne na lata 2021–2025 i obejmuje interwencje ustawodawcze i regulacyjne, a także praktyczne wsparcie rozwoju infrastruktury szerokopasmowej.

Szerokopasmowy dostęp do Internetu w Chorwacji

Chorwacki krajowy plan rozwoju sieci szerokopasmowych na lata 2021–2027 stanowi odpowiedź na cele europejskiego społeczeństwa gigabitowego na 2025 r. oraz częściowo na cele cyfrowe na 2030 r.

Szerokopasmowy dostęp do Internetu w Bułgarii

W sierpniu 2020 r. zaktualizowano i przyjęto krajowy plan infrastruktury szerokopasmowej na rzecz dostępu nowej generacji „Połączona Bułgaria” oraz politykę łączności elektronicznej.

Internet szerokopasmowy w Belgii

Belgijska strategia na rzecz sieci szerokopasmowych została włączona do szerszej strategii politycznej „Cyfrowa Belgia”. Celem krajowego planu na rzecz stacjonarnych i ruchomych usług szerokopasmowych jest wyeliminowanie pozostałych obszarów białych, na których usługi o wysokiej...