Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Internet szerokopasmowy w Szwecji

Przyjęty w 2016 r. krajowy plan dotyczący dostępu szerokopasmowego w Szwecji ma wizję całkowicie połączonej Szwecji i ma cele zarówno w zakresie zasięgu łączności ruchomej, jak i szybkich łączy szerokopasmowych dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw.

  flaga Szwecji

Do 2020 r. 95 % wszystkich gospodarstw domowych i przedsiębiorstw powinno mieć dostęp do łączy szerokopasmowych o przepustowości co najmniej 100 Mb/s, a do 2025 r. cała Szwecja powinna mieć dostęp do szybkich łączy szerokopasmowych. Szwecja uznała znaczenie wdrożenia sieci 5G na przykład w ramach Nordyckiej Rady Ministrów ds. Cyfryzacji. Radzie ad hoc powierzono zadanie przewodnictwa w następstwie deklaracji w sprawie sieci 5G podpisanej przez premierów nordyckich w maju 2018 r.

Podsumowanie rozwoju sieci szerokopasmowych w Szwecji

W swojej strategii dotyczącej dostępu szerokopasmowego rząd Szwecji określił trzy obszary strategiczne, aby osiągnąć cele wyznaczone w strategii: Role i zasady dotyczące rynku szerokopasmowego, opłacalna rozbudowa infrastruktury szerokopasmowej i usług szerokopasmowych dla wszystkich. Zgodnie ze strategią szerokopasmową „Całkowicie połączona Szwecja do 2025 r.” punktem centralnym musi być potrzeba obywateli w zakresie dostępu szerokopasmowego, bez względu na to, czy żyją na obszarach gęsto zaludnionych, słabo zaludnionych i wiejskich, czy też na obszarach położonych pomiędzy nimi. Szwecja jest zdecydowana być w czołówce rozwoju 5G. Jednym z przejawów tego jest nordycko-bałtycka współpraca w zakresie 5G, podejmowana w ramach Nordyckiej Rady Ministrów. W maju 2018 r. premierzy krajów nordyckich podpisali deklarację w sprawie sieci 5G, ze wspólną wizją bycia pierwszym i przede wszystkim zintegrowanym regionem na świecie. Aby osiągnąć ten cel, ministrowie cyfryzacji nordycko-bałtyckiej ustanowili wspólny plan działania na rzecz wczesnego przyjęcia technologii 5G.

Krajowa strategia i polityka w zakresie łączności szerokopasmowej

Właściwe organy

 • Ministerstwo Przedsiębiorczości i Innowacji (Näringsdepartementet)jestodpowiedzialne za cyfryzację i politykę dostępu szerokopasmowego.
 • Szwedzki Urząd ds. Poczty i Telekomunikacji (PTS) jest organem, który monitoruje i reguluje sektory łączności elektronicznej i pocztowej. Wizją władz jest to, że każdy w Szwecji powinien mieć dostęp do dobrej telefonii, usług szerokopasmowych i pocztowych.
 • Bredbandsforum zostało powołane przez rząd w 2010 r. i jest odpowiedzialne za ułatwianie współpracy między zainteresowanymi podmiotami w celu promowania skutecznej rozbudowy infrastruktury szerokopasmowej. Forum ma również za zadanie stworzyć arenę dla rządu, firm, władz i innych organizacji, aby wspólnie identyfikować przeszkody we wdrażaniu i znajdować rozwiązania ułatwiające dostęp do łączy szerokopasmowych w całym kraju.

Główne cele rozwoju sieci szerokopasmowych

Rządowa wizja całkowicie połączonej Szwecji polega na tym, że infrastruktura szerokopasmowa powinna odpowiadać potrzebom użytkownika w zakresie łączności. W przyjętej w grudniu 2016 r. strategii w zakresie dostępu szerokopasmowego rząd Szwecji wskazał na potrzebę osiągnięcia celów w dwóch obszarach: dostęp do szybkich łączy szerokopasmowych w całej Szwecji oraz dostęp do niezawodnych i wysokiej jakości usług mobilnych. Celem strategii jest zapewnienie 95 % wszystkich gospodarstw domowych i przedsiębiorstw dostępu do łączy szerokopasmowych o przepustowości co najmniej 100 Mb/s do 2020 r. Strategia ta wykracza poza 2020 r. i stwierdza, że do 2025 r. cała Szwecja powinna mieć dostęp do szybkich łączy szerokopasmowych. Oznacza to, że 98 % wszystkich gospodarstw domowych i przedsiębiorstw powinno mieć dostęp do łączy szerokopasmowych o przepustowości co najmniej 1 Gbps. Pozostałe 1,9 % powinno mieć dostęp do połączeń o przepustowości co najmniej 100 Mb/s i 0,1 % przy minimalnej przepustowości 30 Mb/s. Strategia ma również cel w zakresie zasięgu mobilnego: wszystkie Szwecja powinny mieć dostęp do niezawodnych i wysokiej jakości usług telefonii komórkowej nie później niż w 2023 r.

Szwedzka strategia cyfryzacji przyjęta w 2017 r. ukierunkowana jest na realizację celów cyfrowych. Szwecja dąży do uwolnienia potencjału transformacji cyfrowej, tworząc jednocześnie zaawansowany cyfrowo sektor publiczny, który zapewnia pewność prawa, dostępność i przyczynia się do opracowania skutecznej polityki.

Główne środki na rzecz rozwoju sieci szerokopasmowych

 • Mapowanie szerokopasmowe: W Szwecji serwis internetowy Ledningskollen został opracowany i kierowany przez szwedzki urząd pocztowy i telekomunikacyjny (NRA) w celu wymiany informacji na temat właścicieli infrastruktury (tj. rurociągów i innej infrastruktury). Platforma została opracowana i jest publicznie dostępna na zasadzie dobrowolności w celu zapobiegania szkodom podczas wykopalisk i poprawy koordynacji pracy cywilnej. Oprócz Ledningskollen, PTS posiada krajowe narzędzie mapowania o nazwie Broadbandskartan (Broadbandskartan), które pokazuje dostępność łączy szerokopasmowych, właścicieli sieci i dostawców usług internetowych w pobliżu określonej lokalizacji w całej Szwecji.
 • Wdrażanie łączy szerokopasmowych w Szwecji jest głównie ukierunkowane na rynek, ale na obszarach, w których nie istnieją zachęty komercyjne do inwestowania, dostępne są uzupełniające środki publiczne. W Szwecji gminy odgrywają ważną rolę we wdrażaniu sieci poprzez kontrolowanie i określanie warunków dostępu operatorów do gruntów komunalnych.

Krajowe i regionalne instrumenty finansowe dotyczące łączy szerokopasmowych

 • Pomoc państwa na rozbudowę sieci szerokopasmowych na obszarach, na których nie ma inwestycji komercyjnych w sieci dostępu nowej generacji, jest dostępna za pośrednictwem Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz w północnej części Szwecji za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).
 • 202,8 mln SEK przeznaczono na program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014–2020 na dalszą ekspansję łączy szerokopasmowych na obszarach wiejskich.
 • Finansowany z Funduszu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności rząd zamierza zainwestować 1,4 mld SEK w 2021 r., 500 mln SEK w 2022 r., a następnie 100 mln SEK rocznie w latach 2023–2025 w celu rozszerzenia dostępu szerokopasmowego w całym kraju i osiągnięcia krajowych celów w zakresie łączy szerokopasmowych. Szwedzka Agencja Pocztowa i Telekomunikacyjna (PTS) jest instytucją zarządzającą tym systemem wsparcia. W bieżącym okresie programowania programu rozwoju obszarów wiejskich (2014–2020) rząd przeznaczył również około 4,45 mld SEK na wsparcie rozwoju szerokopasmowego na obszarach, na których ekspansja nie jest opłacalna ekonomicznie.
 • Rząd poczynił również inwestycje w wysokości 1,2 mld SEK w ramach funduszu regionalnego na rozbudowę większych lokalnych sieci szerokopasmowych połączeń międzysystemowych w trzech północnych programach funduszy regionalnych.

Dane na temat rozwoju sieci szerokopasmowych i technologii szerokopasmowych w Szwecji

W odniesieniu do najnowszych danych dotyczących zasięgu łączy szerokopasmowych, subskrypcji i penetracji, zasięg różnych technologii szerokopasmowych i kosztów należy sprawdzić w tabelach wyników i sprawozdaniach krajowych indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI).

Przydziały widma dla bezprzewodowej łączności szerokopasmowej

Szczegółowe informacje na temat zharmonizowanych przydziałów widma można znaleźć w Europejskim Obserwatorium 5G.

Publikacje i dokumenty prasowe

Język angielski

Szwedzki

Dane kontaktowe

BCO Szwecja (krajowy urząd ds. kompetencji w zakresie sieci szerokopasmowych): Szwedzki Urząd Poczty i Telekomunikacji (Post och telestyrelsen)

Adres pocztowy: Ramka 5398, SE-102 49 Sztokholm, Szwecja Adres wizyty: Valhallavägen 117, SE-115 31 Sztokholm, Szwecja Kontakt przez e-mail Telefon: +46 8 678 56 12 Strona internetowa

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Innowacji (Näringsdepartementet)

Adres e-mail: Mäster Samuelsgatan 70, 111 21 Sztokholm, Szwecja Kontakt przez e-mail Telefon: +46 8405 10 00 Strona internetowa

Bredbandsforum

Adres e-mail: Valhallavägen 117, 115 31 Sztokholm, Szwecja Kontakt przez e-mail Telefon: +46 8678 55 00 Strona internetowa

Najnowsze wiadomości

EU support to rural revitalisation through broadband roll-out and smart solutions

High-speed broadband and smart solutions are important for the revitalisation of many rural areas.

SPRAWOZDANIE/BADANIE |
Łączność cyfrowa w celu przeciwdziałania wyludnianiu się obszarów wiejskich

Najnowsze badanie Europejskiego Wspólnego Centrum Badawczego (JRC) wprowadza rozpoznawczą koncepcję „pojedynczych miejsc” w Europie. Jak wyjaśniono w wywiadzie wideo, takie miejsca są podatne na zagrożenia pod względem niewystarczającego wyposażenia lokalnego, dostępności lub łączności.

KOMUNIKAT PRASOWY |
Komisja przyjmuje zmienione zasady pomocy państwa w odniesieniu do sieci szerokopasmowych

Komisja Europejska przyjęła zmieniony komunikat w sprawie pomocy państwa na rzecz sieci szerokopasmowych. W zmienionych wytycznych w sprawie sieci szerokopasmowych określono zasady, zgodnie z którymi Komisja będzie oceniać środki pomocy państwa zgłoszone przez państwa członkowskie w celu wsparcia budowy i upowszechnienia sieci szerokopasmowych w UE.

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Sieci szerokopasmowe w krajach UE

Znaleźć aktualne informacje na temat rozwoju sieci szerokopasmowych w każdym kraju, a także krajowe strategie i polityki na rzecz rozwoju sieci szerokopasmowych.

Zobacz też

Łącza szerokopasmowe na Słowacji

Słowacja wyznaczyła długoterminowy cel, jakim jest zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym dostępu do ultraszybkiego internetu do 2030 r.

Internet szerokopasmowy w Rumunii

Plan Rumunii dotyczący dostępu szerokopasmowego koncentruje się na budowaniu krajowej sieci szerokopasmowej, co stanowi pierwszy krok w kierunku osiągnięcia celów UE w zakresie łączności.

Internet szerokopasmowy w Portugalii

Agenda Portugal Digital ma na celu rozwój infrastruktury cyfrowej, która umożliwi obywatelom korzystanie z nowych możliwości oferowanych przez technologie.

Broadband - Polska

Polski Narodowy Plan Szerokopasmowy przewiduje, że do 2020 r. 100% gospodarstw domowych powinno mieć dostęp do internetu o przepustowości co najmniej 30 Mbps. Również do 2020 r. 50% gospodarstw domowych powinno korzystać z internetu o przepustowości 100 Mbps.

Internet szerokopasmowy w Holandii

Wszystkie gospodarstwa domowe w Niderlandach powinny mieć możliwość dostępu do sieci szerokopasmowych o przepustowości co najmniej 100 Mb/s, a zdecydowana większość powinna korzystać z 1 Gbps do 2023 r.

Internet szerokopasmowy na Malcie

Polityka Malty w zakresie dostępu szerokopasmowego jest neutralna pod względem technologicznym i sprzyja konkurencyjnemu otoczeniu rynkowemu.

Internet szerokopasmowy w Luksemburgu

Rozwój infrastruktury komunikacyjnej z celem gigabitowego dostępu szerokopasmowego w całym kraju jest jednym z priorytetów programu rządowego Luksemburga.

Internet szerokopasmowy w Irlandii

W krajowym planie dostępu szerokopasmowego dla Irlandii przewidziano, że do 2026 r. wszystkie obiekty w Irlandii będą miały dostęp do szybkich łączy szerokopasmowych.

Internet szerokopasmowy na Węgrzech

Węgierski projekt krajowej strategii cyfryzacji na lata 2021–2030 ma na celu osiągnięcie do 2030 r. docelowego poziomu 95 % gospodarstw domowych objętych sieciami gigabitowymi.

Internet szerokopasmowy w Grecji

Grecka Biblia Cyfrowej Transformacji 2020-2025 podkreśla łączność jako jedną z pięciu osi strategicznych i uznaje cele Gigabit Society 2025.

Internet szerokopasmowy w Niemczech

W umowie koalicyjnej z 2021 r., strategii cyfrowej i strategii gigabitowej na 2022 r. niemieckiego rządu federalnego priorytetowo traktuje się ogólnokrajową dostawę sieci FTTH i 5G.

Internet szerokopasmowy we Francji

Krajowy program łączności szerokopasmowej France Très Haut Débit wyznacza cel dotyczący szybkiego dostępu szerokopasmowego dla wszystkich gospodarstw domowych do 2022 r., a światłowodów dla wszystkich do 2025 r.

Internet szerokopasmowy w Finlandii

Władze fińskie opowiadają się za rozwojem sieci światłowodowej napędzanej konkurencją, wspieranej przez fundusze publiczne dla obszarów o niedostatecznym dostępie oraz doradztwo dla lokalnych gmin na temat sposobu wdrażania sieci szerokopasmowych.

Internet szerokopasmowy w Estonii

Estonia ustanowiła podstawowy zasięg dostępu szerokopasmowego w całym kraju. Estońska agenda cyfrowa wyznacza ambitne cele na 2030 r.

Internet szerokopasmowy w Danii

Szereg inicjatyw politycznych mających na celu ogólnokrajowy zasięg stacjonarnych i mobilnych łączy szerokopasmowych wspiera duńskie cele w zakresie dostępu szerokopasmowego. Rząd dąży do tego, aby Dania stała się liderem cyfrowym, tworząc podstawę dla duńskich przedsiębiorstw do...

Internet szerokopasmowy na Cyprze

Plan Cypru dotyczący dostępu szerokopasmowego określa cele strategiczne na lata 2021–2025 i obejmuje interwencje legislacyjne i regulacyjne, a także praktyczne wsparcie rozwoju infrastruktury szerokopasmowej.

Łącza szerokopasmowe w Chorwacji

Chorwacki krajowy plan rozwoju sieci szerokopasmowych na lata 2021–2027 stanowi odpowiedź na cele europejskiego społeczeństwa gigabitowego do 2025 r., a częściowo na cele cyfrowe na 2030 r.

Internet szerokopasmowy w Bułgarii

Krajowy plan infrastruktury szerokopasmowej na rzecz dostępu nowej generacji „połączona Bułgaria” oraz polityka łączności elektronicznej zostały zaktualizowane i przyjęte w sierpniu 2020 r.

Internet szerokopasmowy w Belgii

Belgijska strategia szerokopasmowa została włączona do szerszej strategii politycznej Digital Belgium. Celem krajowego planu dotyczącego stacjonarnych i ruchomych łączy szerokopasmowych jest wyeliminowanie pozostałych obszarów białych, na których usługi dużych prędkości są...

Internet szerokopasmowy w Austrii

Austriacka strategia łączy szerokopasmowych koncentruje się na ogólnokrajowej podaży połączeń gigabitowych (stałych i mobilnych) do 2030 r.